Gå til sidens indhold

SEKTORKODE_OK

Langt navn

Sektorkode for økonomisk enhed (OK-nr.)

Generel Beskrivelse

Sektorkode for økonomisk enhed (OK-nr.)

Detaljeret beskrivelse

Sektorkoden klassificerer OK-enhedens sektorplacering. I Danmarks Statistiks erhvervsregister (ESR) dannes ensektorkode for alle arbejdssteder på baggrund af oplysning om: - arbejdsstedets branche og - den virksomhedsform (virkform) som er registreret på CVR-niveau for arbejdsstedet. Der er udarbejdet et sæt maskinelle regler for fastsættelse afsektorkoden i ESR, og derudover foretages kontrol af fx store enheder.

På firmaniveau (ØK-enheden) fastsættes sektorkoden som den mest udbredte målt på beskæftigede på de til ØK'en hørende arbejdssteder. Værdisættet pr. 1.1.2013 er anvendt for perioden 2008-2012, hvor den nye sektorplacering er tilbageført til i beskæftigelse for lønmodtagere.

1.1.2013 erstattede sektorkoden den hidtidige sektorklassifikation vha. funktionskoden. Det indebærer, at udfaldrummet for variablen er ændret pr. 1.1.2013, jf. værdisæt. Sektorkoden er i Beskæftigelse for lønmodtagere ført tilbage til 1. kvartal 2008. Samtidig med overgang til sektorkode blev kvaliteten forbedret, idet en ny algoritme til maskinelt at bestemme sektorkoden er implementeret. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og branche. Et stort antal enheder blev gennemgået samtidig med implementering af den nye sektorkode, hvilket har bidraget til en kvalitetsforbedring.

Værdisæt

U892505.TXT_FUNKKODE_VIW - Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-2012 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2012 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-2012 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-2012 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-2012 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-2012 80 Private område
01-01-1900 31-12-2012 90 Udland
01-01-1900 99 Ikke oplyst
01-01-2008 31-12-2012 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-2008 31-12-2012 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-2008 31-12-2012 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-2013 11 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 12 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 13 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 14 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 15 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 16 Regionsejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 18 Private ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 21 Centralbanken
01-01-2013 27 Offentlige penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 28 Private penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 31 Offentlige pengemarkedsforeninger
01-01-2013 32 Private pengemarkedsforeninger
01-01-2013 37 Offentlige investeringsforeninger
01-01-2013 38 Private investeringsforeninger
01-01-2013 41 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 42 Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 47 Offentlige finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 48 Private finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 51 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 52 Private koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 57 Offentlige forsikringsselskaber
01-01-2013 58 Private forsikringsselskaber
01-01-2013 61 Offentlige pensionskasser
01-01-2013 62 Private pensionskasser
01-01-2013 71 Statslig forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 72 Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 74 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 75 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 76 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 77 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 79 Sociale kasser og fonde
01-01-2013 81 Personligt ejede virksomheder
01-01-2013 89 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
01-01-2013 91 Internationale organisationer (internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i DK)