Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Offentlige finanser

De offentlige finanser er en samlet betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter.
Formålet med statistikken over de offentlige finanser er dels at belyse de aktiviteter, der ejes eller effektivt kontrolleres af det offentlige. Statistikken indeholder således også data vedrørende offentlig forvaltning og service med det formål at producere statistisk information om hele den offentlige sektor.

Introduktion

Størrelsen af offentlig forvaltning og service er politisk bestemt og afhængig af økonomiske og samfundsstrukturelle forhold. Udbygningen af bl.a. undervisning, sociale forhold o sygehuse i 1970’erne førte til en kraftig vækst i offentlig forvaltning og service. Kvindernes øgede deltagelse på arbejdsmarkedet har også øget efterspørgslen efter børnepasning og andre typer af ydelser, som De sociale kasser og fonde tidligere blev varetaget i hjemmet.

Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service (staten, kommunerne, mv.) samt offentlige selskabslignende virksomheder (selskabssektoren). Offentlige forvaltning og service producerer ikke-markedsmæssige tjenester, der hovedsageligt finansieres via skatter. Tjenesterne stilles således helt eller delvist gratis til rådighed for husholdningerne og virksomhederne (fx daginstitutioner, uddannelse og sygehuse).

Selskabssektoren består af institutioner, der drives på markedsvilkår. Forskellen mellem offentlige selskaber og de offentlige selskabslignende virksomheder er, at de selskabslignende virksomheder er offentlige institutioner, hvis regnskaber er en del af stats- og kommuneregnskaberne (fx kommunale forsyningsvirksomheder).

Offentlige selskaber er derimod privatretligt organiserede selskaber, der ejes eller domineres af offentlige myndigheder (fx DONG Energy A/S og DSB S-tog A/S). Dvs. at det offentlige har altid 100 pct. kontrol med de selskabslignende virksomheder, hvorimod kontrollen med selskaberne er mindre vidtgående.

 Figur - Den offentlige sektor

Nyt

Seneste nyt om Offentlige finanser

Underskud på de offentlige finanser

19. december 2016

Graf

Underskuddet på de offentlige finanser var 12,1 mia. kr. i tredje kvartal 2016. Sammenlignet med samme kvartal sidste år er den offentlige saldo forringet med 7,3 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Offentlige virksomheders værditilvækst falder

1. december 2016

Graf

Bruttoværditilvæksten i de offentlige virksomheder faldt med 3 mia. kr. (4 pct.) fra 2014 til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Udgifter til folkepension stiger fortsat

3. november 2016

Graf

Udgifterne til folkepension steg med 4,7 mia. kr. fra 2014 til 2015. Der var hermed tale om en stigning på 4,0 pct. Ses der på udviklingen over de sidste fem år, er der tale om en stigning på 20,9 mia. kr. eller 20,5 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Danmarks ØMU-gæld er blandt de laveste i EU

31. oktober 2016

Graf

Danmark havde sidste år den syvende laveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene. Den danske ØMU-gæld var på 40,4 pct. af BNP (bruttonationalproduktet).

Tabeller i Statistikbanken


ØMU-gælden faldt betydeligt i 2015

5. oktober 2016

Graf

Danmark ligger inden for ØMU-kriterierne for både saldo og gæld ved årets anden ØMU-indberetning til EU-kommissionen. Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) faldt fra 44,8 pct. af BNP i 2014 til 40,4 pct. i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Sociale ydelser går især til alderdom og sundhed

4. oktober 2016

Graf

De samlede sociale udgifter var på 654,7 mia. kr. i 2015, hvilket er en stigning på 0,7 pct. i forhold til 2014. Udgifter til alderdom udgør 35,8 pct. og sundhedsområdet udgør 19,4. pct. af de samlede sociale udgifter i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i de offentlige forskningsbevillinger

4. juli 2016

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2016 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,05 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Flest udlands-folkepensionister i Sverige

18. april 2016

Graf

Der er flest modtagere af dansk folkepension uden for Danmark i nabolandene Sverige, Tyskland og Norge. I Sverige udgør de 12.800, i Tyskland 6.200 og i Norge 6.000.

Tabeller i Statistikbanken


Flere modtager ekstra børnetilskud

14. april 2016

Graf

Ud over børne- og ungeydelsen kan familier med børn under 18 år få udbetalt børnetilskud, når en række betingelser er opfyldt. Eksempelvis kan enlige forsørgere få udbetalt både ordinært og ekstra børnetilskud.

Tabeller i Statistikbanken


Fremrykket skatteindtægt mindsker underskud

23. marts 2016

Graf

Det offentlige regnskab for fjerde kvartal 2015 er opgjort til et underskud på 3,9 mia. kr. Underskuddet er påvirket af skatterabatordninger i 2013-2015, der har medført en fremrykning af skatteprovenu.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Skatter og afgifter

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.Læs mere