Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug (opdateret)

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

6. december 2018 kl. 8:00 - Opdateret 14. november 2019 kl. 13:00

Artiklen er opdateret med de nyest tilgængelig tal.

Udslippet af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter toppede i 2006 og faldt derefter hvert år frem til 2015. I 2016 steg det for første gang i ti år bl.a. pga. af en kold vinter og stigende udslip fra international transport foretaget af danske virksomheder. I 2018 lå udslippet af drivhusgasser 7 pct. over niveauet fra 1990. Ser man bort fra udslip fra den del af dansk økonomisk aktivitet, der vedrører international transport, er udslippene faldet cirka 35 pct. siden 1990. I disse tal er ikke medregnet CO2-udslip fra afbrænding af biomasse.

Med få undtagelser har udslippet af drivhusgasser inklusive international transport udviklet sig modsat BNP siden 2009. Dermed er det i perioden lykkedes at skabe stigende økonomisk vækst og samtidig sænke udslippet af drivhusgasser. En stor del af faldet i udslip af drivhusgasser skyldes grøn omstilling, hvilket her især omfatter skift til energityper med mindre CO2-udledning og energieffektivisering. Se mere i Green National Accounts for Denmark 2015-2016 (s. 80-82).

Udvikling i BNP og drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. 1990-2018

figur1

Note – Denne figur inkluderer ikke CO2-udslip fra afbrænding af biomasse.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/NAHL2 og www.statistikbanken.dk/DRIVHUS

Dansk aktivitet i udlandet står for stor del af udledningen

Ser man på hvilke dele af Danmarks økonomiske aktiviteter, der udleder  de største mængder af drivhusgasser, er det brændstof brugt til international transport af især danske skibe, men også fly og lastbiler. I 2018 udgjorde de 46 procent af de udledte drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. I det grønne nationalregnskab medregnes disse udslip, ligesom danske virksomheders indtægter fra international transport medregnes i det traditionelle nationalregnskab og dermed i BNP. Inden for Danmarks grænser er det landbrug mv. og forsyningsvirksomhed, der udleder de største mængder af drivhusgasser.

Drivhusgasudslip fra danske økonomiske aktiviteter. 2018

figur2

Kilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Dansk drivhusgasudslip per indbygger på niveau med EU gennemsnit

Det danske drivhusgasudslip var i 2017 på 8,8 ton CO2 ækvivalenter per indbygger, det er tæt på gennemsnittet for EU. Danmark er blandt de EU-lande som har reduceret sit drivhusgasudslip per indbygger mest fra 2000 til 2017. Sverige er blandt de europæiske lande med lavest drivhusgasudslip per indbygger med 5,5 ton i 2017. Denne opgørelse er uden international transport.

Drivhusgasudslip per indbygger, udvalgte europæiske lande. 2000 og 2017

figur3

Note: Drivhusgasudslip efter UNFCCC’s metode, som er uden udslip fra international transport.

Kilde: http://www.wri.org/resources/data-sets/cait-historical-emissions-data-countries-us-states-unfccc

Mere om emissioner og vækst:
NYT fra Danmark Statistik: Mere CO2 fra afbrænding af biomasse
Bag tallene: Økonomisk vækst uden stigning i luftemissioner og energiforbrug
Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 69-88.

Energiforbruget er lavere end for ti år siden

I perioden fra 1990 til 2007 steg energiforbruget fra 910 PJ til 1.423 PJ. Herefter er det faldet igen og i 2018 var det 1.258 PJ. I 2018 brugte vi altså mindre energi end ti år tidligere. Udsvingene i energiforbruget i perioden skyldes især udviklingen i brændstof brugt til international transport primært af danske skibe men også fly og lastbiler. Husholdningernes og virksomhedernes energiforbrug herhjemme har været mere stabilt i perioden, men med en faldende tendens. For husholdningerne er energiforbruget i 2018 blot 1 pct. lavere end i 1990, og 8 pct. lavere end i 2008. Virksomhedernes energiforbrug (ekskl. inden for international transport) er 10 pct. lavere end i 1990, og 13 pct. lavere end i 2008.

Energiforbrug 1990-2018

figur4

Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h 
Note: Energiforbruget er opgjort inklusive konverteringstab (såkaldt bruttoenergiforbrug).

Biomasse og vind bærer væksten i vedvarende energi

I Danmark blev der produceret 183 PJ vedvarende energi i 2018 – det er tre gange så meget som i 1995. Produktionen af vedvarende energi er dog ikke fulgt med det stigende forbrug, og det er derfor nødvendigt at importere energi, der er klassificeret som vedvarende - især i form af træpiller, fra udlandet.

Forbrug og produktion af vedvarende energikilder. 1995-2018

forbrug af vedv energi faktaark

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ene2HO

Vedvarende energi: Danmark ligger højt, men lavt i Skandinavien

Sammenligner man forbruget af vedvarende energi i Danmark med resten af verden, ligger Danmark relativt højt. I 2018 udgjorde vedvarende energi 33 pct. af energiforbruget i Danmark (undtaget energiforbrug til international transport). I forhold til Norge (47 pct.) og Sverige (38 pct.) ligger Danmark imidlertid lavt. Norge og til dels Sverige skiller sig ud ved at producere relativt meget energi fra vandkraft.

Vedvarende energis andel af energiforbruget. Udvalgte lande. 2018

figur6
Anm.: Energiforbruget i figuren er undtaget international transport.
Kilde: OECD, Det Internationale Energiagentur

Danmark på EU-niveau, når det kommer til vedvarende energi til transport

Vedvarende energi udgør 6,8 pct. af energiforbruget i dansk indenlandsk transport, hvilket er noget under EU gennemsnittet, som er 7,4 pct. Vedvarende energi til transport i Danmark er især biodiesel. I de andre skandinaviske lande er niveauet noget højere. I Sverige og Norge var niveauet henholdsvis 32,1 pct. og 21,7 pct. i 2017. I Sverige benyttes biobrændstof til transport i højere grad end andre lande, mens det højere niveau i Norge bl.a. skyldes, at jernbanenettet er elektrificeret og el stort set udelukkende bliver produceret af vedvarende energi. Norge bruger desuden ligesom Sverige i højere grad end Danmark biobrændstof til transport

Vedvarende energis andel af energi til transport. 2017

figur7

Kilde: Eurostat

Anm: Opgørelsen er uden international transport

Vores energiproduktion består primært af olie og naturgas

I 2018 var Danmarks samlede produktion af energi på 600 PJ. Heraf bestod to tredjedele af olie og naturgas. Den tredjestørste kilde til energiproduktionen var biomasse og på fjerdepladsen kom vind-, vand- og solkraft.

Produktion af primær energi. 2018

 figur8

Kilde: www.statistikbanken.dk/ene2HO

Mere om energiproduktion:

Mere effektive forsyningsselskaber sikrer, at danske husholdninger får stadig mere ud af energien

Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 55-64

Kontakt: Ingeborg Vind, specialkonsulent, Danmarks Statistik, 39 17 33 29, inv@dst.dk

 

Ansvarlig for siden

Ingeborg Vind