Gå til sidens indhold

OVERTID_PRAE

Navn

OVERTID_PRAE

Beskrivende navn

Overtidstillæg pr. præsteret time

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Overtidstillæg pr. præsteret time i kr.

OVERTID_PRAE var tidligere en del af genebetalingerne GENE i LON registret, hvor den kan findes frem til år 2010.

OVERTID_PRAE findes som en selvstændig variabel fra år 2009 i LONN registret.

Detaljeret beskrivelse

Overtidstillæg pr. præsteret time i kr.

Overtidstillæg pr. præsteret time var tidligere en del af genebetalingerne GENE i LON registret, hvor den kan findes frem til år 2009.

Overtidstillæg pr. præsteret time findes som en selvstændig variabel OVERTID_PRAE fra år 2009 i LONN registret.

Overtidstillægget gives for arbejde ud over normal arbejdstid. Omfatter tillæg for såvel over- som merarbejde. Omfatter alene overtidstillægget og ikke den samlede overtidsbetaling.

Beregning af Overtidstillæg pr. præsteret time i kr.:
Overtidstillæg pr. præsteret time =Overtidstillæg/Præsterede timer

Populationer:

Lønmodtagere i den private og de offentlige sektorer

I populationen indgår alle lønmodtagere, der har et ansættelsesforhold og er ansat på normale vilkår. Et ansættelsesforhold er defineret i ansættelsesbevisloven. Ovenstående betyder, at følgende grupper ikke indgår i populationen:

- Lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende - Lønmodtagere, der er rent provisionsaflønnede - Lønmodtagere, der ikke er beskattet efter de almindelige betingelser i Danmark, herunder fx sømænd ansat på skibe under internationale skibsregister - Udlændinge, der arbejder i Danmark, men beskattes efter hjemlandets regler - Udstationerede danskere, der aflønnes efter lokale regler. Danskere beskæftiget i udlandet, som aflønnes og beskattes efter de normale regler i Danmark, er omvendt med i statistikken.

Yderligere afgrænsning for den private sektor: Lønmodtagere ansat i landbrug og fiskeri samt i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 9 eller færre fuldtidsbeskæftigede indgår ikke i populationen, med mindre den enkelte arbejdsgiver frivilligt har indberettet til statistikken.

Yderligere afgrænsning for stat, kommuner og regioner: Vederlagslønnede, særligt aflønnede, værnepligtige, ph.d.-studerende uden indberettet fravær, visse timelærere og studentermedhjælpere, elever og unge under 18 år indgår ikke i populationen.

At populationens størrelse eventuelt ændre sig fra år til år, skyldes ikke nødvendigvis, at der er flere eller færre personer med i statistikken, men derimod, at der optræder styrebrud i registreringen af de enkelte personer, således at den samme person optræder flere gange i samme år (dvs. flere records), men med kortere ansættelseslængder i hver record.

I de grafer og tabeller, der linkes til her på siden, er populationen for klassifikationsvariable afgrænset til antal records (ansættelsesforhold) i året. Dette er i modsætning til Statistikbanken, hvor man opgør antal fuldtidsbeskæftigede (beregnet som summen af beskbrok). I de grafer og tabeller der illustrerer timelønninger er disse opgjort som gennemsnit og percentiler uden vægtning i forhold til den målpopulation, som de enkelte records repræsenterer. I beregningen af gennemsnitlige løntimer opgjort i Statistikbanken er der derimod i beregningen af timelønninger vægtet med opregningsandel og antal præsterede timer (=oprandel*timprae). Sidstnævnte (timprae) korrigerer for, at ansættelsesforhold på få timer i året ikke vægter lige så meget som ansættelsesforhold, hvor personen har været ansat på fuld tid hele året.

Værdisæt

OVERTID_PRAE har ingen værdisæt