Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik

Beskrivelse

Formålet med Regnskabsstatistik er at belyse det danske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af den førte erhvervspolitik. Herudover er regnskabsstatistikken et meget væsentligt input til opgørelsen af nationalregnskabet.

Danmarks Statistik har tidligere vha. spørgeskemaer udarbejdet regnskabsstatistik for industri, bygge og anlæg samt handelserhverv. Bortset fra regnskabsstatistik for industri blev disse statistikker nedlagt i forbindelse med, at det fra 1986 blev obligatorisk for erhvervsvirksomhederne at indberette standardiserede regnskabsoplysninger til skattemyndighederne (SKAT). Dette system er imidlertid siden blevet kraftigt amputeret både mht. antal indberettere og antal regnskabsposter, der skal indberettes. For at kunne opfylde de nationale formål med en regnskabsstatistik og samtidig danne grundlag for indberetninger af regnskabsoplysninger til Eurostat har det derfor været nødvendigt at etablere en regnskabsstatistik, der udover oplysninger fra SKAT, også bygger på spørgeskema-udarbejdede oplysninger fra firmaer.

Fra og med 2005 fås flg. oplysninger fra SKAT: omsætning, vareforbrug, afskrivninger, ordinært resultat før finansiering og ekstraordinære poster, årets resultat før skat, selskabsskat, anlægsaktiver i alt, varebeholdning i alt, egenkapital, aktiver/passiver i alt, investeringstilgang og investeringsafgang. Disse regnskabsoplysninger skal indberettes af selskaber med en årsomsætning mellem ½ og 100 mio. kr. og af personligt ejede firmaer med en årsomsætning mellem 0,3 og 25 mio. kr. som en del af deres selvangivelse. Derudover fås fra SKAT arbejdsgivernes indberetning af lønudbetalingen til deres ansatte.

Den nye regnskabsstatistik dækker for året 1994 bygge og anlæg og detailhandel. Fra 1995 dækkes også industri, idet den tidligere udelukkende spørgeskemabaserede regnskabsstatistik for industri blev omlagt til den nye statistik. Fra 1998 dækkes desuden engroshandel og fra 1999 de øvrige private byerhverv.

Der offentliggøres årligt på firmaniveau, og fra og med 1995 offentliggøres desuden en årlig regionalfordelt regnskabs-statistik, som refererer til arbejdsstedsniveauet.

Statistikken belyser virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer både på firmaniveau og på arbejdssteds- og faglig enhedsniveau.

For yderligere oplysninger henvises til:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/1033

Bilag

Variable

ADR Andre driftsindtægter
AFAT Investeringer, årets afgang
ANMI Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
ARFS Årets resultat før skat af ordinært og ekstraordinært resultat
AT Aktiver i alt, ultimo
ATIT Investeringer, årets tilgang
AUDG Andre omkostninger til social sikring
AUER Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver.
BESK Antal beskæftigede (i årsværk)
DLG Varelagerændring
EGUL Egenkapital, ultimo
FAAT Finansielle anlægsaktiver, ultimo
IAAT Immaterielle anlægsaktiver, ultimo
JKOD Journaliseringskode
KLOE Køb af underentrepriser og lønarbejde (ikke-ansatte)
KRH Køb af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og emballage (ekskl. køb af energi)
KRHE Køb af råvarer, hjælpematerialer og emballage (ekskl. køb af energi)
KVV Køb af varer til videresalg (handelsvarer)
LGAG Lønninger og gager
MAAT Materielle anlægsaktiver, ultimo
OMS Omsætning
PAST Passiver i alt, ultimo
PUDG Pensionsomkostninger
RFEP Resultat før finansielle og ekstraordinære poster
SSAR Selskabsskat
TGT Tilgodehavender under omsætningsaktiver, ultimo
UIAF Igangværende arbejder for fremmed regning, ultimo
UVBT Varebeholdninger, ultimo
VIRKFORM Virksomhedsform
AARE Årets resultat (efter selskabsskat)
AARSV Antal ansatte (i årsværk) i regnskabsperioden.