Gå til sidens indhold

EJERFORHOLD

Langt navn

Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks

Generel Beskrivelse

Ejendommens ejerforhold.

Bruges her som indikator for boligens ejerforhold.

Hovedregel: Ajourføres i BBR ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra EjendomsStamRegistret (KMD_ESR) til BBR's stamregister

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Ejendommens ejerforhold

Hovedregel: Ajourføres i BBR ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra EjendomsStamRegistret (KMD_ESR) til BBR's stamregister

Se papiret "Databrud i Boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode", Jf. Statistik område niveau.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

BEMÆRK at der kan observeres en ændring i 20 Almennyttig boligselskab og 30.Aktieselskaber, anpartsselskaber mm. i 2005, der minder om et databrud. Der findes ingen dokumentation for årsagen.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 102 Ejerforhold Ejendom (CS, CR)

Definition/indhold:

Ejendommens ejer er:

10 Privatpersoner eller interessentskab.

20 Almennyttig boligselskab.

30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab(undtagen interessentskab).

Under denne kode medtages alle selskaber, som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne.

40 Forening, legat eller selvejende institution.

41 Privat andelsboligforening.

50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

60 Anden primærkommune.

70 Amtskommune/Regioner.

80 Staten.

90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, som ejes af flere kategorier af ejere.

Ajourføring:

Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ejendomsstamregistret (ESR) til BBR's stamregister.

Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren.

Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom.

Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen.

Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.

Bemærkninger:

Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema). Efter idritsættelse af den elektroniske tinglysning ændres den procedure.

Værdisæt

D242901.TXT_EJERFORHOLD - Ejerforhold for ejendommen - felt F102 iflg. BBR-instruks
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 null Ukendt Ejerforhold
01-01-1900 0 Ingen BBR-oplysninger
01-01-1900 10 Privatperson, I/S
01-01-1900 20 Alment boligselskab
01-01-1900 30 A/S, anpart el. andet selskab
01-01-1900 40 Forening, legat, selvej. inst.
01-01-1900 41 Privat andelsboligforening
01-01-1900 50 Beliggenhedskommune
01-01-1900 60 Anden primærkommune
01-01-1900 70 Amtskommune
01-01-1900 80 Staten
01-01-1900 90 Andre, herunder moderejendomme
01-01-1900 99 Uoplyst ejerforhold