Gå til sidens indhold

FAMLOENINDKOMST

Langt navn

Lønindkomst for alle i familien

Generel Beskrivelse

Skattepligtig løn incl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner.

Lønnen er efter fradrag af bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og bidrag til ATP ( både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsonsordningerne er fratrukket).

Lønnen er før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsbidrag.

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

Fra 1983 inkl. løn fra udlandet, som er lempelsesberettiget efter ligningslovens §33A (ny exemption) ( lå tidligere i RESUINK_GL)

Fra 1993 inkl. værdi af gruppelivsordning i forbindelse med arbejdsgiveradministreret pensionsordning (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen COEFRYNS)

Før 1994 er lønnen først og frememst opgjort ud fra oplysninger fra SKATS oplysninsgseddelregister. Med arbejdsmarkedsbidragets indførelse i 1994 adskilles hoveddelen af lønnen fra overførselsindkosmterne i SKATS Slutligningsregister. Lønnen opgøres derfor fra 1994 først og fremmest ud far Slutligningsregisteret, se også vedlagte dokument, "Dannelse af indkomstregister og databrud 2001-2002_ver5.doc"

Fra 1994 inkl. værdi af fribil, fri telefon, fri kost, fri tv licens mv. (ligger før 1994 i variablen RESUINK_GL, se også variablen CORFYNS) Fra 1994 inkl. lønindkomst ved privat dagpleje, privat hushjælp, ekstraordinær stotr indtægt som følge af opfinderarbejde og lign. Fra 1994 inkl. løn som er skattefri ( udbetalt af DANIDA. fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland)

Fra 1995 inkl. jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse ( ligger før 1995 i variablen RESUINK_GL og RESUINK, se også variabeln QSAR)

Fra 1999 inkl. Værdi af køb eller tegnings-ret til aktier, for medarbejder mv.) udnyttet i året, jf. ligningslovens §16 og 28 ( indgår ikke før 1999 i indkomsten)

2001-2003 Aktieoptionsaflønning hvor arbejdsgiver har betalt afgift ( indgår kun i årene 2001 til 2003 i indkomsten)

Fra 2002 inkl. Løn til udenlandske forskere og specialister som beskattes efter Kildeskattelovens §48E ( forskerordningen ) - ikke alle oplysninger er modtaget af Danamrks Statistik før ordningen indberettes i SKATS almindelige indberetninsgsystem ( oplysningsseddlerne- COR)- Specielt mangler mange for 2003.

Forskerordningen har eskisteret siden medio 1992, men løn beskattet efter denne ordning indgår først i indkomsterne fra og med 2002

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel