Gå til sidens indhold

FAMFORMUEINDK_BRUTTO

Langt navn

Formueindkomst. brutto i familien

Generel Beskrivelse

FAMFORMUEINDK_BRUTTO er dannet i forbindelse med revisionen af indkomsterne for 2013. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMFORMUEINDK_BRUTTO er baseret på FORMUEINDK_BRUTTO fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMFORMUEINDK_BRUTTO er summer af renteindtægter og øvrig formueindkomst, som primært består af realiserede tab/gevinster på værdipapirer. FAMFORMUEINDK_BRUTTO kan have negative værdier som følge af tab på værdipapirer.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

FAMFORMUEINDK_BRUTTO er dannet med formlen

FAMFORMUEINDK_BRUTTO= FAMRENTEINDK_13+FAMOEVRIGFORMUE_13

Hvor FAMRENTEINDK_13 er samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed FAMOEVRIGFORMUE_13 er aktieindkomst, overskud/underskud af skibsanparter, lejeindtægt sommerhus mv., ekskl. formueindkomst i selvstændig virksomhed

Sammenhæng med definitioner før 2013 i PERSONINDKOMST (ikke alle variable er dannet for familier) . FORMUEINDK_BRUTTO= FORMUEINDK_NY-KAPITVIRK-OVSKEJD07(2007-2013)-OVSKEJD02_NY(1987-2006)

Hvor FORMUEINDK_NY er KAPITVIRK er samlet kapitalindkomst fra virksomhed OVSKEJD07 er beregnet lejeværdi af egen bolig OVSKEJD02_NY er beregnet lejeværdi af egen bolig

Ændringer over tid Fra 1993 inkluderes lejeindtægt ved udlejning af sommerhus samt helårsbolig en del af året (før 1993 indgår denne indkomst ikke).

Fra 1996 inkl. fortjeneste ved salg af ejendom, dog er fortjeneste ved salg af ejerlejligheder undtaget, hvis familien har boet i boligen en del af ejerperioden. Det samme gælder for en- og tofamiliehuse og sommerhuse når det samlede grundareal er under 1400 kvadratmeter- der er undtagelsesmuligheder for kravet om 1400 kvadratmeter, jf. publikationen "SKATTEN 1997".

Fra 2006 ændres beskatningsregler og dermed indberetning til SKAT af aktieindkomster ved salg af aktier, jf. publikationen "Skatten" 2007. Se også det vedlagte bilag "aktieindkomstindberetning.doc" og variablen AKTIEINDK (aktieindkomster).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel