Gå til sidens indhold

Sociale Pensioner

Beskrivelse

Statistikken indeholder alle modtagere af folke- og førtidspension pr. januar måned med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet som modtager dansk pension. Statistikken indeholder således alle modtagere af folkepension i alderen 67 år og derover (fra 2004 65 år og derover) samt modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-66 år (fra 2004 18-64 år).

Der skelnes mellem følgende pensionsarter:
· Folkepension
· Højeste førtidspension
· Mellemste førtidspension
· Forhøjet almindelig førtidspension
· Almindelig førtidspension
· Invaliditetsydelse
· Ny førtidspension (fra januar 2004)

Referencetiden er januar hvert år. Med virkning fra januar 2009 er udtrækskriterierne ændret, således er pensionister som er fyldt 65 år inden årets udgang bliver regnet med som folkepensionister i opgørelsen pr. januar, uanset om pensionen betales forud eller bagud. Det medfører, at ca. 700 personer medregnes som folkepensionister, mens de efter den hidtidige metode ville have været regnet som førtidspensionister.

Den samlede pålidelighed er meget god, da pensionsregisteret er et administrativt (udbetalings) register med fuld dækning. Materialet bliver fejlsøgt først og fremmest maskinelt, men også manuelt med rettelser. Kommunerne har mulighed for at melde tilbage, hvis tallene ikke stemmer med kommunens egne tal.

Over registerperioden er der sket følgende væsentlige ændringer:

1. januar 1994 bliver de sociale pensioner bruttoficeret dvs. gjort skattepligtige. I forbindelse med bruttoficeringen af pensionerne, er grundbeløbet nedsat, mens pensionstillægget er hævet markant.

1. januar 1994 bliver der indført et pensionstillæg til reelt enlige pensionister. Beløbet, bliver ydet som kompensation for, at det forhøjede personfradrag bortfaldte.

1. januar 1995 bliver det særlige pensionstillæg udspecificeret i to tillæg: Pensionstillæg, reelt enlig og et særligt pensionstillæg som gradvist bliver overført til pensionstillæg, reelt enlig, og ophører i 1999.

Fra og med året 1995 er den manuelle indberetning af pensionister på plejehjem ophørt.

Fra 1. januar 1995 administreres alle pensionsudbetalinger for pensionister bosat i udlandet af Socialministeriet. Ændringerne medfører, at det ikke længere er muligt at skelne mellem personer, der alene modtager dansk pension og personer der både modtager dansk pension og EU-pension.

Fra året 1999 og frem er tal for folke- og førtidspensioner offentliggjort i Statistiske Efterretninger i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. Fra og med statistikken for 2010, bliver denne artikel ikke længere publiceret. Hovedtal vil være tilgængelige i Statistikbanken.

1. januar 2003 trådte en ny førtidspensionslov i kraft der supplerer den tidligere lovgivning. Alle, der før denne dato har søgt eller fået tilkendt førtidspension, er omfattet af den tidligere lovgivning; også hvis det drejer sig om ansøgninger om forhøjelser af førtidspensionsniveauet. Ansøgere efter denne dato er omfattet af den nye førtidspension. Der skelnes i den nye lovgivning ikke længere mellem flere førtidspensionsniveauer. Satsen beregnes ud fra højeste sygedag-pengesats. Satsen beregnes forskelligt for enlige førtidspensionister og samlevende førtidspensionister.

1. juli 2004 trådte en ny folkepensionslov i kraft. Personer, der er født før 1. juli 1939, får folkepension, fra de er fyldt 67 år. Personer, der ved udgangen af 2006 var fyldt 48 år, bliver folkepensionister, fra de er fyldt 65 år.

Fra 2005 kan folkepensionister modtage en supplerende engangsydelse, også kaldet "ældrechecken". Ydelsen indtægtsreguleres.

I 2006 blev der indført en ekstra tillægsydelse til almindelig og almindelig forhøjet førtidspension. Ydelsen er skattefri.

Fra 1. juli 2008 er der indført en ny lov om opsat pension (udsat pension). Den nye lov giver personer, der er berettiget til folkepension, mulighed for at udsætte deres pension, en såkaldt opsat pension, i op til ti år. Pensionen kan dog højst opsættes i to perioder.

I forbindelse med tilbagetrækningsaftalen (2011) er det besluttet, at den planlagte stigning i folkepensionsalderen fra 65 til 67 år fra 2024 fremrykkes til 2019-2022.

For yderligere information se venligst Kvalitetsdeklarationen for Folke- og Førtidspension på: http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/941

Variable

ERHVERV_UDYGTIG Erhvervsudygtighedsbeløb for januar, kroner
EXTRA_TILLAEG Ekstra tillægsydelse for januar måned, kroner
FOERTID_BELOEB Førtidsbeløb for januar, kroner
GRUNDBELOEB Grundbeløb for januar måned , kroner
INVALI_BELOEB Invaliditetsbeløb for januar, kroner
JAN_IALT_BELOEB Folke- og førtidspension for januar, kroner
PENS_TILLAEG Pensionstillæg for januar måned , kroner
SLUTPENKODE Pensionskode 31. december året før.
AAR_IALT_BELOEB Årligt pensionsbeløb i alt, kroner