Gå til sidens indhold

BYGNINGSANVENDELSE

Langt navn

Bygningens anvendelse 203

Generel Beskrivelse

BBR-registrering 203 Anvendelseskoden beskriver bygningens faktiske hovedanvendelse. Bygningens anvendelseskode i BBR fremgår af nedenstående: Bygninger til helårsbeboelse. 110 Stuehus til landbrugsejendom. 120 Fritliggende eenfamilieshus (parcelhus). 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne). 150 Kollegium. 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem). 190 Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.). 230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.. 290 Anden bygning til landbrug, industri etc. Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910. 320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. 330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed. 390 Anden bygning til transport, handel etc. Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign. 420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.). 430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 440 Bygning til daginstitution. 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. Bygninger til fritidsformål. 510 Sommerhus. 520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.) 530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.). 540 Kolonihavehus. 590 Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. 910 Garage med plads til et eller to køretøjer. 920 Carport. 930 Udhus.

Detaljeret beskrivelse

BYGNINGSANVENDELSE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D101220.TXT_BYGNINGSANVENDELSE - Bygningens anvendelse 203
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 0 Ukendt Bygningsanvendelse
01-01-1900 110 Stuehus til landbrugsejendom
01-01-1900 120 Parcelhus
01-01-1900 130 Række-, kæde- og dobbelthus
01-01-1900 140 Etageboligbebyggelse
01-01-1900 150 Kollegium
01-01-1900 160 Døgninstitution
01-01-1900 190 Anden helårsbeboelse
01-01-1900 210 Landbrug, gartneri, råstofudv.
01-01-1900 220 Industri, håndværk o.lign.
01-01-1900 230 El-, gas- vand-, varmeværk mv.
01-01-1900 290 Anden bygning til produktion
01-01-1900 310 Transport- og garageanlæg
01-01-1900 320 Kontor, handel, lager
01-01-1900 330 Hotel, restaurant, frisør etc.
01-01-1900 390 Anden bygn. til transport etc.
01-01-1900 410 Teater, museum, kirke etc.
01-01-1900 420 Undervisning, forskning o.l.
01-01-1900 430 Hospital, sygehjem o.l.
01-01-1900 440 Daginstitution
01-01-1900 490 Anden institution
01-01-1900 510 Sommerhus
01-01-1900 520 Feriekoloni, vandrehjem etc.
01-01-1900 530 Idræts-, svømmehal, klubhus
01-01-1900 540 Kolonihavehus
01-01-1900 590 Andet fritidsformål
01-01-1900 910 Garage
01-01-1900 920 Carport
01-01-1900 930 Udhus
01-01-1900 999 Ukendt Bygningsanvendelse