Skip to content

Hvordan finansieres de sociale udgifter?

Analysis

I Danmark udgør de sociale udgifter omkring 31 pct. af BNP. Denne høje andel er en af årsagerne til, at vi kalder os et velfærdssamfund. Samtidig giver det anledning til mange diskussioner om niveauet for vores velfærd, for de penge, der bruges, skal jo også finansieres. Sammenligner vi os med øvrige EU-lande, er Danmark blandt de lande, der anvender mest på velfærd. Tager vi højde for at der bliver betalt skat af en del af velfærdsydelserne, så bliver Danmark dog overgået af flere lande.

Denne analyse beskriver, hvordan de sociale udgifter bruges i Danmark samt hvordan udgifterne finansieres.

Analysens hovedkonklusioner:

  • De sociale udgifter i Danmark udgjorde 708 mia. kr. i 2018. Når der tages højde for, at der betales skat af nogle af ydelserne, udgjorde de sociale udgifter 608 mia. kr.
  • De to største udgiftsområder i Danmark er alderdom og sundhed, som står for over halvde­len af de samlede sociale udgifter (efter skat). Udgifterne til alderdom består for over 80 pct. vedkommende af kontantydelser, fx pensioner, mens udgifterne til sundhed består af om­kring 90 pct. naturalieydelser, fx hospitaler.
  • I 2017 blev 78 pct. af de sociale udgifter i Danmark finansieret af offentlige midler, mens de resterende 22 pct. blev finansieret af arbejdsgivere, sikrede og indtægter fra formueind­komst. Hermed har vi i Danmark valgt en anden finansieringsform end de fleste andre EU-lande, hvor en større del af udgifterne finansieres af arbejdsgivere og sikrede via sociale bi­drag.
How is social expenditure financed?

Colophone

How is social expenditure financed?

Subject group: Economy

Released: 14 January 2020 08:00

No. 2020:02

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Maria Nilsson
Telephone: 39 17 34 08