Sociale ydelser

Top  Previous  Next

Der er scenarier med to sociale ydelser:

 

 

Tyrrr

restgrupper af øvrige indkomstsoverførsler, ikke-skattepligtig

 

Tyrrs

restgrupper af øvrige indkomstsoverførsler, skattepligtig

 

Begge indkomstoverførselsgrupper er uafhængige af konjunkturen til forskel fra fx. arbejdsløshedsdagpenge, Tyd. Finanseffekten går altovervejende gennem disponibel indkomst. Begge scenarier påvirker bruttoindkomsten positivt i samme størrelsesorden. En væsentlig forskel mellem de to scenarier er, at den ene indkomstoverførsel, Tyrrr, er skattefri og den anden, Tyrrs, beskattes. I begge tilfælde øges bruttoindkomsten med godt 2 mia. kr., som vist i tabel 3.3. I tilfældet Tyrrs er der betydelige direkte tilbageløb af offentlige indtægter på næsten halvdelen af den samlede udgift, og effekten på skatteprovenuet bliver større. Nettoeffekten på de offentlige finanser er markant forskellig, og det samme gælder effekten på disponibel indkomst. I tilfældet Tyrrs er finanseffekten halvt så stor som i tilfældet Tyrrr.

 

Bemærk at effekten på løn og priser er kun ca. en tiendedel af effekten på mængderne. Lønnen reagerer på ændringer i ledigheden. Her er effekten størst for skattefrie indkomstoverførsler.

 

Tabel 3.3 Sociale ydelser - absolutte ændringer

    Tyrrs   Tyrrr
    Apr23 Okt20   Apr23 Okt20
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 839 664 1497 1159
Absolut ændring
Bnp fY 588 502 1048 877
Privat forbrug fCp 656 525 1170 917
Off. Forbrug fCo -22 -19 -40 -34
Investeringer fI 425 348 759 607
Eksport fE -15 -16 -26 -28
Import fM 393 326 701 570
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 0.451 0.370 0.806 0.647
Ledighed Ul -0.255 -0.221 -0.455 -0.386
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o 2825 2451 2770 2404
Afgifter Sp 272 221 485 387
Skatter Sy_o 1378 1154 219 165
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 656 714 1173 1249
Udland Tfn_e 560 387 1000 677
Offentlig Tfn_o -1216 -1101 -2173 -1926
Procent
Timeløn lna 0.005 0.004 0.008 0.006
Outputpris px 0.002 0.002 0.003 0.004
Forbrugerpris pcp 0.002 0.003   0.003 0.005

 

Tabellerne i bilag 2 og 3 viser de procentvise effekter. Effekterne er størst i Apr23 som følge af, at privatforbruget ekslusiv bolig er med til at bestemme boligbruttokapitalen og dermed bruttoinvesteringerne. Det øger aktivitetseffekterne i Apr23 sammenlignet med Okt20.