Gå til sidens indhold

FAMOEVRIGFORMUE

Langt navn

Anden formueindkomst for familien

Generel Beskrivelse

Familiens samlede øvrige formueindkomster

Øvrig formueindkomst omfatter aktieindkomster, skattepligtig indtægt fra udlejning af sommerhus, indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året, reservefondsudlodninger fra kreditforeninger, overskud/underskud på skibsanparter, visse fortjenester ved salg af fast ejendom, visse fortjenester ved salg af aktier, visse kursgevinster på værdipapirer og udbytter af investeringsforeningsbeviser.

Statistikbanktabellerne har variablen under indkomsttype nr.5 og benævnes 'Øvrig formueindkomst'

Beløbene er i kroner og ører. UDGÅR I 2013

Detaljeret beskrivelse

FAMOEVRIGFORMUE indgår i variablen FAMFORMUEINDK (samlede formueindkomster inklusiv beregnet lejeværdi af egen bolig).

Nogle af de øvrige formueindkomster indgår ikke fuldt ud, da kun den skattepligtige del heraf regnes med. En del af de øvrige formueindkomster kommer til i løbet af perioden efter 1980.

Nogle af disse har været skattefri (dvs. at Danmarks Statistisk ikke har oplysninger om indkomstarten), indtil de indgår her. Andre har tidligere indgået i andre indkomstvariable i højkvalitetsdatasættet. I de tilfælde hvor der har kunnet skaffes information herom, er det nedenfor beskrevet, hvilken variabel indkomstarten ligger i for tidligere år. Fra 1991 beskattes visse aktieindkomster særskilt. Det påvirker indberetningen af aktieindkomster, jf. vedlagte dokument "aktieindkomstindberetning.doc".

I 1992 inkluderes renter af pantebreve, der ikke er i depot (ligger før og efter 1992 i variablen FAMRENTEINDK (renteindtægter fra Danmark)).

Fra 1993 inkluderes lejeindtægt ved udlejning af sommerhus samt helårsbolig en del af året. Før 1993 indgår denne indkomst sammen med SKATs beregnede lejeværdi af egen bolig i variablen FAMLEJEVAERDI. Fra 1996 inkl. fortjeneste ved salg af ejendom, dog er fortjeneste ved salg af ejerlejligheder undtaget, hvis familien har boet i boligen en del af ejerperioden. Det samme gælder for en- og tofamiliehuse og sommerhuse når det samlede grundareal er under 1400 kvadratmeter- der er undtagelsesmuligheder for kravet om 1400 kvadratmeter, jf. publikationen "SKATTEN 1997". Før 1995 ligger denne indkomst i variablen QSAR (særlig indkomst) i Personindkomst.

Fra 2000 udgår udbytter fra rene obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser, flyttes til variablen renteindtægter fra Danmark (FAMRENTEINDK).

Fra 2001 foregår indberetningen af aktieudbytter til SKAT fra depoter (registre i pengeinstitutter mv.) mod tidligere af skatteyderen. Det giver en kraftig stigning i antallet af små formueindkomster fra 2000 til 2001.

Fra 2006 ændres beskatningsregler og dermed indberetning til skat af aktieindkomster ved salg af aktier, jf. publikationen "Skatten", 2007. Se også bilag, "aktieindkomstindberetning.doc" i Personindkomst, og variablen FAMAKTIEINDK (aktieindkomster).

Aktieindkomsterne (FAMAKTIEINDK) er den største enkeltindkomst i FAMOEVRIGFORMUE. Der er store databrud i denne variabel som følge af ændringer i aktieindkomsternes placering i skatteberegningen og ændringer i indberetningsmåden og reglerne for indberetning.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel