Gå til sidens indhold

AJO_FUNKTIONSKODE

Langt navn

Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet

Generel Beskrivelse

Funktionskode på arbejdssted

Detaljeret beskrivelse

AJO_FUNKTIONSKODE er en klassificering af jobbets sektorplacering. AJO_FUNKTIONSKODE hentes ved opslag i den seneste version af Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR) vha. jobbets arbejdssted (AJO_ARBNR_SENR). Sektorkoden (AJO_FUNKTIONSKODE) dannes i ESR på basis af arbejdsstedets branche og den kode for virksomhedsform, som den til arbejdsstedet hørende juridiske enhed (CVR-nr.) er registreret med i CVR. Der er udarbejdet et sæt maskinelle regler for fastsættelse af funktionskoden i ESR, og derudover foretages kontrol af alle nye og fx store enheder. Sektorkoden er fra 1.1.2013 opbygget i overensstemmelse med ESA 2010 (European System of Accounts), hvor sektorplaceringen primært bestemmes af, hvem der har den organisatoriske kontrol over enheden. Dette er nyt i forhold til tidligere, hvor en enhed blev sektorplaceret primært på baggrund af finansieringen af aktiviteten i enheden. Værdisættet for sektorplaceringen af enheder fremgår af AJO_FUNKTIONSKODE i TIMES. Værdisættet for funktionskoden, der var gældende indtil 31.12.2012, er flg.: 31 Integreret statsligt ejet institution 32 Integreret ikke-statsligt ejet institution 33 Ikke-integreret statslig institution (quasi) 34 Sociale kasser og fonde 41 Integreret regionalt ejet institution 42 Integreret ikke-regionalt ejet institution 43 Ikke-integreret juridisk regionalt ejet institution (quasi) 51 Integreret kommunalt ejet institution 52 Integreret ikke-kommunalt ejet institution 53 Ikke-integreret juridisk kommunalt ejet institution (quasi) 61 Integreret statslig selskabslignende virksomhed 62 Integreret regionalt selskabslignende virksomhed 63 Integreret kommunal selskabslignende virksomhed 70 Ikke-integreret offentlig virksomhedsorganisation som selskab 80 Privat virksomhed 90 Udland 99 Ikke oplyst

ANVENDELSE af AJO_FUNKTIONSKODE:
AJO_FUNKTIONSKODE anvendes til offentliggørelse af beskæftigelsestal i beskæftigelse for lønmodtagere, hvor beskæftigelsen fordeles på sektorer.

DATABRUD inden for AJO_FUNKTIONSKODE: 1.1.2013 er en ny sektorkodeklassifikation som nævnt implementeret i ESR til erstatning af den tidligere funktionskode. Det indebærer, at udfaldsrummet for variablen er ændret pr. 1.1.2013, jf. værdisæt.

Samtidig med overgang til den ny sektorkode blev kvaliteten forbedret, idet en ny algoritme til maskinelt at bestemme sektorkoden er implementeret. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og branche. Et stort antal enheder er samtidig gennemgået med henblik på sektorplacering, hvilket også har bidraget til en kvalitetsforbedring af enhedernes sektorplacering.

VALIDERING af AJO_FUNKTIONSKODE: ESR foretager kvartalsvis en systematisk kvalitetskontrol af sektorkoden, hvor sektorplaceringen på alle nye og større arbejdspladser vurderes, og det fx sikres, at alle arbejdssteder uden for den kommunale sektor har samme sektorkode som den tilhørende økonomiske enhed. Ved analyser af udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede fordelt på sektorer over tid valideres ESR's oplysninger. I tilfælde af betydelige fejl i ESR's sektoroplysninger, kan sektoroplysningen blive korrigeret i beskæftigelse for lønmodtagere. Det samme gælder i tilfælde af betydelige fejl i ESR's brancheoplysninger. Pga. manglende fejlopretning i ESR forekommer ikke-gyldige værdier af funktionskoden (32, 42 og 52 i perioden 01-01-2008 til 31-12-2012). Der er imidlertid kun ganske få forekomster, og fejlen er derfor ikke blevet rettet.

Værdisæt

U892505.TXT_FUNKKODE_VIW - Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-2012 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2012 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-2012 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-2012 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-2012 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-2012 80 Private område
01-01-1900 31-12-2012 90 Udland
01-01-1900 99 Ikke oplyst
01-01-2008 31-12-2012 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-2008 31-12-2012 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-2008 31-12-2012 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-2013 11 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 12 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 13 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 14 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 15 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 16 Regionsejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 18 Private ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 21 Centralbanken
01-01-2013 27 Offentlige penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 28 Private penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 31 Offentlige pengemarkedsforeninger
01-01-2013 32 Private pengemarkedsforeninger
01-01-2013 37 Offentlige investeringsforeninger
01-01-2013 38 Private investeringsforeninger
01-01-2013 41 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 42 Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 47 Offentlige finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 48 Private finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 51 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 52 Private koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 57 Offentlige forsikringsselskaber
01-01-2013 58 Private forsikringsselskaber
01-01-2013 61 Offentlige pensionskasser
01-01-2013 62 Private pensionskasser
01-01-2013 71 Statslig forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 72 Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 74 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 75 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 76 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 77 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 79 Sociale kasser og fonde
01-01-2013 81 Personligt ejede virksomheder
01-01-2013 89 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
01-01-2013 91 Internationale organisationer (internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i DK)