Model- og dataændringer

Top  Previous  Next

Modelversionen april 2023 (Apr23) indeholder ændringer i forhold til modelversionen oktober 2020 (Okt20). De væsentligste er:

 

Reeksport er en voksende andel af den samlede eksport.

Eksport af varer og tjenester fra dansk produktion er reestimeret. Den langsigtede priselasticitet er blevet marginal højere.

Relationer for grænsearbejde beskriver nettopendling til dansk arbejdsmarked

Forbrugssystemet er ændret, I Okt20 var der fokus på turisters forbrug på dansk område. I Apr23 er forbrugssystemet og udgiftrestriktionen for fordelingssystem transformeret til løbende priser, sådan at ligninger bliver nemmere at arbejde med. Omskrivningen påvirker ikke modellens samlede egenskaber, men udvidelsen af estimationsperioden fra 2016 til 2019 giver en lidt langsommere tilpasning mod ligevægt, se ABO17123 og ABO29722.    

I lønrelationen er der nu en kraftigere negativ effekt af ændring i ledighedsgraden på lønnen; -0.28455*dif(bulb) ændres til -0.39865*dif(bulb). Det giver kraftigere effekter på løn, realløn og indenlands efterspørgsel.

Selskabskat for nordsøselskaber beskrives adskilt fra andre selskaber

Reestimationer i øvrigt.

Løbende tilpasning af modellens ligninger

Grundforløbet er ændret fra Okt20 til Apr23, hvor fordringserhvervelser som andel af BNP i Apr23 hurtigere går mod nul end det var tilfældet i Okt20 forløbet. Desuden har Apr23 forløbet demografisk vækst, sådan at summen af demografi og produktivitet giver den samlede realvækst på langt sigt. I Okt20 forløbet er realvæksten på lang sigt synonym med produktivitetsvækst.