Produktion af offentlige tjenester

Top  Previous  Next

Fælles for scenarierene i dette afsnit er, at de alle påvirker produktionen af offentlige tjenester, Xo1. I offentlig produktion er der ikke forskel på udbud og efterspørgsel. I praksis bestemmes udbuddet i en produktionsfunktion - og der er ikke effekter af ændringer i real disponibel indkomst eller i (relative) priser. Men øgede udgifter i offentlig produktion er samtidig lønindkomst i husholdninger eller øget omsætning i private erhverv. I de nedenstående fem scenarier ændres en af inputfaktorerne ad gangen.

 

Der er fem scenarier, som ændrer på input i offentlig produktion.

 

 

fVo1

øget materialeinput  (ikke energivarer)

 

Qo1

øget offentlig beskæftigelse

 

lo1

øget lønomkostninger i offentlig beskæftigelse

 

fIbo1

bygge- og anlægsinvesteringer

 

fImo1

øvrige offentlige investeringer

 

Finanseffekterne er numerisk forskellige, og virkemåden er også forskellig.

 

For varekøbet, fVo1, øges det offentlige forbrug, og produktion af offentlige tjenester stiger. Stigningen kommer som leverancer fra private erhverv og udland. Importen stiger, fordi en del af inputtet kommer fra udlandet. Indkomstfremgangen kommer i de private erhverv, og den fordeler sig som lønindkomst og restindkomst. Det meste er lønindkomst. Der er først og fremmest en stigning i beskæftigelsen, men timelønnen stiger også lidt. Der er tilbageløb til de offentlige kasser gennem skatter og afgifter. Effekten på real disponibel indkomst er positiv. For offentlige investeringer - både fIbo1 og fImo1 - fremkommer finanseffekterne på samme måde. Forskellen på de tre scenarier er importindholdet. Bygge- og anlægsinvesteringer har lille importindhold. Derfor ses de største aktivitetseffekter og de mindste nettoomkostninger i det offentlige budget ved bygge- og anlægsinvesteringer. Øvrige investeringer har stort importindhold, så der er mindre aktivitet og større udgifter. Varekøbsscenariet placerer sig midt imellem de to investeringsscenarier.

 

Hvis stigningen i offentlig produktion og offentlig forbrug kommer fra større offentlig beskæftigelse, dvs. Qo1-scenariet, fås stor aktivitetsfremgang. Den tilhørende udvidelse af lønsum og bruttoindkomst tilfalder næsten udelukkende husholdningerne. Tilbageløb ved skatter og afgifter har samme proportioner som i scenarierene fVo1, fIbo1 og fImo1. Qo1 scenariet giver stor effekt på real disponibel indkomst, og de afledte effekter er store. Målt på bnp er aktivitetseffekten 2.5 gange større end effekten fra fImo1. Tilbageløbseffekten er relativt stor, og nettoeffekten på de offentlige finanser er på linje med fVo1-scenariet .

 

En stigning i de offentlige lønninger, lo1-scenariet, giver lille aktivitetseffekt. Lønstigningerne giver en stigning i outputprisen, men en negativ mængdeeffekt i offentlig forbrug. Der er en positiv effekt på indkomsten i løbende priser; og tilmed en lille positiv effekt på realindkomsten, som kan tilskrives importindholdet i den samlede efterspørgsel. Stigningen i realindkomsten er baggrunden for en beskeden stigning i den samlede private efterspørgsel. Importen stiger også, og den samlede effekt på bnp er lille.

 

Effekterne på løn og priser er relativt små. En lønstigning i den offentlige produktion påvirker gennemsnitslønnen og giver de største stigninger i produktionsomkostningerne. Prisstigningen falder i høj grad på offentlig forbrug og mindre på privat forbrug. Stigningen i den offentlige beskæftigelse i Qo1-scenariet giver generelle løn- og prisstigninger. Det hænger sammen med effekten på arbejdsløsheden, som i dette tilfælde er stor.

 

Tabel 3.4 Stød til offentlig sektor - absolutte ændringer

    fVo1   Qo1   lo   fIbo   fImo
    Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 2596 2344 5598 4840 3740 3157 2871 2636 2379 2072
Absolut ændring
Bnp fY 1871 1793 3294 3200 517 441 1898 1911 1206 1305
Privat forbrug fCp 160 119 409 297 501 391 167 124 50 52
Off. Forbrug fCo 2373 2124 3530 3289 -10 -9 -15 -14 -8 -9
Investeringer fI 742 663 707 639 381 314 2873 2703 2858 2717
Eksport fE -66 -82 -208 -207 14 21 -54 -62 -88 -83
Import fM 1100 1009 835 769 320 270 883 827 1387 1372
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 1.585 1.513 6.644 6.090 0.405 0.331 1.728 1.725 1.273 1.200
Ledighed Ul -0.896 -0.902 -3.753 -3.630 -0.229 -0.198 -0.976 -1.028 -0.719 -0.715
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o -247 -258 -1036 -1039 -63 -57 -269 -294 -198 -205
Afgifter Sp 652 593 931 817 245 202 791 722 857 640
Skatter Sy_o 353 311 1205 995 1317 1085 419 373 252 215
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 162 176 588 621 775 798 196 181 -146 -35
Udland Tfn_e 1741 1352 1343 905 500 355 1417 1094 1930 1645
Offentlig Tfn_o -1903 -1528 -1931 -1526 -1274 -1153 -1613 -1275 -1784 -1611
Procent
Timeløn lna 0.015 0.014 0.068 0.055 0.006 0.005 0.017 0.016 0.015 0.012
Outputpris px 0.006 0.009 0.035 0.035 0.057 0.058 0.008 0.010 0.010 0.010
Forbrugerpris pcp 0.004 0.006   0.023 0.026   0.013 0.013   0.005 0.007   0.007 0.008

 

De absolutte effekter er ofte større i Apr23 end i Okt20. Ligesom for eksperimenterne, der berører de sociale ydelser, er førsteårseffekterne større i Apr23 end i Okt20, hvilket i stor grad skyldes ændringer i lønrelationen som har ført til kraftigere effekter på løn, realløn og indenlandsk efterspørgsel. Bilag 2 og 3 viser tabeller med procentvise forskelle.