Gå til sidens indhold

SLUTGRUND

Langt navn

Slutgrund

Generel Beskrivelse

SLUTGRUND udgår fra 2010 . erstattes delvis af variablen UDSTED

SLUTGRUND angiver ophørsstatus og ophørsgrund for børn og unge registrets hændelser. SLUTGRUND er en afledt hjælpevariabel, der er dannet i Danmarks Statistik, og som er blevet brugt interne ved udtræk fra registret. Fra 2010-registret udgår variablen og erstattes af grundvariablen UDSTED, som indberettes direkte af kommunerne, og som er basis i dannelse af SLUTGRUND.

Når en anbringelse afsluttes, skal kommunen indberette, hvor barnet udskrives til. Barnet kan udskrives til en af følgende kategorier (UDSTED): 1:Forældres hjem 2:Egen bolig 3:Nye adoptionsforældre/søskende( for 18-20 årige) 4:Kriminalforsorg 5:Døgninstitution for voksne med vidtgående handicap 6. Andre i familien 7. Netværk der ikke er familie 9. Aftjening af værnepligt 97. Andre/andet 99. Uoplyst

Der er mange hændelser, hvor UDSTED er uoplyst. Det skyldes, at indberetningskvaliteten for UDSTED fra kommunerne ikke er så høj som for de øvrige indberetningsvariable. Ved manglende indberetning, sættes UDST=uoplyst.

SLUTGRUND dannes af Danmarks Statistik ud fra UDSTED, og ved at sammenholde to på hinanden efterfølgende hændelser og sammenligne paragrafkoder, kommunekoder, institutionstyper og hændelsesdato m.m. dannes første ciffer i SLUTGRUND.

Første ciffer i SLUTGRUND er opbygget for at sige noget om, hvorfor hændelsen er sat til ophør. De enkelte værdier af første ciffer betyder følgende:

0: Sagen er stadig aktiv 1: Barnet er helt ophørt med at være anbragt 2: Barnet er overført til anden type anbringelsessted 3: Barnet er overført til anden type anbringelsesparagraf 4: Barnet er både overført til anden anbringelsesparagraf og andet anbringelsessted 5: Sagen er overført til anden kommune 6: Sagen er ophørt pga. barnets død Anden og tredje ciffer i SLUTGRUND siger noget om anbringelsesstedet på følgende måde: Ved SLUTGRUND = 101 - 199 angiver de to sidste cifre hvortil barnet udskrives (UDSTED). Fx betyder 102: Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til egen bolig.

Ved SLUTGRUND = 200 - 299, 400 - 499 angiver de to sidste cifre anbringelsesstedet (STSTED) for det nye anbringelsesforløb. Det nye anbringelsessted angives ved at bruge de to første cifre fra anbringelsesstedkoden. Hvis fx. SLUTGRUND er lig 212, angiver det at "Barnet er overført til slægtsanbringelse", idet STSTED = 120 angiver at barnet er slægtsanbragt. Ved SLUTGRUND = 300 - 399 angiver de to sidste cifre, de to første cifre af anbringelsesstedet (STSTED) fra indeværende anbringelsesforløb Hvis fx. SLUTGRUND er lig 370, angiver det at "Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på skibsprojekt", idet STSTED=700 angiver at barnet er anbragt på skibsprojekt.

Når hændelsen vedrører forebyggende foranstaltninger kan SLUTGRUND kun antage værdierne 000, 100 og 600.

SLUTGRUND = 500: Denne kode er kun til intern brug under driften.

Detaljeret beskrivelse

SLUTGRUND dannes af Danmarks Statistik ud fra UDSTED, og ved at sammenholde to på hinanden efterfølgende hændelser og sammenligne paragrafkoder, kommunekoder, institutionstyper og hændelsesdato m.m.

Første ciffer i SLUTGRUND er opbygget for at siger noget om, hvorfor hændelsen er sat til ophør. De enkelte værdier af første ciffer betyder følgende:

0: Sagen er stadig aktiv. 1: Barnet er helt ophørt med at være anbragt. 2: Barnet er overført til anden type anbringelsessted. 3: Barnet er overført til anden type anbringelsesparagraf. 4: Barnet er både overført til anden anbringelsesparagraf og andet anbringelsessted. 5: Sagen er overført til anden kommune. 6: Sagen er ophørt pga. barnet er dødt.

Ad 1: Er anbringelsen (hændelsen) afsluttet og der ikke samtidigt er registreret en ny hændelse (anbringelse) enten på samme dag eller dagen efter kodes hændelsen med en slutgrund 101-199, hvilket betyder at anbringelse betragtes som reelt afsluttet. Ved ny anbringelse vil slutgrund blive kodet med 000, som betyder, at anbringelsen er aktiv.

Ad 2-5: Er der registreret en ny anbringelse på samme dag som eller dagen efter, at den forrige anbringelse er ophørt, er der flere muligheder: Har der været skift i paragraf (PGF), sættes slutgrund til 300-399. Har der været skift i anbringelsestype(STSTED), sættes slutgrund til 200-299. I de tilfælde hvor der både har været skift i paragraf(PGF) og anbringelsestype(STSTED), sættes slutgrund til 400-499. I de tilfælde hvor der kun er skift i administrationskommune, sættes slutgrund til 500-599.

Ad 6: I de til tilfælde, hvor sagen ophører pga. dødsfald, sættes slutgrund til 600.

Er der højst en dag mellem to hændelser, men hverken paragrafændring (PGF) eller ændring i anbringelsestype (STSTED), sammenkobles de to hændelser og første hændelses slutdato og anden hændelses startdato slettes. Disse hændelser, som fx kunne dække over et skift fra en plejefamilie til en anden plejefamilie, vil derfor i registret optræde som en sammenhængende hændelse.

Når hændelsen vedrører forebyggende foranstaltninger, kan SLUTGRUND kun antage værdierne 000 (aktiv sag), 100 og 600.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1957 31-12-9999 100 Familiepleje
01-01-2006 31-12-9999 110 Netværksplejefamilie
01-01-2006 31-12-9999 120 Slægtsanbringelse
01-01-2006 31-12-9999 130 Familiepleje i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 140 Kommunal plejefamilie
01-01-1958 31-12-9999 200 Døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 210 Døgninstitution sikret afdeling
01-01-2006 31-12-9999 220 Døgninstitution i øvrigt
01-01-2006 31-12-2010 230 Akutinstitution
01-01-2010 31-12-9999 240 Døgninstitution delvis lukket
01-01-1967 31-12-2005 300 Sygehus
01-01-1977 31-12-1979 350 Særforsorgsinstitution
01-01-1983 31-12-9999 400 Socialpædagogisk kollektiv
01-01-1964 31-12-9999 500 Kostskole, ungdomsskole, efterskole mv
01-01-1958 31-12-9999 600 Eget værelse eller lignende
01-01-1983 31-12-9999 700 Skibsprojekt
01-01-2004 31-12-2010 800 Kommunalt døgntilbud
01-01-1600 31-12-9999 999 Uoplyst
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2004 31-12-9999 000 Uafsluttet sag/aktiv sag
01-01-2006 31-12-9999 100 Afsluttet forbyggende sag
01-01-2006 31-12-9999 101 Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til forældrenes hjem
01-01-2006 31-12-9999 102 Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til egen bolig
01-01-2006 31-12-9999 103 Afsluttet anbringelse, hvor barnet overgår til adoption
01-01-2006 31-12-9999 104 Afsluttet anbringelse, hvor barnet overgår til kriminalforsogen
01-01-2006 31-12-9999 105 Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til døgninstitution for voksne med vidtgående handicap
01-01-2006 31-12-9999 106 Afsluttet anbringelse, hvor barnet overgår til andre i familien
01-01-2006 31-12-9999 107 Afsluttet anbringelse, hvor barnet overgår til netværk, der ikke er familie
01-01-2006 31-12-9999 197 Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til andet
01-01-2006 31-12-9999 198 Afsluttet som følge af tilretning til Ankestyrelsens bestand i 2006
01-01-2006 31-12-9999 199 Afsluttet anbringelse, hvor barnet udskrives til uoplyst sted
01-01-2006 31-12-2006 210 Barnet overført til familiepleje
01-01-2006 31-12-9999 211 Barnet overført til netværksplejefamilie
01-01-2006 31-12-9999 212 Barnet overført til slægtsanbringelse
01-01-2006 31-12-9999 213 Barnet overført til familiepleje
01-01-2006 31-12-2006 220 Barnet overført til døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 221 Barnet overført til døgninstitution, sikret afdeling
01-01-2006 31-12-9999 222 Barnet overført til døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 223 Barnet overført til anden akutinstitution
01-01-2006 31-12-9999 230 Barnet overført til sygehus
01-01-2006 31-12-9999 240 Barnet overført til socialpædagogisk opholdssted, værkstedsskole, produktionsskole eller "mini-institution"
01-01-2006 31-12-9999 250 Barnet overført til kostskole, ungdomsskole, efterskole eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 260 Barnet overført til eget værelse eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 270 Barnet overført til skibsprojekt
01-01-2006 31-12-9999 280 Barnet overført til Kommunalt døgntilbud
01-01-2006 31-12-9999 298 Barnet overført/tilrettet til Ankestyrelsens bestand i 2006
01-01-2006 31-12-9999 299 Barnet overført til uoplyst sted
01-01-2006 31-12-2006 310 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig i familiepleje
01-01-2006 31-12-9999 311 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig i netværksplejefamilie
01-01-2006 31-12-9999 312 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig i slægtsanbringelse
01-01-2006 31-12-9999 313 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig i familiepleje
01-01-2006 31-12-2006 320 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 321 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på døgninstitution, sikret afdeling
01-01-2006 31-12-9999 322 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 323 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på akutinstitution
01-01-2006 31-12-9999 330 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på sygehus
01-01-2006 31-12-9999 340 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på socialpædagogisk opholdssted, værkstedsskole, produktionsskole eller "mini-institution"
01-01-2006 31-12-9999 350 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på kostskole, ungdomsskole, efterskole eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 360 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på eget værelse eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 370 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på skibsprojekt
01-01-2006 31-12-9999 380 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig i kommunalt døgntilbud
01-01-2006 31-12-9999 399 Barn overført til anden anbringelsesparagraf, men er stadig på uoplyst anbringelsessted
01-01-2006 31-12-2006 410 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til familiepleje
01-01-2006 31-12-9999 411 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til netværksplejefamilie
01-01-2006 31-12-9999 412 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til slægtsanbringelse
01-01-2006 31-12-9999 413 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til familiepleje
01-01-2006 31-12-2006 420 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 421 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til døgninstitution, sikret afdeling
01-01-2006 31-12-9999 422 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til døgninstitution
01-01-2006 31-12-9999 423 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til akutinstitution
01-01-2006 31-12-9999 430 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til sygehus
01-01-2006 31-12-9999 440 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til socialpædagogisk opholdssted, værkstedsskole, produktionsskole eller "mini-institution"
01-01-2006 31-12-9999 450 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til kostskole, ungdomsskole, efterskole eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 460 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til eget værelse eller lign.
01-01-2006 31-12-9999 470 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til skibsprojekt
01-01-2006 31-12-9999 480 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til kommunalt døgntilbud
01-01-2006 31-12-9999 499 Barn er både overført til anden anbringelsesparagraf og til uoplyst anbringelsessted
01-01-2006 31-12-9999 500 Barn overført til anden kommune unden ændring i anbringelsesparagraf og anbringelsessted
01-01-2006 31-12-9999 600 Sag ophørt pga. barnet er død
01-08-1976 31-01-1985 999 Uoplyst