Gå til sidens indhold

Lovgivning og principper for statistikproduktionen

Som central myndighed for dansk statistik er Danmarks Statistik forpligtet til at følge en række nationale og internationale love og regler. De vigtigste af disse er samlet her.

FN's principper for officiel statistik

Danmarks Statistik følger FN's grundlæggende principper for officiel statistik. FN's statistiske Kommission vedtog den 14. april 1994 de grundlæggende principper for officiel statistik.

FN's principper for officiel statistik
 1. Den officielle statistik er et uundværligt element i ethvert demokratisk samfunds informationssystem, hvorfra data inden for områder som økonomi, demografi, sociale forhold og miljø skal være tilgængelig for den statslige administration, samfundsøkonomien og offentligheden. Med dette formål for øje, skal de officielle statistiske institutioner producere statistikker, som har en høj brugsværdi, og stille dem til rådighed for offentligheden på et upartisk grundlag for at imødekomme borgernes krav om almen oplysning.
 2. For at bevare den officielle statistiks troværdighed er det nødvendigt for de statistiske institutioner at træffe beslutninger, som er i overensstemmelse med faglige hensyn, herunder videnskabelige principper og faglig etik omkring metoder og fremgangsmåder for dataindsamling, bearbejdning, opbevaring og formidling af statistiske data.
 3. For at gøre det lettere at fortolke de statistiske data korrekt skal de statistiske institutioner præsentere information om datakilder, metoder og fremgangsmåder for statistikken i overensstemmelse med videnskabelige normer.
 4. De statistiske institutioner er berettigede til at kommentere fejlagtige fortolkninger og misbrug af statistikken.
 5. Data til statistiske formål kan udtrækkes fra alle typer af datakilder, hvad enten det er statistiske undersøgelser eller administrative registre. Ved udvælgelse af datakilden skal der tages hensyn til kvalitet, aktualitet, omkostninger og respondentbyrden.
 6. Individualoplysninger indsamlet af de statistiske institutioner til statistisk bearbejdning, hvad enten de kan henføres til fysiske eller juridiske personer, skal behandles fortroligt og må udelukkende anvendes til statistiske formål.
 7. De love, bestemmelser og forholdsregler, som de statistiske systemer fungerer i henhold til, skal være tilgængelige for offentligheden.
 8. Koordinering mellem de statistiske institutioner inden for hvert land er af afgørende betydning for at opnå et sammenhængende og effektivt statistiksystem.
 9. At de statistiske institutioner i hvert enkelt land anvender internationale begreber, klassifikationer og metoder fremmer sammenhængen og effektiviteten i de statistiske systemer på alle niveauer.
 10. Bilateralt og multilateralt statistiksamarbejde bidrager til at forbedre de officielle statistiksystemer i alle lande.

 

Det lovgivnings­mæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde

Danmarks Statistik har ifølge lov om Danmarks Statistik tre hovedopgaver:

 1. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder vi statistiske analyser og prognoser.
 2. Vi bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv.
 3. Vi udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.
 

Lov om Danmarks Statistik (pdf)

Lovsamling om statistik (2006)

Handlingsplan for officiel statistik (pdf)

Lov om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige (lovforslag med bemærkninger)

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

EU statistiklov (pdf)

 

Adfærds­kodeks for europæiske statistikker

Kodekset er udarbejdet for at styrke tilliden til det europæiske statistiksystem og for at sikre, at alle producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste internationale statistiske principper og metoder.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker