Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Blog

Her finder du tips og trick til at finde internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Forfatterne er informationsspecialister fra Informationsservice og Bibliotek. Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller bib@dst.dk.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.23. marts 2017 af KTL

Navne i Norden

Nordens dag, der fejres hvert år den 23. marts, giver os anledning til at gøre opmærksom på statistikbureauerne i de andre nordiske lande. Ligesom Danmarks Statistik har vore søsterorganisationer omfattende websites med tabeller, database og publikationer. 

Fx kan du se hvilke navne, der er mest populære i de andre lande - hos hhv. Statistisk sentralbyrå (Norge)Hagstofa Íslands og Statistiska centralbyrån (Sverige). I Finland er det anderledes, for Tilastokeskus (Statistics Finland) står ikke for navnestatistikken, men man kan finde den via deres befolkningsregister.

Også FærøerneGrønland og Åland har deres egne statistikkontorer.

En genvej til generel, sammenlignelig statistik om alle de nordiske lande findes via Nordisk Råd, fx i deres database.

 


Tags: navne
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


16. marts 2017 af KTL

Verden gennem 200 år

Lange tidsserier med tal, der spænder over mere end 2 århundreder, viser hvordan vore levevilkår har ændret sig.

"Our World in Data" illustrerer mange aspekter af vores dagligdag gennem tiderne, fx hvor mange år vi går i skole i forskellige lande og hvor stor en andel af verdens befolkning, der kan læse.  Emner som børnedødelighed, energiforbrug, økonomisk vækst m.v. vises også som grafer og verdenskort på sitet.
Et eksempel på data, der i sagens natur først kan indsamles fra 1945 ses i graferne om bestand og test af atomvåben.

Sitet drives af Max Roser, der er økonom tilknyttet University of Oxford.  I sin introduktion til sitet forestiller han sig en gruppe på 100 mennesker og illustrerer, hvordan denne gruppe ændrer sig gennem 200 år. I 1820 vil fx 43 af de 100 dø inden de fylder 5 år, mens det kun gælder for 4 af dem i 2015.  Klik evt. på illustrationen for at se en større version. 

 


Tags: uddannelse, nationaløkonomi, middellevetid, fattigdom, befolkning, læsefærdigheder, vaccinationer, miljø, krig
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


10. marts 2017 af ABN

Kom helt tæt på etniske minoritetsunge i Danmark

Er der forskel på 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet? Det undersøger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i ny analyse baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Data fra de etniske minoritetsunge sammenlignes med tilsvarende data fra over 4.000 majoritetsdanske unge, også født i 1995.

De unge har fået spørgsmål inden for emner som familierelationer, fysisk og psykisk helbred og trivsel, fritidsliv, kriminalitet og seksualitet. Spørgsmålene går således tæt på bl.a. sprog og samtaleemner i hjemmet, husarbejde og kønsarbejdsdeling, selvværd og ensomhed, religiøse aktiviteter, oplevelser af diskrimination, erfaringer med alkohol og alder ved seksuel debut.

De to grupper har forskellige erfaringer med alkohol. Næsten alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, mens 27 pct. af drengene og 37 pct. af pigerne fra etniske minoriteter ikke har rørt alkohol overhovedet.  Det er dog stadig de fleste i begge grupper, der har smagt alkohol.

Fælles for begge grupper af unge er også, at størstedelen af dem ikke hyppigt deltager i religiøse aktiviteter, at de ikke har oplevet diskrimination inden for det sidste halve år, og at de fleste føler sig stærkt knyttede til Danmark.

Læs mere om forskelle og ligheder mellem de to grupper i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark - En undersøgelse af årgang 1995”, der også giver en detaljeret beskrivelse af metoden bag, herunder svarprocenten, bortfald og brug af andre kilder.


Tags: efterkommere, familier, fattigdom, hash, indvandrere, integration, kriminalitet, levevilkår, ligestilling, racisme, rygning, trivsel, uddannelse, ulighed, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


3. marts 2017 af ABN

Anmeldelser om databedrageri stiger fortsat

Fra 2015 til 2016 er antallet af anmeldelser om databedrageri steget med 25,5 pct. fra 15.399 til 19.321. Det ser man i Rigspolitiets database, hvor det er muligt at følge udviklingen i både antal anmeldelser og sigtelser på detaljerede overtrædelsestyper inden for bl.a. vold, indbrud, tyveri og økonomisk kriminalitet.

Den store stigning inden for databedrageri, som bl.a. omfatter svindel på internettet med kortoplysninger eller NemID-koder, skete fra 2014 til 2015, hvor tallet gik fra 5.628 anmeldelser til 15.399. En del af stigningen skyldes dog en ændring af registreringspraksis, så anmeldelser, der tidligere blev registreret som tyveri fra pengeautomat, nu registreres som databedrageri. Rigspolitiet kommenterer den årlige statistik i deres pressemeddelelser.

Databasen er så detaljeret, at det er muligt at følge udviklingen for fx indbrud i kolonihavehuse, tyveri fra byggepladser, tricktyveri på gadeplan og klip givet for kørsel venstre om et helleanlæg. Der er kvartalsvise, halvårlige og årlige tal fra 2007 og frem. De detaljerede tal kan fordeles på politikredse, mens overordnede kategorier, som overtrædelser af færdselsloven og økonomisk kriminalitet kan fordeles på kommuneniveau og vises på kort.


Tags: kriminalitet, internettet, lovovertrædelser, bedrageri, anmeldelser, sigtelser, færdselsforseelser
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


24. februar 2017 af KTL

OECD samler statistik om boligforhold i ny database

Hvordan varierer boligmønstret i OECD-landene? Og hvilke typer af husholdninger bor de fleste unge mennesker i?

OECD Affordable Housing Database samler tabeller om bestand af boliger og antal rum, husstande fordelt på ejer/lejer og  antal hjemløse. Udgifter og politikker for støtteordninger vedr. husleje indgår også. Se tabellerne via værktøjet "Compare your country" eller download tabellerne som pdf- eller excel-filer.

I Danmark ejer 15 pct. af husstandene deres bolig fuldt ud, mens 39 pct. er ejere med belånte boliger og 46 pct. er lejere. Kun Sverige, Nederlandene og Schweiz har mindre andel af husstande, der fuldt ud ejer deres bolig. I den anden ende af skalaen finder vi Rumænien, hvor 95 pct. af husstandene ejer deres bolig (Tabel HM1.3).

Næsten 81 pct. af ungdommen (mellem 15 og 29 år) bor sammen med deres forældre i Italien, hvor gennemsnittet for OECD er 59 pct. Kun i Canada er der færre unge mennesker, der bor hos forældrene, end i Danmark, hhv. 31 og 34 pct. Danmark har til gengæld en stor andel, der bor alene eller med en partner, hhv. 29 og 30 pct. Kun i Norge er der en større andel, der bor alene, nemlig 31 pct. I Finland bor 41 pct. af de unge mennesker sammen med en partner (Tabel HM1.4).

I databasen findes også skøn over antal af hjemløse i pct. af den totale befolkning. Her viser tallet for Danmark 0,1 pct. og for Sverige 0,36 pct. (Tabel HC3.1).


Tags: boliger, boligudgifter, hjemløse, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


15. februar 2017 af MJK

De større danske provinsbyer er vokset mest

Urbaniseringen i Danmark drejer sig ikke kun om tilflytning til hovedstadsområdet. Også de store provinsbyer er vokset, og de er i gennemsnit vokset mere end hovedstadsområdet.

Set over de seneste 90 år er den samlede befolkning i de 29 største provinsbyer forøget med 148 pct., mens hovedstadsområdet "kun" er vokset med 91 pct. Ølstykke-Stenløse er vokset mest (2124 pct.) efterfulgt af Køge (490 pct.) og Herning (403 pct.).

Det fremgår af analysen Urbaniseringen i Danmark siden 1926 fra Momentum. Heri belyses udviklingen i befolkningstallet for hovedstadsområdet, de 29 største provinsbyer samt for resten af landet.

Det er data fra Danmarks Statistik, der er baggrund for analysen. Nyere data kan hentes i Statistikbanken, mens data fra før 1976 kan findes i publikationer fra folketællingerne.

Momentum er et nyhedsbrev udgivet af KL.


Tags: befolkning, befolkningstal, folketal, folketællinger, byer, byudvikling, urbanisering
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


10. februar 2017 af KTL

Udsatte børn - hvordan trives de?

I "De udsatte børn - nøgletal 2017" beskriver KL de seneste indikatorer for emner som trivsel, fravær og karakterer i skolen. Andelen af udsatte børn og unge, der tager folkeskolens afgangsprøve, er stigende, og det samme er deres karaktergennemsnit ved prøven. Dog har de højere fravær fra skolen, og karakteren ved 9. klasses afgangsprøve er i gennemsnit 2 karakterer lavere, sammenlignet med de jævnaldrende ikke-udsatte elever. 

KL samarbejder med Danmarks Statistik  om målingen af kommunernes service. Indikatorerne om udsatte børn og unge kan ses på Danmarks Statistiks emneside og i Statistikbanken.

Hvordan de unge selv opfatter deres situation har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd undersøgt. Godt 1500 anbragte børn og unge i alderen 11-17 år har svaret på spørgsmål om, hvordan de oplever deres liv og hverdag, fx hvordan de trives med anbringelsessted og skolegang. Der er også fokus på deres forhold til nære relationer som familie og venner. I rapporten "Anbragte børn og unges trivsel 2016" kan man bl.a. læse, at 90 pct. af de anbragte børn og unge generelt er glade for at gå i skole. Blandt de ikke-anbragte gælder det for 95 pct.   


Tags: udsatte, anbringelser, uddannelse, trivsel, børn, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


2. februar 2017 af KTL

Vi spiser for dårligt og bevæger os for lidt

Stadig flere mennesker i Norden spiser en usund kost. Blandt de voksne er andelen med usunde spisevaner steget fra 18 til 22 pct. i årene fra 2011 til 2014. Børnene i Norden spiser i gennemsnit mere frugt, grønt, fisk og mindre sukker, men den sociale ulighed i kosten er vokset. 24 pct. af de nordiske børn af forældre med kort uddannelse spiser usundt i 2014. Det er dobbelt så stor en andel som i 2011.

Sammenligner vi de enkelte lande  er danskerne mest tøvende over for at spise fisk, idet kun 22 pct. følger anbefalingen om at spise fisk som hovedret 2 gange om ugen. Anbefalingen om fisk efterleves af 64 pct. i Island, 55 pct. i Norge og 37 pct. i Sverige.

Næsten halvdelen af voksne nordmænd er fysisk inaktive, hvor det samme gælder for ca. en tredjedel af danskerne (hhv. 45 og 34 pct.). I Finland tilbringer 35 pct. af de voksne mere end fire timer om dagen foran skærmen i deres fritid, sammenlignet med 31 pct. i Danmark.

Folkesundheden i hele Norden bliver målt og vejet af Nordisk Ministerråd i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet. Forskere i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark har spurgt knap 18.000 voksne og 5.000 børn om kost og fysisk aktivitet. Resultaterne kan ses i rapporten "The Nordic Monitoring System 2011-2014", der også indeholder tabeller om overvægt, rygning og alkohol.


Tags: kost, spisevaner, motion, overvægt, helbred, sundhed
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


27. januar 2017 af ABN

Global menneskehandel går oftest ud over kvinder og piger

Kvinder og piger udgør stadig den største del af handlede personer, men andelen er faldet siden 2004 fra 84 pct. til 71 pct. i 2014. Andelen af mænd og drenge er tilsvarende steget. Der er også en stigning i antallet af personer, der handles for at blive udnyttet til tvangsarbejde. Stigningen kan muligvis ses som et udtryk for, at opfattelsen af, hvad en handlet person er, har ændret sig over årene. Hvor man tidligere havde fokus på især kvinder, der blev tvunget til prostitution, har man nu en bredere forståelse for forholdene omkring menneskehandel bl.a. hvad angår køn og typen af udnyttelse. Dette kan også have smittet af på lovgivningen og dermed statistikken.

United Nations Office on Drugs and Crime har for fjerde gang udgivet deres “Global Report on Trafficking in Persons”. Rapporten er baseret på tal indsamlet i 136 lande for perioden 2012-2015, men den indeholder også oplysninger om udviklingen de sidste ti år.

Det er en udfordring at skaffe valide og sammenlignelige data, da lovgivningen og definitionen af en menneskehandlet person er forskellig fra land til land. Rapportens tal er baseret på dels et spørgeskema til hvert land og dels offentligt tilgængelige officielle statistikker, som UN selv har indsamlet. Man kan gå i dybden med den anvendte metode i de tilhørende bilag.

De danske tal stammer bl.a. fra Center mod Menneskehandel, som er ansvarlig for indsamling og formidling af tal vedr. personer, der er vurderet handlet i Danmark.


Tags: menneskehandel, trafficking, kriminalitet, udsatte
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik, Dansk statistik


20. januar 2017 af ABN

Følg med i USA's økonomiske udvikling og jobskabelse

I dag indsættes Donald Trump officielt som USA’s præsident. Næste gang er det ham, der skal skrive det indledende kapitel i den årlige publikation ”Economic Report of the President”. Rapporten beskriver landets økonomiske situation, udviklingen fra tidligere år og lægger linjerne for fremtiden. Det er The Chair of the Council of Economic Advisers, der står bag rapporten, og den er udgivet siden 1947.

Udover tal for de seneste års økonomiske udvikling, indeholder rapporten et appendiks med lange historiske tidsserier om bl.a. udviklingen i arbejdsstyrken siden 1929, de offentlige finanser fra 1952 og antallet af beskæftigede uden for landbruget siden 1972.

Netop forskellen mellem antallet af beskæftigede fra måned til måned kaldes USA's kongetal, fordi det har stor betydning for verdensøkonomien, hvordan jobskabelsen i en af verdens største økonomier udvikler sig. Kongetallet har stor bevågenhed fra verdens økonomer, når det hver måned offentliggøres af Bureau of Labor Statistics sammen med andre ”Major Economic Indicators”.


Tags: arbejdsmarked, jobskabelse, nationaløkonomi
Emne: Nationalregnskab og offentlige finanser
Geografi: International statistik


Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek