Finanseffekter

Top  Previous  Next

Analysen omfatter 21 forskellige scenarier, hvor der ændres i en enkelt økonomisk-politisk instrumentvariabel ad gangen. Bilag 4 beskriver scenariernes konkrete indhold, der på listeform ser således ud:

 

fVo1

Input af materialer og tjenester (ikke energi) i produktionen af offentlige tjenester

Qo1

Beskæftigelse i produktion af offentlige tjenester

lo

Offentlige lønninger

fIbo

Investeringer i offentlige bygninger og anlæg

fImo

Øvrige offentlige investeringer

Sya

Arbejdsmarkedsbidrag

Ssysp

Personlig indkomstskat

Syv

Grøn ejerafgift i husholdningerne

Tirk

Kulbrinteskat

Sywp

Pensionsafkastskat

Tyrrs

Udgifter til øvrige sociale ydelser - skattepligtige

Tyrrr

Udgifter til øvrige sociale ydelser - ikke-skattepligtige

Spg

Moms

Spp_ce

Afgift på brændsel og el

Spp_cf

Afgift på fødevareforbrug

Spp_cg

Afgift på benzin

Sppu

Tilskud til kollektiv transport

Spzej

Ejendomsskat

Spzuqr

Øvrige produktionstilskud

Spr

Registreringsafgift

 

De 21 forskellige scenarier er lavet sådan, at den umiddelbare effekt er negativ for den offentlige saldo, og aktivitetseffekten bliver positiv. Den umiddelbare udgift i de offentlige budgetter er altid den samme; nemlig 0.1 pct. af bnp i årets priser, men effekterne er forskellige. Generelt er det sådan, at efterspørgselseffekterne dominerer på kort sigt. Der er nemlig træghed i løn og priser. Der vil en stigning i efterspørgslen give en stor mængdeeffekt på kort sigt. På længere sigt er det omvendt, da efterspørgselsændringer gradvist giver tilpasninger i løn og priser. Mængdeeffekterne bliver mindre på langt sigt. Medmindre der eksplicit medtages dynamiske effekter på arbejdsudbuddet, så vil der være crowding out på arbejdsmarkedet. Konsekvensen er små effekter på det samlede udbud på længere sigt. På kort sigt kan der til gengæld være både små og store mængdeeffekter.

 

På kort sigt er effekten på priser og den disponible indkomst afgørende for den samlede finanseffekt. Næsten alle de nævnte eksperimenter vil påvirke den reale disponible indkomst

 

 

Scenarierne ovenfor vil alle påvirke indkomst, skat og pris - dvs. Y, S og p. I nogle tilfælde går effekten gennem indkomst eller skat. Derved øges både disponibel indkomst og real disponibel indkomst, hvis priserne er uændrede. I andre tilfælde går effekten gennem priserne. Her er indkomst og skat umiddelbart uændret, og hele effekten på realindkomsten efter skat går gennem priserne. Den samlede effekt af ændringen i real disponibel indkomst afgøres herefter af modellens efterspørgselselasticiteter.

 

En ændring på 0.1 pct. af bnp ændrer real disponibel indkomst uanset om ændringen virker gennem indkomsten, skatten eller prisen, men effekten på disponibel indkomst afhænger af det specifikke scenarie. Ændringer i indkomsten påvirker typisk også skatten, men effekten på skatten afhænger af indkomsttypen. Prisgennemslaget er ikke ens. Modellens kortsigtede indkomst- og efterspørgselselasticiteter er forskellige. Tilsammen betyder det, at forskellige finanspolitiske instrumenter kan give meget forskellige finanseffekter.

 

Prisændringer virker også gennem modellens pris- og substitutionselaticiteter. Typisk er priseffekterne små på kort sigt, men det gælder ikke for ændringer i afgifterne. Her er der en umiddelbar og direkte effekt på priserne. Finanseffekten er i disse tilfælde et resultat af gennemslaget på anvendelsespriser og modellens priselaticiteter. Det er især afgiftsændringer, som har både indkomst- og priseffekter. Scenarier for produktion af offentlige tjenester kan også have priseffekter på kort sigt.

 

Tabel 3.1 og tabel 3.2 sammenfatter finanseffekterne i Apr23.  

 

Tabel 3.1 Finanseffekter - absolutte ændringer

    fVo1 Qo1 lo fIbo fImo Sya Ssysp Syv Syc Tirk Sywp
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 2596 5598 3740 2871 2379 1144 1475 2036 440 395 445
Absolut ændring
Bnp fY 1871 3294 517 1898 1206 812 1032 1479 311 276 311
Privat forbrug fCp 160 409 501 167 50 904 1153 2442 342 309 347
Off. Forbrug fCo 2373 3530 -10 -15 -8 -31 -39 -41 -12 -11 -12
Investeringer fI 742 707 381 2873 2858 587 747 680 228 200 225
Eksport fE -66 -208 14 -54 -88 -18 -26 -27 -7 -7 -8
Import fM 1100 835 320 883 1387 542 690 1383 207 185 208
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 1.585 6.644 0.405 1.728 1.273 0.626 0.793 0.892 0.238 0.212 0.239
Ledighed Ul -0.896 -3.753 -0.229 -0.976 -0.719 -0.354 -0.448 -0.504 -0.134 -0.120 -0.135
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o -247 -1036 -63 -269 -198 659 -124 -139 -37 -33 -37
Afgifter Sp 652 931 245 791 857 359 478 933 142 128 144
Skatter Sy_o 353 1205 1317 419 252 -1641 -2682 -2702 -2551 471 -2488
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 162 588 775 196 -146 1194 1201 -242 1480 1418 2067
Udland Tfn_e 1741 1343 500 1417 1930 786 987 1980 922 874 333
Offentlig Tfn_o -1903 -1931 -1274 -1613 -1784 -1980 -2189 -1738 -2403 -2292 -2400
Procent
Timeløn lna 0.015 0.068 0.006 0.017 0.015 0.006 0.008 0.009 0.002 0.002 0.002
Outputpris px 0.006 0.035 0.057 0.008 0.010 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001
Forbrugerpris pcp 0.004 0.023 0.013 0.005 0.007 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001

 

Tabel 3.2 Finanseffekter - absolutte ændringer

    Tyrrs Tyrrr Spg Spp_ce Spp_cf Spp_cg Sppu Spzej Spzuqr Spr
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 839 1497 -1904 -1557 -2118 -1493 -1193 1730 332 240
Absolut ændring
Bnp fY 588 1048 1022 1510 1045 1563 1406 1297 358 2119
Privat forbrug fCp 656 1170 918 1762 1355 2244 1381 1179 404 3732
Off. Forbrug fCo -22 -40 -32 -36 -27 -46 -143 -41 -14 -46
Investeringer fI 425 759 724 749 563 696 653 1138 259 901
Eksport fE -15 -26 90 -7 95 156 155 -38 -11 -35
Import fM 393 701 594 820 836 1327 560 803 239 2145
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 0.451 0.806 0.751 0.797 0.761 0.915 1.142 1.030 0.276 1.193
Ledighed Ul -0.255 -0.455 -0.424 -0.450 -0.430 -0.517 -0.645 -0.582 -0.156 -0.674
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o 2825 2770 -117 -124 -119 -143 -178 -161 -43 -186
Afgifter Sp 272 485 -2772 -2802 -3030 -2623 -2669 -2312 -2731 -1224
Skatter Sy_o 1378 219 154 212 173 214 278 516 500 245
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 656 1173 1036 1332 1643 470 1288 4 1034 -2153
Udland Tfn_e 560 1000 1022 1236 1220 1897 913 1556 1039 3035
Offentlig Tfn_o -1216 -2173 -2058 -2568 -2863 -2367 -2201 -1560 -2073 -883
Procent
Timeløn lna 0.005 0.008 0.004 0.008 0.008 0.009 0.011 0.010 0.002 0.012
Outputpris px 0.002 0.003 -0.017 0.003 0.003 0.004 0.005 0.002 -0.002 0.005
Forbrugerpris pcp 0.002 0.003 -0.141 -0.271 -0.258 -0.254 -0.218 0.003 -0.002 -0.198

 

Beskrivelsen af effekterne er inddelt i følgende delafsnit

 

Indkomstoverførsler

Offentligt forbrug og offentlige investeringer

Indkomstskatter

Afgifter og subsidier