Gå til sidens indhold
Gå til toppen
Forside  | Nyt kvalitetsstempel for statistik

Nyt kvalitetsstempel for statistik

Statistik, som er offentligt produceret, og som lever op til en række kvalitetskriterier, har nu muligheden for at blive tilmeldt ordningen ”Officiel Statistik”. Officiel Statistik er et afgørende kvalitetsstempel for troværdig statistik produceret i Danmark.

Statistik bidrager til, at beslutninger på alle niveauer i det danske samfund kan ske på grundlag af troværdig og objektiv information – alt lige fra regeringspolitik og forskning til private virksomheders ageren og individers hverdagsvalg. En forudsætning for dette er imidlertid, at der findes standarder, som sikrer, at statistikken er troværdig og objektiv. For at imødekomme denne problemstilling introduceres begrebet ’Officiel Statistik’ i Lov om Danmarks Statistik. 

Officiel statistik

Officiel Statistik defineres overordnet som statistik der:

1. Er offentligt produceret.
2. Er tilmeldt ordningen for Officiel Statistik og efterlever et sæt internationalt anerkendte standarder for produktion af statistik.

Officiel Statistik er altså en delmængde af den offentligt producerede statistik.

-------

Tilmeld statistik her: officielstatistik@dst.dk

-------

Den offentligt producerede statistik 

Offentligt produceret statistik defineres i Lov om Danmarks Statistik som statistik, der: 

1. Udgives af offentlige myndigheder; 
2. Er generelt samfundsbelysende;
3. Er et publiceret, aggregeret talmateriale, som er bearbejdet ved brug af statistiske metoder; 
4. Udgives med en fast frekvens; 
5. Er landsdækkende;
6. Er offentligt tilgængelig

Retningslinjer for Officiel Statistik

Med udgangspunkt i Adfærdskodeks for Europæiske Statistikker (Code of Practice, CoP) har Danmarks Statistik opstillet 16 danske retningslinjer med 44 underliggende kriterier. Retningslinjerne omhandler overordnet de institutionelle rammer for statistik, de statistiske processer og de statistiske produkter. Formålet med Retningslinjerne for Officiel Statistik er at sikre statistik af høj kvalitet. Den del af den offentligt producerede statistik, som er tilmeldt ordningen for Officiel Statistik, og dermed efterlever retningslinjerne for officiel statistik, udgør den officielle statistik.

Efterlevelsen af retningslinjerne monitoreres årligt af Danmarks Statistik gennem et elektronisk selvevalueringsskema, som alle producenter af Officiel Statistik udfylder, samt grundigere peer reviews af statistikproduktionen i tilfældigt udvalgte producenter.  

Statistik, der produceres af Danmarks Statistik samt af andre offentlige myndigheder til EU’s statistiske program, skal efterleve retningslinjerne for Officiel Statistik og er dermed allerede Officiel Statistik. Andre offentligt producerede statistikker kan tilmeldes ordningen for Officiel Statistik via mailen nedenfor. Dette vil således kræve, at statistikkerne lever op til definitionen på offentligt produceret statistik, samt at de efterlever de 16 retningslinjer for Officiel Statistik. 

Se retningslinjerne for Officiel Statistik (pdf)

Brug af Portal for Officiel Statistik

Portal for Officiel Statistik indeholder først og fremmest en samlet indgang til al Officiel Statistik i Danmark. De officielle statistikker er placeret under relevante emner, som kan tilgås fra Portalens forside. Forhver af de officielle statistikker fremgår det, hvilken myndighed, der er ansvarlig for statistikken. Øverst på siden findes desuden en oversigt over alle producenter af Officiel Statistik. Udover en indgang til de officielle statistikker indeholder Portalen også en liste over anden offentligt produceret statistik. Al information på Portal for Officiel Statistik er indhentet fra de ansvarlige ministerier, styrelser og institutioner.