Indkomstskatter

Top  Previous  Next

Der er 6 multiplikatoreksperimenter med indkomstskatter (direkte skatter):

 

 

Sya

Arbejdsmarkedsbidrag

 

Ssysp

Slutskatter vedrørende personlig indkomst

 

Syv

Vægtafgift fra husholdningerne

 

Syc

Selskabskat

 

Tirk

Kulbrinteskat

 

Sywp

Realrenteafgift

 

Indkomstskatter påvirker husholdningernes disponible indkomst. Arbejdsmarkedsbidrag, personlige indkomstskatter og vægtafgiften er udgifter for husholdninger.

 

Alligevel har de tre scenarier forskellige finanseffekter, som vist i tabel 3.6. Personlige indkomstskatter berører alle skatteydere, mens arbejdsmarkedsbidrag kun betales af erhvervsaktive. Ændringer i arbejdsmarkedsbidraget påvirker reguleringsindekset for sociale ydelser. En nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget giver et positivt bidrag til reguleringen af ydelsen for modtagere af indkomstoverførsler. I Sya-scenariet stiger udgifterne til sociale ydelser på trods af, at der er færre modtagere af ydelserne. Det forstærker finanseffekterne. Husholdningernes disponible indkomst forøges yderligere, og udgifter i den offentlige sektor forøges, men der er på den anden side tilbageløb gennem de personlige indkomstskatter. Arbejdsmarkedsbidraget giver fradrag i personlig og skattepligtig indkomst. En nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget giver en stigning i grundlaget for indkomstskatten. Det betyder at ændringer i arbejdsmarkedsbidraget giver et modsatrettet tilbageløb på omtrent en tredjedel gennem de personlige indkomstskatter. Samlet betyder de to tilbageløbseffekter at arbejdsmarkedsbidrag har mindre finansaktivitetsvirkning end de øvrige scenarier med personlige indkomstskatter.

 

Den grønne ejerafgift (tidligere vægtafgift) er en skat i nationalregnskabssammenhæng, men i forbrugssammenhæng virker ejerafgiften som en afgift. Nedsættelsen af ejerafgiften øger forbrugsmulighederne, fordi prisen på bilydelser falder. Substitution betyder, at bilforbruget øges mest, og et generelt stort konjunkturmedløb i bilforbruget giver relativt store finanseffekter.

 

I nationalregnskabet opfattes realrenteafgiften (pensionsafkastskatten) som en skat, der skal betales af husholdningerne. Men i Adam flyttes pensionsafkast og -beskatning til pensionsmodellen, og det er alene egentlige pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger, der indgår i disponibel indkomst  (Ydk_h og Ydl_hc). Ændringer i pensionsafkastskatten påvirker det private forbrug gennem faktiske pensionsudbetalinger og pensionsformuen - og Sywp-scenariet har derfor begrænset effekt på kort sigt.

 

Beskatningen af virksomhederne ved selskabsskat og kulbrinteskat påvirker ikke umiddelbart husholdningerne, men der er effekter på restindkomsten for selvstændige. Ligeledes vil beskatningen af virksomhederne påvirke de udbytter, der udbetales til husholdningerne. Tilsammen giver det kun små aktivitetseffekter.

 

Tabel 3.5 Indkomstskatter - absolutte ændringer

    Sya   Ssysp   Syv   Syc   Tirk   Sywp
    Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20   Apr23 Okt20
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 1144 918 1475 1142 2036 1848 440 400 395 312 445 302
Absolut ændring
Bnp fY 812 706 1032 864 1479 1451 311 304 276 236 311 229
Privat forbrug fCp 904 735 1153 903 2442 2288 342 317 309 246 347 239
Off. Forbrug fCo -31 -27 -39 -33 -41 -43 -12 -12 -11 -9 -12 -9
Investeringer fI 587 487 747 598 680 634 228 210 200 163 225 158
Eksport fE -18 -19 -26 -27 -27 -32 -7 -10 -7 -7 -8 -7
Import fM 542 457 690 562 1383 1364 207 196 185 153 208 149
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 0.626 0.523 0.793 0.637 0.892 0.787 0.238 0.224 0.212 0.174 0.239 0.169
Ledighed Ul -0.354 -0.312 -0.448 -0.380 -0.504 -0.469 -0.134 -0.133 -0.120 -0.104 -0.135 -0.101
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o 659 620 -124 -109 -139 -134 -37 -38 -33 -30 -37 -29
Afgifter Sp 359 295 478 381 933 909 142 133 128 104 144 101
Skatter Sy_o -1641 -1452 -2682 -2354 -2702 -2355 -2551 -2386 471 408 -2488 -2219
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 1194 1243 1201 1270 -242 -250 1480 1460 1418 1310 2067 1952
Udland Tfn_e 786 555 987 669 1980 1632 922 750 874 672 333 206
Offentlig Tfn_o -1980 -1797 -2189 -1939 -1738 -1382 -2403 -2210 -2292 -1982 -2400 -2158
Procent
Timeløn lna 0.006 0.005 0.008 0.006 0.009 0.008 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Outputpris px 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Forbrugerpris pcp 0.002 0.003   0.003 0.004   0.004 0.008   0.001 0.002   0.001 0.001   0.001 0.001