Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

BRUHONAGG

Navn

BRUHONAGG

Beskrivende navn

Bruttohonorar til læge mv. aggregeret

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2005
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

BRUHONAGG (Bruttohonorar til læge mv., aggregeret pr speciale pr. person) angiver det honorar i hele kroner, som lægen mv. har fået af det offentlige for de enkelte ydelser, dvs. sygesikringens tilskud. Patienters eventuelle egenbetaling indgår ikke i BRUHONAGG..

BRUHONAGG opgøres pr. speciale pr. person.

For de fleste ydelser fra de almene læger og speciallæger vil der til gruppe-1-sikrede normalt ikke være nogen egenbetaling. For gruppe-2-sikrede og for de øvrige specialer (fx tandlæger) vil der derimod normalt være en delvis egenbetaling, som supplerer sygesikringens tilskud.

Ud over det honorar, der direkte er knyttet til en ydelse, har Danmarks Statistik foretaget en særlig beregning for almene læger, som adderer basishonorar og praksisomkostningshonorarer. Formålet er at skabe en bedre sammenlignelighed mellem udgifterne til almene læger og speciallæger mv.

Foruden ydelseshonorar modtager de almene læger et basishonorar pr. tilknyttet gruppe 1-sikret - uafhængigt af om den pågældende faktisk har benyttet lægen. Herudover modtager den almene læge et praksisomkostningshonorar. Disse to honorarer er beregningsteknisk fordelt ud på alle de gruppe 1-sikrede modtagere, som har modtaget ydelser fra almene læger. Fordelingen er sket proportionalt med de registrerede bruttohonorarer for de almindelige ydelser.

Bemærk omkring fodterapeuter, at der i perioden fra juni 2005 til juni 2011 var en konflikt, der betød, at størstedelen af honoraret blev afregnet uden om sygesikringssystemet og derfor ikke indgår i statistikken.

Detaljeret beskrivelse

BRUHONAGG er opgjort pr. special pr. person ved at summere BRUHON (bruttohonorar).

Det er ikke muligt at danne BRUHONAGG ud fra BRUHON før 2005 ved blot at rense data før 2005 ved at slette records, hvor BRUHON er lig med nul og summere pr. speciale pr. person. Årsagen er, at BRUHON og BRUHONAGG fra 2005 og frem for de almene læger er inklusive basishonorar og praksisomkostningshonorar.

Basishonorar og praksisomkostningshonorar indgår ikke i statistikkens inputmateriale, men er beregnet af Danmarks Statistik.

Summen af det beregnede basis- og praksisomkostningshonorar fordelt ud på de gruppe 1-sikrede personer, som har modtaget ydelser fra almene læger (dog ikke personer med barnemarkering).

Basishonoraret ydes til lægen efter antallet af tilmeldte gruppe-1 patienter, uanset om de faktisk modtager ydelser fra lægen. Ved beregningen er det dog ikke fundet hensigtsmæssigt at tildele en udgift til alle uanset brugen af lægen. Det samlede basis- og praksisomkostningshonorar er derfor beregningsmæssigt fordelt ud på de faktiske modtagere af ydelser proportionalt med honoraret ved de faktiske ydelser.

Basishonorarets størrelse fremgår af Overenskomst om almen praksis (af 3. juni 1991, senest ændret ved aftale af 21. december 2010), § 54, s. 67og takstmappe på specifikke tidspunkter. Basishonorar ydes pr. kvartal pr. selvstændigt gruppe 1-sikret.

Beregningseksempel for 2011:
Der er for basishonoraret anvendt følgende værdier i 2011 (i kr. pr. gruppe 1-sikret person):
Jan Apr Juli Okt
90,97 95,24 95,24 95,89

Praksisomkostningshonoraret pr. læge beregnes som illustreret nedenfor:

I 2011 udgør praksisomkostningshonoraret pr. læge (før regulering) 14.664,64 kr. årligt if. Overenskomst om almen praksis (af 3. juni 1991, senest ændret ved aftale af 21. december 2010), § 55, s. 67.

Honoraret reguleres if. § 68, s. 78, med 0,832 procentpoint for hvert udsving i nettoprisindekset (NPI, juli 2000 =100) ud over 120,2. Ved udsving mindre end 1 procentpoint i nettoprisindekset reguleres med forholdsmæssig andel af 0,832 procentpoint.

Efter regulering udgør praksisomkostningshonoraret 15.632,51 kr. i 2011.
Da NPI2011 (juli) var 128,1, er ændringen i NPI ud over 120,2 på 7,9.
Reguleringsprocent: 7,9*0,832=6,5728. Tallet afrundes til 6,6.
Praksisomkostningshonorar 2011: 14.664,64*1,066=15.632,51

Bilag

Graf
Tabel

Værdisæt

BRUHONAGG har ingen værdisæt