Gå til sidens indhold

FAMDAGPENGE_KONTANT_13

Langt navn

Familiens samlede dagpenge og kontanthjælp

Generel Beskrivelse

Sammenhæng med andre variable. FAMDAGPENGE_KONTANT_13 indgår i variablen FAMOFF_OVERFORSEL_13 FAMDAGPENGE_KONTANT_13=FAMARBLHUMV+FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+FAMKONTANTHJ_13+FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13+FAMSYG_BARSEL_13

FAMDAGPENGE_KONTANT_13 består af kontanthjælpsydelser (tidligere bistandsydelser), integrationsydelse , a-kasseydelser inkl. orlov, arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge.

FAMDAGPENGE_KONTANT_13 er dannet i forbindelse med revisionen af 2013 indkomsterne. Læs mere om revisionen på www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/rev13

FAMDAGPENGE_KONTANT_13 er baseret på DAGPENGE_KONTANT_13 fra Personindkomster og er summen for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

Beløb i kr. og ører

Detaljeret beskrivelse

FAMDAGPENGE_KONTANT_13=FAMARBEJDSLOS+FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+FAMKONTANTHJ_13 +OVRIG_KONTANTHJAELP_13+FAMSYG_BARSEL_13

FAMDAGPENGE_KONTANT_13 er dannet ud fra variablen FAMMIDLERTIDYD i forbindelse med 2013 revisionen af indkomsterne.

FAMDAGPENGE_KONTANT_13 er baseret på DAGPENGE_KONTANT_13 fra PERSONINDKOMST; som kan dannes med formlen

ARBLHUMV+OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13+KONTANTHJ_13+OVRIG_KONTANTHJALP_13+SYG_BARSEL_13

Hvor: ARBLHUMV er arbejdsløshedsdagpenge og og dagpenge under kursus/uddannelse OVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 er alle udbetalinger fra A-kasser bortset fra efterløn/overgangsydelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge under kursus/uddannelse KONTANTHJ_13 er kontanthjælp OVRIG_KONTANTHJALP_13 er aktiverings og revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksløns tilskud, Uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse til ledige, som opbruger deres dagpengeret kontanthjælp under kommunalt ressourceforløb mm. SYG_BARSEL_13 er syge-og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne/Udbetaling Danmark(ekskl refusion til arbejdsgiver)

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen DAGPENGE_KONTANT_13 =QMIDYD- ADAGPAGN(2002-)-ADAGPAG(1994-2001) -VARMEHJALP(2002-2007,2010-2013) -TBKONTHJ(1997-2013) Hvor QMIDYD er midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælpsydelser, dagpenge inkl. orlovsydelser) ADAGPAGN og ADAGPAGN er arbejdsgiverbetalte sygedagpenge VARMEHJALP er varmehjælp til folkepensionister TBKONTHJ er tilbagebetalt kontanthjælp

Ændringer over tid. I 1986/87 indføres iværksætterydelse, etableringsydelse og uddannelsesgodtgørelse.

  1. oktober 1990 bruttofiseres revalideringsydelsen, hvilket vil sige, at den hæves og gøres skattepligtig.

I 1992 indføres orlovsydelser. Bidraget fra orlovsydelser er størst i årene 1995/96, hvorefter de langsomt udfases.

Før 1994 ligger ydelser fra a-kasser, som ikke er type-markeret af a-kassen, i indberetningen til SKAT i variablen RESUINK_13.

1994 bruttofiseres kontanthjælpsydelser (de hæves og gøres skattepligtige).

For yderligere detaljer se bilaget "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc" samt dokumentationen af de variable, som benyttes til at danne DAGPENGE_KONTANT_13

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel