Skip to content

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Formålet med Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy er at beskrive de udslip af CO2 og andre drivhusgasser, som er forårsaget af danske økonomiske aktiviteter.

Publikationen beskriver omfanget af udslip fra erhvervslivet og husholdningerne. Desuden indeholder publikationen en række resultater om, hvad udviklingen i dansk økonomis struktur og den økonomiske vækst har betydet for udviklingen i udslippet af drivhusgasser.

Al information om udslippene er knyttet til det danske nationalregnskab og de såkaldte input-output-tabeller gennem fælles klassifikationer og definitioner. Sammenknytningen muliggør, som det er vist i publikationen, analyser af samspillet mellem økonomiske aktiviteter og miljøet.

Konklusioner
Udledningen af drivhusgasser fra dansk økonomi var 130 mio. tons i 2007, når udslippene omregnes til CO2-ækvivalenter. CO2 er den vigtigste drivhusgas og udslippet af CO2 alene udgjorde 117 mio. tons svarende til 21 tons pr. dansker.

Opgørelsen inkluderer såvel udslip fra international sø- og lufttransport som udslip fra biomasse anvendt som brændsel. Hvis sidstnævnte udelades, og principperne bag indberetningen til Kyoto-protokollen anvendes, kan det danske udslip af drivhusgasser opgøres til 66 mio. tons, hvoraf CO2 alene bidrager med 52 tons. Det svarer til 10 tons pr. dansker. Således er det kun halvdelen af udledningen af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter, der er omfattet af Kyoto-protokollen.

Fra 1990 til 2007 steg det danske bruttonationalprodukt (BNP) i faste priser med 40 pct. Mens de samlede CO2 udslip, inklusive udslippene fra international transport, steg endnu mere, er den økonomiske vækst og udslippene for de fleste erhverv ikke længere tæt forbundet. Hvis udslippene fra international transport fraregnes, var stigningen i CO2 udslippene kun 8 pct. Og hvis også udslip fra anvendelsen af biomasse freregnes, var der et fald i udslippene på 4 pct.

Se flere konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik.

Presentation of the publication in English
The purpose of this publication which is based on Statistics Denmark's Environmental Accounts for Denmark, is to describe the emissions of greenhouse gases caused by Danish economic activities.

The publication describes the extent of emissions from the industries and the households. Furthermore, the publication contains analytical results on the relationship between the structure of the Danish economy and the economic development on one hand and the emissions of greenhouse gases on the other.

All information on the emissions is linked consistently with the Danish national accounts and the so-called input-output tables through common classifications and definitions. The link facilitates, as shown in this publication, analyses of the interaction between the economic activities and the environment.

Conclusions
The emissions of greenhouse gases from the Danish economy were 130 million tonnes in 2007 when converted into CO2 equivalents. CO2 is the predominant greenhouse gas, and the CO2 emissions alone were 117 million tonnes, corresponding to 21 tonnes per Dane.

These estimates include emissions from international sea and air transport as well as emissions from biomass used as fuel. If the latter categories are excluded, by using the principles for reporting to the Kyoto Protocol, the Danish emissions of all greenhouse gas emissions were 66 million tonnes CO2 equivalents with CO2 alone contributing 52 million tonnes. The latter figure corresponds to 10 tonnes per Dane. Thus, the reporting to the Kyoto protocol only accounts for less than half of the total
emissions from the Danish economy.

From 1990 to 2007, the Danish GDP at constant prices increased by 40 percent. While the total CO2 emissions, including the emissions from international transport activities rose even more, economic growth and CO2 emissions are no longer linked together for most of the Danish industries. If emissions from international transport are excluded, the increase in CO2 emissions was only 8 percent. And if also emissions from biomass are excluded, emissions show a 4 percent decrease over the period.

The publication has not been printed as a book.


Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Get as pdf

Entire publication

Colophone

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy
Environment and energy
ISBN pdf: 978-87-501-1809-1
Released: 18 November 2009 09:30
No of pages: 66
Contact info:
Ole Gravgård Pedersen
Phone: 39 17 34 88