Gå til sidens indhold

INSTNR

Navn

INSTNR

Beskrivende navn

Institutionsnummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-10-1973
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

INSTNR er en sekscifret unik kode for den enkelte institution eller enhed i institutionsregistret. Variablen INSTNR opdateres, vedligeholdes og ændres i sammenhæng med institutionsregistret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdateres løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fællesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.


Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i Institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdate-res løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fæl-lesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Detaljeret beskrivelse

Oprettelse af institutioner (INSTNR)
En institution kan oprettes i institutionsregistret, hvis institutionen har uddannelse som primære formål, og uddannelsen er godkendt til at modtage tilskud eller er SU-berettiget. Oprettelse sker på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Undervisningsministeriet eller de kommuner eller regioner, der administrerer de enkelte institutioner.

Institutionen eller enheden oprettes med en institutionskode (INSTNR), som er en sekscifret unik kode, der knytter sig til én institution eller enhed.

Hvis en institution har mere end én beliggenhedsadresse, vil der være et INSTNR for hver adresse. Den samme institution kan derfor have flere INSTNR, der er ordnet i en enhedsstruktur med hovedskole og tilhørende afdelinger - se variablene HOSK, HOSKINST og ENHEDSART.

Indtil 2003 udgjorde de første tre cifre kommunekoden for den kommune, hvor institutionen havde sin fysiske beliggenhed. Det medførte en ændring af INSTNR, hvis institutionen flyttede kommune. Fra 2003 bevares institutionskoden uanset flytning, og beliggenhedskommune (BELKOM) optræder i stedet som en selvstændig variabel i registret.

De tre sidste cifre (løbenummer) i institutionskoden dannes ud fra, hvilken institutionstype (se variablene INST2/INST3) der er tale om, idet man forsøger at lægge institutioner af samme type i samme løbenummer-interval.

Selv om ovenstående princip forsøges fulgt, er institutionskoden ikke informationsbærende, da institutionsnummeret fra 2003 følger institutionen fra vugge til grav, og således ikke ændres ved flytninger mellem kommuner eller skift i institutionstype.

Nedlæggelse af institutioner (INSTNR)
Ingen institutioner (enkle enheder eller afdelinger) må nedlægges, hvis der er elevaktivitet på stedet. Selv om tilskudsordningen er ophørt for en institution, kan der fortsat være elevaktivitet, og det er dette forhold, som er afgørende for, hvornår en institution bliver nedlagt i registret. Nedlæggelsesdato ved institutionens ophør (variablen NEDL) angives som ÅÅÅÅMM, fx 200912 for december 2009.

Nedlæggelse af statslige, selvejende statslige eller selvejende private institutioner skal godkendes i Undervisningsministeriet og være i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Nedlæggelse af øvrige institutioner sker efter henvendelse fra institutionen selv eller den administrerende kommune eller region.

Sammenlægning og fusioner blandt institutioner (INSTNR)
I institutionsregistret skelnes mellem:
- juridiske enheder
- fysiske enheder i form af afdelinger eller uddannelsessteder.

Se variablene HOSK, HOSKINST, ENHEDSART.

For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed samtidig også den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Hvis institutionen har afdelinger er situationen en anden:
- Den juridiske enhed er den overordnede enhed, der tegner institutionen som helhed og er økonomisk afregningsenhed i forhold til ministerium mv.
- Afdelinger eller uddannelsessteder er underordnede enheder, som refererer til den overordnede juridiske enhed. En afdeling eller et uddannelsessted er en fysisk enhed, der er bærer af elevaktiviteten, som altid skal henføres til en fysisk enhed.

Enkle institutioner, der kun har én fysisk beliggenhed (al elevaktivitet og økonomisk afregning foregår på samme adresse), får enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Når to eller flere institutioner fusioneres eller sammenlægges er der tre mulige scenarier:

1. Hvis to eller flere enkle institutioner (enhedsart = 0) fusionerer, er hovedreglen, at enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder, men får ændret enhedsarten fra 0 til 2 Afdeling (underordnet enhed). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed med enhedsart = 1 (hovedskole, institution med enheder).
Man kan dog også bevare en af de oprindelige institutionskoder som kode for den nye juridiske enhed. Men i så fald skal der oprettes en ny institutionskode som afdeling på den adresse, som den juridiske enhed er beliggende på.

2. Hvis en enkel institution (enhedsart = 0) fusionerer med en institution med afdelinger, ændres enhedsart fra 0 til 2. Den juridiske enhed (med enhedsart 1) findes i forvejen og får blot en tidligere selvstændig enhed som ny afdeling.

3. Hvis to institutioner med afdelinger (hovedskoler, enhedsart = 1), fusionerer, bevares den ene juridiske enhed, og alle afdelinger peger på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges.
Man kan dog også vælge at oprette en ny juridisk enhed og nedlægge begge de to gamle juridiske enheder for at tydeliggøre, at det er en ny helhed.

Populationer:

Personer som er i gang eller har afsluttet en uddannelse eller et kursus

Personer som er i gang eller har afsluttet en uddannelse eller et kursus i et af Danmarks Statistiks registre

Værdisæt

Værdisæt

101000 : Københavns Kommune
101001 : Den Classenske Legatskole
101002 : Nansensgades Skole
101003 : Nyboder Skole
101004 : Nørrevold Skole
101005 : Sølvgades Skole
101006 : Hans Tavsens Gades Skole
101007 : Nørrebro Park Skole
101008 : Blågård Skole
101009 : Jagtvejens Skole
101010 : Blågårdskolen
101011 : Bellahøj Skole
101012 : Brønshøj Skole
101013 : Frederikssundsvejens Skole
101014 : Gavlhus Skole
101015 : Grøndalsvængets Skole
101016 : Hillerødgades Skole
101017 : Husum Skole
101018 : Hyltebjerg Skole
101019 : Katrinedals Skole
101020 : Kirkebjerg Skole
101021 : Korsager Skole
101022 : Rødkilde Skole
101023 : Tingbjerg Skole
101024 : Vanløse Skole
101025 : Voldparkens Skole
101026 : Bispebjerg Skole
101027 : Emdrupborg Skole
101028 : Emdrup Skole
101029 : Tagensbo Skole
101030 : Holbergskolen
101031 : Nr.Alles Skole
101032 : Pr Charlottes Gades Skole
101033 : Ryesgades Skole
101034 : Rådmandsgades Skole
101035 : Guldberg Skole
101036 : Skt.Hansgades Skole
101037 : Stevnsgades Skole
101038 : Holsteinsgades Skole
101039 : Randersgades Skole
101040 : Rosenvangskolen
101041 : Strandvejsskolen
101042 : Vibenshus Skole
101043 : Øster Farimagsgades Skole
101044 : Bryggervangens Skole
101045 : Nørre Fælled Skole
101046 : Vognmandsmarkens Skole
101047 : Christianshavns Skole
101048 : Amagerbro Skole
101049 : Dyvekeskolen
101050 : Skolen på Amagerbro
101051 : Gerbrandskolen
101052 : Højdevangens Skole
101053 : Skolen ved Sundet
101054 : Sundbyvester Skole
101055 : Sundbyøster Skole
101056 : Sundpark Skole
101057 : Øresundsvejens Skole
101058 : Lergravsparkens Skole
101059 : Skolen på Islands Brygge
101060 : Peder Lykke Skolen
101061 : Alsgades Skole
101062 : Bavnehøj Skole
101063 : Ellebjerg Skole
101064 : Tove Ditlevsens Skole
101065 : Enghavevejens Skole
101066 : Gasværksvejens Skole
101067 : Matthæusgades Skole
101068 : Ny Carlsberg Vejens Skole
101069 : Oehlenschlægersgades Skole
101070 : Hanssted Skole
101071 : Kirsebærhavens Skole
101072 : Lykkebo Skole
101073 : Ny Østensgård Skole
101074 : Valby Skole
101075 : Vigerslev Allés Skole
101076 : Ålholm Skole
101077 : Svanevej Privatskole
101078 : Carolineskolen
101079 : Christianshavns Døttreskole
101080 : Det Kgl Vaisenhus Skole
101081 : Institut Sankt Joseph
101082 : Sankt Ansgars Skole
101083 : Krebs' Skole
101084 : Sankt Annæ Skole
101085 : Arbejdernes Friskole
101086 : Bordings Friskole
101087 : Den Lille Skole i København
101088 : N. Zahles Seminarieskole
101089 : Sankt Petri Skole
101090 : Østerbro Lilleskole
101091 : Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen
101092 : Amager Lille Skole
101093 : Skolen i Charlottegården
101094 : Frederiksgård Skole
101096 : Fælledvejens Skole
101097 : Fensmarksgades Skole
101098 : Engskolen
101099 : Ole Suhrs Gades Skole
101100 : Rysensteensgade Skole
101104 : Akademiets Realkursus
101105 : De Forenede Realeksamenskursus
101106 : KFUM's Realkursus C/O S.Pedersen
101107 : Ahms Kursus Studenterafd.
101108 : Nørrebro Gymnasium
101109 : Toftegård Statskursus
101110 : Vestre Borgerdyd Kursuscenter og Gymnasium
101111 : Byens Skole
101112 : Københavns Realkursus
101114 : Efterslægtselskabets Gymnasium
101115 : Rysensteen Gymnasium
101116 : Sortedam Gymnasium
101117 : Sankt Annæ Gymnasium
101118 : Christianshavns Gymnasium
101119 : Metropolitanskolen
101120 : Nørre Gymnasium
101121 : Københavns åbne Gymnasium
101122 : Østre Borgerdyd Gymnasium
101123 : Frederiksberg Kursus til Studentereksamen
101124 : Ingrid Jespersens Gymnasieskole
101125 : Niels Steensens Gymnasium
101126 : N. Zahles Gymnasieskole
101127 : Øbro Fri Skole
101128 : Thomasskolen
101129 : Landsbyskolen
101130 : Peder Boesings Fri-og Realskole
101131 : Copenhagen International Junior School
101132 : Nørrebro Lilleskole
101133 : Freinetskolen
101134 : Jakobskolen
101135 : Vanløse Privatskole
101136 : Eksamenskommissionen for Studentereksamen
101137 : Den Arabiske Skole i Danmark
101138 : Lundehusskolen
101139 : Københavns Friskole
101140 : Trekronergade Freinetskole
101141 : Valby Friskole
101142 : Center for Specialundervisning for Voksne
101143 : Børnekliniken
101144 : Vestegnens Privatskole
101145 : Ryparken Lille Skole
101146 : Al Aqsa Skole
101147 : Sorgenfrigades Freinetskole
101149 : DIA Privatskole
101150 : Samid Skole
101151 : Kildevældsskolen
101152 : Bjørns Internationale Skole
101153 : Ingrid Jespersens Gymnasieskole
101154 : Niels Steensens Gymnasium
101155 : N. Zahles Gymnasieskole
101156 : Ahms Kursus Grundskole
101157 : Sortedamskolen
101158 : Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole
101159 : Den Islamiske Safwa Skole
101160 : Ungdomsskolen i Utterslev
101161 : Den Kongelige Ballets Læseskole
101162 : Kildeskolen
101163 : Amager's International School
101164 : Skolen på Kastelsvej
101165 : Kbh. Komm. Specialundervisning for Voksne
101166 : Iqbal International School
101167 : Grøndal Friskole
101168 : Uddannelsescenter UiU
101169 : Jinnah International School
101170 : Det Frie Gymnasiums Grundskole
101171 : Det frie Gymnasium
101172 : Ahi International School
101173 : Copenhagen International School
101174 : Amager Fælled Skole
101175 : Langelinieskolen
101176 : Marokkansk Arabisk Skole
101178 : Lygten Skole
101179 : Manarul-Huda Skolen
101180 : Al Hikma Skolen
101181 : Hay Skolen
101182 : Calamus Privatskole
101183 : Samuelskolen
101184 : Sjællands Privatskole
101185 : Mariendal Friskole
101187 : Kbc-Skolen
101188 : Copenhagen City School
101189 : Al-Huda Skolen
101190 : Ibn-Sina Friskole
101191 : Børneuniversitetet på Vesterbro
101192 : IA Sprog
101193 : AOF Sprog- og uddannelsescenter København
101194 : Studieskolen i København
101195 : CBSI Sprogcenter
101196 : K.I.S.S.
101197 : Dis Sprogskole
101198 : Københavns Sprogcenter
101199 : Flerfamilieskolen Villa Rolighed
101200 : Støtte, Rådgivning og Sundhed
101201 : PPR, Område Vanløse-Brønshøj
101202 : Børne- og Ungdomsforvaltningen Valby/Vesterbro/Kg
101203 : PPR-Nordøst
101204 : PPR-Amager
101205 : Studievalg Danmark Center Hovedstaden
101206 : UU København
101210 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Sekretariatet
101211 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Knallertafdeling
101212 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Fritids- og alme
101213 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Prøveforberedend
101214 : Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen
101215 : Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdomsskolen H
101216 : Hafniaskolen
101217 : Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdomsskolen i
101218 : Ungdomsskolen på Hovmestervej
101219 : Ungdomsskolen Indre Østerbro Bydel
101247 : HF-Centret Efterslægten
101248 : KVUC, Vesterbro afdeling
101249 : Suhmsgadeprojektet
101250 : KVUC, HF-Enkeltfag
101251 : Københavns Produktionsskole
101252 : Direktoratet for Kriminalforsorgen, VUC
101253 : Københavns VUC
101254 : KVUC, Nørrrebro afdeling
101255 : KVUC, Amagerbro afdeling
101256 : Voksen Pædagogisk Center
101298 : Københavns Professionshøjskole - Center for Under
101299 : Pædagogisk IT
101300 : Suhrs Madakademiet
101301 : Håndarbejdets Fremmes Skole
101302 : Johan Borups Højskole
101303 : Københavns Idrætsefterskole
101325 : Økologiske Igangsættere Fri U.Udd.
101326 : Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
101327 : Gøglerskolen Fri U.Udd.
101328 : Danseværkstedet
101350 : FGU Hovedstaden - Valby
101351 : Københavns Produktionsskole
101352 : FGU Hovedstaden - Nørrebro - Ravnsborggade
101353 : FGU Hovedstaden - Vesterbro
101354 : FGU Hovedstaden - Østerbro
101375 : København, Daghøjskolen Fælledvej
101376 : Daghøjskolen Vera
101377 : AOF Daghøjskolen i København
101378 : Københavns Daghøjskole Nøddeknækkeren
101379 : Københavns Kvindedaghøjskole
101380 : Den Rytmiske Daghøjskole
101381 : Københavns Forkursus Daghøjskole
101382 : KBH Film&Fotoskole
101383 : Daghøjskolen for indvandrerkvinder
101384 : Daghøjskolen Nyt Liv - Nyt Job
101385 : Daghøjskolen Kys En Tiger
101386 : Frederiksberg Hof Daghøjskole
101387 : Idrætsdaghøjskolen, Tingbjerg
101388 : Kbh. Daghøjskole Arena
101389 : Flerkulturel Daghøjskole
101390 : Daghøjskolen i Centrum
101391 : Daghøjskolen Økologiske Igangsættere
101392 : AFUK´s daghøjskole
101393 : Døve og Hørehæmmedes Daghøjskole
101394 : Daghøjskolen Lille Skole for Voksne
101395 : Fobiskolen
101396 : AOF Storstrømmen c/o AOF Danmark
101401 : NEXT Uddannelse København
101402 : NEXT Uddannelse København, Rentemestervej
101403 : Hotel- og Restaurantskolen
101404 : Metalindustriens Fagskole
101405 : Søværnets Konstabelskole,Margretheholm
101406 : Niels Brock, Salgsakademiet
101407 : A/S Det Østasiatiske Kompagnis Handelsskole
101408 : Maskinmesterskolen København
101409 : Teknologisk Institut
101410 : Laborantskolen i Hovedstadsområdet
101411 : Laborant- & procesteknologuddannelsen Metropol
101412 : Bioanalytikeruddannelsen Metropol
101413 : Økonomaskolen i København
101414 : Udd.Centret for Hosp.-og Plejehjemspersonale
101417 : Seminariet for Småbørnspædagoger
101418 : Pædagoguddannelsen København - UCC
101419 : Pædagoguddannelsen i Vanløse (Hovedstadens)
101420 : Pædagoguddannelsen Sydhavn - UCC
101421 : Socialpædagogisk Højskole
101422 : Fysioterapeutuddannelsen Metropol
101423 : Ergoterapeutuddannelsen Metropol
101424 : Fodterapeutskolen
101425 : Statens Socialpædagogiske Seminarium
101426 : De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.)
101428 : Danmarks Designskole
101429 : Skoleskibet Georg Stage
101430 : Skoleskibet 'Danmark'
101431 : Københavns Navigationsskole
101432 : CVU Ingeniørhøjskolen i København
101434 : Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet
101435 : Sct. Josephs Sygeplejeskole
101436 : H S Sygeplejerskeuddannelsen Bispebjerg afd.
101437 : Den Sociale Højskole i København
101438 : Læreruddannelsen Zahle - UCC
101439 : Statsseminariet på Emdrupborg
101440 : Institut for Informationsstudier
101441 : Tandlægeskolen, Københavns Universitet
101443 : Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universite
101444 : Danmarks Sygeplejerskehøjskole Kbh.
101445 : Jordemoderuddannelsen Metropol
101446 : Kunstakademiets Arkitektskole
101447 : Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
101449 : SOSU H København
101450 : Danmarks Lærerhøjskole
101451 : Niels Brock, CBC
101452 : Søværnets Officersskole
101453 : Apoteksassistentnævnet Sundhedsstyrelsen
101454 : Ernærings- og sundhedsuddannelserne Metropol
101455 : Københavns Universitet
101456 : Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstsk
101457 : Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
101458 : Den Danske Filmskole
101459 : Kunstakademiets Konservatorskole
101460 : Sygehjælperskolen ved Rigshospitalet,Afsnit 7221
101461 : Skolen for Luftfartsudd. afd. F. Besætningsudd.
101465 : Danmarks Medie- og journalisthøjskole, København
101466 : Søværnets Taktikskole
101467 : Søværnets Taktik- og Våbenskole
101468 : Søværnets Teknikskole
101469 : Niels Brock, Erhvervsuddannelser
101470 : Niels Brock Copenhagen Business College
101471 : Niels Brock Copenhagen Business College
101472 : Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
101473 : Politiskolen
101474 : Told- og Skatteskolen
101475 : Forsvarets Civiluddannelse
101476 : Post Danmark, Uddannelse
101477 : Flyvesikringstjenesten, SLV-Skolen
101478 : Statsskattedirektoratet
101479 : Fagskolen for Buntmagere København
101480 : Københavns Laugsskole for Dame-og Herrefrisør
101481 : Skrædderlaugets Fagskole København
101482 : F.L.Schmidts Handelsskole
101483 : Fagskolen for Kvinder
101484 : Laborantskolen i Hovedstadsomr. Kemotekniker
101485 : Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
101486 : Carlsberg A/S Uddannelsesafdeling
101487 : Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Udd.Værksted
101488 : Hellerup Håndarbejdsseminarium
101489 : Tekstilformidleruddannelsen - UCC
101490 : Niels Brock Informatik, CBC
101491 : Slagteriskolen
101492 : Efteruddannelse for Faglærte
101493 : Søværnets Teknikkursus
101494 : Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
101495 : NEXT - Sukkertoppen Gymnasium
101496 : Finanssektorens Uddannelses Center
101497 : Niels Brock (Copenhagen Business College)
101498 : CVU København og Nordsjælland
101499 : Institut for Ædelmetal, Københavns Tekniske Skole
101501 : Danmarks Højskole for Legemsøvelser
101502 : DSB Kompetanceudvikling
101503 : DSB Data
101504 : Banestyrelsen
101505 : DSB Bygning
101506 : DSB Rejsebureau
101507 : DSB Gods
101508 : DSB Passager
101509 : Forsvarsakademiet Center for Specialuddannelse
101510 : Forsvarsakademiet Fakultet f. Højere Militær Udd.
101511 : Forsvarets Sundhedstjeneste/Center for Idræt
101512 : Forsvarsakademiet
101513 : Forsvarets Brevskole
101514 : Rytmisk Musikkonservatorium
101515 : Dansk Sløjdlærerskole
101516 : Al Quds Skole
101517 : Københavns Kommunes Kursuscenter
101518 : Den Danske Scenekunstskole
101519 : Danmarks Pædagoghøjskole
101520 : Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Skovlunde
101521 : CVU København og Nordsjælland
101522 : Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86
101523 : AMU kursus i København (Erhvervsskoleafd.)(285)
101524 : Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration
101525 : Øresundsskolen
101526 : Al-Hilal Skolen
101527 : Kildeskolen
101528 : Dansk Ungdomsklubseminarium
101529 : Instituttet for Blinde og Svagsynede
101530 : IT-Universitetet i København
101531 : Copenhagen Ability School
101533 : Waldorf Skolen i København
101535 : DPU, Aarhus Universitet, Emdrup
101536 : Heimdalsgades Overbygningsskole
101537 : Heibergskolen
101538 : Frejaskolen
101540 : Utterslev Skole
101541 : Vanløse Friskole
101542 : Alkownain Friskole
101543 : Isbryderen
101544 : Den Gule Flyver
101546 : CVU København og Nordsjælland
101548 : Byskolen
101549 : Sputnik i Askovgården
101550 : Vestre Fængsel
101551 : Københavns Tekniske Skole
101552 : Københavns Tekniske Skole
101553 : Københavns Tekniske Skole
101554 : NEXT Uddannelse København, Nørrebro
101555 : Københavns Tekniske Skole
101557 : Københavns Tekniske Skole
101558 : Niels Brocks Innovationsgymnasium
101559 : Niels Brock, Copenhagen Business College
101560 : Niels Brock, Copenhagen Business School
101561 : Det Informationsvidenskabelige Akademi
101562 : CVU ØreSund
101563 : Heerup Skole
101564 : Øresunds Internationale Skole
101565 : Afspændingspædagoguddannelsen
101566 : Solbakken Afdeling Valby-Vesterbro
101567 : Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
101568 : Trianglen skole
101569 : Sputnik STU
101570 : Kennedygården
101571 : Håndværker-Skolehjemmet i København
101572 : Vesterbro Ny Skole
101573 : Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
101574 : NEXT Uddannelse København, Herlev
101575 : Arildsgård
101576 : Hovedstadens Ordblindeskole
101577 : Ørestad Gymnasium
101578 : Hotel- og Restaurantskolen
101579 : Hotel- og Restaurantskolen, Kødbyen
101580 : Skolen i Peter Vedels Gade
101581 : Nord-Vest Privatskole
101582 : Københavns Universitet
101583 : Københavns Erhvervsakademi
101584 : Iqra Privatskole
101585 : Ørestad Friskole
101586 : Gasværksvejens Skole
101587 : NEXT Uddannelse København, Emdrup
101588 : NEXT - Vibenshus Gymnasium
101589 : Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
101590 : Projekt-Pulz
101591 : BASEN
101592 : Fensmarkskolen
101593 : Salix Skole
101594 : Skolen ved Sorte Hest
101595 : Havneskolen
101596 : DAC-uddannelsen
101597 : Skolen for Holistisk Afspænding
101598 : Forfatterskolen
101599 : Københavns Mode- og Designskole
101600 : Paul Petersens Idrætsinstitut
101601 : Fashion Design Akademiet
101602 : Margrethe-skolen
101603 : Friskolen i Nord
101604 : Københavns Erhvervsakademi (KEA)
101605 : Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
101606 : EA CBA Laborantskolen Nordsjælland
101607 : Cph Lyngby
101608 : Cphbusiness City
101609 : Cph Nørrebro
101610 : Cph Søerne
101611 : Cph Hillerød
101612 : Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro
101613 : Københavns Erhvervsakademi, Efteruddannelse
101614 : Københavns Erhvervsakademi, Frederiksberg
101615 : Københavns Erhversakademi, Ledelse/Efterudd.
101616 : Københavns Erhversakademi, Nordvest
101617 : Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro
101618 : Karlsvognen
101619 : Kompasset
101620 : Polaris Vanløse
101621 : International School of Hellerup
101622 : Truemax, Copenhagen Academy of games, animation a
101623 : Cidesco Kosmetolog skolen
101624 : Gefion Gymnasium
101625 : Nexus
101626 : Niels Brock, Erhvervsuddannelserne (EUD/EUX)
101627 : Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade
101628 : Kunstakademiets Designskole
101904 : Instituttet for Blinde og Svagsynede
101905 : Døveskolen i Randersgade
101906 : Døveskolen på Kastelsvej
101907 : Skolen på Ingemannsvej
101908 : Strandparkskolen
101909 : Højskolen i Randersgade
101910 : Skole og dagbehandling Frederikshøj
101911 : Solbakken Afdeling Emdrup
101912 : Glad STU København
108100 : Region Nordjylland
108200 : Region Midtjylland
108300 : Region Syddanmark
108400 : Region Hovedstaden
108500 : Region Sjælland
147000 : Frederiksberg Kommune
147002 : Lindevangskolen
147003 : Niels Ebbesen Skolen
147004 : Rahbekskolen
147005 : Sønderjyllandskolen
147006 : Søndermarkskolen
147007 : Skolen på Duevej
147008 : Skolen ved Bulowsvej
147009 : Skolen på Godthåbsvej
147010 : Skolen på La Cours Vej
147011 : Skolen på Lollandsvej
147012 : Skolen på Nyelandsvej
147013 : Skolen ved Nordens Plads
147014 : Solbjergskolen
147015 : Thorvaldsenskolen
147017 : Frederik Barfods Skole
147018 : Kaptajn Johnsens Skole
147019 : Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
147020 : Det To-Årige Kursus til Realeksam.
147021 : Frederiksberg Privatskole
147022 : Frederiksberg Studenterkursus
147023 : Wedins Kursus
147024 : Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
147025 : Frederiksberg Gymnasium
147026 : Johannesskolen
147027 : Sct. Jørgens Gymnasium
147028 : Frederiksberg Lilleskole
147029 : Kommunikationscenteret
147030 : Sofus Franck Skolen
147031 : Frederiksberg Friskole
147032 : Mariendal Friskole
147033 : Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen
147034 : Johannesskolen
147035 : Al Aqsa Arabisk Skole
147036 : Feisal Skole
147037 : Frederiksberg HF-Kursus
147038 : Iqbal International School
147039 : Grøndal Friskole
147040 : Frederikskolen
147041 : Det Frie Gymnasiums Grundskole
147042 : Det Frie Gymnasium
147043 : Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
147044 : Ny Hollænderskolen
147045 : Marokkansk Arabiske Skole
147046 : Gunnar Jørgensens Skole
147047 : Copenhagen Euro-School
147048 : Pædagogisk Center Sprogskolen
147049 : Behandlingshjemmet Solbjerg
147050 : Frederiksberg Sprogcenter
147051 : Tre Falke Skolen
147052 : Skolen ved Søerne
147053 : Dagskolen VIKASKU
147054 : Christianskolen
147200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Frederiksberg
147201 : MedieCentret på Lollandsvej
147202 : UU-Frederiksberg
147210 : Frederiksberg Ungdomsskole
147246 : Københavns Tekniske Skole
147247 : Frederiksberg VUC
147248 : Frederiksberg VUC & STX
147300 : Mariaforbundets Efterskole
147301 : Frederiksberg Husholdningsskole
147302 : Kastaniebo Husholdningsskole
147303 : Mariaforbundets Sygeplejehøjskole
147304 : Kastanievej Efterskole Frederiksberg
147325 : Diakoni-Året, Diakonissestiftelsen
147375 : Frederiksberg AOF Daghøjskole
147376 : Kursustrappen Frederiksberg
147377 : H-O-F Daghøjskolen Frederiksberg
147378 : Kursustrappen Frederiksberg S/I
147401 : TEC, Technical Education Copenhagen
147402 : Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftel
147403 : Den Danske Diakonissestiftelses Sygeplejeskole
147404 : Montessori Seminariet
147405 : Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej
147406 : Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
147407 : Den Grafiske Højskole
147408 : Niels Brock, Handelsgymnasiet JTP
147409 : Pædagoguddannelsen Frøbel - UCC
147410 : Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københa
147411 : Hærens Officersskole
147412 : Niels Brock, CBC
147415 : Diakonissestiftelsen
147416 : Diakonissestiftelsens Sygehjælperskole
147417 : Administrationsuddannelserne, Metropol
147418 : Statens Teaterskole
147419 : Rytmisk Musikkonservatorium
147420 : Dansk Sløjdlærerskole
147421 : PUC på Frederiksberg
147422 : Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sof
147423 : De Sociale Højskolers Diplomuddannelse
147424 : Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol
147425 : NEXT - Københavns Mediegymnasium
147426 : Københavns Tekniske Skole
147427 : Niels Brock, Copenhagen Business College
147428 : TEC, Frederiksberg
147429 : TEC Frederiksberg (sjv 5)
147430 : H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg
147431 : Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
147432 : Københavns Tekniske Skole
147433 : Den Sociale Højskole København
147434 : Gotvedinstituttet
147435 : Columbine Skolen
147436 : Ozcan Køreskole
151000 : Ballerup Kommune
151001 : Ellegårdsskolen
151002 : Baltorpskolen - Grantoften
151003 : Hedegårdsskolen
151004 : Lindeskolen
151005 : Skovlunde Skole - Nord
151006 : Måløvhøj Skole - Måløv
151007 : Parkskolen
151008 : Skovlunde Skole - Syd
151009 : Baltorpskolen - Rugvænget
151010 : Skovlunde Skole
151011 : Skovvejens Skole - Vest
151012 : Skovvejens Skole - Øst
151013 : Måløvhøj Skole - Østerhøj
151014 : Hareskovens Lilleskole
151016 : Skovmarkskolen
151017 : Ballerup Gymnasium
151018 : Ballerup Ny Skole
151019 : Lautrupgårdskolen
151020 : Specialundervisningscentret i Ballerup
151021 : Thomasskolen
151022 : Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
151023 : Borupgaard Gymnasium
151024 : Unge2-projektet
151025 : AOF Ballerup Sprogskolen
151026 : Ballerup Sprogcenter
151027 : Fysio- og Ergoterapifunktionen
151028 : Kasperskolen
151029 : Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen
151030 : Ordblindeinstituttet
151031 : AOF Ballerup
151200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
151201 : Pædagogisk Center
151210 : Ballerup Ungdomsskole
151247 : VUC Lyngby, Ballerup afd.
151350 : FGU Nord - Ballerup
151375 : Ballerup LOF Daghøjskole
151376 : AOF Job og Uddannelse
151401 : Pædagoguddannelsen Højvang/Ballerup - UCC
151402 : Læreruddannelsen i Skovlunde (KDAS)
151404 : Flyvevåbnets Specialskole
151405 : TEC, Ballerup
151406 : NEXT Uddannelse København, Ballerup
151407 : Social- og Sundhedsskolen Ballerup
151408 : CVU Storkøbenhavn
151409 : DTU Ballerup Campus
151410 : COK - Hovedstadsområdet
151411 : NEXT- Baltorp Business Gymnasium
151412 : UCplus A/S
151413 : Aalborg Universitet København
151414 : Efter- og videreuddannelse i Skovlunde
151901 : Skolen ved Maglemosen
153000 : Brøndby Kommune
153001 : Brøndby Strandskole
153002 : Brøndbyøster Skole
153003 : Brøndbyvester Skole
153004 : Gildhøjskolen
153005 : Lindelundsskolen
153006 : Nørregårdsskolen
153007 : Nygårdsskolen
153008 : Rolandsskolen
153009 : Tjørnehøjskolen
153010 : Langbjergskolen
153011 : Søholtskolen
153012 : Schneekloths Gymnasium
153013 : Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen
153014 : Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
153015 : Brøndby Gymnasium
153016 : Tranemosegård
153017 : Dagbehandlingstilbuddet Strandgården
153018 : Brøndbyøster Skole
153019 : Brøndbyvester Skole
153020 : Brøndby Strand Skole
153200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
153201 : Pædagogisk Central
153202 : Amtsgården
153210 : Brøndby Kommunale Ungdomsskole
153300 : Brøndby Idrætsefterskole
153375 : AOF Daghøjskolen i Brøndby
153376 : Brøndby FOF Daghøjskolen
153377 : Den Selvejende Daghøjskole i Brøndby
153378 : FGU Vestegnen - Brøndby
153401 : Landtransportskolen
153402 : SOSU H Brøndby
153403 : Dansk Kommunalkursus Københavns Amt
153404 : Politiskolen
153405 : Force Institut, Brøndby Svejsecentralen(805)
153406 : Force Institutterne
153407 : DEKRA A/S
153408 : SOSU H
153409 : Dansk Kørelæreskole
153901 : Brøndagerskolen
153902 : Skovagerskolen
155000 : Dragør Kommune
155001 : Dragør Skole Syd
155002 : Store Magleby Skole Vierdiget
155003 : Store Magleby Skole Kirkevej
155004 : Nordstrandskolen
155200 : Børneservice
155210 : Dragør Ungdomsskole
155401 : TEC Aviation
157000 : Gentofte Kommune
157001 : Bakkegårdsskolen
157002 : Dyssegårdsskolen
157003 : Gentofte Skole
157004 : Hellerup Skole
157005 : Maglegårdsskolen
157006 : Mosegårdsskolen
157007 : Munkegårdsskolen
157008 : Ordrup Skole
157009 : Skovgårdsskolen
157010 : Skovshoved Skole
157011 : Tjørnegårdsskolen
157012 : Tranegårdskolen
157013 : Bernadotteskolen
157014 : Bjørns Internationale Skole
157015 : Busses Skole
157016 : Gunnar Jørgensens Skole
157017 : Ordrup Privatskole
157018 : Rygaards Skole
157019 : Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
157020 : Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen
157021 : Dyssegårdsskolens Realkursus
157022 : Gentofte Gymnasium
157023 : Hellerup Skoles Realkursus
157024 : Civilforsvarets Studenterkursus
157025 : Skovgårdsskolens Realkursus
157026 : Villabyernes Eksamenskursus
157027 : Aurehøj Gymnasium
157028 : Gentofte HF
157029 : Gammel Hellerup Gymnasium
157030 : Kildegård Gymnasium
157031 : Ordrup Gymnasium
157033 : Hyldegårdsskolen
157034 : Søgårdsskolen
157035 : Øregård Gymnasium
157036 : Ellegårdsskolen
157037 : Høreinstituttet i Gentofte
157038 : Københavns Amts Sygehus i Gentofte
157039 : Kas-Stolpegård
157040 : Kildegård Privatskole
157041 : Copenhagen International School
157042 : Copenhagen International School
157043 : Samid Skole
157044 : Psykologifunktionen, Specialundervisning
157045 : Psykologi og Konsulentfunktionen
157046 : Speak School of Danish
157047 : Hellerup Skole
157048 : Skolen Mir
157049 : Tjørnegårdsskolen
157050 : Lille Tjørnegård
157051 : Kommunikationscentret Region Hovedstaden
157200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
157201 : Pædagogisk Central
157202 : Københavns Amts Psykolog- og konsulentfunktion
157210 : Gentofte Kommunes Ungdomsskole
157247 : Kbh. Amts Voksenuddannelsescenter Øresund
157301 : Havebrugshøjskolen Vilvorde
157375 : Daghøjskolen Nyt Liv - Nyt Job
157401 : Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole
157402 : Beskæftigelsesvejlederskolen i Hellerup
157403 : Hellerup Seminarium
157404 : Forsvarets Sundhedstjeneste
157405 : Pædagoguddannelsen i Gentofte
157406 : BEC Design
157407 : Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
157901 : THI KompetenceCenter
157902 : Ordblinde-Instituttet
157903 : Skolen på Sognevej
157904 : Undervisningscentret på Sandtoften
159000 : Gladsaxe Kommune
159001 : Bagsværd Skole
159002 : Buddinge Skole
159003 : Egegård Skole
159004 : Enghavegård Skole
159005 : Gladsaxe Skole
159006 : Grønnemose Skole
159007 : Marielyst Skole
159008 : Mørkhøj Skole
159009 : Stengård Skole
159010 : Søborg Skole
159011 : Søndergård Skole
159012 : Vadgård Skole
159013 : Skovbrynet skole
159014 : Dag Hammarskjøld Skolen
159015 : Den Lille Skole
159016 : Kvikmarkens Privatskole
159017 : Gladsaxe Privatskole
159018 : Bagsværd Friskole
159019 : Bagsværd Ny Lille Skole
159020 : Bagsværd Kostskole og Gymnasium
159021 : Det Frie Gymnasium
159026 : Søborg Gymnasium
159027 : Ellegårdsskolen
159028 : Gladsaxe Gymnasium
159029 : Forældrenes Privatskole
159030 : Rudolf Steiner skolen Gladsaxe
159031 : Lundevang Skole
159032 : Gladsaxe Komm. Værkstedskole
159033 : Borupgaard Amtsgymnasium
159034 : Bagsværd Gymnasiums Grundskole
159035 : Sofieskolen
159036 : SVIKA
159037 : AOF Gentofte/Gladsaxe Sprogskolen
159038 : GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. kl
159039 : Bakkeskolen
159040 : Atheneskolen
159041 : Idrætsakademiet
159042 : AOF Center Storkøbenhavn
159043 : SUKA, Underv.tilbud for udvikl.hæmmede/ autister
159200 : Pædagogisk Psykologisk Konsulenttjeneste
159201 : Gladsaxe Pædagogiske Videncenter
159210 : GXU, Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, ungdoms
159247 : VUC Gladsaxe/Herlev
159350 : Gladsaxe Produktionsskole
159375 : AOF Job & Uddannelse Gladsaxe - Lyngby - Gentofte
159401 : TEC, Gladsaxe
159402 : Pædagoguddannelsen i Gladsaxe
159403 : Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS - UCC
159404 : Lyngby og Omegns Handelsskole Gladsaxe afd.
159405 : SOSU H Gladsaxe
159406 : Dansk Kommunalkursus Københavns Amt
159901 : Gammelmoseskolen
159902 : Bakkeskolen
159903 : Ordblindeinstituttet
161000 : Glostrup Kommune
161001 : Højvangskolen
161002 : Glostrup skole, Nordvang
161003 : Glostrup skole, Søndervang
161004 : Glostrup Skole, Vestervang
161005 : Ejbyskolen
161006 : Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Cen
161007 : Skolen på Børnehospitalet, parterre
161009 : Høreinstituttet i Glostrup
161010 : Glostrup Skole, Skovvang
161011 : Jinnah International School
161012 : Gideonskolen
161013 : 10'eren
161014 : Ejbyhus
161015 : QU-skolen - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
161200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
161201 : Pædagogisk Central
161202 : Center for Undervisningsmidler, Glostrup
161210 : Glostrup Ungdomsskole
161247 : Vestegnens Forberedelseskursus
161350 : FGU Vestegnen - Albertslund
161375 : Vestegnens, AOF Daghøjskole
161401 : Social- og Sundhedsskolen Glostrup
161402 : Amtssygehuset Nordvang
161403 : Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn - UCC
161901 : Psykiatrisk center
163000 : Herlev Kommune
163001 : Lindehøjskolen
163002 : Hammergårdskolen
163003 : Elverhøjens Skole
163004 : Herlev byskole
163005 : Herlev Skole
163006 : Kildegårdskolen
163007 : Køllegårdskolen
163008 : Tvedvangskolen
163009 : Herlev Privatskole
163010 : Herlev Gymnasium og HF
163011 : Lundevang Skolen
163012 : Gamle Hjortespringskole
163013 : Rudolf Steiner skolen i Hjortespring
163014 : Ordblindeinstituttet
163200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
163201 : Pædagogisk Central
163211 : Herlev Kommunes Ungdomsskole
163247 : Kbh. Amtskm. Forbk. Herlev-Skovlunde
163350 : Herlev Produktionsskole
163375 : Herlev AOF Daghøjskole
163401 : Kbhs Amt, Sygeplejeskolen, Radiograf
163402 : Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev
163403 : AMU-Herlev
163404 : Niels Brock, CBC, Informatik, Datamatik
163405 : SOSU H Herlev
163406 : Københavns Tekniske Skole
163407 : Radiografuddannelsen Metropol
165000 : Albertslund Kommune
165001 : Egelundskolen
165002 : Kongsholmskolen
165003 : Roholmskolen
165004 : Sydskolen
165005 : Vridsløselille Skole
165006 : Hyldagerskolen
165007 : Teglmoseskolen
165008 : Birkelundskolen
165009 : Nordmarkskolen
165010 : Holsbjergskolen
165011 : Albertslund Lille Skole
165012 : Værkstedsskolen
165013 : Søndergaardskolen
165014 : Albertslund Amtsgymnasium
165015 : Brøndagerskolen, Helhedstilbudet
165016 : Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
165017 : Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
165018 : NEXT - Albertslund Gymnasium
165019 : Herstedøster Skole
165020 : Herstedvester Skole
165200 : PPR
165201 : Pædagogisk Center
165202 : UU-Vestegnen
165210 : Albertslund Kommunale Ungdomsskole
165247 : Vestegnen HF & VUC
165248 : Vestegnen HF & VUC, Albertslund afdeling
165249 : Vridsløselille Fængsel, Skolen
165250 : Herstedvester Fængsel
165325 : VVC-Vestegnens Voksenundervisning
165375 : Albertslund Vvc's Daghøjskole
165376 : Albertslund AOF Daghøjskole
165377 : Vestegnens Voksenundervisningscenter
165378 : Voksenskolen
165401 : Albertslund Børnehaveseminarium
165402 : Kriminalforsorgens Personaleskole
165403 : Vestegnens Handelsskole
165404 : NEXT Uddannelse København, Glostrup
167000 : Hvidovre Kommune
167001 : Dansborgskolen
167002 : Gungehusskolen
167003 : Holmegårdsskolen
167004 : Langhøjskolen
167005 : Præstemoseskolen
167006 : Risbjergskolen
167007 : Sønderkærskolen
167008 : Engstrandskolen
167009 : Avedøre Skole
167010 : Enghøjskolen
167011 : Frydenhøjskolen
167012 : Hvidovre Gymnasium & HF
167013 : Esajasskolen
167014 : Hospitalsundervisning Hvidovre Hospital
167015 : AOF Sprogcenter Vestegnen
167016 : Sporet
167200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
167201 : Hvidovre Pædagogisk Center
167210 : Ungdomsskolen
167247 : VUC Vestvolden
167248 : HF & VUC København Syd, Hvidovre
167249 : VUC Hvidovre/Rødovre
167250 : HF & VUC København Syd
167325 : Frit Oplysningsforbund i Hvidovre
167350 : FGU Vestegnen - Hvidovre
167375 : AOF Daghøjskolen i Hvidovre
167376 : Mediecenteret
167377 : AOF Hvidovre
167401 : H S Sygeplejerskeuddannelsen Hvidovre afd.
167402 : TEC, Hvidovre
167403 : Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA)
167901 : Behandlingshjemmet Hvidborg
169000 : Høje-Taastrup Kommune
169001 : Fløng Skole
169002 : Høje Tåstrup Skole
169003 : Hedehusene Skole
169004 : Parkskolen
169005 : Rønnevangsskolen
169006 : Reerslev Skole
169007 : Borgerskolen
169008 : Mølleholmskolen
169009 : Ole Rømer-Skolen, Afd. Selsmose
169010 : Sengeløse Skole
169011 : Ole Rømer-Skolen, afd. Gadehaven
169012 : Taastrup Realskole
169013 : Charlotteskolen
169014 : Specialundervisningscentret i Tåstrup
169015 : Øtofteskolen
169016 : Skt. Pauls Skole
169017 : Høje-Taastrup Gymnasium
169018 : Vestegnens Privatskole
169019 : Torstorp Skole
169020 : Høje-Taastrup Sprogcenter
169021 : LINIE10
169022 : Spor-Et i Tåstrup
169023 : Flønghuset
169200 : Familie- og Sundhedsafdelingen
169202 : Institutions- og Skolecenter
169210 : Taastrup Ungdomsskole
169211 : Hedehusene Ungdomsskole
169247 : Københavns Amtsk. Forbk. Høje-Taastrup
169248 : VUC Høje Taastrup
169325 : Projektskolen Grennesminde
169326 : Indvandrercenter Vestegnen
169350 : Fløng Produktionshøjskole
169375 : AOF Vestegnens Daghøjskoler
169401 : Forstædernes Handelsskole
169402 : Dansk Teknologisk Institut
169403 : Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
169404 : Teleskolen
169405 : NEXT Uddannelse København, Ishøj
171001 : Søagerskolen
171002 : Boesagerskolen
171003 : Smørum Friskole
171004 : Balsmoseskolen
171005 : Kratkærskolen
171200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
171201 : Pædagogisk Central
171210 : Ledøje-Smørum Ungdomsskole
173000 : Lyngby-Taarbæk Kommune
173001 : Baunegårdsskolen
173002 : Engelsborgskolen
173003 : Fuglsanggårdsskolen
173004 : Hummeltofteskolen
173005 : Kongevejens Skole
173006 : Lindegårdsskolen
173007 : Lundtofte Skole
173008 : Taarbæk Skole
173009 : Trongårdsskolen
173010 : Ulrikkenborgskolen
173011 : Virum Skole
173012 : Billums Privatskole
173013 : Lyngby Private Skole
173014 : Skt. Knud Lavard Skole
173015 : Lyngby Realkursus
173016 : Lyngby Gymnasium
173017 : Virum Gymnasium
173018 : Sorgenfriskolen
173020 : Lyngby Friskole
173021 : Stockholmsgave
173022 : P-78 Skolen
173023 : P-Skolernes Overbygning
173024 : Heldagsskolen Fuglsanggård
173025 : P-87 Skolen
173027 : Videnscenter for Autisme
173028 : Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede
173029 : Dansk Videnscenter for Ordblindhed
173030 : VICOM Videnscenter om Kommunikation og Multipleje
173031 : Hjerneskadecenter Virum
173032 : 10. klassecenter Lyngby-Taarbæk
173200 : Center for Uddannelse og Pædagogik
173201 : CUP
173202 : UU-Nord
173210 : Lyngby-Tårbæk Ungdomsskole
173247 : Kbh.Amtskomm.Forbk.Gentofte,Lyngby-T.,Søll.
173248 : VUC Øresund
173249 : VUC Lyngby
173250 : VUC Lyngby
173350 : Medieskolen Lyngby
173375 : Lyngby FOF Daghøjskole
173376 : FOF Lyngby/Rudersdal/Gladsaxe
173377 : FOF København
173378 : FOF afd. Frederiksberg
173401 : H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby
173402 : U/NORD Lyngby Handelsskole
173403 : Pædagoguddannelsen i Virum (Skovtofte)
173404 : Jonstrup Statsseminarium
173405 : Danmarks Tekniske Universitet
173406 : Danmarks Ingeniørakademi
173407 : Lyngby Uddannelsescenter
173408 : Erhvervsakademiet København Nord
173409 : Psykomotorikuddannelsen - UCC
173410 : U/NORD
173411 : TEC Lyngby (Akademivej)
173901 : Geelsgårdskolen
175000 : Rødovre Kommune
175001 : Hendriksholm Skole
175002 : Islev Skole
175003 : Nyager Skole
175004 : Rødovre Skole
175005 : Skolen ved Milestedet
175006 : Tinderhøj Skole
175007 : Valhøj Skole
175008 : Skolen ved Espelunden
175009 : Statens Pædagogiske Forsøgscenter
175010 : Lilleskolen 69
175011 : Rødovre Gymnasium
175012 : Espevang, Skole-Beh.Afdeling
175013 : Skovagerskolen
175014 : Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
175015 : Tale- og Høreinstituttet Afdeling Syd
175016 : Rødovre Privatskole
175017 : Frederiksberg Privatskole
175018 : 10. klasseskolen ved Milestedet
175019 : Samuelskolen
175020 : Annexet
175021 : Udviklingscenter Skiftesporet
175200 : Pædagogisk Udviklingscenter
175201 : Pædagogisk Central
175210 : Ungecenter2610
175247 : Københavns Amtskommune Forbk. Hvidovre-Rødovre
175248 : Vestegnen HF & VUC, Rødovre afdeling
175375 : AOF Rødovre Dagskole
175376 : Rødovre Idrætsdaghøjskole
175377 : Rødovre kulturelle aftenskole
175401 : Bygningsteknisk Værkstedsskole
175402 : Dansk Fritidshjemsseminarium
175403 : AMU-Center, København, Afdeling Rødovre
175404 : NEXT Uddannelse København, Rødovre
175901 : Brandholmskolen
181001 : Gl Holte Skole
181002 : Holte Skole, afd. Grünersvej
181003 : Ravholm skole, afd. Nærum
181004 : Rundforbiskolen
181006 : Ravnholm Skole, afd. Vangebo
181007 : Vedbæk Skole
181008 : Skovlyskolen
181009 : Trørødskolen
181010 : Nærum Privatskole
181011 : Søllerød Lille Skole
181012 : Søllerød Realkursus
181013 : Holte Gymnasium
181014 : Heldagsskolen på Mariehøjcentret
181015 : Værkstedsskolen
181016 : Holte Skole, afd. Rønnebærvej
181017 : Rudersdal Lilleskole
181018 : Nærum Gymnasium
181019 : Adashøj
181200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
181201 : Fælles Pædagogisk Center
181210 : Ung i Rudersdal
181247 : Gentofte Forberedelseskursus
181303 : Holte-Hus Efterskole
181304 : TEXTILSKOLEN - Fri Fagskole
181350 : Søllerød Kommunes Produktionsskole
181351 : Værkstedsskolen
181375 : Søllerød LOF Daghøjskole
181376 : Kunst & Erhverv, AOF Søllerød Daghøjskole
181401 : Holte Børnehaveseminarium
181402 : Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - UCC
181403 : Forsvarskommandoen
181901 : Skolehjemmet Skovly
181902 : Behandlingshjemmet Egevang
183000 : Ishøj Kommune
183001 : Ishøj Skole
183002 : Vibeholmskolen
183003 : Gildbroskolen
183004 : Strandgårdskolen
183005 : Vejlebroskolen
183006 : Observationsskolen
183007 : NEXT - Sydkysten gymnasium(stx)
183008 : Ådalens Privatskole
183009 : Jinnah International School
183010 : Ishøjgård
183011 : Ishøj 10.klassecenter
183012 : Ishøj Sprog- og Integrationscenter
183013 : Dagklassen, Produktionsskolen Møllen
183200 : Center for Børn og Forebyggelse
183201 : Skolernes IT-center, Ishøj
183202 : Ishøj Uddannelse og Job
183212 : Ishøj Ungdomsskole
183213 : Thorshøjgård
183300 : Den Grønlandske Kostskole 'Ellekilde'
183350 : FGU Vestegnen - Ishøj
183375 : Ishøj Daghøjskole
183376 : AOF Daghøjskole, Ishøj
183401 : Handelsskolen i Ishøj
183402 : TeSe
183403 : NEXT - Sydkysten gymnasium (hhx/htx)
183404 : Handelsskolen Ishøj og Taastrup
183405 : TeSe.dk
183406 : DEKRA Nordsjælland ApS
183407 : NEXT Uddannelse København, Ishøj
185000 : Tårnby Kommune
185001 : Kastrup Skole
185002 : Korsvejens Skole
185003 : Løjtegårdsskolen
185004 : Nordregårdsskolen
185005 : Pilegårdsskolen
185006 : Skelgårdsskolen
185007 : Skottegårdsskolen
185008 : Specialskolen Tårnbygård
185009 : Tårnby Skole
185010 : Kastrupgårdsskolen
185011 : Amager Private Grundskolekursus Aps
185012 : Tårnby Gymnasium
185013 : Amager Privatskole
185014 : Skottegårdsskolen
185015 : Den Specialiserede Institution
185016 : Kommer senere
185200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
185201 : Tårnby Kommune, KUC
185202 : UU Tårnby
185210 : Tårnby Ungdomsskole
185247 : HF & VUC København Syd, Amager
185401 : Tårnby Tekniske Skole
185402 : Seminariet på Amager
185403 : NEXT Uddannelse København, Kastrup
187000 : Vallensbæk Kommune
187001 : Egholmskolen
187002 : Pilehaveskolen
187003 : Vallensbæk Skole
187004 : Vallensbæk HF.
187005 : Gideonskolen
187006 : Kirkebækskolen
187200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
187201 : Pædagogisk Center
187210 : Vallensbæk Ungdomsskole
189001 : Hareskov Skole
189002 : Lille Værløse Skole
189003 : Søndersøskolen
189004 : Syvstjerneskolen
189005 : Baunegård
189006 : Egeskolen
189200 : Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning
189201 : Skolernes IT enhed
189210 : Furesø Ungdomsskole
189401 : Forsvarets Civile Uddannelse
189402 : Flyvevåbnets Officersskole
189403 : Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole
190000 : Furesø Kommune
190001 : Hillerød Privatskole
190002 : Solhjorten
190003 : Lyngholmskolen
190200 : Rådgivning for Børn, Unge og Familier
201000 : Allerød Kommune
201001 : Blovstrød Skole
201002 : Lynge Skole
201003 : Skovvangskolen
201004 : Lillerød Skole
201005 : Kratbjergskolen afd. Engholm
201006 : Kratbjergskolen afd. Ravnsholt
201007 : Allerød Gymnasium
201008 : Tokkekøbskolen
201009 : Rudolf Steiner skolen i Allerød
201010 : Kongevejsskolen
201011 : Maglebjergskolen
201012 : Holmegårdsskolen
201200 : Børne- og familieteamet
201201 : UU-Sjælsø
201210 : Allerød Ungdomsskole
201901 : Ville Heises Behandlingshjem
205001 : Rude Skov Skole, afd. Sjælsø
205002 : Søholmskolen, afd. Bistrup
205003 : Rude Skov Skole, afd. Høsterkøb
205004 : Kajerødskolen
205005 : Søholmskolen, afd. Toftevang
205006 : Birkerød Privatskole
205007 : Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
205008 : Parkvejskolen
205009 : Det Frie Gymnasium
205010 : Det Frie Gymnasiums Grundskole
205011 : Birkerød-Farum Sprogskole
205151 : Furesøkolonien
205200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
205201 : Skolernes Fællessamling og Mediecenter
205210 : Birkerød Ungdomsskole
205247 : Birkerød Voksenuddannelsescenter
205401 : Hærens Signalskole
205402 : Beredskabsstyrelsens Uddannelser
205403 : Forsvarsakademiet Center for Forvaltning
205404 : Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
205901 : Birkeskolen
205902 : Maglebjergskolen
207001 : Paltholmskolen
207002 : Solvangskolen
207003 : Stavnsholtskolen
207004 : Marie Kruses Skole
207005 : Bybækskolen
207006 : Stenvadskolen
207007 : Marie Kruses Skole
207008 : Sprogcenter Furesø
207009 : Farum 10. klasse Skole
207010 : Korsbjerggaard Dagbehandlingsskole
207011 : Samkurser S/I
207012 : Furesø skolen
207200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
207210 : Farum Ungdomsskole
207375 : S/I Furesøens Uddannelsescenter
207401 : Hærens Ingeniør- og Abc-Skole
207901 : Bygmarkskolen
208001 : Fredensborg Skole, Benediktevej
208002 : Fredensborg Skole
208003 : Humlebæk Skole, Gl. Strandvej
208004 : Humlebækskole, 6. - 9. klasse
208005 : Humlebæk Lille Skole
208006 : Terrasserne
208007 : Endrupskolen
208008 : Langebjergskolen
208009 : Skolen på Slotsvænget
208200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
208210 : Fredensborg Ungdomsskole
208300 : Krogerup Højskole
208301 : Martin Andersen-Nexø Højskolen
208375 : Fredensborg Daghøjskole Tingskolen
209001 : Trekløverskolen, afd. Falkenborg
209002 : Trekløverskolen, afd. Marienlyst
209003 : Ådalens Skole, afd. Syd
209004 : Ådalens Skole, afd. Nord
209005 : Frederikssund Private Realskole
209006 : Frederikssund Gymnasium
209007 : Bakkeskolen
209008 : LOF Frederikssund Sprogskolen
209009 : Kærholm - specialskole, afd. Kølholm
209010 : Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby
209200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
209201 : UU Frederikssund
209210 : CampusU10, ungdomsskolen
209247 : Frederikssund Voksenuddannelsescenter
209248 : VUC Frederikssund
209300 : Kunsthøjskolen Thorstedlund
209375 : AOF Daghøjskole i Vestregionen
209401 : Frederikssund Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasi
209402 : AMU - Nordsjælland, Frederikssund
209901 : Kærholm Specialskole, afd. Kæret
210000 : Fredensborg Kommune
211001 : Frederiksværk skole, Enghave
211002 : Frederiksværk Byskole
211003 : Arresø Skole, Kregme
211004 : Melby Skole
211005 : Frederiksværk Skole, Vinderød
211006 : Ølsted Skole
211007 : Asserbohus Kostskole
211008 : Asserbohus Realkursus
211009 : Magleblik Skole
211010 : Frederiksværk Gymnasium og HF
211011 : Asserbohus Friskole
211012 : Frederiksværk Privatskole
211200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
211210 : Halsnæs Ungdomsskole
211247 : HF & VUC Nordsjælland, Frederiksværk afd.
211248 : Frederiksværk Gymnasium og HF, Hf-Enkeltfag
211249 : VUC Nordvest
211300 : Asserbohus Efterskole
211350 : ita-center
211351 : FGU Nordsjælland - Frederiksværk
211375 : Frederiksværk LOF Daghøjskole
211401 : Søværnets Eksercerskole
211402 : Søværnets Grundskole
213001 : Blistrup Skole
213002 : Gilleleje Skole
213003 : Græsted Skole
213004 : Tingbakkeskolen
213005 : Havregården Lille-Kost og Dagskole
213006 : Nellerupgårdskolen
213007 : Søborg Privatskole
213008 : Alme Skole
213009 : Friskolen i Esbønderup
213010 : Esrum Kostskole
213011 : Munkerup Observations- og Behandlingshjem
213012 : Nordkystens Centrale privatskole
213013 : Skolen v/Krageredegård
213014 : Musketérskolen
213015 : Gilleleje skole
213016 : Græsted Heldagsskole
213200 : Børne- og Borgerrådgivningen
213210 : Græsted-Gilleleje Ungdomsskole
215001 : Bjørnehøjskolen
215002 : Helsinge Skole
215003 : Mårum Skole
215004 : Ramløse Skole
215005 : Tisvilde Skole
215006 : Vejby Skole
215007 : Helsinge Realskole
215008 : Gribskov Lilleskole
215009 : Tofteskolen
215010 : Gribskov Gymnasium
215011 : Nordsjællands Lille Skole
215200 : Børne- og familierådgivningen
215210 : Gribskov Ungdomsskole
215247 : Helsinge Voksenuddannelsescenter
215248 : VUC Helsinge
215300 : Nordsjællands Efterskole
215301 : Gribskov Efterskole
215901 : Fonden Godhavn
215902 : Skolehjemmet Unnerupgård
217000 : Helsingør Kommune
217001 : Espergærdeskolen
217002 : Hellebækskolen
217003 : Hornbæk Skole
217004 : Mørdrupskolen
217005 : Nygård Skole
217006 : Skolen i Lundegade
217007 : Skolen i Marienlyst Alle
217008 : Skolen ved Gurrevej
217009 : Skolen ved Kongevej
217010 : Skolen ved Rønnebær Allé
217011 : Snekkersten Skole
217012 : Tikøb Skole
217013 : Tibberupskolen
217014 : Nordvestskolen
217015 : Det Kgl Opfostringshus
217016 : Helsingør Lille Skole
217017 : Espergærde Gymnasium og HF
217018 : Borupgårdskolen
217019 : Helsingør Gymnasium
217020 : Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
217021 : Grydemoseskolen
217023 : L-klasserne
217024 : Skolen i Bymidten
217025 : HF Øst og VUC
217027 : Hellebæk Friskole
217029 : Al-Irchad Skolen
217030 : Sprogskolen Montebello
217031 : Julebæk Skole
217032 : Kronborg Lilleskole
217033 : 10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen
217034 : Den Internationale Skole i Helsingør
217035 : Den Lokale Behandlingsskole, Bregnehøj
217036 : Apperupskolen
217037 : Kursusstedet i Hellebæk
217038 : DOF Helsingør Aftenskole
217200 : Center for Dagtilbud og Skoler
217201 : UU-Øresund
217202 : UU-Øresund
217203 : Pædagogisk Udviklingscenter, Montebello
217210 : Helsingør Kommunale Ungdomsskole
217211 : Espergærde Ungdomsskole
217212 : Nordkystens Ungdomsskole
217247 : HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afdeling
217248 : Espergærde Gymnasium og HF, HF Enkeltfag
217249 : Horserød Fængsel, Skolen
217300 : Efterskolen Lindenborg
217301 : Den Internationale Højskole
217302 : LO-Skolen
217303 : Højskolen Solhavegården
217304 : Den Internationale Efterskole i Helsingør
217350 : Satz Produktionsskole
217351 : Produktionsskolen Sundet
217375 : Helsingør AOF Daghøjskole
217376 : LOF Øresund, Helsingør
217401 : Erhvervsskolen Hamlet
217402 : Helsingør Handelsskole
217403 : Helsingør Maskinistskole
217404 : Institut for Anvendt Skibs- og Maskinteknik DTU
217405 : Amu-Center Nordsjælland, Helsingør
217406 : Helsingør Skibsværft A/S Uddannelsesafdelingen
217407 : U/NORD Helsingør, Rasmus Knudsens Vej
217408 : Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Sdr. Stra
217901 : Nyrup Skole
217902 : Kostskole Hellebækgaard
219000 : Hillerød Kommune
219001 : Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
219002 : Frederiksborg Byskole
219003 : Hillerødsholmskolen
219004 : Grønnevang Skole, afdeling Jespervej
219005 : Brødeskov Skole
219006 : Hillerød Vest Skolen, Ålholm
219007 : Trollesmindeskolen
219008 : Grønnevang Skole, afdeling Østervang
219009 : Hillerød Lilleskole
219010 : Marie Mørks Skole
219011 : Johannesskolen
219012 : Frederiksborg Gymnasium og HF
219013 : Harløse Skole Frederiksborg Amts Obs.Skole
219014 : Frederiksborg Amts Taleinstitut
219015 : Frederiksborg Amts Høreinstitut
219016 : Nordsjællands Friskole
219017 : Rudolf Steiner skolen i Allerød
219018 : CSU Egedammen
219019 : Kommunikationscentret i Hillerød Kommune
219020 : Sprogcenter Nordsjælland
219021 : Sprogcenter Midt, AOF Hillerød
219022 : Kon Tiki - Børnenes Skole
219023 : Sprogcenter Nordsjælland
219024 : 10. klasseskolen
219025 : Den Musiske Helhedsskole
219026 : Hillerød Dagbehandlings Skole
219027 : Harløse Skole
219028 : Skolen for Musik og Teater
219029 : Musketerskolen
219030 : Sophienborgskolen
219031 : Conzept ApS
219200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
219201 : Center for Undervisningsmidler, Afd. Nordsjælland
219202 : UUH Halsnæs/Hillerød
219210 : Hillerød Ungdomsskole
219247 : HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd.
219248 : HF & VUC Nordsjælland
219300 : Luthersk Missionsforenings Højskole
219301 : Grundtvigs Højskole Frederiksborg
219302 : Lyngby Landbrugsskole
219303 : Skovskolen
219350 : Hillerød Produktionsskole, Biavleren
219375 : Hillerød AOF Daghøjskole
219401 : Teknisk Skole Hillerød
219402 : U/NORD Hillerød Handelsskole
219403 : Pædagoguddannelsen Nordsjælland - UCC
219404 : Sygeplejeskolen Hillerød
219405 : Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland -UCC
219406 : Pharmakon
219407 : Frederiksborg Amts Plejerskole Sygeplejeadm.
219408 : U/NORD Hillerød, Peder Oxes Alle
219409 : SOSU H Hillerød
219410 : Dansk Kommunalkursus Hillerød
219411 : Erhvervsskolen Nordsjælland
219412 : U/NORD Hillerød Handelsgymnasium
219413 : U/NORD Hillerød Teknisk Gymnasium
219414 : Erhvervsakademiet København Nord
219415 : Hillerød Handelsskole
219416 : Københavns Professionshøjskole (UCC)
219417 : Københavns Professionshøjskole
219418 : Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
219419 : Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu
219901 : Skolen ved Skoven
219902 : Nødebogård Behandlingshjem
219903 : Behandlingshjemmet Stutgården
221001 : Hundested Skole, Storebjerg
221002 : Hundested Skole, Lerbjerg
221003 : Torup Skole
221004 : Halsnæs Lilleskole
221210 : Hundested Ungdomsskole
221211 : Lillebjerg Skole
221247 : Fr.Borg Amts Enkeltfagskursus i Frederiksværk
221350 : Hundested Produktionsskole
223000 : Hørsholm Kommune
223001 : Hørsholm Skole
223002 : Rungsted Skole
223003 : Usserød Skole
223004 : Vallerødskolen
223005 : Kokkedal-Skolen
223006 : Rungsted Private Realskole
223007 : Hørsholm Lille Skole
223008 : Rungsted Realkursus
223009 : Rungsted Gymnasium
223010 : Nordsjællands Grundskole
223011 : Isterød Efter- og Højskole
223200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
223201 : Pædagogisk Central
223210 : Hørsholm Ungdomsskole
223211 : Hørsholm Ungdomsskole
223300 : Sportsefterskolen Sjælsølund
223301 : Hørsholm Højskole 'Købmandshvile'
223302 : Tidens Højskole
223303 : Tidens Efterskole
223304 : Den Internationale Efterskole på Nebbegård
223305 : Den Internationale Højskole på Nebbegård
223306 : Isterød Efterskole
223307 : Isterød Højskole
223401 : Forsikringsakademiet A/S
225001 : Fjordlandsskolen, afd. Dalby
225002 : Jægerspris Skole, Skolen i Herredet
225003 : Jægerspris Skole, afd. Jægerspris
225200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
225210 : Jægerspris Ungdomsskole
225300 : Baunehøj Efterskole
225401 : Pædagoguddannelsen i Jægerspris (Danner)
225901 : Egelundshuset
225902 : Behandlingshjemmet Donekrogen
227001 : Fredensborg Skole, afd. Karlebo
227002 : Nivå Skole, Niverødvej
227003 : Holmegårdsskolen
227004 : Egedalsskolen
227005 : Nivå Skole
227006 : Villa Kokkedal
227007 : Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
227008 : Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
227009 : Dagskolen på Skydebanegård
227010 : 10. klasseskolen
227011 : Ullerødskolen
227012 : Drosthuset Dyssegården
227200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
227210 : Møllevejens Skole
227300 : Den Internationale Efterskole på Skydebanegård
227301 : Den Rejsende Højskole i Nordsjælland
227375 : Karlebo Daghøjskole
227901 : Jens Olsen Skolen
229001 : Ferslev Skole
229002 : Fjordlandsskolen, afd. Skibby
229003 : Fjordlandsskolen, afd. Skuldelev
229004 : Venslev Skole
229005 : Familiehuset i Skibby
229006 : Skolen i Skibby
229210 : Skibby Ungdomsskole
229350 : FGU Nordsjælland - Skibby
229375 : Skibby AOF Daghøjskole Vestregionen
229901 : Skibbyhøj
230000 : Rudersdal Kommune
230001 : Grennessminde Birkerød
230002 : Jacob Michaelsens Minde
230003 : Familieskolen ved Furesøen
230004 : Egebækskolen
230200 : Skoleområdet, Rudersdal Kommune
230375 : AOF Nordsjælland
231001 : Gørløse Skole
231002 : Lille Lyngby Sogneskole
231003 : Sigerslevøster Skole
231004 : Skævinge Skole
231005 : Sigerslevøster Privatskole
231006 : Skoletilbuddet 'Den gamle Brugs'
231210 : Skævinge Ungdomsskole
233001 : Kvinderup Skole
233002 : Slangerup Skole
233003 : Uvelse Skole
233004 : Slangerup Skole, afd. Kingo
233005 : Slangerup Skole, afd. Byvang
233006 : Slangerup Skole, afd. Lindegård
233007 : Ejegodskolen
233200 : Familieafdelingen
233210 : Slangerup Ungdomsskole
235001 : Ganløse Skole
235002 : Sandbjergskolen
235003 : Lærkeskolen
235004 : Slagslunde Skole
235005 : Egedal Gymnasium & HF
235006 : Stenløse Privatskole
235007 : Veksø Skole
235008 : Hyldeskolen
235200 : Familieafdelingen
235210 : Ung Egedal
235248 : Stenløse Gymnasium og HF
237001 : Svanholmskolen
237002 : Toftehøjskolen
237003 : Stengårdsskolen
237004 : Maglehøjskolen
237005 : Jørlunde Skole
237006 : Søhøjskolen
237007 : Bækkegårdsskolen
237200 : PPR, center for skole og dagtilbud
237210 : Ølstykke Ungdomsskole
237247 : Fr.Borg Amts Enkeltfagskursus i Frederikssund
237375 : Ølstykke M.Fl. AOF Daghøjskole
240000 : Egedal Kommune
240001 : Egedal Skole- og Familiehus
240200 : Center for Skole og Dagtilbud
250000 : Frederikssund Kommune
250001 : Hoffmeyers Hus
250002 : Højskolegården
250003 : Møllestedets Dagskole
250004 : Jægerspris Skole
250005 : Slotsskolen, Kong Frederik den 7. stiftelse, Dann
250247 : HF & VUC Nordsjælland, Frederikssund afd.
250401 : Erhvervsskolen Nordsjælland, Frederikssund, Elsen
251001 : Bramsnæsvigskolen
251002 : Kirke Hyllinge Skole
251003 : Sæby-Gershøj Skole
251004 : Hornsherred Lille Skole
251005 : Kirke Sonnerup Skole
251006 : Dagskolen i Karleby
251007 : Ungdomscentret Gjeddesgaard
251210 : Bramsnæs Ungdomsskole
253000 : Greve Kommune
253001 : Hedelyskolen
253002 : Karlslunde Skole
253003 : Krogårdskolen
253004 : Mosedeskolen
253005 : Strandskolen
253006 : Tune Skole
253007 : Tjørnelyskolen
253008 : Arenaskolen
253009 : Hundige Lille Skole
253010 : Greve Gymnasium
253011 : Damagerskolen, grundskole afd.
253012 : Hundigeskolen
253013 : Greve Privatskole
253014 : Lundegårdskolen
253015 : Holmeagerskolen
253016 : Egelyskolen
253017 : Kirkemosegaard
253018 : CLAVIS sprog & kompetence - Greve
253019 : Greve Tiendeklasseskole
253020 : De unges Hus
253021 : Karlslunde Dagskole
253022 : Bugtskolen
253023 : Moeskærskolen
253200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
253201 : UU-Greve
253202 : UU-Greve
253203 : Pædagogisk Central
253210 : Greve Ungdomsskole
253247 : Hf og VUC Roskilde-Køge , Greve afdelingen
253300 : Tune Landboskole
253350 : FGU-Skolen Øst - Greve/Solrød
253375 : Greve Daghøjskole AOF
253376 : LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen Greve
253377 : AOF Greve
253401 : ZBC Køge (SOSU)
255001 : Lindebjergskolen
255002 : Herringløse Skole
255003 : Margretheskolen
255004 : Nordskolen, afdeling Jyllinge
255005 : Roskilde Lille Skole
255006 : Nordskolen, afdeling Baunehøj
255200 : Børn og Unge Rådgivningen
255201 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
255210 : Roskilde Ungdomsskole, afd. nord
255901 : Værebro Skolehjem
257001 : Hvalsø Skole
257002 : Kirke Saaby Skole
257003 : Lejre Lille Skole
257210 : Hvalsø Kommunale Ungdomsskole
257300 : Midtsjællands Efterskole
257375 : Hvalsø, AOF Daghøjskole
259000 : Køge Kommune
259001 : Alkestrupskolen
259002 : Brochmands Skole
259003 : Ellemarkskolen
259004 : Herfølge Skole
259005 : Højelse Skole
259006 : Kirstinedalsskolen
259007 : Lellinge Skole
259008 : Søndre Skole
259009 : Tøxens Skole
259010 : Ølby Skole
259011 : Hastrupskolen
259012 : Boholteskolen
259013 : Køge Lille Skole
259014 : Køge Gymnasium
259015 : Holmebækskolen
259016 : Solgården
259017 : Køge Specialskole
259018 : Køge Friskole
259019 : Sct. Nicolai Skole
259020 : Herfølge Friskole
259021 : Billesborgskolen
259022 : Køge Private Realskole
259023 : Center for dansk og integration
259024 : Ellebækskolen
259025 : Asgård Skole
259026 : Holmehus
259027 : Køge Specialskole, afd. Gården
259028 : Ellebækskolen
259029 : Jabes
259030 : Den Danske Skole
259031 : Køge Sprogcenter
259200 : Køge Kommune - PPR
259201 : Pædagogisk UdviklingsCenter
259202 : UUV Køge Bugt
259210 : Køge Ungdomsskole
259211 : Herfølge Ungdomsskole
259212 : Rishøj Ungdomsskole
259247 : Hf og VUC Roskilde-Køge, Køge afdelingen
259300 : Efterskolen 'Brumbassen'
259350 : FGU Midt- og Østsjælland - Køge Afdeling
259375 : Vallø Daghøjskole
259376 : Køge Daghøjskole
259377 : FOF ved Køge Bugt
259401 : Køge Handelsskole
259402 : Køge Specialarbejderskole
259403 : EUC Sjælland, Køge Afdeling
259404 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi
259405 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge
259406 : EA Sjælland, Nakskov
259407 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Nykøbing F
259408 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved
259409 : EA Sjælland, EUC Sjælland
259410 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde
259411 : ErhvervsAkademi Sjælland-Campus Roskilde
259412 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse
259413 : EA Sjælland, Roskilde Tekniske Skole
259414 : EA Sjælland - SOSU Næstved
259901 : Frihedsvejens Skole
259902 : Kbhs Komm Skolehjem
259903 : Skolehjemmet Billesborg
260000 : Halsnæs Kommune
260001 : Skole og Dagbehandling
260002 : Slettebjerggård Lilleskole
260375 : FOFs kompenserende specialunderv. for Voksne
260376 : DOF - Specialundervisningen, Hundested Aftenskole
260400 : Erhvervsskolen Nordsjælland - Frederiksværk
260401 : Erhvervsskolen Nordsjælland - Hundested
261001 : Allerslev Skole
261002 : Osted Skole
261003 : Glim Skole
261004 : Trællerupskolen
261005 : Osted Fri- og Efterskole (friskolen)
261006 : Ravnshøjgård
261200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
261210 : Lejre Ungdomsskole
261300 : Osted Fri- og Efterskole (efterskolen)
263001 : Gadstrup Skole
263002 : Viby Skole, afdeling Ørstedvej
263003 : Viby Friskole
263004 : Viby Skole, afdeling Bueager
263005 : Skolen med Musikken
263210 : Ramsø Ungdomsskole
263350 : Ramsø Produktionsskole
263375 : Ramsø AOF Daghøjskole
265000 : Roskilde Kommune
265001 : Absalons Skole
265002 : Allehelgens Skole
265003 : Duebrødre Skole
265004 : Gråbrødre Skole
265005 : Hedegårdenes Skole
265006 : Himmelev Skole
265007 : Klostermarksskolen
265008 : Lynghøjskolen
265009 : Sankt Andreasskolen
265010 : Sct. Jørgens Skole
265011 : Vindinge Skole
265012 : Vor Frue Skole
265013 : Østervangsskolen
265014 : Maglegårdskolen
265015 : Tjørnegårdskolen
265016 : Nordgårdsskolen
265017 : Roskilde Private Realskole
265018 : Roskilde Private Skole
265019 : Skt. Josefs Skole
265020 : Roskilde Katedralskole
265021 : Roskilde Gymnasium
265022 : Himmelev Gymnasium
265023 : Taleinstituttet i Roskilde
265024 : Høreinstituttet i Roskilde
265025 : Roskilde Friskole
265026 : SCR - Specialcenter Roskilde
265028 : Dansk Flygtningehjælps Sprogskole
265029 : Roskilde Sprogcenter
265030 : Kristofferskolen
265031 : TCR TiendeklasseCenter Roskilde
265032 : Trekronerskolen
265034 : Himmelev Behandlingshjem
265035 : Brolykkeskolen
265036 : Freds Skole
265037 : Nordlys Friskole
265038 : Heldagsskolen Skovhuset
265039 : Den Demokratiske Skole
265040 : Satskolen
265200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
265201 : CFU Sjælland, Informationssamlingen/Roskilde
265202 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
265203 : UU-Roskilde/Lejre
265210 : Roskilde Ungdomsskole, Roskilde afdeling
265211 : Roskilde Østre Ungdomsskole
265247 : Hf og VUC Roskilde-Køge, Roskilde afdelingen
265248 : Slagteriskolens Forb.Kursus
265249 : Hf og VUC Roskilde-Køge
265300 : Roskilde Højskole
265301 : Roskilde Tekniske Skole - Landbrugsskolen Sjællan
265302 : Roskilde Efterskole
265303 : Den Internationale Efterskole i Roskilde
265304 : Roskilde Husholdningsskole
265305 : Den Internationale Efterskole i Roskilde
265306 : Den Internationale Efterskole på Boserup
265307 : Den internationale Efterskole i Boserup
265350 : Base 4000 Roskilde Produktionshøjskole
265351 : FGU-Skolen Øst - Roskilde
265375 : AOF Sjælland Nord
265376 : Morild Daghøjskole
265401 : Roskilde Tekniske Skole - Pulsen
265402 : ZBC Roskilde (Slagteriskolen)
265403 : Roskilde Handelsskole
265404 : Roskilde Maskinistskole
265405 : UCSJ, Campus Roskilde (Køgevej)
265406 : Sct.Hans Hospital, afd. for Elevuddannelser
265407 : Roskilde Universitet
265408 : UCSJ, Campus Roskilde
265409 : Sundhedsforvaltningen Uddannelses og udviklingsaf
265410 : Dansk Kommunalkursus Roskilde
265411 : Sjællands Kirkemusikskole
265412 : Luftfartsskolen
265413 : CVU Øst
265414 : AMU JUUL
265415 : Landbrugsskolen Sjælland
265416 : Roskilde Tekniske Skole
265417 : Center Air Pilot Academy
265418 : Copenhagen AirTaxi A/S
265419 : Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde
265420 : Danish Aviation College A/S
265421 : Absalon, Campus Roskilde
265422 : UCSJ, Roskilde (Leisure Management)
265423 : Roskilde Tekniske Skole, Søndre Mellemvej
265424 : Roskilde Tekniske Skole - Industrivej 21
265425 : Roskilde Tekniske Skole - Industrivej 51
265426 : Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde
265901 : Fjordskolen
265902 : Himmelev - et behandlingstilbud for børn og unge
265903 : Skolehjemmet Roskilde Hvile
267001 : Skovboskolen
267002 : Borup Skole
267003 : Ejby Skole
267004 : Gørslev Skole
267005 : Vemmedrupskolen
267006 : Heldagsskolen i Slimminge
267007 : Københavns Kommunes Skolehjem Spanager
267008 : Borup Privatskole
267009 : Skovbo Center 10
267200 : Børne- og Familierådgivningen
267210 : Skovbo Ungdomsskole
267300 : Skovbo Efterskole
269000 : Solrød Kommune
269001 : Havdrup Skole
269002 : Uglegårdsskolen - Jersie Afdeling
269003 : Karlstrup Skole
269004 : Solrød Skole
269005 : Uglegårdsskolen
269006 : Sydkystens Privatskole
269007 : Munkekærskolen
269008 : Solrød Gymnasium
269009 : Køge Bugt Privatskole
269010 : Solrød Privatskole
269011 : Privatskolen i Havdrup
269012 : 10Solrød
269200 : Børn- og Unge Rådgivningen
269210 : UngSolrød
269350 : FGU-Skolen Øst - Solrød
269375 : Solrød LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen, Solrød
269376 : LOF Daghøjskole Kreaktivskolen
270000 : Gribskov Kommune
270001 : Dagskolen Ternen
270002 : Sankt Helene Skole
270003 : Helsinge Skole
271001 : Hotherskolen
271002 : Strøbyskolen
271003 : Grubberholm
271004 : Behandlingshjemmet Magnoliegaarden
271005 : Vallø Strand Børne- og ungdomscenter
271006 : Heldagsskolen Ellehøj
271150 : Ellebo
271210 : Vallø Komm. Ungdomsskole
271350 : Produktionsskolen i Varpelev
280001 : Nord-Bo
280002 : Fonden Koloni
280003 : Børn og Unge Centret Engvejen
280004 : Syddjurs Gymnasium
280005 : Natur- og Helhedsskolen Christiansfeld
280006 : AOF Roskilde
280007 : Radiografuddannelsen i Århus, PH VIA UC
280008 : Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens - VIA UC
280009 : Bangsbo Projekt
280010 : Natur & Helhedsskolen Årslev
280011 : Sankt Petri skole - Gymnasium
280012 : Astra - Center for læring i Natur, Teknik og Sund
280013 : Ishøj sprog- og integrationscenter
280014 : Havredal Gamle Skole
280015 : STU Norddjurs
280016 : Vendsyssel Rådgivningscenter Silkeborg
280017 : Boholmskolen
280018 : Road-Runner
280019 : Den sikrede døgninstitution Koglen
280020 : Dansk Elite Smiley
280021 : Fonden Østerly
280022 : Løveparkskolen
280023 : Firkløverskolen
280024 : Marielundskole og Børnehus
280025 : Fonden socialpædagogisk træning og dagbehandlings
280026 : TEKO og Teknisk-merkantil højskole, Mejlgade
280027 : Kongevejsskolen
280028 : Lindholm Dagskole
280029 : Den mobile skole
280030 : Fonden Forcen
280031 : Administrationsbachelor i Esbjerg
280032 : UU Billund
280033 : Ugelbølle Friskole
280034 : Sønderup Friskole
280035 : Stævnen
280036 : CFU Absalon, Udlånssamlingen Sorø
280037 : STU Viborg
280038 : Spjellerup Friskole
280039 : Helsingør Privatskole
280040 : Midtdjurs Friskole
280041 : Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg
280042 : Falster Efterskole
280043 : Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling
280044 : Svendborg Heldagsskole
280046 : Zealand Business College
280047 : Ørestad Skole
280048 : Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen
280049 : Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen
280050 : Specialskolen, Centerafdelingen
280051 : Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers
280052 : Uddannelsescenter Holstebro
280053 : Feldballe Friskole
280054 : Hovedstadens Internationale School
280055 : Nr. Asmindrup Friskole
280056 : Phønix Efterskole
280057 : UU Mariagerfjord
280058 : UU Vesthimmerland
280059 : Bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro
280060 : VIA University College - Halmstadsgade 6 - Aarhus
280061 : Bygningskonstruktøruddannelsen, Halmstadgade 2
280062 : CFU Sjælland, Udlånssamlingen Sorø
280063 : Skals - højskolen for design og håndarbejde
280064 : Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet
280065 : Erhvervsskolen Nordsjælland
280066 : Sønderbro - Den Sikrede Institution
280067 : JUST LEARN v/Semra Gül
280068 : A/S Mortalin
280069 : STU Ikast-Brande
280070 : Dagbehandlingstilbuddet Skovsund
280071 : Bogense Heldagsskole
280072 : Solvognen
280073 : Villa Dingle
280074 : CSU-Kalundborg
280075 : Den dansk-franske skole af 2010
280076 : Syddansk Musikkonservatorium Odense
280077 : Fonden Leragergård
280078 : Bakkegården
280079 : SPUTNIK 2 ApS
280080 : CLAVIS sprog & kompetence - Roskilde
280081 : Grenen-Glesborg
280082 : Dagbehandling Unge, Bådgruppen
280083 : AOF/Aalborg Aftenskole
280084 : LOF Vesthimmerland
280085 : AOF Storstrøm
280086 : Fonden Skrøbelev
280087 : Københavns Professionshøjskole, Hillerød
280088 : Teknologi & Business
280089 : Kathøj, STU
280090 : Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser, BL
280091 : Skolen på Grundtvigsvej
280092 : UU Rebild
280093 : SkoleCenter Hirtshals
280094 : Sindal Skolecenter
280095 : Tårs Skole
280096 : Løkken-Vrå Skole
280097 : Højene Skole
280098 : Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand, afd. Visk
280099 : NEXT Uddannelse København, Ishøj
280100 : Københavns Private Gymnasium
280101 : EUC Nordvest- Fjerritslev Handelsgymnasium
280102 : Københavns VUC - Vognmagergade 8
280103 : Københavns VUC - Sankt Petri Passage 1
280104 : Skrøbelev Skole
280105 : 10 i Campus
280106 : Herstedlund Skole
280107 : SOSU H
280108 : SOSU-Sjælland
280109 : Opholdsstedet Skyttegården
280110 : Rybners
280111 : Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup
280112 : Det socialpædagogiske heldagstilbud Maarum Skole
280113 : Nymarkskolen
280114 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - NORD
280115 : SOSU Nord, Aalborg
280116 : DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'VÆDDERBO'
280117 : Brobyskolerne
280118 : Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
280119 : Fredensborg Skole
280120 : Humlebæk Skole
280121 : Nivå Skole
280122 : Kokkedal Skole
280123 : Tvind Heldagsskole
280124 : Huset Venture Midtjylland
280125 : TECHCOLLEGE Hobro - HTX
280126 : TECHCOLLEGE - Erhvervsuddannelser i Hobro
280127 : Empata
280128 : Havredal Praktiske Landbrugsskole
280129 : Skolen i Sydhavnen
280130 : AOF Randers
280131 : AOF MIDT Norddjurs-Syddjurs
280132 : Struer Værkstedet
280133 : Landbasen
280134 : Den Maritime Base
280135 : Vestermarkskolen
280136 : Issø-skolen
280137 : Stokkebækskolen
280138 : Skårup Skole
280139 : Tåsingeskolen
280140 : Tybjerg Privatskole
280141 : Fritids- og ungdomsskole Grenåvej Øst
280142 : Fritids- og ungdomsskole Grenåvej Vest
280143 : Fritids- og ungdomsskole Randersvej
280144 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - Vest
280145 : Fritids- og ungdomsskole Silkeborgvej
280146 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - SYD
280147 : Fritids- og ungdomsskole Horsensvej
280148 : Fritids- og ungdomsskole Oddervej
280149 : Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
280150 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - Gellerup
280151 : Skolen Sputnik, hovedskole
280152 : Skolen Sputnik 1
280153 : Skolen Sputnik 3
280154 : Skolen Sputnik 4
280155 : Skolen Sputnik, 5
280156 : Skolen Sputnik 6
280157 : Skolen Sputnik 7
280158 : STU ApS, hovedskole
280159 : STU ApS, Svanevej
280160 : STU ADHD, Sortedam Dosseringen
280161 : Toppedalskolen
280162 : Asylskolen i Tryggelev
280163 : Hillerød Vest Skolen
280164 : Grønnevang Skole
280165 : Hanebjerg Skole
280166 : Kornmarkskolen
280167 : Abildhøj Skole
280168 : Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund
280169 : UU Ikast-Brande
280170 : Incitaskolen Herlev
280171 : AOF Center Sjælland Syd
280172 : Den selvejende institution Fonden Nørre Vestersko
280173 : AOF Center Midtjylland
280174 : AOF MIDT Herning-Ikast-Brande
280175 : Døgncentret Øster Uttrup
280176 : Specialinstitutionen Bøgen
280177 : Døgncentret Saxogade
280178 : Døgncentret Skinnely
280179 : Døgncentret Nibe
280180 : Fonden Porten
280181 : Opholdstedet Gl. Krogaard
280182 : FOF Randers
280183 : AOF MIDT Hedensted-Horsens
280184 : Kompetencecenter Grønnevang
280185 : LOF Himmerland
280186 : St. Magleby Skole
280187 : Dragør Skole
280188 : Skolen ved Nordens Plads
280189 : Brørupskolen
280190 : Holmeå Børnecenter
280191 : Fonden Sparta
280192 : Tønder Distriktsskole
280193 : Løgumkloster Distriktsskole
280194 : Skærbæk Distriktsskole
280195 : Toftlund Distriktsskole
280196 : Arresø Skole
280197 : Frederiksværk Skole
280198 : Hundested Skole
280199 : Sputnik Hillerød, SP 13
280200 : Nykøbing Skole
280201 : Kompetencecenter Ikast-Brande
280202 : Sønderborg International School
280203 : Hvidovre Heldagsskole
280204 : Astrup Friskole
280205 : Esbjerg International School
280206 : Fyns Privatskole
280207 : Friskolen Skallerup
280208 : Grænseegnens Friskole
280209 : Husum Friskole
280210 : Idestrup Privatskole
280211 : Sindal Privatskole og Børnehus
280212 : Ingstrup Trivselsskole
280213 : Kløverbyernes Friskole
280214 : Margrethelyst Friskole
280215 : Klitmøller Friskole
280216 : Roser Skole
280217 : Rostrup Privatskole
280218 : Stepping Friskole
280219 : Tybjerg Privatskole
280220 : Vejlernes NaturFriskole
280221 : Vendsyssel Friskole og Børnehus
280222 : Ådalens Skole
280223 : Vrensted og Omegns Friskole
280224 : Randlev Friskole & Børnehus
280225 : Simested Friskole
280226 : Langtved Friskole
280227 : Lørslev Friskole
280228 : Palleshave Bo- og Aktiveringscenter
280229 : AOF Silkeborg-Viborg Aftenskole
280230 : Suhrs Højskole
280231 : Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby
280232 : Hospitalsskolen på Herlev Hospital
280233 : Fonden Grantoftegaard
280234 : Hans Knudsen Instituttet
280235 : UU Vejen
280236 : Vodskovvejens Skole
280237 : Paulus Skolen
280238 : Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal
280239 : Lagoniskolen
280240 : Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
280241 : Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin
280242 : Sønder Otting Skole
280243 : Fællesskolen Nustrup-Sommersted
280244 : Starup-Øsby Skole og Børnehus
280245 : Frydenstrandskolen
280246 : UU Vejen
280247 : Elleslettegård
280248 : Elleslettegård
280249 : Tulipan Privat skole
280250 : Projektcenter Syddjurs
280251 : Det Socialfaglige Område
280252 : Fonden Ørting
280253 : Fremtidslinjen Køge
280254 : Lærdansk/Ringkøbing-Skjern
280255 : Erhvervsskolen Nordsjælland - Kokkeskolen
280256 : Projektcenter Syddjurs
280257 : Fonden Gimle
280258 : Høgeskolen
280259 : Hospitalsundervisningen, Børne- og Ungdomspsykiat
280260 : Fredes Farm ApS
280261 : Fonden Forcen
280262 : Hinnerup Kollegiet, Gødvad Beskæftigelse og uddan
280263 : LAVUK, Skolen på Borgervænget
280264 : UU-center Varde
280265 : A2B Maribo
280266 : Heldagsskolen Krumtappen ApS
280267 : Skolen ved Radiomarken
280268 : Værkstedet Skovlunden
280269 : Vibehus Kursus Center
280270 : Gilbjergskolen
280271 : Gribskolen
280272 : Nordstjerneskolen
280273 : Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret
280274 : Lærdansk Syddjurs
280275 : Skanderborg STU
280276 : 10. klasse Fårevejle
280277 : Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Alle 8
280278 : Engholt
280279 : Brahesholm
280280 : Fonden Skovly
280281 : Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Udda
280282 : Fjordskolen, Lysholm
280283 : Fjordskolen, Hedevang
280284 : Ørkildskolen
280285 : Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Hvidovre
280286 : Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Frederi
280287 : Danes Worldwide
280288 : Familiekurserne i København
280289 : Katrinedalskolen
280290 : Skolen ved Tuse Næs
280291 : Engskovskolen
280292 : Kildevangens Skole
280293 : Elverdamsskolen
280294 : Tornvedskolen
280295 : Bjergmarkskolen
280296 : Isefjordskolen
280297 : Erhvervsskolen Nordsjælland, Skolegade
280298 : Behandlingshjemmet Sølager
280299 : Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konse
280300 : Levas ApS
280301 : Tagaskolen
280302 : Viden Djurs, Handelsgymnasium Rønde
280303 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Strandgade 3
280304 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 65
280305 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Ejlskovsgade 3
280306 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej 130
280307 : Risskov Efterskole
280308 : Silkeborg Efterskole
280309 : 10. klassecenter Aalborg
280310 : Teknologi og Business, Hjørring
280311 : Forsvarskommandoen
280312 : TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg
280313 : Efterskolen for Scenekunst
280314 : Fonden Ørnehøj
280315 : Distrikt Nord, Skagen skoleafdeling
280316 : BillundSkolen
280317 : CUBA, Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Akt
280318 : AS3 A/S
280319 : Kongehøjskolen
280320 : Hærvejsskolen
280321 : Lyreskovskolen
280322 : EUC Nord, sprogcentret
280323 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksbe
280324 : Mikkelshøj
280325 : Skolerne i Glostrup
280326 : Projekt Victoria ApS
280327 : Birkerød Skole
280328 : SOSU Østjylland, Silkeborg
280329 : SOSU Østjylland, Skanderborg afd.
280330 : Klostermarken Skole
280331 : Vejle Midtbyskole
280332 : Firehøjeskolen
280333 : Fælleshåbsskolen
280334 : Firkløverskolen
280335 : Bredsten-Gadbjerg skole
280336 : Lærdansk Ribe
280337 : Lærdansk Varde
280338 : Lærdansk Vejen
280339 : ERHVERVSSKOLEN AF 2011 ApS
280340 : PSCB UNDERVISNING OG AFKLARING ApS, projektskolen
280341 : Byskovskolen
280342 : Campusskolen
280343 : Pædagoguddannelsen i Svendborg
280344 : Uglegårdsskolen
280345 : Dagbehandlingsskolen Kejserdal
280346 : Søren Kanne-Skolen, afdeling Søndre
280347 : Næstved Sociale Virksomhed
280348 : Distrikt Øst, Nordstjernen skoleafdeling
280349 : Fodby Privatskole
280350 : Gåsetårnskolen
280351 : Præstø skole
280352 : Møn skole
280353 : Kulsbjerg Skole
280354 : Svend Gønge-skolen
280355 : Kalvehave Skole & Børnehus
280356 : Kulsbjerg Skole, Mern
280357 : Midtskolen
280358 : Ung Faxe - 10. klasse
280359 : Skolen ved Skoven
280360 : Øen
280361 : Østskolen
280362 : Vestskolen
280363 : Skovly Skolen
280364 : Arbejdsmarkedscenter Socialfaglig
280365 : UU-Gribskov
280366 : Vestskolen, Vibeengskolen
280367 : Specialisterne
280368 : AOF Center Hovedstaden
280369 : Horsens Byskole
280370 : Centerklasserne
280371 : 10. klasse Gribskov
280372 : UU - Gribskov
280373 : Give Uddannelsescenter, Sprogskolen i Grindsted
280374 : FGU Jammerbugt
280375 : Bakkehusene
280376 : Haverslev-Ravnkilde Skole
280377 : Social- og Sundhedsskolen, Skive-Thisted-Viborg,
280378 : Frederikssund Lilleskole
280379 : Sofiehøj Friskole
280380 : Allindelille Friskole
280381 : Slotsparkens Friskole
280382 : Bedsted Friskole
280383 : Mariagerfjord Idrætsskole
280384 : Hald Ege Fri- & Efterskole (friskolen)
280385 : Skovlund Friskole
280386 : Svenstrup Friskole
280387 : Jejsing Friskole
280388 : Filskov Friskole
280389 : Margrethe Reedtz Skolen
280390 : Voldumegnens Friskole
280391 : Kværkeby Friskole
280392 : Ølgod Kristne Friskole
280393 : Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
280394 : Hellum Fri Skole
280395 : Ringsted Lilleskole
280396 : Ros Privatskole
280397 : Aarhus International School S/I
280398 : Ejsing Friskole
280399 : UU Hjørring
280400 : STU-Landbo
280401 : Projekt Multi
280402 : Toftegård-skolen
280403 : TV Glad Esbjerg
280404 : FGU Nordsjælland - Helsinge
280405 : Romalt Friskole
280406 : Snekkersten Skoledistrikt
280407 : Helsingør Skole
280408 : Nygård Skole
280409 : Espergærde Skole
280410 : special minds ApS
280411 : Ådalskolen
280412 : STU, Nextjob
280413 : Kompasset, den sikrede institution
280414 : Bak-Op
280415 : Ullerup Bæk Skolen
280416 : Kirstinebjergskolen
280417 : Erritsø Fællesskole
280418 : Fjordbakkeskolen
280419 : Frederiksodde Skole
280420 : Frederiksodde skole, Indre Ringvej
280421 : Frederiksodde skole, Ullerupdalvej
280422 : Frederiksodde skole, afdeling Alle
280423 : KEA - Københavns Erhvervsakademi, Østerbro
280424 : Aku-Centret Højagergaard
280425 : Skolen på Strandboulevarden
280426 : NEXT - Sydkysten gymnasium
280427 : Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 8
280428 : HTX Roskilde
280429 : Strømmen
280430 : Snekkersten Skole
280431 : A2B A/S, Hjørring
280432 : Tønder Ungdomsskole
280433 : TEC , 10. klassecenter
280434 : Nordals skolen
280435 : SOSU H København, 10. klasse
280436 : SOSU H Hillerød, 10. klasse
280437 : Skovskolen
280438 : Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter
280439 : VUC Syd - Syd afdeling
280440 : STU Fredericia
280441 : FGU-Skolen Øst - Lejre
280442 : DTU Lyngby Campus
280443 : True North Efterskole Snaptun
280444 : Erhvervsklassen, Gribskov Kommune
280445 : Asylskolen, CKU Himmerland
280446 : Helheden
280447 : Skorpeskolen
280448 : PH Lillebælt - Administrationsbacheloruddannelsen
280449 : 10'EREN
280450 : Heldagsskolen Sokon
280451 : Specialskolen
280452 : Alléskolen
280453 : Handbjerghus Efterskole
280454 : VIA University College, Filmby Aarhus
280455 : VUC Storstrøm - Haslev
280456 : Kerteminde Byskole
280457 : Munkebo Skole - mellem nor og fjord
280458 : Tranbjergskolen
280459 : A2B Sprog Thisted & Mors
280460 : Friskolen Vellev
280461 : Skelbæk Friskole
280462 : The International School of Billund
280463 : Jelling Friskole
280464 : Hellested Friskole og Børnehus
280465 : Kværs Idrætsfriskole
280466 : Den Nye Friskole
280467 : Jersie Privatskole
280468 : Ballerup Privatskole
280469 : Skanderup Ny Friskole
280470 : Skolen2012
280471 : Høje Taastrup Privatskole
280472 : Albertslund Ungecenter
280473 : 10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskol
280474 : Vejle Privatskole
280475 : Svendborg Friskole
280476 : Falsters Kristne Friskole - Maria Skolen
280477 : Østjyllands Privatskole
280478 : Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandic
280479 : Lemvig Gymnasium
280480 : Lyngby Handelsgymnasium og Gymnasium
280481 : Skolecenter Jetsmark
280482 : Dagskolen Norddal
280483 : CLAVIS sprog & kompetence - Lyngby
280484 : CLAVIS sprog & kompetence - København
280485 : Rejseskolen
280486 : Kk org 2324 KKU Ungeskolen i Valby
280487 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Nye Veje
280488 : A2B Solrød
280489 : U/NORD, grundskoleafd. Hillerød
280490 : U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
280491 : Kalvebod Fælled Skole
280492 : Rybners Kursusafdeling
280493 : Fonden Friheden
280494 : Distriktsskole Ølstykke
280495 : Distriktsskole Stenløse
280496 : Distriktsskole Ganløse
280497 : Distriktsskole Smørum
280498 : U/NORD Hillerød 10. klasse
280499 : Vamdrup Efterskoles Heldagsskole
280500 : Studie 10
280501 : Ansgarskolen Vadehav
280502 : Vitaskolen Bohr
280503 : U/NORD Frederikssund Handelsskole
280504 : U/NORD Lyngby Gymnasium
280505 : Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden
280506 : Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve
280507 : EUC Sjælland, Vordingborg afdeling
280508 : Stevns Dagskole
280509 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ishøj 65
280510 : FOF Vest
280511 : Center for Døvblindhed og Høretab, specialskole f
280512 : Kristendom, kultur og kommunikation, Diakonissest
280513 : Københavns Professionshøjskole, Nødebo
280514 : Musik & Teaterefterskolen
280515 : Hjerneskadecenter Virum
280516 : Rønneskolen, erhvervsklassen
280517 : Center for Læring
280518 : Efterskolen Østergårds Udskolingskoncept, 21éren
280519 : Dankbar ApS
280520 : STU Roskilde
280521 : HANSENBERG, 10. klasse
280522 : HANSENBERG, erhvervsskolen
280523 : Køge Private Realskole, Gymnasium
280524 : European School Copenhagen - Primary and Secondar
280525 : IBC, 10. klasse
280526 : Smilehullet
280527 : Den erhvervsdrivende fond det musiske kompagni
280528 : Roskilde Tekniske Skole - Vigerslev Allé
280529 : SOSU Nord, På Sporet
280530 : Søstjerneskolen
280531 : Broskolen
280532 : Præstø Privatskole
280533 : Springbrættet, Brønderslev
280534 : Fur Friskole
280535 : 10. klasse Campus Køge
280536 : Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
280537 : Bredballe Privatskole
280538 : Hammer Frie Privatskole
280539 : Klinte Natur- og Idræts-Friskole
280540 : Slagelse Privatskole
280541 : GYM-10 Odsherreds Gymnasium
280542 : Park Allé Privatskole
280543 : Stjernehusene, Døgntilbud Limfjorden
280544 : International School of Hellerup
280545 : Den dansk-franske Skole af 2014
280546 : Smart Learning
280547 : Cphbusiness Partner
280548 : Mina Hindholm Efterskole
280549 : Stadil-Vedersø Friskole
280550 : Svendborg Steinerskole
280551 : Københavns Skole & Idrætsakademi
280552 : Østerbro Privatskole
280553 : Den Grønne Friskole
280554 : Taastrup City Gymnasium
280555 : STU-Aabenraa
280556 : SmartLearning
280557 : Cphbusiness Partner
280558 : 10Plus
280559 : A-huset
280560 : Rybners
280561 : Taleinstituttet
280562 : Baltorpskolen
280563 : Skovvejens Skole
280564 : Skovlunde Skole
280565 : Måløvhøj Skole
280566 : S/I NyKrumsø Skole & Socialpædagogiske Opholdsste
280567 : Barometeret
280568 : NEXT - Vestskoven Gymnasium (stx/hf)
280569 : ZBC Roskilde (SOSU)
280570 : Dannevirke Kostskole
280571 : Jyderup Højskole
280572 : FOF-Djursland
280573 : GreyBird Pilot Academy
280574 : Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet
280575 : Fonden Fællesskolen
280576 : AOF MIDT Holstebro-Lemvig-Struer
280577 : Opholdsstedet Taurus
280578 : Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd
280579 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ballerup
280580 : UCRS, 10´eren, Ringkøbing
280581 : UCRS, 10´eren Skjern
280582 : STU Tårnby
280583 : EUC Nordvest, 10. klasse
280584 : Den Danske Scenekunstskole, Odsherred
280585 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ishøj 45
280586 : VIA University College, Campus Aarhus C
280587 : GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole
280588 : U/NORD Lyngby 10. klasse
280589 : U/NORD Frederikssund 10. klasse
280590 : STU Favrskov
280591 : Den Danske Scenekunstskole, København
280592 : FGU Midtjylland - Viborg - Marks Stigs Vej
280593 : Den selvejende institution Alsøhus
280594 : Bifrostskolen
280595 : Distrikt Øst
280596 : Distrikt Vest
280597 : Skoledistrikt Nord
280598 : Skoledistrikt Syd
280599 : Sportslig grunduddannelse
280600 : ROSA - Roskilde Studiegruppe for alternativ under
280601 : NEXT - Vestskoven Gymnasium (htx/hhx)
280602 : UU Jammerbugt
280603 : Maribo Skole - specialafdeling
280604 : Nordvestskolen specialafdeling
280605 : Fjordskolen specialafdeling
280606 : Søndre skole specialafdeling
280607 : AOF MIDT Odder-Skanderborg
280608 : Behandlingsskolen Pilen ApS
280609 : Cphbusiness Bornholm
280610 : Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse
280611 : Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse
280612 : Efterskolen Epos
280613 : BVC Intern Skole
280614 : Københavns Professionshøjskole - Bornholm Sundhed
280615 : Godhavn-Uddannelses- og Erhvervscenter, 10. klass
280616 : Signaturskolen
280617 : Cosmosskolen
280618 : Urbanskolen
280619 : Bohrskolen
280620 : Vadehavsskolen
280621 : Fortunaskolen
280622 : Auraskolen
280623 : Tradium, EUD 10
280624 : Tradium, Teknisk Gymnasium, HTX
280625 : Opholdsstedet under Uret
280626 : Hjørring Nordvestskole
280627 : Hjørring Sydøstskole
280628 : Hjørringskolen
280629 : Slangerup Skole
280630 : Distrikt Jægerspris
280631 : Fjordlandsskolen
280632 : Distrikt Frederikssund Syd
280633 : Trekløverskolen
280634 : Kærholm - specialskole
280635 : Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, H
280636 : Take Care ApS
280637 : VIA University College, Lyseng Alle
280638 : Per Gyrum Skolen
280639 : Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole
280640 : CampusU10, 10. klasse
280641 : Svaneke Friskole
280642 : Varde STU Center
280643 : Hvidovre Privatskole
280644 : STU Akademiet
280645 : Fontanaskolen STU
280646 : UU-Hedensted
280647 : CampusU10
280648 : Skolen Hjuldamperen
280649 : UU-Vallensbæk
280650 : Vinderød Privatskole
280651 : Nørreådal Friskole
280652 : Sønderborg Friskole
280653 : Poulstrup Friskole og Børnehus
280654 : Feldborg Frie Børneunivers
280655 : Friskolen for Hundelev og Omegn
280656 : Odense Privatskole
280657 : VerdensBørn Grundskole
280658 : Marieskolen
280659 : Agersted Friskole
280660 : IIH Studenterkursus
280661 : Sophie Hedevig Skolen
280662 : Astrup-Sønderskov Friskole
280663 : Friskolen Børnenes Akademi
280664 : TEC Lyngby, Klampenborgvej
280665 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10
280666 : Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10
280667 : Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest
280668 : Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10
280669 : Brahesminde Skole
280670 : Naturfriskolen Nordmors
280671 : Learnmark Business
280672 : Zofiaskolen
280673 : Friskolen Asgaard
280674 : Kundby Friskole
280675 : Skolen for Livet
280676 : Friskolen for Børn
280677 : Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City
280678 : Læringscenter Syd
280679 : Aulum-Hodsager Skole
280680 : Sunds-Ilskov Skole
280681 : Aarhus Private Gymnasium
280682 : Viden Djurs, EUD10 Syddjurs
280683 : Marianelund STU-Solist
280684 : HORISONTEN-STU
280685 : Aof Daghøjskole/Uddannelsescenter Aarhus
280686 : Limfjordsskolen Struer
280687 : Niels Brock, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
280688 : Røde Kors Asyl
280689 : Røde Kors Asylcenter
280690 : Jobcenter København
280691 : Nyborg Gymnasium, 10. klasse-center
280692 : Poppelgårdens praktiske jordbrugsskole A/S
280693 : Jordbrugets UddannelsesCenter, Bredballegård
280694 : STU-Sydsjælland
280695 : Lærdansk Vordingborg
280696 : UCL Niels Bohrs Allé, Odense
280697 : UCL Stationsvej, Jelling
280698 : UCL Vestre Engvej, Vejle
280699 : UCL Klostervænget, Svendborg
280700 : Sygehusskolen, Sygehus Sønderjylland
280701 : Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade
280702 : Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg
280703 : Dagbehandlingsskolen Fortuna
280704 : Brønderslev Nord
280705 : Brønderslev Syd
280706 : Hjallerup
280707 : Dronninglund
280708 : NEXT Uddannelse København, EUD10 Ishøj 45
280709 : Levuk STU
280710 : Røde Kors skolen i Dianalund
280711 : A2B Jammerbugt
280712 : A2B, Fredericia
280713 : HTX Gastro Science
280714 : Fejø Børne- og Kulturhus
280715 : Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Rønne
280716 : Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjæll
280717 : Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg
280718 : Institut for Kommunikation og Handicap, Region Mi
280719 : Lærdansk Nyborg
280720 : Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse,
280721 : AOF Center Midtjylland, Sprogskolen i Favrskov
280722 : Holstebro By, skoleafdelingen
280723 : Lærdansk Kolding
280724 : Grennesminde Bornholm
280725 : AOF Midt, Grenaa
280726 : EUD10 Djursland - Auning
280727 : NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
280728 : ZBC Handels og Teknisk gymnasium Vordingborg
280729 : ZBC Handels og Teknisk gymnasium Ringsted
280730 : ZBC Handelsgymnasiet Næstved
280731 : Aarhus Business College, EUD10, Sønderhøj 28
280732 : Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
280733 : Køge Handelsskole, EUX afdeling
280734 : A2B Aarhus
280736 : Center For Socialpædagogik - STU
280737 : STU Rødovre
280738 : Helhedens Skole
280739 : SOSU H Hillerød (MUE)
280740 : Social- og Sundhedsskolen Syd, Sønderborg
280741 : Social- og Sundhedsskolen Syd, Campus Tønder
280742 : Vasac Odsherred STU
280743 : Skolen for Gastronomi, Musik & Design
280744 : Lille Næstved Skole
280745 : Kobberbakkeskolen
280746 : Fladsåskolen
280747 : Susåskolen
280748 : Holmegaardskolen
280749 : Ellebækskolen
280750 : Hindholm STX
280751 : DEKRA Job ApS
280752 : Liv og Job, Stubbekøbing afdeling
280753 : Kerteminde Kommunale Ungdomsskole, Kerteminde 10.
280754 : Autismecenter Nord-Bo
280755 : Heldagsskole Faaborg-Midtfyn
280756 : Røde Kors asylskolen region Østjylland
280757 : Vestegnens Sprog og Kompetencecenter, Kastrup
280758 : HF & VUC FYN afd. Midt
280759 : Aalborg Kulturskole
280760 : Horsens Byskole
280761 : Horsens Byskole, specialskoleafdeling
280762 : Maskinmesterskolen København - Campus Bornholm
280763 : Ph.d.-skolen ved det Humanistiske Fakultet
280764 : Ph.d-skolen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet
280765 : Ph.d-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakult
280766 : Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul
280767 : Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet
280768 : Ph.d.-skolen ved Det Kgl. Akademi - Arkitektur,
280769 : Ph.d.-skolen ved Arkitektskolen Aarhus og Designs
280770 : PhD School in Economics and Management
280771 : Doctoral School of Business and Management
280772 : Doctoral School of Organisation and Management St
280773 : Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet
280774 : Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakul
280775 : Kerteminde Kommunale Ungdomsskole
280776 : Aalborg Universitet, Den Humanistiske Ph.d.-skole
280777 : The Doctoral School in Medicine, Biomedical Scien
280778 : Aarhus BSS Graduate School
280779 : Graduate School of Health, Aarhus Universitet - H
280780 : Graduate School of Science and Technology, Aarhus
280781 : Den naturvidenskabelige ph.d.-skole, Roskilde Uni
280782 : Graduate School of Environmental Stress Studies,
280783 : Ph.d.-skolen for Kommunikation, Journalistik og P
280784 : Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivet
280785 : Ph.d.-skolen Kultur, Sprog og Filosofi, RUC
280786 : Ph.d.-skolen for Samfund, Rum og Teknologi, Roski
280787 : Ph.d.-skolen ved Institut for Samfundsvidenskab o
280788 : Ph.d.-skolen ved IT Universitetet i København
280789 : PhD School of Science, UCPH
280790 : Graduate School of Health and Medical Sciences, K
280791 : Ph.d.-skolen ved Det Juridiske Fakultet
280792 : Allerød Privatskole
280793 : Individualisterne
280794 : Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej
280795 : Lille Næstved Skole, afd. Sandved
280796 : Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro
280797 : Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup
280798 : Niels Brock Det Internationale Gymnasium
280799 : Niels Brock Copenhagen Business College, Sydhavns
280800 : Holbæk By Skole
280801 : Kildedamsskolen
280802 : Skovvejens Skole
280803 : Katrinedalskolen
280804 : Kratbjergskolen
280805 : Lillevang Skole
280806 : Hovedgård Skole
280807 : Hovedgård Skole, specialskoleafdeling
280808 : Frederikshavn Friskole
280809 : Odense Designakademi - en fri fagskole og Friskol
280810 : Øhavsskolen
280811 : Thy Privatskole
280812 : Vesthimmerlands Naturfriskole
280813 : Karrebæksminde Privatskole
280814 : Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter
280815 : Overlade Friskole
280816 : Sydsjællands Privatskole
280817 : Blære Friskole
280818 : Kjellerupsgade
280819 : A2B, Birkerød
280820 : Odsherred Gymnasium, gymnasie afdeling
280821 : Ungeenheden, Støberiet
280822 : CLAVIS Sprog & kompetence - Næstved
280823 : Glad Fonden Esbjerg
280824 : VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg
280825 : Damhusengens Skole
280826 : Skolen i Nordøstamager
280827 : DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MAGLEBY SKOLECENTER
280828 : Hald Ege Høj-, Fri- & Efterskole (højskolen)
280829 : S/I Joanna Skole & Socialpædagogiske Opholdssted
280830 : Specialområde Børn og Unge, afd. Fogedvænget
280831 : Uddannelsescenter Holstebro, STEP10
280832 : 10´eren i Middelfart Kommune
280833 : Ph.d.-skolen ved DTU AQUA
280834 : Ph.d.-skolen ved DTU Byg
280835 : Ph.d.-skolen ved DTU Compute
280836 : Ph.d.-skolen ved DTU Elektro
280837 : Ph.d.-skolen ved DTU Energi
280838 : Ph.d.-skolen ved DTU Fotonik
280839 : Ph.d.-skolen ved DTU Fysik
280840 : Ph.d.-skolen ved DTU Fødevareinstituttet
280841 : Ph.d.-skolen ved DTU Kemi
280842 : UCplus Sprogcenter København
280843 : Ph.d.-skolen ved DTU Kemiteknik
280844 : Ph.d.-skolen ved DTU Management Engineering
280845 : Ph.d.-skolen ved DTU Mekanik
280846 : Ph.d.-skolen ved DTU Miljø
280847 : Ph.d.-skolen ved DTU Nanotech
280848 : Ph.d.-skolen ved DTU Space
280849 : Ph.d.-skolen ved DTU Systembiologi
280850 : Ph.d.-skolen ved DTU Vindenergi
280851 : Designskolerne Højer
280852 : Det Jyske Musikkonservatorium
280853 : Absalon, Campus Kalundborg
280854 : Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade
280855 : Trekløverskolen, Silkeborg
280856 : Funder-Kragelund Skole, Silkeborg
280857 : Ph.d.-skolen ved DTU Veterinærinstituttet
280858 : Graduate School, Arts (Ph.d.-skolen, Arts)
280859 : The Doctoral School of Engineering and Science
280860 : Doctoral School of Social Sciences/ Den Samfundsv
280861 : Ph.d.-skolen ved Det Teologiske Fakultet, KU
280862 : Karisefonden
280863 : Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomsskolen
280864 : U/NORD Frederikssund Tekniske Skole
280865 : U/NORD, grundskoleafd. Frederikssund, 10. klasse
280866 : ZBC10, Næstved
280867 : Aalborg Tekniske Gymnasium - Friis
280868 : Roskilde Tekniske Skole/Vrange Skov
280869 : TEC Lyngby, Lundtoftevej
280870 : EUC Sjælland, Greve
280871 : TEC, Furesø Erhvervsuddannelser
280872 : TEC, Campus Frederikssund
280873 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Nørrebro
280874 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Emdrup
280875 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Vibenshus
280876 : NEXT Uddannelse København, 10. klasse Kastrup
280877 : Edukat ApS, Edukatone
280878 : Frørupskolen, Den Interne Skole, Helsehjemmet
280879 : SOSU Østjylland
280880 : DEKRA Job Grenaa ApS
280881 : Højskolen i Krummerup, STU
280882 : Glad Fonden Ringsted
280883 : Hovmosegaard
280884 : Nyborg Gymnasium, gymnasieafdeling
280885 : SOSU H Frederikssund
280886 : SOSU H Helsingør
280887 : slettet
280888 : slettet
280889 : SOSU H Frederikssund, 10. klasse
280890 : SOSU H Helsingør, 10. klasse
280891 : Job & Sprog Djurs
280892 : Sp6 Klampenborgvej 50
280893 : Faxe Sociale Udviklingscenter, STU
280894 : Roskilde Tekniske Skole - Skibby
280895 : Roskilde Tekniske Skole -Allikelund
280896 : Niels Brock - 2-årig HHX
280897 : Aalborg Handelsskole - 2 årig HHX
280898 : Filmhøjskolen Møn
280899 : STU Kirkebæk
280900 : STU Greve
280901 : Egholt
280902 : EUC Nordvestsjælland, Fårevejle
280903 : Roskilde Tekniske Skole - Titangade
280904 : Ph.d.-skolen ved DTU Bioengineering
280905 : AOF Job og Dansk, Esbjerg, Vejen og Varde
280906 : UU Holbæk
280907 : Ph.d.-skolen ved DTU Bioinformatik
280908 : UU Odsherred
280909 : UU Kalundborg
280910 : IDRÆTSAKADEMIETS SPECIALSKOLETILBUD ApS
280911 : New Nordic Youth Efterskole
280912 : Pædagogisk Central
280913 : Niels Brock, GSK og enkeltfag
280914 : UU Faaborg-Midtfyn
280915 : EUC Sjælland, Vordingborg
280916 : Medieskolerne
280917 : Specialskolen i Hareskoven
280918 : Efterskolen Ådalen og Åskolen - friskolen i Hørni
280919 : Basen
280920 : Slagelse Produktionsskole, STU
280921 : Kathøj Svallerup Skole
280922 : UCplus A/S, Dansk - Hasselager
280923 : Fonden Odamsgård
280924 : Roskilde Tekniske Skole - Absalonsvej/Holbæk
280925 : Rødding Fri Fag- og Efterskole
280926 : Tronsø Efterskole og Fri Fagskole
280927 : Vittrup Fri Fagskole
280928 : Vestbyen Friskole
280929 : Billum Friskole
280930 : Privatskolen i Jerup
280931 : Skolen ved Havet
280932 : UU Lolland
280933 : Glad Fonden Aabenraa
280934 : KILDEN- Børne- og Ungeunivers
280935 : Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter
280937 : Lynghedeskolen
280938 : MARTEC - Maritime and Polytechnic University Coll
280939 : A2B Faxe
280940 : AOF Job & Dansk
280941 : Zealand Business College
280942 : Skive College
280943 : Distriktsskolen Vest
280944 : Distriktsskolen Øst
280945 : Samsø sprogcenter
280946 : Skolen på Fårevejle Kirkebo
280947 : UCplus A/S, Dansk Greve
280948 : Fyrtårnet Stenløse ApS
280949 : UCplus A/S, Dansk - Farsø
280950 : Hovedstadens Kristne Gymnasium
280951 : College360
280952 : Science Talenter
280953 : Ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Vid
280954 : Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
280955 : Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen (H
280956 : Rudolf Steiner-Skolen i Århus
280957 : Rudolf Steiner-Skolen i Odense
280958 : Michael Skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
280959 : Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi
280960 : Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø
280961 : Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv
280962 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Dofovej
280963 : Tradium, Handelsgymnasiet, 2-årig HHX
280964 : Kriminalforsorgen Sjælland, Storstrøm Fængsel
280965 : EUC Nordvestsjælland, Asnæs
280966 : Rybners - EUD - Satellitskole Varde
280967 : EUC Nordvest, Thyborøn
280968 : EUC Nordvest, Fjerritslev
280969 : H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup
280970 : 10. klassecenteret Nordfyn, Syddansk Erhvervsskol
280971 : Fonden Kadetten
280972 : Lærdansk Næstved
280973 : Pastoralseminariet i København, FKUV
280974 : Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
280975 : DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
280976 : A2B, Tønder
280977 : Lærdansk Favrskov
280978 : Center for Job og Oplevelse, STU
280979 : Absalon, Campus Holbæk
280980 : Ole Rømer-Skolen
280981 : A2B Sprog Hobro
280982 : TietgenSkolen (ELM toårig)
280983 : A2B, Sønderborg
280984 : Børneskolen Skærgården
280985 : Behandlingsskolerne Billund ApS
280986 : STUdie ved Fjorden
280987 : Kold Tekniske Gymnasium
280988 : Job & Uddannelse Erhvervsskolen af 2017 ApS
280989 : CLAVIS Sprog & kompetence - Helsingør
280990 : Lille Skole for Voksne, Nordjylland
280991 : Ribe Katedralskole
280992 : Roskilde Festival Højskole
280993 : AOF Frederikssund/Halsnæs
280994 : Harresø STU og Kollegiet
280995 : Ullerødskolen
280996 : STU Syddjurs
280997 : Glostrup Ungdomsskole
280998 : Aalborg Efterskole
280999 : Sygehus Sønderjylland, sprogcenter for udenlandsk
281001 : Asylsyd, asylskole
281002 : Sæby Friskole
281003 : Den Frie Fakkel
281004 : Friskolen på Røsnæs
281005 : Lindeskolen
281006 : Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud
281007 : Ressourcecenter Aalborg
281008 : Enghaven STU
281009 : Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
281010 : Himmerland Fri Fagskole
281011 : Nordenskov-Næsbjerg Skole
281012 : Møllevejens Skole
281013 : Blåbjergskolen
281014 : Rybners - HTX - Spangsbjerg Møllevej
281015 : Rybners - HF - Spangsbjerg Møllevej
281016 : Rybners - Teknisk EUX - Spangsbjerg Møllevej
281017 : Rybners - Merkantilt EUX - Spangsbjerg Møllevej
281018 : Unity Skolen
281019 : Struer Fri Fag- og Højskole
281020 : FGU-institutionen i Hjørring, Brønderslev, Freder
281021 : European School Copenhagen - Upper Secondary
281022 : Fonden Center for Autisme
281023 : Intern Skole - Dalstrup
281024 : STU-huset
281025 : Fonden Unges
281026 : FGU Vendsyssel
281027 : FGU Aalborg
281028 : FGU Nordvest
281029 : FGU Himmerland
281030 : FGU Skolen HLSS
281031 : FGU Østjylland
281032 : FGU Midtjylland
281033 : FGU Aarhus
281034 : FGU Sydøstjylland
281035 : FGU Midt-Vest
281036 : FGU Vest
281037 : FGU Trekanten
281038 : FGU Kolding Vejen
281039 : FGU Sønderjylland
281040 : FGU Syd- og Midtfyn
281041 : FGU FYN Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense
281042 : FGU Nordvestsjælland
281043 : FGU-Skolen Øst
281044 : FGU Midt- og Østsjælland
281045 : FGU Syd- og Vestsjælland
281046 : FGU Lolland-Falster
281047 : FGU Nordsjælland
281048 : FGU Øresund
281049 : FGU Nord
281050 : FGU Vestegnen
281051 : FGU Hovedstaden
281052 : FGU Bornholm
281053 : Skolen i Nordøstamager
281054 : Lindbjergskolen
281055 : ZBC Køge
281056 : ZBC Haslev
281057 : ZBC Handels- og Teknisk gymnasium Slagelse
281058 : International Training Academy ApS, Beauty & Styl
281059 : Kildebjerget
281060 : Sluseholmen Skole
281061 : Lykkegardskolen
281062 : Langebjerggaard
281063 : Rosenholm, STU
281064 : Tinnetgaard Bo- & Erhvervssskole
281065 : Neurocenter Østerskoven
281066 : DTU adgangskursus, Næstved
281067 : Ungdomsskolen/Ungecentret
281068 : Musik & Billedskolen
281069 : Fonden Mindsteps Videncenter, STU
281070 : Søren Kanne-Skolen
281071 : Børneby Midt
281072 : Børneby Nord
281073 : Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerup
281074 : SOSU H
281075 : AARHUS TECH
281076 : Center for unge, uddannelse og job
281077 : Uddannelsesvejledningen Middelfart
281078 : Den selvejende Institution Oasehøjskolen
281079 : CLAVIS sprog & kompetence - Aarhus
281080 : A2B Sprog Vordingborg
281081 : Egedal 10. klassecenter
281082 : Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, 10. klass
281083 : Behandlingsskolerne Chrysalis Virum ApS
281084 : VUC Storstrøm - Erhverv
281085 : Social- og Sundhedsskolen Syd, Haderslev
281086 : UU Sorø
281087 : UU Ringsted
281088 : A2B Helsingør
281089 : UU Kerteminde
281090 : Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (C
281091 : Jobs Partner Ærø
281092 : Dalum Landbrugsskole, 10. klasse
281093 : FOF Nordvestjylland
281094 : SixTUs ApS
281095 : Ph.d.-skolen ved DTU Biosustain, Novo Nordisk Fou
281096 : Lolland Sprogskole, Nakskov
281097 : Lolland Sprogskole, Maribo
281098 : Lundevejsskolen
281099 : Fund Friskole
281100 : Amager Skovhjælpere
281101 : The Technical Doctoral Schoolt of IT and Design
281102 : UU Ungevejen Faxe
281103 : Viden Djurs, 10KCD Norddjurs
281104 : Ungecenter Vordingborg
281105 : Uddannelsesvejledningen Næstved
281106 : Nakskov Gymnasium og HF i Maribo
281107 : UU Brøndby
281108 : UNGEINDSATS-Enghøjhuset
281109 : Langebjerggaard STU
281110 : Erhvervsakademi Dania, EVU
281111 : Den kommunale ungeindsats i Københavns Kommune
281112 : Frederiksberg Ungecenter (KUI)
281113 : Den kommunale ungeindsats i Ballerup Kommune
281114 : Den kommunale ungeindsats i Brøndby Kommune
281115 : Den kommunale ungeindsats i Dragør Kommune
281116 : Den kommunale ungeindsats i Gentofte Kommune
281117 : Den kommunale ungeindsats i Gladsaxe Kommune
281118 : Den kommunale ungeindsats i Glostrup Kommune
281119 : GATE Aviation Training IVS
281120 : Den kommunale ungeindsats i Herlev Kommune
281121 : Uddannelse & Job
281122 : Den kommunale ungeindsats i Hvidovre Kommune
281123 : Den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune
281124 : Den kommunale ungeindsats i Lyngby-Taarbæk Kommun
281125 : Den kommunale ungeindsats i Rødovre Kommune
281126 : Ishøj Uddannelse og Job
281127 : Ungecenter Tårnby
281128 : Den kommunale ungeindsats i Vallensbæk Kommune
281129 : Den kommunale ungeindsats i Furesø Kommune
281130 : Den kommunale ungeindsats i Allerød Kommune
281131 : Den kommunale ungeindsats i Fredensborg Kommune
281132 : Den kommunale ungeindsats i Helsingør Kommune
281133 : Den kommunale ungeindsats i Hillerød Kommune
281134 : Den kommunale ungeindsats i Hørsholm Kommune
281135 : Den kommunale ungeindsats i Rudersdal Kommune
281136 : Den kommunale ungeindsats i Greve Kommune
281137 : UUV Køge Bugt
281138 : Den kommunale ungeindsats i Halsnæs Kommune
281139 : UngeGuiden, Roskilde kommunale ungeenhed
281140 : Den kommunale ungeindsats i Solrød Kommune
281141 : Den kommunale ungeindsats i Gribskov Kommune
281142 : Den kommunale ungeindsats i Odsherred Kommune
281143 : Den kommunale ungeindsats - Holbæk Kommune
281144 : Den kommunale ungeindsats i Faxe Kommune
281145 : Den kommunale ungeindsats i Kalundborg Kommune
281146 : Den kommunale ungeindsats i Ringsted Kommune
281147 : Den kommunale ungeindsats i Slagelse Kommune
281148 : Den kommunale ungeindsats i Stevns Kommune
281149 : Den kommunale ungeindsats i Sorø Kommune
281150 : Den kommunale ungeindsats i Lejre Kommune
281151 : Den kommunale ungeindsats i Lolland Kommune
281152 : Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune
281153 : Den kommunale ungeindsats i Guldborgsund Kommune
281154 : Den kommunale ungeindsats i Vordingborg Kommune
281155 : Den kommunale ungeindsats i Bornholms Regionskomm
281156 : Den kommunale ungeindsats i Middelfart Kommune
281157 : Den kommunale ungeindsats i Assens Kommune
281158 : Den kommunale ungeindsats i Faaborg-Midtfyn Kommu
281159 : Den kommunale ungeindsats i Kerteminde Kommune
281160 : Den kommunale ungeindsats i Nyborg Kommune
281161 : Den kommunale ungeindsats i Odense Kommune
281162 : Den kommunale ungeindsats i Svendborg Kommune
281163 : Den kommunale ungeindsats i Nordfyns Kommune
281164 : Den kommunale ungeindsats i Langeland Kommune
281165 : Den kommunale ungeindsats i Ærø Kommune
281166 : Den kommunale ungeindsats i Haderslev Kommune
281167 : Den kommunale ungeindsats i Billund Kommune
281168 : Den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune
281169 : Den kommunale ungeindsats i Tønder Kommune
281170 : Den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune
281171 : Den kommunale ungeindsats i Fanø Kommune
281172 : Den kommunale ungeindsats i Varde Kommune
281173 : Vejledning Vejen
281174 : Den kommunale ungeindsats i Aabenraa Kommune
281175 : Den kommunale ungeindsats i Fredericia Kommune
281176 : Ungdomscenter
281177 : Den kommunale ungeindsats i Kolding Kommune
281178 : Vejles Unge vejledning
281179 : Den kommunale ungeindsats i Herning Kommune
281180 : UU-Nordvestjylland, KUI Holstebro
281181 : Den kommunale ungeindsats i Lemvig Kommune
281182 : Den kommunale ungeindsats i Struer Kommune
281183 : Den kommunale ungeindsats i Syddjurs Kommune
281184 : Den kommunale ungeindsats i Norddjurs Kommune
281185 : Den kommunale ungeindsats i Favrskov Kommune
281186 : Den kommunale ungeindsats i Odder Kommune
281187 : Den kommunale ungeindsats UU Randers
281188 : Ungeguiden Silkeborg, Den Kommunale Ungeindsats
281189 : Den kommunale ungeindsats i Samsø Kommune
281190 : Den kommunale ungeindsats i Skanderborg Kommune
281191 : Den kommunale ungeindsats i Aarhus Kommune
281192 : Unge og Uddannelse Ikast Brande (UUIB)
281193 : Den kommunale ungeindsats i Ringkøbing-Skjern Kom
281194 : Den kommunale ungeindsats i Hedensted Kommune
281195 : Den kommunale ungeindsats i Morsø Kommune
281196 : Den kommunale ungeindsats i Skive Kommune
281197 : Den kommunale ungeindsats i Thisted Kommune
281198 : Den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune
281199 : Den kommunale ungeindsats i Brønderslev Kommune
281200 : Den kommunale ungeindsats i Frederikshavn Kommune
281201 : Den kommunale ungeindsats i Vesthimmerlands Kommu
281202 : Den kommunale ungeindsats i Læsø Kommune
281203 : Den kommunale ungeindsats i Rebild Kommune
281204 : Den kommunale ungeindsats i Mariagerfjord Kommune
281205 : Den kommunale ungeindsats i Jammerbugt Kommune
281206 : Den kommunale ungeindsats i Aalborg Kommune
281207 : Den kommunale ungeindsats i Hjørring Kommune
281208 : Den kommunale ungeindsats i Egedal Kommune
281209 : Den kommunale ungeindsats i Frederikssund Kommune
281210 : Idrætsskolerne Ikast (friskolen)
281211 : Viby Skole
281212 : Nordskolen
281213 : Niels Brock, kursusafdeling
281214 : Niels Brock, Erhvervsuddannelserne EUD/EUS
281215 : Fredensgade/Drosselvej, Beskæftigelsestilbud - ST
281216 : SIK Sprogcentret i Kalundborg
281217 : Kvie Sø Efterskole
281218 : Sønderborg Ungdomsskole
281219 : U/NORD
281220 : STU-Skjern
281221 : Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjyl
281222 : Den selvejende institution Nybro
281223 : Klub 3/Ungemiljø Sødal
281224 : Klubben Engdal
281225 : Klubben Hjortshøj
281226 : Klubben Elsted
281227 : Klubben Lystrup
281228 : Fritids- og Ungdomsklub Gammelgaard
281229 : Ungemiljø 12rn
281230 : Fritids- og Ungdomsklub Åby
281231 : Klub2teket
281232 : Fritidshuset Ellekær
281233 : Klubben Bodøgården
281234 : Klubben A45
281235 : Klubben Rosenvang
281236 : Klubben Underground
281237 : Frederiksbjergklubben
281238 : Klubben Læssøesgade
281239 : Klubben Lisbjerg
281240 : Klubben Trige-Spørring
281241 : Klubben Hårup
281242 : Byens Steinerskole
281243 : Juniorklubben Mårslet
281244 : Klub M
281245 : Klub 4
281246 : Klub K
281247 : Højbjerg Fritids- og Ungdomsklub
281248 : Skåde Fritidsklub - og Ungdomsklub
281249 : Klubben AKVA
281250 : Klubben Tranbjerg
281251 : Klubben Kolt
281252 : Klubben Sølyst
281253 : Klubben Skødstrup
281254 : Klubben Skæring
281255 : Klubberne og Legepladsen i Gellerup
281256 : Klubberne og Legepladsen i Toveshøj
281257 : Klubben Musvågevej
281258 : Midtbyklubben
281259 : Klubberne Peter Fabers Vej
281260 : Klubben Holme Vestergård
281261 : Klubben Rundhøj
281262 : Klub Strand
281263 : Klubben Risskov
281264 : Klubben Nydam
281265 : Klubben Ellevang
281266 : Ungdomsklub Ellevang
281267 : Klubben Stavtrup
281268 : Harlev Midtpunkt
281269 : Tilst Ungemiljø
281270 : Klubberne Skjoldhøj
281271 : Tilst Fritidsklub
281272 : Klubben Sabro
281273 : Klubben Malling
281274 : Klubben Beder
281275 : Klubben Solbjerg
281276 : Farum Lilleskole
281277 : Vester Thorup Højskole
281278 : Viborg Gymnasium, afd. Bjerringbro
281279 : Aalborg universitet, AK (Frederikshavn)
281280 : Specialkompagniet ApS
281281 : Jeksendalskolen
281282 : Campus Vejle, HHX
281283 : Gro Akademi
281284 : Incitaskolen Hovedstaden
281285 : UU Center Fredensborg
281286 : 10. klasse Kalundborg
281287 : Cirkelskolen
281288 : Hilltop
281289 : Opholdsstedet Værkstedsskolen S/I i Rugsted
281290 : Specialområde Børn og Unge, Administrationen
281291 : Helsehjemmet
281292 : Autismeundervisning/STU
281293 : Skolefællesskabet Skals - Ulbjerg Skole
281294 : Skolefællesskabet Mønsted - Sparkær
281295 : Fora Hvidovre
281296 : Team Nordahl Botilbud
281297 : Dragør Kommune, forvaltningsinstitution
281298 : UU Egedal
281299 : Campus Vejle, EUD/EUX
281300 : Campus Vejle, Åben Læringscenter
281301 : Campus Vejle, praktikcenter
281302 : Brønderslev kommune, forvaltningsinstitution
281303 : Rødovre Kommune, forvaltningsinstitution
281304 : Rebild Kommune, forvaltningsinstitution
281305 : Ringkøbing-Skjern Kommune, forvaltningsinstitutio
281306 : Syddjurs Kommune, forvaltningsinstitution
281307 : Haderslev Kommune, forvaltningsinstitution
281308 : Albertslund Kommune, forvaltningsinstitution
281309 : Faaborg-Midtfyns Kommune, forvaltningsinstitution
281310 : Halsnæs Kommune, forvaltningsinstitution
281311 : Allerød Forvaltning
281312 : Holbæk Kommune, forvaltningsinstitution
281313 : Hillerød Kommune - Skole
281314 : Specialområde Autisme - Kollegiet Hinnerup
281315 : Ballerup Kommune, forvaltningsinstitution
281316 : Autismecenter Storstrøm
281317 : Hørsholm Kommune, forvaltningsinstitution
281318 : FGU Nordvestsjælland, Odsherred
281319 : FGU Nordvestsjælland, Holbæk
281320 : FGU Nordvestsjælland, Kalundborg
281321 : FGU Hovedstaden, Indre By
281322 : Fagkonsulenter Kalundborg
281323 : Uddannelse og Læring, Vejle Kommune
281324 : FGU Syd- og Midtfyn - Ringe
281325 : Randers Kommune, forvaltningsinstitution
281326 : Jammerbugt Kommune, forvaltningsinstitution
281327 : FGU Sønderjylland, Tønder
281328 : Svendborg Kommune, Forvaltningsinstitution
281329 : Middelfart Kommune, forvaltningsinstitution
281330 : Sprogskolen, AOF Sydjylland
281331 : Tønder Kommune, forvaltningsinstitution
281332 : FGU Nord - Gladsaxe
281333 : FGU Nord, Ballerup
281334 : Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Frederic
281335 : Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Aarhus
281336 : Gentofte Kommune, Fælles Funktioner
281337 : Roskilde Kommune, forvaltningsinstitution
281338 : Varde Kommune, forvaltningsinstitution
281339 : Struer Kommune, forvaltningsinstitution
281340 : Hvidovre Kommune, Forvaltningsinstitution
281341 : Vigersted Skole
281342 : Frederikssunds Kommune, forvaltningsinstitution
281343 : Naturskolen MIR
281344 : Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter A
281345 : Trafikskolen ApS
281346 : STU-Kildemarken
281347 : Skoler Sønderborg Kommune
281348 : STU, Frederikshavn Kommune
281349 : Skolen på Hannemanns Allé
281350 : Edutasia ApS - Nyledige
281351 : U/NORD Hillerød, Milnersvej
281352 : Scania Danmark A/S
281353 : Horsens Kommune, Forvaltningsinstitution
281354 : Bøgelund Center for Udvikling Jobgruppen I/S
281355 : Ung Egedal - Hovedadresse
281356 : STU Ung Egedal
281357 : Hejdeshus STU
281358 : Roskilde Tekniske Skole - Rådhusholmen
281359 : Landsbyordningerne i Odder
281360 : Højskolen Mors
281361 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Nødebo
281362 : FGU Fyn - Nyborg
281363 : FGU Fyn - Odense Falen
281364 : Brohuset
281365 : Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse, Specialområde
281366 : Liselund Højskole
281367 : Rude Strand Højskole
281368 : Vordingborg Kommune, forvaltningsinstitution
281369 : UCL Købmagergade, Fredericia
281370 : Lærdansk Thisted
281371 : Erhvervsakademi Dania, Hedensted
281372 : HF & VUC Nordsjælland, 2-årig stx
281373 : IBC International Business College Fredericia, 10
281374 : Sprogcenter Thisted
281375 : Skovskolen Eldrupgaard
281376 : FGU Midt- og Østsjælland, Faxe afdeling
281377 : Sundhedstjenesten under Egedal Kommune
281378 : FGU Midt- og Østsjælland, Ringsted afdeling
281379 : FGU Midt- og Østsjælland, Køge afdeling
281380 : Nyborg Kommune, Forvaltningsinstitution
281381 : Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense - Blangsted
281382 : Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Aar
281383 : Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Hob
281384 : Dansk Røde Kors (Skolen i Jelling)
281385 : Sct. Jacobi skole- og dagtilbud
281386 : Sct. Jacobi Skole- og dagtilbud, Tistrup afd.
281387 : AOF Center Odense
281388 : Sct. Jacobi Skole- og dagtilbud, Lykkesgård afd.
281389 : STU-skolen Tag Fat
281390 : Triocon ApS
281391 : EUC Sjælland, Vordingborg, Næstvedvej
281392 : Brahetrolleborg Green Care
281393 : Klubben Søndervang
281394 : Klubben Holme Søndergaard
281395 : Bostedet
281396 : Thy Sportsefterskole
281397 : Horsens Gymnasium & HF
281398 : Mercantec
281399 : Aarhus Business College
281400 : CELF Merkurs Plads, Teknik
281401 : Ellehøjskolen
281402 : Askovfonden
281403 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - SYDVEST
281404 : Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - ØST
281405 : Ravnholm Skole
281406 : Søholmskolen
281407 : Holte Skole
281408 : Rude Skov Skole
281409 : Tag Fat Aps
281410 : Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, EUD/EUX
281411 : CBS PhD School
281412 : Løgumkloster Højskole
281413 : EUC Nordvest - Bjørnevej Thisted
281414 : Tradium Handelsgymnasium
281415 : ZBC10, Ringsted
281416 : Trivselsgården ApS
281417 : SOSU H Brøndby
281418 : SOSU H Gladsaxe
281419 : SOSU H Herlev
281420 : Ingeborg STU
281421 : Holstebro Kommunale Ungdomsskole og AKT-tilbud
281422 : Holstebro Ungdomsskole og AKT-tilbud
281423 : Aabenraa Kommune, forvaltningsinstitution
281424 : Væksthuset
281425 : EUC Sjælland, Krondrevet
281426 : Aktivhuset Kjellerup
281427 : Holmehus
281428 : Fonden Huset Scheving
281429 : Søgårdhus Nord
281430 : Hedens Efterskole
281431 : Ph.d.-skole DTU Sundhedsteknologi
281432 : Ph.d.-skole: DTU Nanolab
281433 : Bo & Dagtilbuddet Kysten
281434 : Basen Skole- og dagbehandlingshjem
281435 : Basen, Birkerød
281436 : Sølager Værksted
281437 : Ringkøbing Skole
281438 : Birkebo STU og Bostøtte ApS
281439 : Next Step
281440 : Specialskolen Lolland
281441 : Specialskolen Lolland - Horslunde
281442 : Specialskolen Lolland - Østofte
281443 : Specialskolen Lolland - Nakskov
281444 : Specialområde Autisme
281445 : UCRS Gymnasiet Skjern
281446 : VITA STU
281447 : Nakskov Gymnasium og HF i Nakskov
281448 : Københavns Universitet, Odense
281449 : Min Friskole S/I
281450 : Vor Frue Friskole
281451 : Ølstykke Privatskole
281452 : Friskolen i Karup/Kølvrå
281453 : Skolen Bifrost S/I
281454 : Viking International School
281455 : EUC Syd, Hilmar Finsens Gade
281456 : EUC Syd, Lundsbjerg
281457 : Sprogcenter Frederikshavn
281458 : IBC International Business College, Innovationsfa
281459 : Viborg Gymnasium, afd. Viborg
281461 : AOF MIDT Skive-Viborg
281462 : AOF MIDT Skive-Viborg
281463 : GAIA Akademi, STU
281464 : FGU Vendsyssel
281465 : FGU Aalborg - Kongerslev Gl. Egensevej
281466 : FGU Aalborg - Kongerslev Bizonvej
281467 : FGU Skolen Holstebro
281468 : FGU Skolen Struer
281469 : FGU Aarhus - Skejby
281470 : FGU Aarhus - Afd. I
281471 : FGU Aarhus - Godsbanen
281472 : FGU Aarhus - Afd. R
281473 : FGU Sydøstjylland - Horsens
281474 : Distrikt Ørestad
281475 : Aarhus Business College, Handelsfagskolen Højbjer
281476 : FGU Hovedstaden - Gastro (Køkken & Klima)
281477 : FGU Hovedstaden - Amager
281478 : FGU Nordvest
281479 : FGU Østjylland - Engboulevarden
281480 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281481 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281482 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281483 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281484 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281485 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281486 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281487 : Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
281488 : Egedal Dagtilbud ApS
281489 : PMU Sindal
281490 : Cirkelskolen
281491 : Sjælsøgaard Landbrugs STU
281492 : Odsherred STU og SUV
281493 : Rederiet Livet ApS
281494 : VUC-Syd, Haderslev 2
281495 : Pilelygaard København ApS
281496 : Læringshuset
281497 : Specialkompagniet, skoleafdeling
281498 : Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
281499 : Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
281500 : FGU Østjylland - Favrskov
281501 : FGU Midtjylland - Viborg - Gyldenrisvej
281502 : FGU Midtjylland Gødvad Bakke
281503 : FGU Vest - Esbjerg
281504 : FGU Kolding Vejen - Kolding - Tvedvej - AGU
281505 : FGU Kolding Vejen - Kolding - Vranderupvej - ORGA
281506 : FGU Kolding Vejen - Vejen - Vinkelvej - MOTOR
281507 : FGU Sønderjylland - Sønderborg Linde Allé
281508 : FGU-Skolen Øst - Taastrup
281509 : FGU Lolland-Falster - Nakskov
281510 : FGU Nordsjælland - Hillerød
281511 : FGU Nordsjælland - Frederikssund
281512 : FGU Vestegnen - Albertslund
281513 : Væksthuset, Helsinge
281514 : Væksthuset, København S
281515 : AMU Nordjylland, Aalborg
281516 : Den Lille Sprogskole
281517 : Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa
281518 : Sabro Ungemiljø
281519 : Ungemiljø Stauern
281520 : Aarhus Kommune, Forvaltningsinstitution
281521 : BO/SKOLE/JOB
281522 : Sigurds Gård ApS
281523 : Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumk
281524 : Pastoralseminariet i Aarhus, FKUV
281525 : FGU Sydøstjylland - Samsø
281526 : JOUES Job og Uddannelse
281527 : Frelloskolen
281528 : Cphbusiness Hillerød
281529 : Niels Brock, erhvervsuddannelserne Hovedforløbet
281530 : Randers Specialskole Blommevej
281531 : Randers Specialskole Støvringgårdvej
281532 : Randers Specialskole
281533 : Esbjerg Kommune, Forvaltningsinstitution
281534 : Viden Djurs, VID Detail
281535 : Viden Djurs, Medie
281536 : Viden Djurs, VID Skillz
281537 : AMU Fyn, Petersmindevej
281538 : AMU Fyn, C.F. Tietgens Boulevard
281539 : Sprogcenter Næstved
281540 : Aktivitetstilbud, STU
281541 : Lolland Internationale Skole
281542 : Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
281544 : Københavns dagbehandlingsskole ApS
281545 : Fonden NordVirk
281546 : ZBC Kalundborg (SOSU)
281547 : ZBC Slagelse - Kokke- & Tjenerskolen
281548 : ZBC Slagelse, Auto- , Transport- & Logistikskole
281549 : ZBC Slagelse, Business
281550 : ZBC Slagelse, El- og Dataskolen
281551 : ZBC Slagelse, Landbrugs- & Gartnerskolen, Jernbje
281552 : UCplus A/S, Dansk Ringkøbing-Skjern
281553 : Skive Kommune, forvaltningsinstitution
281554 : Platangårdens Ungdomscenter
281555 : Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus afdeling
281556 : Aarhus Maskinmesterskole, Maskinmesteruddannelsen
281557 : Maskinmesterskolen København, Campus Lyngby
281558 : UC Plus A/S, Silkeborg
281559 : AspIT Nordjylland
281560 : AspIT Østjylland
281561 : AspIT Trekanten
281562 : AspIT Sønderjylland
281563 : AspIT Storkøbenhavn
281564 : AspIT Fyn
281565 : AspIT Sjælland
281566 : AspIT Midtjylland
281567 : AspIT Esbjerg
281568 : Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
281569 : Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, H
281570 : STU/VSU Nyborg
281571 : AspIN
281572 : Københavns Universitet, Søndre Campus
281573 : Københavns Universitet, Nørre Campus
281574 : Københavns Universitet, Frederiksberg Campus
281575 : Københavns Universitet, City Campus
281576 : Toldhuset
281577 : GULD10
281578 : CLAVIS sprog & kompetence - Holbæk
281579 : CLAVIS sprog & kompetence - Ringsted
281580 : Baaring Efterskole
281581 : Center for Job og Uddannelse
281582 : Nødebogård Bagsværd
281583 : Lemvig Gymnasium, 10. klasse
281584 : Bjerringbro Skole
281585 : Nyborg Sprogskole
281586 : Helsingung
281587 : Sprogcenter Midt Herning
281588 : Rosenvængets Skole
281589 : Greve 10. klasse
281590 : Højbjerg Fritids- og Ungdomsklub
281591 : Filadelfia, STU & Skole
281592 : Stedet skole og dagbehandling
281593 : Fonden Studieskolen Business
281594 : Job- og Voksencenter, Ærø
281595 : Hamarhus Skole
281596 : Skræntskovgård, STU
281597 : Kernestedets STU
281598 : Fonden Startskuddet
281599 : EUC Nordvestsjælland, EUC Online
281600 : Specialcenter Bramdrup
281601 : Drive School of Motivation
281602 : Birkeskolen, STU
281603 : Hindsholms børn & unge
281604 : Mesingeskolen
281605 : Skolen på Landet STU & 9.-10.skoleår
281606 : Vejby Bo og Beskæftigelse, STU Nordsjælland
281607 : Absalon og Orø Skole
281608 : St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole
281609 : Vipperød og Ågerup Skole
281610 : Tuse og Udby Skole
281611 : Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole
281612 : Løsning skole - hovedafdeling
281613 : Skolen i Skjern
281614 : Polaris, Nordre Fasanvej
281615 : Bramdrup Skole
281616 : Vonsild Skole
281617 : Specialcenter Vonsild
281618 : Munkevængets Skole
281619 : Specialcenter Munkevænget
281620 : Skanderup-Hjarup Forbundsskole
281621 : Specialcenter Skanderup-Hjarup
281622 : Ejerbækgaard STU ApS
281623 : Speak
281624 : Den Jydske Haandværkerskole, 10. klasse
281625 : Kold College, Bjørnemosevej (EUD
281626 : Kold College, Landbrugsvej (EUD)
281627 : CSU Egedammen
281628 : Harrestrup Å Skole
281629 : Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Bor
281630 : Engvang Den grønne Skole
281631 : EUD/EUX Skanderborg
281632 : Leonardo-skolen
281633 : Friskolen Højmark Børneverden
281634 : Lillesyd Friskole
281635 : Munkebjerg Friskole
281636 : Tinghøj Friskole
281637 : EUC Nordvest - Teknisk Gymnasium
281638 : Firkanten
281639 : SOSU Nord Frederikshavn
281640 : SOSU Nord Vest Himmerland
281641 : SOSU Nord Mariagerfjord
281642 : SOSU Nord Jammerbugt
281643 : ML Bilpleje
281644 : Captum - Kunstskolen
281645 : U/NORD Frederikssund Tekniske Gymnasium
281646 : Gram Højskole
281647 : Behandlingsskolerne Horsens ApsS
281648 : Den Grønne STU
281649 : Skonnerten ZAR
281650 : Levefællesskabet MerVib, Øllerupgaardskolen
281651 : DTU Grønland Campus
281652 : Peder Skolen ApS
281653 : Trabjerggård I/S
281654 : RendbjergFavn STU
281655 : 10. klassecenter US10
281656 : STU-Flyverskolen
281657 : Favrskov Kommune, forvaltningsinstitution
281658 : Troldkærskolen
281659 : Kofoedsminde
281660 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Holbæk
281661 : Damagerskolen
281662 : NEXT Uddannelse København, Frederiksberg
281663 : FOF Østfyn
281664 : Maskinmesterskolen - Campus Grønland Sisimiut
281665 : Erhvervsakademi SydVest, Tønder
281666 : Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
281667 : Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
281668 : AOF Job & Dansk, FYN
281669 : Københavns Erhvervsakademi, Hillerød
281670 : UCRS Gymnasiet HHX Skjern
281671 : ZBC Faxe
281672 : Suhrs Træning og Uddannelse ApS
281673 : Nordfynsskolen
281674 : Bo-og Jobuddannelse Horsens
281675 : Sprogcenter Fredericia
281676 : Nordvestsjællands HF og VUC, Asnæs
281677 : Nordvestsjællands HF og VUC, Asnæs
281678 : Nordvestsjællands HF og VUC, Asnæs
281679 : Efterskolen Sports Academy Denmark
281680 : Nordsøen Fri Fagskole
281681 : STU ved Aktivitet og arbejde, Billund kommune
281682 : CUBA Strandgården
281683 : Efterskolen Da Vinci Academy
281684 : Incitaskolerne
281685 : Silkeborg Friskole
281686 : Ungemiljøet Beder/Malling
281687 : Område Brande
281688 : Fredericia Maskinmesterskole, Sønderborg
281689 : Den Innovative Naturfriskole
281690 : A2B Sprogcenter Nykøbing Mors
281691 : Ledestjernen STU ApS
281692 : Flyverskolen
281693 : Korsløkkeskolen
281694 : Specialskolen
281695 : EXZENTRIQ ApS
281696 : Ørstedskolen, afdeling Strynø
281697 : Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse
281698 : Skolen for Voksne
281699 : VVC´s Dagskole
281700 : GreyBird Pilot Academy Copenhagen
281701 : Specialkompetence Holstebro
281702 : Specialkompetence Holstebro, afd. Ellebæk
281703 : Specialkompetence Holstebro, afd. Nørreland
281704 : Specialkompetence Holstebro, afd. Storå
281705 : Louiseskolen, afdeling Louisevej
281706 : Louiseskolen, afdeling Christiansfeldvej
281707 : Louiseskolen, afdeling Vonsbæk
281708 : Louiseskolen, afdeling Stevelt
281709 : Louiseskolen, afdeling Moltrup
281710 : GYM10
281711 : Processkolen, Saltoftevænge
281712 : Høllevang
281713 : CSU Egedammen, 9. og 10. klasseforløb
281714 : Langeskov skole, afdeling Pilen
281715 : Hjernecenter Randers
281716 : Langeskov Skole
281717 : Fonden Nordvirk
281718 : Ørstedskolen
281719 : Ulfborghus
281720 : Gl. Hjortespringskole, Kompetencen
281721 : Broskolen, Afdeling Bøgehøj
281722 : Cphbusiness City (e-læring)
281723 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved (e-læ
281724 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde (e-l
281725 : Tre Ege Skolen, Afdeling Ryslinge
281726 : Absalon, Campus Roskilde (e-læring)
281727 : Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg (e-læring)
281728 : VIA University College, Campus Aarhus C (e-læring
281729 : UCL Stationsvej, Jelling (e-læring)
281730 : Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjæll
281731 : Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg
281732 : Absalon, Campus Slagelse (e-læring)
281733 : Absalon, Campus Nykøbing F. (e-læring)
281734 : UC SYD Campus Aabenraa (e-læring)
281735 : UC SYD Campus Esbjerg (e-læring)
281736 : IBA Erhvervsakademi Kolding (e-læring)
281737 : VIA University College, Nørre Nissum (e-læring)
281738 : Erhvervsakademi Dania, Horsens (e-læring)
281739 : Erhvervsakademi Dania, Randers (e-læring)
281740 : Erhvervsakademi Dania, Silkeborg (e-læring)
281741 : UCN Sofiendals (e-læring)
281742 : Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse (e-l
281743 : UCL Niels Bohrs Allé, Odense, (e-læring)
281744 : Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus afdeling, (e-lær
281745 : Absalon, Campus Næstved, (e-læring)
281746 : UC SYD Campus Haderslev, (e-læring)
281747 : VIA University College, Campus Aarhus N, (e-lærin
281748 : VIA University College, Campus Viborg, (E-læring)
281749 : UCN Hobrovej, (e-læring)
281750 : VID Erhvervsuddannelser
281751 : Midtskolen, Solsikken
281752 : Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling
281753 : Brøndagerskolen, Gymnasievej
281754 : Brøndagerskolen
281755 : Lille Værløse Skole, Ryetvej-afdelingen
281756 : Lille Værløse Skole, Jonstrup-afdelingen
281757 : Syvstjerneskolen - Lillestjernen
281758 : Syvstjerneskolen - Broen
281759 : EUC Syd, Hilmar Finsens Gade, 10. klasse
281760 : EUC Syd, Christen Kolds Vej, 10. klasse
281761 : EUC Syd, Plantagevej, 10. klasse
281762 : EUC Syd, Stegholt, 10 klasse
281763 : EUC Syd, Lundsbjerg, 10. klasse
281764 : Rudolf Steiner-Skolen i Odense (2023)
281765 : Hannæs-Østerild Skole, afdeling Vesløs
281766 : Gl. Hjortespringskole, afd. Krogestykket
281767 : Gistrup Skole, afdeling Hadsundvej
281768 : Løve-Ørslev Skole, afdeling Løve
281769 : Kathøj Svallerup Skole, afdeling Kathøj
281770 : Skibsprojekt Syd
301002 : Bregninge-Bjergsted Skole
301004 : Firhøjskolen
301005 : Sejerø Skole
301006 : Svebølle Forskole
301007 : Svebølle Skole
301008 : Højbo Friskole
301009 : Kathøj Svallerup Skole, afdeling Svallerup
301010 : Bregninge-Bjergsted Friskole
301011 : Alfabeta Skolen
301012 : Lamahus Heldagsskole
301200 : PPR Bjergsted
301210 : Kalundborg/Bjergsted Ungdomsskole
301350 : Kalundborgegnens Produktionsskole
303001 : Holbergskolen
303002 : Niløse Skole
303003 : Ruds Vedby Skole
303004 : Skellebjerg Forskole
303005 : Børneskolen på Filadelfia
303006 : Dagskolen på Filadelfia
303007 : Niløseholm
303210 : Dianalund Ungdomsskole
303300 : Dianalund Højskole
303401 : ZBC Slagelse (SOSU)
303402 : Dansk Kommunalkursus Vestsjællands Amt
305001 : Bobjergskolen
305002 : Asnæs Skole
305003 : Fårevejle Centralskole
305004 : Fårevejle Skole
305005 : Sydskolen, afdeling Grevinge
305008 : Hørve Skole
305009 : Starreklinte Skole
305010 : Observationsskolen Lyshøj Skole
305011 : Fårevejle Fri- og Efterskole
305012 : Høve Friskole
305013 : Skolen ved Høve Strand
305014 : Odsherred Gymnasium
305015 : Vallekilde-Hørve Friskole
305016 : Friskolen i Veddinge Bakker
305017 : Diabetikerhjemmet Solglimt
305018 : Lyshøj Friskole
305019 : Friskolen i Starreklinte
305020 : Bjergesø Skolen
305200 : Familieteamet, Dragsholm Kommune
305201 : Familieafdelingen, Dragsholm Kommune
305210 : Odsherred Ungdomsskole
305300 : Fårevejle Fri- og Efterskole
305301 : Vallekilde Højskole
305302 : Odsherreds Efterskole
305303 : Starreklinte Efterskole
306000 : Odsherred Kommune
306001 : Spirilen
306002 : Skovbærskolen
307001 : Borup Ris Skolen, Sandved
307002 : Fuglebjerg Skole
307003 : Tornemark Centralskole
307004 : Hindholm Privatskole
307005 : Krummerupskolen
307006 : Højskolen i Krummerup
307007 : Skolehjemmet Skovgården
307008 : Tornemark Dagskole
307009 : Dag- og værkstedsskolen Arløse
307200 : Børn og Ungekontoret
307210 : Fuglebjerg Ungdomsskole
307300 : Hårslev Efterskole
307350 : Fuglebjerg Produktionsskole
307375 : Tornemark AOF Daghøjskole
307376 : Daghøjskolen Sydvestsjælland
307401 : Pædagoguddannelsen i Haslev
307901 : Hjortholm Kostskole
307902 : Skovgården
309001 : Gørlev Skole
309002 : Kirke-Helsinge Skole
309003 : Svallerup Skole
309004 : Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefte
309210 : Gørlev Kommunale Ungdomsskole
309300 : Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefte
309301 : Gørlev Idrætsefterskole
311001 : Dalmose skole
311002 : Flakkebjerg Skole
311003 : Hashøjskolen
311004 : Hvilebjergskolen
311005 : Attekærgård Heldagsskole
311200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
311210 : Hashøj Ungdomsskole
311300 : Gerlev Idrætshøjskole
311301 : Flakkebjerg Efterskole
311401 : AMU-Center Vest- og Sydsjælland Slagelse
313001 : Førslev Sogneskole
313002 : Midtskolen, Sofiendalskolen
313003 : Vestskolen, Nordskovskolen
313004 : Svalebækskolen
313005 : Vestskolen, Terslev Skole
313006 : MSG-Haslev
313007 : Haslev Privatskole
313008 : Grøndalsskolen
313009 : Lysholm Skole
313010 : Bovirke Skolen og Bovirke Heldagsskole
313011 : Heldagsskolen Bråby
313200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
313210 : Faxe kommunale Ungdomsskole
313300 : Sydøstsjællands Idrætsefterskole
313301 : Haslev Idræts- og Folkehøjskole
313302 : Haslev Udvidede Højskole
313303 : Haslev Landbrugsskole
313304 : Haslev Idrætsefterskole
313350 : Haslev Produktionsskole
313375 : AOF Øst
313376 : Østsjællands Daghøjskole
313401 : EUC Sjælland, Haslev afdeling
313402 : DTU Sydsjælland
313403 : Læreruddannelsen i Haslev
313404 : Haslev Handelsskole
313901 : Skolehjemmet Solhjem
315001 : Børnehuset i Hagested
315002 : Orø Børnehus og Skole
315003 : Slotsmarksskolen
315004 : Søndre Skole
315005 : Tuse Skole
315006 : Udby Skole
315007 : Vipperød Skole
315008 : Sofielundskolen, afdeling Østre
315009 : Ågerup Skole
315010 : Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken
315011 : Holbæk Private Realskole
315012 : Stenhus Kostskole
315013 : Andreasskolen
315014 : Stenhus Gymnasium
315015 : Høreinstituttet
315016 : Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand
315017 : Holbæk Lilleskole
315018 : Holbæk Sprogskole
315019 : AOF Sprogcenter Nordvest
315020 : Ulstrupskolen
315021 : Absalonskolen
315022 : Fonden ConCura Skolen
315023 : Fjordskolen
315200 : Familiecentret, Holbæk Kommune
315201 : UU-Nordvestsjælland
315210 : Holbæk Ungdomsskole
315247 : Nordvestsjællands HF & VUC, Holbæk afd.
315248 : Nordvestsjællands HF & VUC
315300 : Kunsthøjskolen på Holbæk Slot Ladegård
315350 : Produktionshøjskolen Nyvang
315351 : Produktionsskolen Ph - Holbæk og Tølløse
315375 : LOF JobKom Holbæk
315376 : Holbæk AOF Daghøjskole
315401 : Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse
315402 : Slotshaven Gymnasium
315403 : Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Holbæk afd.
315404 : UCSJ, Holbæk
315405 : EUC Nordvestsjælland
315406 : EUC Nordvestsjælland, Audebo
315407 : Hærens Konstabelgrundskole
315408 : Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland
315409 : Dansk Kommunalkursus Vestsjællands Amt
315410 : CVU Sjælland
315411 : Pædagoguddannelsen Holbæk
315412 : Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse
315413 : ZBC Holbæk (SOSU)
315901 : Center for specialundervisning (CSU Holbæk)
315902 : Isefjordskolen
316000 : Holbæk Kommune
316001 : Holbæk 10. klassecenter
316002 : Jyderup Private Heldagsskole
316003 : Hjortholmskolen
316004 : Skovly Skolen
316005 : X-bro
316006 : Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen
316007 : Pilely Gård
316008 : Isefjord BUC
316200 : Fagcenter
317001 : Hvidebækskolen
317002 : Jerslev Forskole
317003 : Jorløse Forskole
317004 : Rørby Skole
317005 : Ubby Forskole
317006 : Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby
317007 : Årby Friskole
317210 : Hvidebæk Ungdomsskole
317300 : Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby
317301 : Ubberup Højskole
317350 : Saltoftevænge Produktionsskole
319001 : Buerup Skole
319002 : Høng Skole
319003 : Løve-Ørslev Skole
319004 : Reerslev Skole
319005 : Sæby-Hallenslev Skole
319006 : Løve-Ørslev Skole, afdeling Ørslev
319007 : Høng Privatskole
319008 : Høng Gymnasium og HF
319009 : Reerslev Friskole
319010 : Sæby-Hallenslev Friskole
319011 : Høng Erhvervsskole
319012 : Dagbehandlingsskolen Løvetand
319200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
319210 : Høng Kommunale Ungdomsskole
319300 : Høng Efterskole
319301 : Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland
319302 : Hindholm Efterskole
320000 : Faxe Kommune
320001 : Heldagsskolen Lindersvold
320002 : Ungdommens Uddannelsesvejledning
320003 : Midtsjællands Gymnasium
320004 : Danhostel Faxe
320375 : AOF Østsjælland
321001 : Jernløse Realskole
321002 : Nr. Jernløse Skole
321003 : Sdr. Jernløse Skole
321004 : Undløse Skole
321005 : Sdr. Jernløse Lilleskole
321006 : Ny Bro
321007 : Farmen Dagskole
321210 : Jernløse Ungdomsskole
321300 : Maglesø Efterskole
321901 : Ladegårdsskolen
323001 : Nyrupskolen
323002 : Raklev Skole
323003 : Rynkevangskolen
323004 : Røsnæs Skole og Børnehus
323005 : Munkesøskolen
323006 : Ulshøjskolen
323007 : Tømmerup Skole
323008 : Årby Skole
323009 : Ellede Friskole
323010 : Tømmerup Fri- og Efterskole (friskolen)
323011 : Årby Friskole
323012 : Kalundborg Gymnasium og HF
323013 : Kalundborg Friskole
323014 : Skolen på Kysthospitalet
323015 : Kalundborg Sprogcenter
323016 : Skolen på Herredsåsen
323200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
323210 : Kalundborg Ungdomsskole
323211 : Kathøj Svallerup Skole
323247 : Nordvestsjællands HF & VUC, Kalundborg afd.
323300 : Tømmerup Fri- og Efterskole (efterskolen)
323301 : Efterskolen ved Kalundborg
323375 : Kalundborg AOF Daghøjskole
323376 : Kalundborg LOF Daghøjskole
323377 : Kalundborg Kursuscenter og Daghøjskole
323401 : Allikelund Gymnasium
323402 : Motorfabrikken Bukh
323403 : Kalundborg Erhvervsskole
323404 : Processkolen
323901 : Synscenter Refsnæs - Skolen
323902 : Specialcenter Sigrid Undset
325001 : Broskolen
325002 : Center 10
325003 : Baggesenskolen
325004 : Skolen ved Noret
325005 : Tårnborg Skole
325006 : Vemmelev Skole
325007 : Forlev Friskole
325008 : Helms Skole
325009 : Hulby Møllegård
325010 : Pilegården Dagskole
325200 : Center for Børn, Unge og Familie PPR
325210 : Korsør Komm. Ungdomsskole
325247 : HF & VUC Klar - Korsør
325300 : Fremtidshøjskolen
325350 : FGU Syd og Vestsjælland - Korsør
325375 : AOF Storebælt Uddannelsescenter
325901 : Storebæltskolen
326000 : Kalundborg Kommune
326001 : Dagbehandlingstilbudet - Skolen på Reersø
326002 : Tejbjerg Skole
326003 : Amadas
326004 : LOF Kalundborg
326005 : Ungpro
326200 : Forebyggelse og PPR, Børn og Familie
327001 : Grundtvigsskolen
327002 : Rørvig Friskole
327003 : Observationsskolen Dalhøjgård
327004 : Nordgårdsskolen
327005 : Grønnehaveskolen
327006 : UCO Kompetenceforløbet
327200 : Pædagogisk Psykologisk Team
327210 : Nykøbing-Rørvig Ungdomsskole
327247 : VUC Vestsjælland Nord, Nykøbing Sj. afd.
327300 : Højskolen for Bevidsthedsudvikling
327350 : Valborg Produktionsskole
327375 : AOF Odsherreds Daghøjskole og Uddannelsescenter
327401 : Amtshospitalet i Nykøbing Sj
327402 : Slagelse Seminariet, Pædagogudd. Odsherreds Afd.
329000 : Ringsted Kommune
329001 : Allindelille Skole
329002 : Byskovskolen, afd. Benløse
329003 : Bjergbakkeskolen
329004 : Bringstrup Skole
329005 : Kildeskolen
329006 : Haraldsted Skole
329007 : Kværkeby Skole
329008 : Nordbakkeskolen
329009 : Søholmskolen
329010 : Sneslev Skole
329011 : Vetterslev-Høm Skole
329012 : Vigersted Skole
329013 : Dagmarskolen
329014 : Tolstrup Skole
329015 : Valdemarskolen
329016 : Sdr. Parkskolen
329017 : Sct. Joseph Skole
329018 : Ringsted Privatskole
329019 : Byskovskolen, afd. Asgård
329020 : CSU-Slagelse
329021 : Ringsted Friskole
329022 : Ringsted Ny Friskole
329023 : Midtsjællands Privatskole
329024 : Lærdansk Ringsted
329025 : Heldagsskolen i Ringsted
329026 : Skole- og familiehuset
329027 : Skolen Væverhuset A/S
329028 : Solhammerskolen
329029 : Østagergård
329030 : Søgården
329031 : Vigerslevsdal Heldagsskole
329032 : MSG-Ringsted
329033 : LOF Ringsted
329200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
329210 : Ringsted Komm. Ungdomsskole
329211 : Midtsjællands Landboungdomsskole
329247 : HF & VUC Klar - Ringsted
329300 : Kærehave Husholdningsskole
329301 : Kærehave Landbrugsskole
329302 : Søtoftegård Højskole
329350 : Ringsted produktionshøjskole
329375 : Ringsted Daghøjskole
329376 : Ringsted AOF Daghøjskole
329377 : Midtsjællands Kursuscenter og Daghøjskole
329401 : Zealand Business College, EUC Ringsted
329402 : ZBC Ringsted HS
329403 : Ringsted Maskinistskole
329404 : Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Ringsted
329405 : ZBC Ringsted (SOSU)
329406 : ZBC Ringsted
329901 : Ådalskolen
329902 : Behandlingshjemmet Nebs Møllegård
330000 : Slagelse Kommune
330001 : Skolen på Langebjerggaard
330002 : Rosenkilde Efterskole
330375 : Slagelse Sprogcenter
330401 : Syddansk Universitet, Slagelse
330402 : SOSU Sjælland, Bredahlsgade
331001 : Agersø Skole
331002 : Boeslunde Skole
331003 : Eggeslevmagle Skole
331004 : Kirkeskovsskolen
331005 : Magleby Skole
331006 : Omø Skole
331007 : Skælskør Skole
331008 : Lille Egede Friskole
331009 : Magleby Friskole
331010 : Grønhøjskolen
331011 : Den Interne Skole
331012 : Dagbehandlingstilbuddet
331013 : Dagskole Fløjgården
331200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
331210 : Skælskør Ungdomsskole
331300 : Skælskør Folkehøjskole
331301 : Efterskolen Solbakken
331375 : Skælskør LOF Daghøjskole, Sydvestsjælland
333001 : Vestermose Skole
333002 : Havrebjærg Skole
333003 : Slagelse Heldagsskole
333004 : Marievangsskolen
333005 : Nymarkskolen
333006 : Nørrevangsskolen
333007 : Ottestrup Skole
333008 : Stillinge Skole
333009 : Vestre Skole
333010 : Østre Skole
333011 : Søndermarksskolen
333012 : Landsgrav Friskole
333013 : Slagelse Gymnasium
333014 : Dyhrs Skole
333015 : Antvorskov Skole
333016 : Absalonskolen i Slagelse
333017 : Autisme Center Vestsjælland
333018 : Fatih Sultan Mehmet Skole
333019 : Syns- og Høreinstituttet
333020 : Slagelse Sprogcenter
333021 : Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse
333022 : Lille Valbygård Skole
333023 : Trelleborg Friskole
333024 : Rosenkilde Skole
333025 : A-klassen Stillinge Skole
333026 : Bakkeskolen
333027 : STU Anholtvej
333028 : Autisme Center Vestsjælland
333200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
333201 : CFU, Informationssamlingen/Slagelse
333202 : UU Slagelse
333210 : Ungdomsskolen Ungslagelse
333247 : HF & VUC Klar - Slagelse
333248 : HF & VUC Klar
333350 : FGU Syd og Vestsjælland - Slagelse
333375 : AOF Daghøjskolen, Slagelse
333376 : Slagelse LOF Daghøjskole
333377 : Slagelse FOF Daghøjskole
333401 : Selandia -CEU
333402 : Selandia - CEU
333403 : Slagelse Maskinistskole
333404 : Absalon, Campus Slagelse
333405 : UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 35)
333406 : Vestsjællands Handelshøjskolecenter
333407 : Skolen for Social- og Sundhedsudd.,Slagelse
333408 : AMU-Center Vest- og Sydsjælland Slagelse
333409 : ZBC Slagelse (Selandia)
333410 : CVU Handelshøjskolecentret Slagelse
333411 : Selandia - CEU
333412 : Selandia - CEU
333413 : Selandia - CEU
333901 : Trelleborgskolen
333902 : CSU-Slagelse
335001 : Alsted-Fjenneslev Skole
335002 : Frederiksberg Skole
335003 : Pedersborg Skole
335004 : Slaglille-Bjernede Skole
335005 : Sorø Borgerskole
335006 : Sorø Privatskole
335007 : Sorø Lilleskole
335008 : Sorø Akademis Skole
335009 : Sorø Akademis Skole
335010 : Sorø Børneuniversitet
335011 : Familieinstitutionen Topshøj
335200 : Fagcenter Børn og Unge, Pædagogisk Psykologisk Rå
335210 : Ung Sorø
335300 : Sorø Gymnastikefterskole
335301 : Ankerhus Husholdningsskole
335302 : Sorø Fri Fagskole
335375 : Sorøegnens Udd.Center & Daghøjskole
335401 : Absalon, Campus Sorø
336000 : Stevns Kommune
336001 : Mindehøjskolen
337001 : Døjringe Forskole
337002 : Munke-Bjergby Børnehus
337003 : Munke-Bjærgby Forskole
337004 : Stenlille Skole
337005 : Stenmagle Skole
337210 : Stenlille Ungdomsskole
339001 : Gislinge Sk.
339003 : Katrinedalskolen, afdeling Kundby
339004 : Svinninge Skole
339005 : Gislinge Skole
339006 : Privatskolen Ll. Stokkebjerg
339007 : Dag- og Kostskolen
339008 : Lille Stokkebjergs skoleafdeling
339200 : Svinninge Kommune P.P.T.
339210 : Svinninge Komm. Ungdomsskole
339300 : Hjembæk Efterskole
339350 : Produktionsskolen NVPRO/Campus
339375 : Hjembæk Daghøjskole
339901 : Skolehjemmet Sølyst
340000 : Sorø Kommune
340001 : Kilden Topshøj
340002 : Egholt Grundskole
340401 : Professionshøjskolen Absalon
340402 : Absalon, Efter- og videreuddannelse
340403 : UC Sjælland, Campus Storstrøm (Nykøbing F)
340404 : Leisure Management
340405 : Læreruddannelsen i Roskilde
340406 : Socialrådgiveruddannelsen i Roskilde
341001 : Holmstrup Skole
341002 : Jyderup Skole
341003 : Kildebjergskolen
341004 : Knabstrup Skole
341005 : Stigs Bjergby Skole
341006 : Jyderup Realskole
341007 : Jyderup Privatskole
341030 : Søbæk Skole
341031 : Ibs Mølle
341032 : Sølyst
341033 : Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole
341037 : Opholdsstedet Sørningevej
341038 : Skolen På Bryggervænget
341210 : Tornved Ungdomsskole
341247 : Jyderup Fængsel
341300 : Efterskolen Smededal
341301 : Holmstrup Efterskole
341302 : Højskolen Sølyst - Jyderup Folkehøjskole
341375 : Hjembæk Daghøjskole
343001 : Egebjerg Skole
343002 : Højby Skole
343004 : Herrestrup Skole og Videnscenter
343005 : Odden Skole
343006 : Ulstrup Skole
343007 : Vig Skole
343008 : Gudmindrup Friskole
343009 : Den Frie Skole
343010 : Heldagsskolen Yderby
343200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
343210 : Trundholm Ungdomsskole
343300 : Ulstrup Efterskole
343301 : Den Rytmiske Højskole
343302 : Odsherreds Idrætshøjskole
343303 : Idrætsefterskolen Klintsøgaard
345001 : Soderup Småbørnsskole
345002 : Stestrup Skole
345003 : St. Merløse Skole
345004 : Tølløse Skole
345005 : Ugerløse Skole
345006 : Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skole
345007 : Sejergaardsskolen Grundskole og efterskole (34500
345008 : Baptisternes Realkursus
345009 : Freja Skolen - Rudolf Steiner Skolen på Midtsjæll
345010 : Skolen på Specialinstitution Tølløse
345011 : Farmen Dagskole
345200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
345210 : Tølløse Komm. Ungd.Skole
345300 : Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efter
345301 : Tølløse Højskole
345302 : Havebrugshøjskolen Vilvorde
345303 : Sejergaardsskolen Grundskole og efterskole (34530
345304 : Tølløse Slots Efterskole
345305 : Tølløse Slots Høj- og Efterskole
345350 : Produktionsskolen Maglehøj
345375 : Jernløse AOF Daghøjskole
345376 : Tølløse Daghøjskole
345901 : Undløse Skole- Behandlingshjem
350000 : Lejre Kommune
350001 : Specialskolen Bramsnæsvig
350200 : Børn- og Ungeafdelingen
350201 : Studievalg Danmark Center Sjælland
351001 : Fakse Skole
351002 : Østskolen, Hylleholt Skole
351003 : Østskolen, Karise Skole
351004 : Roholte Skole
351005 : Spjellerup-Smerup Skole
351006 : Koralskolen
351007 : Rolloskolen
351008 : Østskolen, Rolloskolen
351009 : LOF's Sprogskole, Udd.Center Østsjælland
351010 : Karise Ungdomshus
351200 : UU Sjælland Syd
351210 : Fakse Ungdomsskole
351247 : VUC Storstrøm - Fakse
351300 : Waldemarsbo Efterskolen
351301 : Faxehus Efterskole
351302 : Roholte Efterskole
351303 : Lindersvold Efterskole
351304 : Sydsjællands Husholdningsskole
351305 : Den Rejsende Højskole på Sydsjælland
351306 : Karise Efterskole
351901 : Vemmetofteskolen
351902 : Behandlingshjemmet Lindersvold
351903 : Koralskolen
353002 : Hammer Sogneskole
353003 : Fladsåskolen, afd. Korskilde
353004 : Næstelsø Skole
353005 : Mogenstrupskolen
353006 : Fladså Privatskole
353007 : Tappernøje Dagskole
353008 : Dagbehandlingstilbuddet Bonderuphus
353009 : Marjatta Skolehjem
353010 : Egemoseskolen
353200 : Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)
353210 : Fladså Kommunale Ungdomsskole
353300 : Brøderup Efterskole
355001 : Errindlev Skole
355002 : Fuglse Skole
355003 : Holeby Landsbyordning
355200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
355210 : Holeby Ungdomsskole
357001 : Holmegaardskolen, afd. Toksværd
357002 : Holmegaardskolen, afd. Fensmark
357003 : Toksværd Skole
357004 : Næstved Lille Skole
357005 : Holmegaard Heldagsskole ApS
357200 : Familieafdelingen
357210 : Holmegaard Ungdomsskole
359001 : Halsted-Avnede Centralskole
359002 : Reventlowskolen
359003 : Søllested Landsbyordning
359004 : Nordvestskolen, Gurreby afdeling
359005 : Krumsø Fri- og Kostskole
359006 : Reventlow Lille Skole
359200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Vestlolland
359210 : Højreby Kommunale Ungdomsskole
359300 : Lollands Højskole
359301 : Pederstrup Efterskole
359302 : Halstedhus Efterskole
359350 : Højreby Produktionsskole Grøn Vækst
360000 : Lolland Kommune
360001 : Stokkemarkehus
360002 : Fjordskolen
360003 : Søndre Skole
360004 : Nordvestskolen
360005 : Maribo Skole
360006 : Lollands Friskole
360007 : Fjordskolen - JUR
360008 : STU Lolland
360210 : Lolland Ungdomsskole
360300 : Vesterborg Efterskole
360350 : FGU Lolland-Falster - Maribo
361001 : Kalvehave Skole
361002 : Mern Skole
361003 : Kulsbjerg Skole, Stensved
361004 : Øster Egesborg Sogneskole
361005 : Friskolen Øster Egesborg
361152 : Kallehave Strand
361210 : Vordingborg Ungdomsskole, Stensved afd.
361300 : Efterskolen Østergård
361350 : Langebæk Produktionsskole
361375 : Langebæk Daghøjskole
363001 : Askø Skole
363002 : Bandholm Skole
363003 : Maribo Borgerskole
363004 : Hillested Skole
363005 : Blæsenborgskolen
363006 : Mariboskolen Margretheskoleafdelingen
363007 : Stokkemarke Skole
363008 : Østofte Landsbyordning
363009 : Sankt Birgitta Skole
363010 : Maribo Gymnasium
363011 : Midtlollands Friskole
363012 : Maribo Byskole
363013 : Stokkemarke Friskole
363200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
363201 : Center for undervisningsmidler, Maribo
363210 : Lolland Ungdomsskole, afd. Maribo
363247 : Uddannelsescentret i Maribo
363248 : VUC Storstrøm - Maribo
363300 : Maribo Højskole
363375 : Daghøjskolen Lolland-Falster
363401 : CELF Maribo
363402 : Maribo Handelsskole
365001 : Bogø Skole
365002 : Møn Skole, Fanefjord
365003 : Gammelsøskolen
365004 : Møn Skole, Hjertebjerg
365005 : Lendemark Skole
365006 : Magleby Centralskole
365007 : Stege Skole
365008 : Bogø Kostskole
365009 : Observationsskolen Søvang
365010 : Møns Friskole
365011 : Møn Skole, Stege
365012 : Møn Friskole
365013 : Bredemadgaard
365014 : Fællesskabet Fanefjord Fond, Heldagssk. Tjørnen
365015 : Maglebo
365210 : Møn Ungdomsskole
365247 : Møn Komm.Forberedelseskursus
365300 : Teaterhøjskolen Rødkilde
365301 : Europahøjskolen
365302 : Idrætsefterskolen Grønsund
365350 : Møn Produktionsskole
365375 : Møn Daghøjskole
365401 : Stege Handelsskole
367001 : Byskolen
367002 : Fjordskolen, Madeskovafdelingen
367003 : Møllemarkskolen
367004 : Skolen i Vesterborg
367005 : Stormarkskolen
367006 : Privatskolen Nakskov
367007 : Stenoskolen
367008 : Nakskov Gymnasium og HF
367009 : Vestlollands Friskole
367010 : AOF Sprogcenter, Nakskov
367200 : Børne- & Familierådgivningen
367210 : Nakskov Kommunale Ungdomsskole
367247 : VUC Vestlolland
367248 : VUC Storstrøm - Nakskov
367350 : Nakskov Produktionshøjskole
367375 : Nakskov AOF Daghøjskole
367401 : EUC Lolland
367402 : CELF Nakskov
367403 : Nakskov Maskinistskole
367404 : CELF, Maribo
367405 : Erhvervsakademi Sjælland, CELF
367901 : Skolen på Skandsen
369001 : Byskolen
369002 : Sophieskolen
369003 : Kraghave Skole
369004 : Fjordskolen, Thorsensvej
369005 : SUNDskolen
369006 : Tingsted Skole
369007 : Toreby Skole
369008 : Østre Skole
369009 : Østerbroskolen
369010 : Nykøbing F Realskole
369011 : Sct. Joseph Søstrenes Skole
369012 : Falsters Forberedelseskursus
369013 : Nykøbing Katedralskole
369014 : Falsters Lille Skole
369015 : Taleinstituttet i Nykøbing F.
369016 : Høreinstituttet i Nykøbing F.
369017 : Sprog- og Integrationscenter Guldborgsund
369018 : Nordbyskolen
369200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
369201 : UU Guldborgsund
369210 : Guldborgsund Ungdomsskole
369247 : VUC Storstrøm - Nykøbing F.
369248 : VUC Storstrøm
369300 : Design Skolen Nykøbing F
369350 : FGU Lolland-Falster - Nykøbing Falster
369375 : AOF Guldborgsund
369401 : CEUS
369402 : CELF Merkurs Plads, Merkantil
369403 : Nykøbing F Maskinistskole
369404 : Absalon, Campus Nykøbing F.
369405 : UC Sjælland, Campus Næstved (Nykøbing F)
369406 : Handelshøjskolecentret, CVU
369407 : Beskæftigelsesvejlederskolen i Nykøbing F
369408 : Seminariet for Formgivning
369409 : SOSU Nykøbing F.
369410 : CELF, Nykøbing F., Kringelborg Allé
369411 : Den sociale Højskole i Odense Afdeling i Nykøbing
369901 : Specialskolen for Voksne i Nykøbing Falster
370000 : Næstved Kommune
370001 : Appenæs Friskole
370002 : Kobberbakkeskolen, afd. Sydby
370003 : Fladsåskolen, afd. Mogenstrup
370004 : Susåskolen, afd. Herlufmagle
370005 : Susåskolen, afd. Glumsø
370200 : Psykologgruppen
370375 : Næstved Aftenskole DOF
370401 : Fysioterapeutuddannelsen i Næstved
370402 : Efter- og videreudannelse Vordingborg
370403 : Absalon, Campus Næstved
371001 : Brydebjergskolen
371002 : Kettinge Skole
371003 : Krumsøskolen
371004 : Nysted Skole
371005 : Krumsø Fri- og Kostskole
371006 : Kettinge Friskole
371200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
371210 : Nysted Ungdomsskole
371300 : Nysted Efterskole
371301 : Sydsjællands Hush.sk.(Prøver)
371401 : DEKRA Sjælland A/S
373001 : Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge
373002 : Ellebækskolen, afd. Kalbyris
373003 : Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk
373004 : Ellebækskolen, afd. Kildemark
373005 : Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej
373006 : Lindebjergskolen
373007 : Margretheskolen
373008 : Marvede Skole
373009 : Ny Holsted Skole
373010 : Rislev Skole
373011 : Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk
373012 : Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen
373013 : Ll. Næstved Skole
373014 : Skolen på Kirkepladsen
373015 : Svenstrup Skole
373016 : Vallensved Skole
373017 : Sydbyskolen
373018 : Vor Frue Skole
373019 : Herlufsholm Skole og Gods
373020 : Næstved Gymnasium og HF
373021 : Høreinstituttet i Næstved
373022 : Uglebroskolen
373023 : Næstved Lille Skole
373024 : Herlufsholm Skole og Gods
373025 : Videnscenter for Specialpædagogik
373026 : Heldagsskolen Vallensved
373027 : NSI Sprog- og Integrationscenter
373028 : 10'eren
373029 : Susåskolen, afd. Holsted
373030 : Næstved Fri Skole
373031 : Kildeskolen Næstved
373032 : Gedebjerg Skole
373033 : Opholdsstedet Rønnebæk
373034 : Behandlingshjemmet Elvergården
373200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
373201 : CFU Absalon
373211 : Næstved Kommunale Ungdomsskole
373247 : VUC Storstrøm - Næstved
373248 : VUC Storstrøm
373300 : Svenstrup Efterskole
373350 : FGU Syd og Vestsjælland - Næstved
373375 : Næstvedområdets Kvindedaghøjskole
373376 : Næstved AOF Daghøjskole
373377 : Susålandet-Næstved Daghøjskole AOF
373401 : EUC Sjælland
373402 : Zealand Business College, Handelsskolen Sjælland
373403 : ZBC Næstved (SOSU)
373404 : EUC Sjælland, Næstved - Malervænget
373405 : Hærens Konstabelgrundskole
373406 : Ergoterapeutuddannelsen i Næstved
373407 : Sygeplejerskeuddannelsen i Næstved
373408 : EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej
373409 : ZBC Næstved
373410 : COK - Sjælland
373411 : Byens Køreskole
373412 : Bioanalytikeruddannelsen i Næstved
373901 : Skolen på Rosenhøj
373902 : Hylleboskolen
373903 : Kobberbroskolen
375001 : Nr Alslev Skole
375002 : Kippinge Centralskole
375003 : Nr. Vedby Skole & Børnehus
375004 : Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab
375005 : Skovby Friskole
375006 : Friskolen i Guldborgsund
375200 : Guldborgsund Kommune - PPR Nord
375211 : Nørre Alslev Ungdomsskole
375300 : Gunslevholm Idrætsefterskole
375301 : Sofie Rifbjerg Efterskole
375901 : Skolehjemmet Gunslevholm
376000 : Guldborgsund Kommune
376001 : Ellekildeskolen
376002 : Mobilux
376003 : Marie Grubbe Skolen
376004 : Guldborgsund Privatskole
376005 : Ungdomscentret Gjeddesgaard-Falster
376375 : LOF Storstrømmen
376401 : Socialrådgiveruddannelsen i Nykøbing F
376402 : CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst
377001 : Præstø Skole, Indskoling/Udskoling
377002 : Allerslev Skole
377003 : Svend Gønge-Skolen, Bårse
377004 : Jungshoved Skole
377005 : Præstø Skole, Mellemtrin 0.-6. klasse
377006 : Observationsskolen Bøgestrøm Skole
377007 : Skolen ved Casablanca
377008 : Christinelunds Interne skole
377210 : Vordingborg Ungdomsskole, Præstø afd.
377247 : Sydsjællandscentret for Voksenundervisning
379001 : Birket Centralskole
379002 : Nordvestskolen, Fejø afdeling
379003 : Femø Skole
379004 : Horslunde Landsbyordning
379005 : Købelev Centralskole
379006 : Sandby Centralskole
379007 : Utterslev Centralskole
379008 : Horslunde Realskole
379210 : Ravnsborg Komm. Aften-og Ungd.Sk.
379350 : Ravnsborg Produktionsskole
381001 : Dannelunde skole
381002 : Kappel Skole
381003 : Vestenskov Skole
381004 : Vestlollands Friskole
381210 : Rudbjerg Ungdomsskole
381350 : Rudbjerg Produktionsskole
383001 : Brandstrup Skole
383002 : Rødby Skole
383003 : Søndre Skole, Rødbyhavn
383200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
383210 : Rødby Komm. Ungdomsskole
383300 : Bindernæs Efterskole
383901 : Digeskolen
385001 : Midtskolen, Bavneskolen
385002 : Kongsted Småbørnsskole
385003 : Midtskolen, Møllevangsskolen
385004 : Druestrup Friskole
385210 : Rønnede Komm. Ungdomsskole
387001 : Fjelde Forskole
387002 : Guldborgland Skole
387003 : Rørbæk Skole
387004 : Radsted Skole
387005 : Sakskøbing Skole
387006 : Slemminge-Fjelde Skole
387007 : Våbensted Centralskole
387200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
387210 : Sakskøbing Ungdomsskole
387350 : Produktionsskolen Ø-Frugt
389001 : Ellehøjskolen
389002 : Havnelev Småbørnsskole
389003 : Ellehøjskolen - Hellestedet afdeling
389004 : Lyderslev Småbørnsskole
389005 : Sigerslev Småbørnsskole
389006 : Skelbækskolen
389007 : Store-Heddinge Skole
389008 : Store Heddinge Skole
389009 : Stevns Friskole
389010 : Stevnsfortet
389200 : Familieafdelingen
389210 : Stevns Ungdomsskole
389300 : Gymnastikefterskolen Stevns
389301 : Elverhøj Husholdningsskole
389350 : Produktionsskolen Sigerslev
390000 : Vordingborg Kommune
390001 : Dagskolen Startskuddet
390002 : Idrætshøjskolen Bosei
390003 : Vordingborg Centret, Kalvehave
390004 : Krummebækgaard
390300 : Idrætshøjskolen Bosei
391001 : Horbelev Skole
391002 : Møllebakkeskolen
391003 : Stubbekøbing Skole
391004 : Aastrup Centralskole
391005 : Guldborgsundskolen
391006 : Horbelev Friskole
391200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
391210 : Stubbekøbing Ungdomsskole
391300 : Næsgaard Efterskole
391301 : CELF, Nyk F, Landbrugsafdeling
391302 : Stubbekøbing Efterskole
391350 : Produktionshøjskolen Hjortebjerg
391901 : Grønsundskolen
393001 : Glumsø Skole
393002 : Herlufmagle Skole
393003 : Susåskolen
393004 : Tybjerg Skole
393200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
393210 : Suså Ungdomsskole
395001 : Krogløvskolen
395002 : Sydfalster Skole
395003 : Østersøskolen
395004 : Falsters Lilleskole
395006 : Friskolen Østersøen
395200 : Psykologisk Pædagogisk Center
395210 : Sydfalsters Ungdomsskole
395300 : Højskolen Marielyst - for aktive seniorer
395901 : Ungdomsskolen på Hasselø
397001 : Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling
397002 : Gåsetårnskolen, Marienberg
397003 : Masnedsund Skole
397004 : Svend Gønge-Skolen, Lundby
397005 : Sværdborg Sogneskole
397006 : Kulsbjerg Skole, Nyråd
397007 : Gåsetårnskolen, Ørslev
397008 : Gåsetårnskolen, Iselinge
397009 : Vordingborg Gymnasium & HF
397010 : Rudolf Steiner skolen i Vordingborg
397011 : Synscentralen
397012 : Kastaniegården
397013 : Egemosegård
397014 : Sværdborg Friskole
397015 : Ungdomsskolen og 10.klasse
397200 : Familiecentret
397210 : Vordingborg Ungdomsskole
397247 : VUC Storstrøm - Vordingborg
397300 : Vordingborg Fri Fagskole
397301 : Sydsjællands Landbrugsskole
397302 : Vordingborg EF-Efterskole
397303 : Lundby Efterskole
397350 : Vordingborg Produktionsskole
397351 : FGU Syd og Vestsjælland - Vordingborg
397375 : AOF Daghøjskole Vordingborg
397401 : ZBC Vordingborg
397402 : Absalon, Campus Vordingborg
397403 : Amtshospitalet i Vordingborg
397404 : Dansk Kommunalkursus Storstrøms Amt
397405 : CVU-Syd
397406 : CVU-Syd
400000 : Bornholms Regionskommune
400001 : Kongeskærskolen
400002 : Olsker Centralskole
400003 : Rø Skole
400004 : Østerlars-Gudhjem Skole
400005 : Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
400006 : Friskolen Østerlars
400007 : LOF Sprogskolen i Bornholm
400008 : Ungdomsskolens Heltidsundervisning
400009 : Svartingedal Skole
400010 : Skole Nord, afdeling Klemensker
400011 : Nyker Skole
400012 : Rutsker Centralskole
400013 : Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
400014 : Paradisbakkeskolen
400015 : Poulsker Skole
400016 : Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
400017 : Knudsker Skole
400018 : Søndermarksskolen
400019 : Rønneskolen, afdeling Østre
400020 : Åvangsskolen
400021 : Rønne Privatskole
400022 : Campus Bornholm - STX
400023 : Tale- og Høreinstituttet
400024 : Peterskolen, Rønne Kristne Friskole
400025 : Bornholms Specialskole for Voksne
400026 : AOF Sprogskole Bornholm
400027 : Kommunikationscentret
400028 : Heldagsskolen
400029 : Campus Bornholm - Danskuddannelserne
400030 : Pedersker Skole
400031 : Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
400032 : Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
400033 : Aakirkeby Skole
400034 : Davidskolen
400035 : Skolen i skolen
400036 : 10. klasseskolen
400037 : Bornholms Frie Idrætsskole
400038 : Sydbornholms Privatskole
400039 : Skole Nord
400040 : Paradisbakkeskolen
400041 : Rønneskolen
400042 : Hans Rømer Skolen
400200 : Bornholms PPR og Sundhedspleje
400201 : Københavns Professionshøjskole - Center for Under
400202 : UU Bornholm
400210 : Bornholms Ungdomsskole, afd. Nord
400211 : Bornholms Ungdomsskole, afd. Hasle
400212 : Bornholms Ungdomsskole
400213 : Bornholms Ungdomsskole, afd. Rønne
400214 : Bornholms Ungdomsskole, afd. Aakirkeby
400215 : Bornholms Ungdomsskole, afd. Nexø
400247 : Campus Bornholm - HF og VUC
400300 : Dueodde Efterskole
400301 : Bornholms Efterskole
400302 : Bornholms Højskole
400303 : Den Grønlandske Kostskole
400304 : Efterskolen Almindingen
400325 : Det Frie Projekt og Kulturhus på Bornholm
400350 : FGU Bornholm, BornPro
400375 : Bornholms AOF Daghøjskole
400376 : Bornholms, AOF Daghøjskole
400377 : AOF Center Bornholm
400401 : Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD
400402 : Campus Bornholm - HHX og Merkantile EUD
400403 : Rønne Maskinistskole
400404 : Rønne Skipperskole
400405 : Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
400406 : Rønne Specialarbejderskole
400407 : Hærens Konstabelgrunduddannelse
400408 : Campus Bornholm
400409 : Pædagoguddannelsen Bornholm - UCC
400410 : Dansk Kommunalkursus Bornholm
400411 : Campus Bornholm - Voksen- og Efteruddannelse
400412 : Kunstakademiets Designskole, Bornholm
400413 : Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
400415 : Læreruddannelsen Bornholm - UCC
400416 : Københavns Professionshøjskole, Rønne
400901 : Skolen i Rø
400902 : Kildebakken
400999 : Amtskonsulenten
410000 : Middelfart Kommune
410001 : Den interne skole Damkjærgård
410002 : Natur- og Helhedsskolen Billesbølle
410003 : Den rytmiske Efterskole i Baaring
410004 : STU Middelfart
410300 : Den Rytmiske Efterskole i Baaring
410375 : AOF Middelfart
411000 : Christiansø
411001 : Christiansø Skole
420000 : Assens Kommune
420001 : Storskoven
420002 : Den Stråtækte, Fonden Hjørnegården
420100 : Assens Ungdomsskole, hovedafdelingen i Glamsbjerg
420200 : Studievalg Danmark Center Fyn
421001 : Borgerskolen, Assens
421002 : Baagø Skole
421003 : Ebberup Skole
421004 : Helnæs Skole
421005 : Salbrovadskolen
421006 : Skelvejskolen
421007 : Strandmølleskolen
421008 : Asv Vestfyn
421009 : Peter Willemoesskolen
421154 : Thorøgård
421210 : Assens Ungdomsskole
421300 : Assens Højskole Arbejderhøjskole
421301 : Assens Efterskole
421302 : Højskolen på Helnæs
421350 : Produktionshøjskolen på Torø
421401 : Handelsgymnasiet Vestfyn
421901 : Pilehaveskolen
423001 : Bogense Skole
423002 : Klinteskolen
423003 : Kongslundskolen
423004 : Ore Skole
423005 : Nordfyns Friskole
423006 : Bogense Friskole
423200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
423210 : Bogense Komm. Ungdomsskole
423300 : Bogense Efterskole
423301 : Nordfyns Husholdningsskole
423302 : Den Rejsende Højskole i Bogense
423303 : Bogense Folkehøjskole
423304 : Nordfyns Højskole
425001 : Allested-Vejle Skole
425002 : Nr. Broby Skole
425003 : Pontoppidanskolen
425004 : Vester Hæsinge Skole
425005 : Broby Fri- og Efterskole
425006 : Freinetskolen ved Odense
425007 : Brobyskolerne, Afdeling Allested-Vejle
425008 : Brobyskolerne, Afdeling Pontoppidan
425200 : Børne og Unge Rådgivningen
425210 : Broby Kommunale Ungdomsskole
425300 : Broby Fri- og Efterskole
427002 : Kirkeby Skole
427003 : Lunde Skole
427004 : Bymarkskolen, Ollerup
427005 : Stenstrup Skole
427006 : Ulbølle Skole
427007 : Vester Skerninge Skole
427008 : Egebjerg Friskole
427009 : Ollerup Friskole
427010 : Vester Skerninge Friskole
427011 : Friskolen Egelund
427012 : Ungdomsinstitutionen Egely, afd. Bobjerg Skovgård
427013 : Kastaniely
427014 : Yggdrasil - Skolen i det sydfynske
427200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
427210 : Egebjerg Ungdomsskole
427300 : Gymnastikhøjskolen i Ollerup
427301 : Ollerup Efterskole, Sang og Musik
427302 : Idrætsefterskolen Ulbølle
427350 : Egebjerg Produktionsskole
427375 : Sydfyns Daghøjskole
427401 : Ollerup Håndværkerskole
427402 : Den Frie Lærerskole
429001 : Anna Trolles Skole
429002 : Ejby Skole
429003 : Fjelsted Harndrup Skole
429004 : Gelsted Skole
429005 : Tanderup Skole
429006 : Brenderup og Omegns Realskole
429007 : Erhvervsskolen Kingstrup
429210 : Ejby Komm. Ungdomsskole
429300 : Brenderup Folkehøjskole
429350 : Ejby Produktionsskole
429375 : Vestfyns Daghøjskole
430000 : Faaborg-Midtfyn Kommune
430001 : Behandlingsstedet Holbrogaard
430002 : Ryslinge Efterskole
430003 : DHO-specialundervisning, v/Jens Henriksson
430004 : Asgaard-Sødinge opholdssted
430210 : Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
430300 : Ryslinge Høj- og Efterskole (efterskoledelen)
430375 : LOF Faaborg
430407 : EA Dania, Skive (Kongsvingervej)
431001 : Avernakø Skole
431002 : Brahetrolleborg Skole
431003 : Fåborg Byskole
431004 : Brahesminde Skole, Afdeling Horne
431005 : Håstrup Skole
431006 : Lyø Skole
431007 : Øhavsskolen, Afdeling Svanen
431008 : Brahesminde Skole, Afdeling Svanninge
431009 : Bøgebjergskolen
431010 : Åstrup Skole
431011 : Enghaveskolen - Faaborg Friskole
431012 : Øhavsskolen, Afdeling Uglen
431013 : Faaborg Gymnasium
431014 : Haastrup Friskole
431015 : Aastrup Skole
431016 : Base Camp
431017 : Småskolen ved Nakkebølle Fjord
431018 : Haagerup Gl. Skole
431019 : Opholdsstedet Munkegården
431200 : Børne- og Unge Rådgivningen
431210 : Marthaforbundets Ungdomsskole (P)
431211 : Brahetrolleborg Ungdomsskole
431212 : Faaborg Ungdomsskole
431247 : HF & VUC FYN Faaborg
431300 : Bernstorffsminde Efterskole
431301 : Korinth Efterskole
431302 : Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth
431303 : Spejderskolen i Fåborg
431304 : Faaborgegnens Efterskole
431350 : FGU Syd og Midtfyn - Faaborg
431375 : Fåborg LOF Daghøjskole
431376 : AOF Fåborg Daghøjskole
431377 : Fåborg Erhvervsdaghøjskole
431401 : Fåborg-Ringe Handelsskole
433001 : Brahesholmskolen
433002 : Flemløse Skole
433003 : Glamsbjergskolen
433004 : Gummerup Skole
433005 : Glamsbjerg Fri-og Efterskole
433006 : Vestfyns Gymnasium
433007 : Helhedsskolen Flemløse
433008 : Køng Idrætsfriskole
433200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
433210 : Assens Ungdomsskole, Glamsbjerg Afd.
433247 : HF & VUC FYN Glamsbjerg
433300 : Glamsbjerg Fri- og Efterskole
433301 : Køng Folke-og Idrætshøjskole
433302 : Sydvestfyns Efterskole
433303 : Glamsdalens Idrætsefterskole
435001 : Gudbjerg Skole
435002 : Gudme Skole
435003 : Hesselager Skole
435004 : Sct Michaels Skole
435005 : Gudme Friskole
435006 : Oure Friskole
435007 : Skolerne i Oure - Sport & Performance
435210 : Gudme Ungdomsskole
435300 : Vejstrup Efterskole
435301 : Skolerne i Oure - Sport & Performance
435302 : Skolerne i Oure - Sport & Performance
435375 : Gudme AOF Daghøjskole
435901 : Vejstrup Skolehjem
437001 : Dreslette Skole
437002 : Hårby Skole
437003 : Jordløse Skole
437004 : Friskolen i Jordløse
437210 : Assens Ungdomsskole afd. Haarby/Glamsbjerg
437300 : Haarby Efterskole
439001 : Hindsholmskolen
439002 : Drigstrup Skole
439003 : Kerteminde Skole
439004 : Martofte Skole
439005 : Mesinge Skole
439006 : Nymarken Skole og Børnehus
439007 : Kertemindeegnens Friskole
439008 : Rynkeby Friskole
439009 : Fjordvangskolen
439010 : Englegårdskolen
439200 : PPR Kerteminde
439210 : Kerteminde Kommunale Ungdomsskole, ungdomsskole a
439300 : Kerteminde Efterskole
439301 : Den Danske Husflidshøjskole
439350 : FGU Fyn - Kerteminde
439375 : Husflids-Daghøjskole
439401 : Seminariet for kunst og håndværk
440000 : Kerteminde Kommune
441001 : Birkende Skole
441002 : Langeskov Skole, afdeling Bakken
441003 : Marslev Skole og Børnehus
441004 : Pilegårdsskolen
441210 : Langeskov Ungdomsskole
441901 : Rågelund Skolehjem
443002 : Marstal Skole
443200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ærø
443210 : Ærø Ungdomsskole
443247 : HF & VUC FYN Ærø
443300 : Marstal Efterskole
443301 : Østersøens Idrætsefterskole
443401 : Marstal Navigationsskole
445001 : Aulby Skole
445002 : Hyllehøjskolen
445003 : Strib Skole
445004 : Vestre Skole
445005 : Østre Skole
445006 : Bøgelundskolen
445007 : Middelfart Gymnasium & HF
445008 : Lillebæltskolen
445009 : Middelfart Friskole
445010 : Fænøsund Friskole
445011 : Heldagsskolen Vejlby Skole
445012 : Heldagsskolen Lærkeskolen
445200 : Udvikling og Rådgivning
445210 : Middelfart Ungdomsskole
445247 : HF & VUC FYN Middelfart
445300 : Brogården
445301 : Den Danske Andelsskole
445302 : Billeshave Efterskole
445303 : Strib Idrætsefterskole
445350 : FGU Trekanten - Middelfart
445375 : Middelfart AOF Daghøjskole
445401 : Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.
445402 : Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart
445403 : AMU Fyn, Middelfart
445901 : Skrillingeskolen
445902 : Skrillinge Gl Skole
447001 : Mølkærskolen
447002 : Troelskærskolen
447003 : Svishaveskolen
447004 : Skolen ved Noret
447210 : Munkebo Ungdomsskole
447247 : VUC FYN Munkebo
447401 : Lindø Værftet Specialarbejderuddannelsen
449001 : Aunslev Skole
449002 : Birkhovedskolen
449003 : Nørrevold Skole
449004 : Vestervold Skole
449005 : Vindinge Skole
449006 : Skovparkskolen
449007 : Danehofskolen
449008 : Nyborg Private Realskole
449009 : Nyborg Friskole
449010 : Nyborg Gymnasium
449011 : Nyborg Heldagsskole
449012 : Behandlingshjemmet Sølyst
449013 : Lærdansk Nyborg
449200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
449210 : Nyborg Ungdomsskole
449247 : HF & VUC FYN Nyborg
449248 : Nyborg Fængsel, Skolen
449300 : Efterskolen ved Nyborg
449375 : Nyborg AOF Daghøjskole
449401 : Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13
449402 : Nyborg Søfartsskole
449403 : Cramers Køreskole ApS
449901 : Nyborgskolen
449902 : Specialskolen Storebælt
449903 : Rævebakkeskolen
449904 : Nyborg Ungdomsskole, CSV
450000 : Nyborg Kommune
450001 : Novus Vita
450375 : AOF Østfyn
451001 : Båring Skole
451002 : Nørre Aaby Skole
451003 : Nørre Aaby Realskole
451210 : Nørre Åby Ungdomsskole
451300 : Nørre Aaby Efterskole
451301 : Vesterdal Efterskole
451302 : Båring Højskole
451303 : Viby Efterskole
451304 : Eisbjerghus Internationale Efterskole
451325 : Nørre Åby Ungdomsskole Fri U.Udd.
451901 : Udby Behandlingshjem
461000 : Odense Kommune
461001 : Agedrup Skole
461002 : Bolbro Skole
461003 : Dalumskolen
461004 : Ejbyskolen
461005 : Fangel Skole
461006 : Fraugde Skole
461007 : Hjalleseskolen
461008 : Hunderupskolen
461009 : Højby Skole
461010 : Højmeskolen
461011 : Højstrupskolen
461012 : Korsløkkeskolen
461013 : Korup Skole
461014 : Ejerslykkeskolen
461015 : Kroggårdsskolen
461016 : Lumby Skole
461017 : Munkebjergskolen
461018 : Næsby Skole
461019 : Provstegårdskolen
461020 : Paarup Skole
461021 : Rasmus Rask-Skolen
461022 : Risingskolen
461023 : Sanderumskolen
461024 : Sct Hans Skole
461025 : Seden Skole
461026 : Skt Klemensskolen
461027 : Spedsbjergskolen
461028 : Spurvelundskolen
461029 : Stige Skole
461030 : Tarup Skole
461031 : Tingkærskolen
461032 : Tingløkkeskolen
461034 : Ubberud Skole
461035 : Vestre Skole
461036 : Østre Skole
461037 : Åløkkeskolen
461038 : Rosengårdskolen
461039 : Odinskolen
461040 : Giersings Realskole
461041 : Højby Friskole
461042 : Henriette Hørlücks Skole
461043 : Marie Jørgensens Skole
461044 : Odense Friskole
461045 : Sct. Albani Skole
461046 : Stige Friskole
461047 : Ådalskolen
461048 : FYNs HF
461049 : Odense Studenterkursus
461050 : Odense Katedralskole
461051 : Sct. Knuds Gymnasium
461052 : Mulernes Legatskole
461053 : Kratholmskolen
461054 : Rudolf Steiner-Skolen i Odense
461055 : OUH, Sygehusundervisningen
461056 : Kursus af 1878
461057 : Klostermarkskolen
461058 : Humlehaveskolen
461059 : Bellingeskolen
461060 : Søhusskolen
461061 : Tornbjerg Gymnasium
461062 : Høreinstituttet i Odense
461063 : Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
461064 : Holluf Pile Skole
461065 : Blangstedgårdskolen
461066 : Rågelund Skolehjem
461067 : Rågelund Friskole
461068 : Lilleskolen Odense
461069 : Æraskolen
461070 : Al-Salahiyah Skolen
461071 : Dansk Flygtningehjælps Sprog- og Integrationscent
461072 : Odense Sprogcenter
461073 : Studieskolen i Odense
461074 : Ungdomshjemmet Seden Enggård
461075 : H. C. Andersen Skolen
461076 : Nørrebjergskolen
461077 : Tornbjerg Skole
461078 : Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
461079 : Skibhus Friskole
461080 : Mentiqa-Odense - skolen for børn med særlige foru
461099 : Jernbanegades Skole
461100 : Synsrådgivningen i Fyns Amt
461101 : Bækholmskolen
461102 : Drop in
461103 : Skolen på Svennebjerggaard
461104 : Lærdansk Odense
461106 : Opholdsstedet Atlas
461107 : Krakagården
461108 : Lærdansk Odense
461109 : Al-Salam Skolen
461110 : Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
461200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Center for Ink
461201 : UCL, Center for Undervisningsmidler, Odense
461202 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
461203 : PPR, Børn og Unge forvaltningen
461204 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
461205 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning,Center Øst
461206 : UUO, UU Odense og Omegn
461211 : UngOdense
461212 : Højstrup Ungdomsskole
461213 : UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense
461214 : Rydså Ungdomsskole-Korup afd.
461215 : Tarup Ungdomsskole
461216 : UngNord
461217 : Sanderum-Bellinge Ungdomsskole
461218 : Rosengård Ungdomsskole
461247 : HF & VUC FYN Odense
461248 : HF & VUC FYN
461300 : Odense Designakademi - en fri fagskole og Friskol
461301 : Dalum Landbrugsskole
461302 : Gartnerskolen Søhus
461303 : TietgenSkolen (TKC Rugårdsvej)
461304 : Søhus Højskole
461305 : Kold College
461306 : Rågelund Efterskole
461307 : Dalum Landbrugsskole, afd. Odense S
461308 : Dalum UddannelsesCenter
461325 : Terapeutskolen Inter-Clinitique
461326 : Lille Skole for Voksne
461350 : FGU Fyn Odense Sanderun
461375 : Byhøjskolen i Odense
461376 : Odense Daghøjskole
461377 : Kursuscenter SIKO
461378 : Daghøjskolen 'Uglen'
461379 : FOF Odense-Fredericia-Middelfart
461380 : Den ny Daghøjskole
461381 : AOF-Odense.dk
461401 : Odense Tekniske Skole
461402 : TietgenSkolen (ELM)
461403 : Odense Maskinmesterskole
461404 : Pædagoguddannelsen i Odense S
461405 : Pædagoguddannelsen i Odense
461406 : Omsorgsseminariet i Odense
461407 : Ergoterapeutuddannelsen i Odense
461408 : Radiografuddannelsen i Odense
461409 : Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
461410 : Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU
461411 : Tietgenskolen Handelshøjsk.Afd. i Odense (Kbh)
461412 : Socialrådgiveruddannelsen i Odense
461413 : Læreruddannelsen på Fyn
461414 : Syddansk Musikkonservatorium
461415 : TietgenSkolen
461416 : Syddansk Universitet, Odense
461417 : TietgenSkolen (KVU NØR)
461418 : Sygehjælperskolen, Odense Sygehus, Fyns Amt.
461419 : Den Danske Scenekunstskole, Odense
461420 : AMU-Fyn
461421 : Konsulent-og Uddannelsesafd. De fynske sygehuse
461422 : Tietgenskolen
461423 : Plejehjemsassistentskolen i Odense
461424 : Odense Håndarbejdsseminarium
461425 : Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense Syd
461426 : COK - Fyn
461427 : CVU Fyn
461428 : Det Fynske Kunstakademi
461429 : Sergeantskolen på Fyn
461430 : CVU Fyn
461431 : TietgenSkolen (LER)
461432 : CVU Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
461433 : CVSU-Fyn
461434 : CVU Fyn
461435 : TietgenSkolen (KVU NON)
461436 : TietgenSkolen (TKC)
461437 : Syddansk Universitet
461438 : Tietgenskolen
461439 : AMU-Fyn
461440 : DEKRA Fyn ApS
461441 : Fysioterapeutuddannelsen i Odense
461442 : UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
461443 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Risingsvej
461444 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Petersmindev
461445 : Odense Tekniske Gymnasium
461446 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergve
461447 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Blangstedgår
461448 : Den Sociale Højskole i Odense
461449 : Social- og Sundhedsskolen Fyn
461450 : Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser
461451 : Erhvervsakademiet Lillebælt
461452 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
461453 : UCL Seebladsgade, Odense
461454 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Nonnebakken 9
461455 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55
461456 : UCL Boulevarden, Vejle
461457 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Petersmindev
461458 : Vejle Tekniske Gymnasium
461459 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden
461460 : Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 19
461461 : Nationalt Center for Erhvervspædagogik - Vest, Od
461901 : Enghaveskolen
461902 : CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup
461903 : Skolehjemmet Åløkkegård
471001 : Bårdesø Forskole
471002 : Fjordmarkskolen
471003 : Gyngstrup Forskole
471004 : Horsebækskolen
471005 : Kystskolen
471006 : Lunde Skole
471007 : Dalskovskolen
471008 : Sletten Skole
471009 : Skovløkkeskolen
471010 : Løkkemarkskolen
471011 : Otterup Realskole
471012 : Nordvestskolen
471013 : Center for Børn og Unge, Egely, Sikret og særlig
471210 : Nordfyns Ungdomsskole
471300 : Nislevgård Efterskole
471301 : Klintebjerg Efterskole
471302 : Efterskolen Flyvesandet
471350 : Otterup Produktionshøjskole
471375 : Otterup Daghøjskole
471901 : Klintebjerg Skolehjem
471902 : Egeby Skolehjem
473001 : Espe Skole
473002 : Heden Skole
473003 : Hillerslev Sogneskole
473004 : Rubjerglundskolen
473005 : Reventlowskolen
473006 : Guldhøjskolen
473007 : Søllinge Skole
473008 : Sdr. Højrup Skole
473009 : Tingagerskolen
473010 : Heden-Vantinge Skole
473011 : Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
473012 : Nordskovens Friskole
473013 : Ringe Fri- og Efterskole
473014 : Ringe Kost- og Realskole
473015 : Rudme Friskole
473016 : Sødinge Friskole
473017 : Søllinge Friskole
473018 : Midtfyns Gymnasium
473019 : Tofte Gård
473020 : Nordagerskolen
473021 : Børne- og Ungehusene Udby - Intern Skole
473022 : Krarup Friskole, Reventlowskolen
473200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
473210 : Ringe Komm. Ungdomsskole
473247 : HF & VUC FYN Ringe
473248 : Ringe Fængsel, Skolen
473300 : Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
473301 : Ringe Fri- og Efterskole
473302 : Nordisk Antroposofisk Folkehøjskole
473350 : Ringe Produktionsskole
473901 : Brangstrupskolen
475001 : Longelse Skole
475002 : Rudkøbing Skole
475003 : Strynø Skole
475004 : Kassebølle Friskole
475005 : Skrøbelev Skole
475006 : Vesterby Mark Naturskole
475007 : Spangeskolen
475200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
475210 : Rudkøbing Komm. Ungdomsskole
475247 : HF & VUC FYN Langeland
475248 : VUC FYN Langeland
475300 : Humble Efterskole
475301 : Langelands Efterskole
475302 : Øhavets Efterskole
475350 : Kursuscentret Simmerbølle
475375 : AOF Daghøjskolen på Langeland
477001 : Tre Ege Skolen
477002 : Tre Ege Skolen, Afdeling Kværndrup
477003 : Ryslinge Sogneskole
477004 : Gislev Friskole
477005 : Ryslinge Friskole
477006 : Trunderup Friskole
477007 : Gl. Højgaard
477008 : Værkstedets Skole
477210 : Ryslinge Komm. Ungdomsskole
477300 : Ryslinge Høj- og Efterskole (højskoledelen)
479000 : Svendborg Kommune
479001 : Lundby Skole
479002 : Sundhøjskolen
479003 : Byskolen
479004 : Drejø Skole
479005 : Færgevejens Skole
479006 : Hjortø Skole
479007 : Nordre Skole
479008 : Rantzausminde Skole
479009 : Thurø Skole
479010 : Tved Skole
479011 : Vestre Skole
479012 : Østre Skole
479013 : Haahrs Skole
479014 : Ida Holsts Skole
479015 : Skårup Skole
479016 : Øster Åby Friskole
479017 : Svendborg Gymnasium
479019 : Hømarkskolen
479020 : Svendborg Friskole
479021 : Juulgården
479022 : Gl.Nyby Heldagsskole
479023 : AOF Center Fyn
479024 : Kernen
479025 : Socialpædagogisk opholdssted Eggertshus
479026 : Dagbehandlingstilbudet
479027 : Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
479028 : Skolen - i det Sydfynske
479029 : Centerafdelingen for tale og sprog
479030 : Centerafdelingen Sundhøjskolen
479031 : Om Tanken
479032 : Det socialpædagogiske opholdssted Lakkenborg
479033 : Lærdansk/Svendborg
479200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg og Æ
479201 : Amtscentret for undervisning, Fyns Amt
479202 : UU Sydfyn
479210 : Svendborg Komm. Ungdomsskole
479247 : HF & VUC FYN Svendborg
479300 : Svendborg Efterskole
479301 : Sydfyns Fri Fagskole
479302 : Højskolen i Svendborg Den Røde Højskole
479350 : FGU Syd og Midtfyn - Svendborg
479375 : AOF Svendborg Daghøjskole
479376 : Daghøjskolen Svendborg Kunstskole
479401 : Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier, Porthusvej
479402 : Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier, Skovsbovej
479403 : Svendborg Søfartsskole
479404 : Kogtved Søfartsskole
479405 : Procesteknisk Institut Svendborg International Ma
479406 : Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479407 : Beskæftigelsesvejlederskolen i Svendborg
479408 : Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
479409 : Skårup Seminarium
479410 : AMU Fyn, Svendborg
479411 : Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg
479412 : Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479413 : Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier
479414 : Svendborg International Maritime Academi, SIMAC
479415 : Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier, Ryttervej
479901 : Byhaveskolen
479902 : CSV Sydfyn
480000 : Nordfyns Kommune
480001 : Heldagsskolen
481001 : Humble Skole
481002 : Magleby Centralskole
481003 : Tryggelev-Fodslette Skole
481004 : Humble Efterskoles Realafdeling
481210 : Sydlangelands Kommunale Ungdomsskole
481300 : Action Efterskolen
481301 : Langelands Kunsthøjskole
481302 : Musikefterskolen i Humble
481303 : Magleby Efterskole
482000 : Langeland Kommune
482001 : Magleby Fri- og Efterskole
482002 : Ørstedskolen, afd. Rudkøbing
482210 : Langeland Kommunale Ungdomsskole
483001 : Hårslev skole
483002 : Havrehedskolen
483003 : Særslev-Hårslev-Skolen
483004 : Søndersøskolen
483005 : Skamby Skole
483006 : Veflinge Skole
483007 : Nordmarkskolen
483008 : Nordfyns Gymnasium
483009 : Skamby Friskole
483200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
483210 : Søndersø Ungdomsskole
483247 : HF & VUC FYN Søndersø
483300 : Nordfyns Efterskole
483350 : FGU Fyn - Nordfyn - Odensevej
485001 : Brylle Skole
485002 : Nårup Forskole
485003 : Tallerupskolen
485004 : Tommerup Skole
485005 : Verninge Skole
485006 : Stærmose Lille Skole
485007 : Helenegården
485210 : Assens Ungdomsskole, Tommerup afd.
485301 : Tommerup Efterskole
485302 : Vestfyns Efterskole
487001 : Bøstrup Skole
487002 : Nordskolen
487003 : Snøde Centralskole
487004 : Tullebølle Skole
487005 : Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
487210 : Tranekær Ungdomsskole
489001 : Langtved Skole
489002 : Vibeskolen
489003 : Skellerup Skole
489210 : Ullerslev Ungdomsskole
491001 : Bred Skole
491002 : Gadsbølle Skole
491003 : Skalbjerg Skole
491004 : Skallebølle Skole
491005 : Vissenbjerg Skole
491006 : Behandlingsstedet Bjerget
491210 : Assens Ungdomsskole - Vissenbjerg afd.
491300 : Andebølle Ungdomshøjskole
491350 : FGU Fyn - Assens - Fredensvej
492000 : Ærø Kommune
492001 : Ærø Friskole
492003 : Fyns HF-kursus, Ærø
493001 : Rise Skole
493002 : Ærø Landsbyskole
493003 : Ærøskøbing Skole
493200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ærø
493210 : Ærøskøbing Ungdomsskole
493247 : Øernes VUC
493300 : Ærø Højskole
493301 : Kunsthøjskolen på Ærø, Vester Møllegaard
493302 : Ærø Efterskole
495001 : Frørup Skole
495002 : Herrested Skole
495003 : Juulskovskolen
495004 : Svindinge Skole
495005 : 4kløverskolen
495006 : Refsvindinge Friskole
495007 : Svindinge Friskole
495210 : Ørbæk Kommunes Ungdomsskole
495375 : Ørbæk, AOF Daghøjskole
495401 : Kørelærercentret A/S
497001 : Broskolen
497002 : Carl Nielsen-Skolen
497003 : Nr. Søby Skole
497004 : Broskolen, Afdeling Rolfsted
497005 : Ferritslev Friskole
497006 : Nr Lyndelse Friskole
497007 : Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
497008 : Det Socialpædagogiske Opholdssted Æblegården
497210 : Årslev Kommunale Ungdomsskole
497247 : Søbysøgård Fængsel, Skolen
497300 : Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
499001 : Kerteskolen
499002 : Orteskolen
499003 : Rørupskolen
499004 : Aarupskolen
499005 : Frøbjerg-Orte Friskole
499006 : Egely, afd. Stavnbogård
499210 : Assens Ungdomsskole, Aarup
500200 : Sønderjyllands Amt, Skole- og specialrådgivningen
501001 : Augustenborg Skole
501002 : Fynshav Børneunivers
501003 : Midtals Friskole
501005 : Alrunen
501006 : Skolen Augustenborg Sygehus
501200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
501210 : Augustenborg Ungdomsskole
501300 : Danebod Højskole
501301 : Efterskolen Strand på Danebod
501401 : Augustenborg Sygehus
503001 : Bov Skole
503002 : Frøslev-Padborg Skole
503003 : Holbøl Skole
503004 : Kollund Skole
503005 : Kruså Skole
503006 : Deutsche Schule Pattburg
503007 : Friskolen ved Flensborg Fjord
503200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
503210 : Bov Kommunale Ungdomsskole
503300 : Rønshoved Højskole
503301 : Frøslev Efterskole
503325 : Jaruplund Højskole
503350 : FGU Sønderjylland - Aabenraa
503375 : Bov AOF Daghøjskole
503401 : Padborg Handelsskole
505001 : Ballum Skole
505002 : Bredebro Filialskole
505003 : Harres Skole
505004 : Randerup Skole
505005 : Visby Skole
505210 : Tønder Ungdomsskole, Højer afdeling
505300 : Kvindehøjskolen
507001 : Broager Skole
507002 : Egernsund Skole
507003 : Skelde Skole
507210 : Broagerlands Ungdomsskole
507301 : Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde
509001 : Aller Skole
509002 : Christiansfeld Skole
509003 : Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Fjelstrup
509004 : Hejls Skole
509005 : Hjerndrup Skole
509006 : Stepping Skole
509007 : Taps Skole
509008 : Tyrstrup Skole
509009 : Sjølund-Hejls Skole
509010 : Christiansfeld Kost-og Realskole
509011 : Aller Friskole
509012 : Skolen på Tagkærgaard
509013 : Christiansfeld Skole
509210 : Christiansfeld Ungdomsskole
509300 : Design- & Idrætsefterskolen Skamling
510000 : Haderslev Kommune
510001 : Sydkorset
510002 : Gildmarhus
510003 : Haderslev sprogcenter
510004 : Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse Haderslev
510005 : Center for Specialundervisning og Kommunikation
510006 : Simmersted Friskole
510402 : Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev
510403 : Danfly Aviation
510404 : Medie og Sonokommunikation i Haderslev
510405 : Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation,
511001 : Arnum Skole
511002 : Fole Skole
511003 : Gram Skole
511004 : Tiset Forskole
511005 : Fole Friskole
511200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
511210 : Gram Kommunale Ungdomsskole
511247 : VUC Syd - Gram
511300 : Gram Efterskole
511401 : AMU-Center Ribe (Gram)
511402 : Plejehjemsassistentskolen i Gram
511403 : Skolen for Social- og Sundhedsuddannelserne
513001 : Alnor Skole
513002 : Gråsten Skole
513003 : Kværs Skole
513004 : Rinkenæs Skole
513005 : Førde-Schule Gravenstein
513006 : Adsbøl Kristne Friskole
513007 : Friskolen ved Flensborg Fjord
513008 : Æblegård Friskole
513210 : Gråsten Kommunale Ungdomsskole
513300 : Rinkenæs Efterskole
513301 : Gråsten Landbrugsskole
513901 : Rønshoved Skolehjem
515001 : Halk Skole
515002 : Erlev Skole
515003 : Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Hopstr
515004 : Kløvermarkskolen
515005 : Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Marstr
515006 : Moltrup Skole
515007 : Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, Afdeling Seve
515008 : Starup-Øsby Skole og Børnehus. Afdeling Starup
515009 : Sønderballe Skole
515010 : Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Vilstr
515011 : Vonsbæk Skole
515012 : Starup-Øsby Skole og Børnehus. Afdeling Øsby
515013 : Årø Forskole
515014 : Haderslev Realskole
515015 : Deutsche Schule Hadersleben
515016 : Seminarieskolen
515017 : Haderslev Katedralskole
515018 : Haderslev Kristne Friskole
515019 : Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Favrdal
515020 : Dannevirke Kostskole
515021 : 10. ved Kløften
515022 : Dannevirkeskolen
515023 : Haderslev Voksenskole
515024 : Moltrup Skole
515025 : Haderslev sprogcenter
515026 : Helsehjemmet Behandlingsinstitution
515027 : Dragen
515028 : Kvistrup gamle skole
515029 : Den Interne Skole
515200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
515210 : Haderslev Ungdomsskole
515247 : VUC Syd - Haderslev
515300 : Hoptrup Højskole
515301 : Forskningshøjskolen i Haderslev
515302 : Hoptrup Efterskole
515350 : FGU Sønderjylland - Haderslev
515375 : Haderslev DOF Daghøjskole
515376 : Freja, AOF Daghøjskolen
515401 : EUC Syd, Christen Kolds Vej
515402 : Haderslev Handelsskole
515403 : UC SYD Campus Haderslev
515404 : Hærens Konstabelgrundskole
515405 : Pædagoguddannelsen i Haderslev
515406 : CVU Sønderjylland
515407 : CVU Sønderjylland
515408 : Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev
515901 : Louiseskolen
517001 : Tønder Distriktsskole - Digeskolen
517002 : Sdr. Sejerslev Skole
517003 : Østerby Skole
517004 : Deutsche Schule Hoyer
517210 : Tønder Ungdomsskole, Bredebro afdeling
517300 : Højer Efterskole
517375 : Vesteregnens Daghøjskole,AOF Højer/Br.bro/Tønder
517401 : Design Seminariet
519001 : Bovrup Skole
519002 : Felsted Centralskole
519003 : Kliplev Skole
519004 : Søgård Skole
519005 : Varnæs Skole
519006 : Deutsche Privatschule Feldstedt
519007 : Sønderjyllands Internationale Skole
519008 : Søgård Friskole
519210 : Lundtoft Kommunale Ungdomsskole
519300 : Sundeved Efterskole
519350 : EFA-Syd Produktionshøjskolen
521001 : Bedsted Skole
521002 : Ellum Skole
521003 : Distriktsskolen
521004 : Nr. Løgum Centralskole
521005 : Øster Højst Filialskole
521006 : Deutsche Schule Lügumkloster
521007 : Nr. Løgum Tyske Privatskole
521008 : Deutsche Schule Osterhoist
521009 : Vidåskolens Afdeling på Løgumgård
521010 : Løgumkloster Friskole
521011 : Løgumkloster Friskole
521012 : Løgumkloster Lilleskole
521013 : Det Sønderjyske Børneuniversitet
521210 : Tønder Ungdomsskole, Løgumkloster afdeling
521300 : Løgumkloster Efterskole
521301 : Løgumkloster Højskole
521302 : Sportsefterskolen SINE
521401 : Løgumkloster Kirkemusikskole
521901 : Skolehjemmet Strandgården
523001 : Nørreskov-Skolen
523002 : Nordals skolen, afdeling Havnbjerg
523003 : Holm Skole
523004 : Langesø Skole
523005 : Nordals skolen, afdeling Nordborg
523006 : Oksbøl Skole
523007 : Stevning Skole
523008 : Svenstrup Skole
523009 : Østerlundskolen
523010 : Kindercampus Lunden / Deutsche Schule
523011 : Hjortspringskolen
523012 : Oksbøl Friskole
523013 : Friskolen Østerlund
523200 : PPR
523210 : Nordborg Ungdomsskole - Ungdommens Hus
523300 : Nordborg Slots Efterskole
523350 : Als Produktionshøjskole
523375 : Nordals Daghøjskole
525001 : Agerskov Skole
525002 : Arrild Skole
525003 : Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, afd. Bevtoft
525004 : Branderup Skole
525006 : Toftlund Skole
525007 : Agerskov Kristne Friskole
525008 : Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole
525009 : Høllevangskolen
525010 : Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole
525011 : Arrild Friskole og Børnehus
525210 : Toftlund Ungdomsskole
525300 : Agerskov Ungdomsskole
525301 : Musik og Teaterhøjskolen
527001 : Rødding Skole, afdeling Hygum
527002 : Jels Skole
527003 : Rødding Skole, afdeling Lintrup
527004 : Rødding Skole
527005 : Skodborg Børnecenter
527006 : Skrave Skole
527007 : Øster-Lindet Skole
527008 : Rødding Friskole
527009 : Brændstrup Kristne Friskole
527210 : Vejen kommunale Ungdomsskole
527300 : Kongeådalens Efterskole
527301 : Rødding Højskole
527302 : Rødding Fri Fag- og Efterskole
527350 : FGU Kolding Vejen - Vejen - Dalgas Alle
529001 : Genner Univers
529002 : Hellevad Børneunivers
529003 : Hjordkær Skole
529004 : Hovslund Børneunivers
529005 : Rødekro Skole
529006 : Deutsche Schule Rothenkrug
529007 : Fladhøj Skole
529200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
529210 : Rødekro Komm. Ungdomsskole
529300 : Den Norrøne Efterskole
529375 : Rødekro AOF Daghøjskole
530000 : Billund Kommune
530401 : Billund Air Center A/S
531001 : Brøns Skole
531002 : Døstrup Børnehus
531003 : Rømø Skole
531004 : Rejsby Skole
531005 : Skærbæk Distriktsskole
531006 : Vodder Skole
531007 : Skærbæk Realskole
531008 : Brøns Rejsby Friskole
531009 : Friskolen Orion
531200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
531210 : Tønder Ungdomsskole, Skærbæk afdeling
531247 : Renbæk Fængsel, Skolen
531300 : Rejsby Europæiske Efterskole
531350 : Vesteregnens Naturfaglige Produktionshøjskole
533001 : Bakkensbro Skole
533002 : Eckersbergskolen
533003 : Nybøl Børneunivers
533004 : Nydamskolen
533005 : Eckersberg Børneunivers
533210 : Sundeved Ungdomsskole
535001 : Hørup Centralskole
535002 : Kegnæs Skole
535003 : Lysabild Børneunivers
535004 : Tandslet Skole
535005 : Lilleskolen-Als
535006 : Kegnæs Friskole
535007 : Tandslet Friskole
535210 : Sydals Ungdomsskole
535350 : Midt-og Sydals Produktionsskole
535401 : Business College Syd - Mommark Handelskostskole
537001 : Ahlmann-Skolen
537002 : Huholt Skole
537003 : Kløvermarksskolen
537004 : Sønderskov-Skolen
537005 : Sct Jørgens Skole
537006 : Ulkebøl Skole
537007 : Dybbøl-Skolen
537008 : Humlehøj-Skolen
537009 : Deutsche Schule Sonderburg
537010 : Sønderborg Statsskole
537011 : Alssundgymnasiet Sønderborg
537012 : Sønderborg Kristne Friskole
537013 : Alssund Børne- og Ungdomscenter
537014 : Dybbøl Gartnerhjem
537015 : Privatskolen Als
537016 : Døgninstitutionen Broen
537017 : LOF Alssund-Sprogcentret
537018 : Alssundskolen
537019 : Kløver-Skolen
537200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Familie/Unge
537201 : PLC-Sønderborg Skole- og Institutionsafdelingen
537202 : UU Sønderborg
537210 : Ungecentret - 10. klasse
537247 : VUC Syd- Sønderborg afdeling
537300 : Idrætshøjskolen i Sønderborg
537301 : Højskolen Strand
537302 : Dybbøl Efterskole
537303 : Efterskolen Strand
537350 : FGU Sønderjylland - Sønderborg Solglimt
537375 : Sønderborg AOF Daghøjskole
537376 : LOF Alssund - SprogAkademiSyd
537401 : EUC Syd
537402 : Business College Syd - Sønderborg Handelsskole
537403 : Sønderborg Søfartsskole
537404 : Ingeniørhøjskole Syd
537405 : Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg
537406 : Syddansk Universitet, Sønderborg
537407 : Den Sønderjyske Sygeplejeskole
537408 : Hærens Sergentskole
537409 : Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser
537410 : EUC Syd
537411 : Business College Syd
537901 : Voksenskolen Sønderjylland, Sønderborg Afdeling
539001 : Bolderslev Skole
539002 : Burkal Skole
539003 : Bylderup Skole
539004 : Ravsted Børneunivers
539005 : Rens Skole
539006 : Tinglev Skole
539008 : Observationsskolen Sofiedal
539009 : Deutsche Schule Buhrkall
539010 : Deutsche Schule Rapstedt
539011 : Store Jyndevad Tyske Privatskole
539012 : Deutsche Schule Tingleff
539013 : Uge Tyske Privatskole
539014 : Friskolen - Bylderup Bov
539015 : Døgninstitutionen Sofiedal
539200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
539210 : Tinglev Ungdomsskole
539211 : Jugendschule Tingleff
539300 : Den Tyske Efterskole Tinglev
539301 : Rens Ungdomsskole
539302 : Uge Folkehøjskole
539350 : Tinglev Produktionshøjskole
539375 : Tinglev Daghøjskole
539401 : Dansk Kommunalkursus Sønderjyllands Amt
540000 : Sønderborg Kommune
540001 : Lærdansk Sønderborg
540401 : Karlog Air
541001 : Abild Skole
541002 : Jejsing Skole
541003 : Tønder Distriktsskole - Møgeltønder Skole
541004 : Tønder Distriktsskole - Overbygningsskolen
541005 : Jejsing Tyske Privatskole
541006 : Ludwig-Andresen-Schule
541007 : Tønder Distriktsskole - Grundskolen
541008 : Tønder Gymnasium
541009 : Døgninstitutionen Broen
541010 : Tønder10
541200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
541201 : UU Tønder
541210 : Tønder Ungdomsskole, ungdomsskolen
541247 : VUC Syd - Tønder afdeling
541300 : Tønder Landbrugsskole
541301 : Emmerske Efterskole
541401 : EUC Syd, Syd Plantagevej
541402 : Tønder Handelsskole
541403 : Tønder Maskinistskole
541404 : Tønder Statsseminarium
541901 : Voksenskolen Sønderjylland, Tønder Afdeling
543001 : Bregnbjergskolen
543002 : Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, Afdeling Hamm
543003 : Jegerup Skole
543004 : Fællesskolen Nustrup-Sommersted, afd. Nustrup
543005 : Oksenvad Skole
543006 : Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, Over Jerstal
543007 : Simmersted Skole
543008 : Skrydstrup Skole
543009 : Fællesskolen Nustrup-Sommersted, Afdeling Sommers
543010 : Vedsted Skole
543011 : Ungeuniverset-Vojens
543012 : Ørsted Skole
543013 : Den Tyske Privatskole
543014 : Ungdoms- og Uddannelsescenter Vojens
543200 : Børne- og Familierådgivningen
543201 : UU-Haderslev
543210 : Vojens Komm. Ungdomsskole
543300 : Sommersted Efterskole
543301 : Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole
543375 : Vojens Daghøjskole
545001 : Brundlundskolen
545002 : Løjt Kirkeby Skole
545003 : Rugkobbelskolen
545004 : Skolen i Nygade
545005 : Stubbæk Skole
545006 : Deutsche Privatschule Apenrade
545007 : Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
545008 : Aabenraa Statsskole
545009 : Høje Kolstrup Skole
545010 : Høreinstituttet i Åbenrå
545011 : Aabenraa Friskole
545012 : Taleinstituttet Sønderjyllands Amt
545013 : VSU Aabenraa
545014 : Fjordskolen
545015 : AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder
545016 : 10. klasse Aabenraa
545200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
545201 : UC SYD Center for Undervisningsmidler, Haderslev
545202 : Ungdommens Uddannelsesvejledning-Aabenraa
545210 : Aabenraa Ungdomsskole
545247 : VUC Syd - Aabenraa afdeling
545248 : VUC Syd
545300 : Aabæk Efterskole
545301 : Husholdningsskolen på Søgårdhus
545302 : Højskolen Østersøen
545375 : Bov AOF Daghøjskole
545376 : Åbenrå AOF Daghøjskole
545377 : Rødekro AOF Daghøjskole
545378 : Åbenrå FOF Daghøjskole
545401 : EUC Syd, Stegholt
545402 : IBC International Business College Aabenraa
545403 : Åbenrå Maskinistskole
545404 : UC SYD Campus Aabenraa
545405 : AMU Syd, Aabenraa
545406 : Social- og Sundhedsskolen Syd
545901 : Fjordskolen
545902 : Engdalskolen
545903 : Skolehjemmet Strandgården
550000 : Tønder Kommune
550001 : Branderup Friskole
550002 : Toftlund Skole
550200 : Amtsskolepsykologen
550201 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
550202 : Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, CFU
550247 : Tønder Voksenskole
550300 : Højer Design Efterskole
551001 : Enggårdskolen
551002 : Skjoldbjerg Skole
551003 : Vorbasse Skole
551004 : Søndermarkskolen
551210 : Billund Komm. Ungdomsskole
553002 : Kvong Skole
553003 : Lønne Skole
553004 : Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling
553005 : Blåbjergskolen, Outrup afd.
553006 : Stausø Skole
553007 : Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.
553008 : Lydum Friskole
553009 : Blåbjerg Friskole
553010 : Kvong Friskole
553011 : Outrup Skoles Specialklasse
553210 : Blåbjerg Komm.Ungdomsskole Nørrenebel Skole
553300 : Frøstruphave Efterskole
553350 : FGU Vest - Varde
553375 : Blaabjerg Daghøjskole
555001 : Blåvandshuk Skole
555210 : Blåvandshuk Ungdomsskole
555401 : Hærens Kampskole, Oksbøllejren
557001 : Bakkevejens Skole Fortuna
557002 : Darum Børneby
557003 : Gørding Skole Fortuna
557004 : Hunderup Skole
557005 : Vejrup Skole Fortuna
557006 : Nordre Skole Fortuna
557007 : Friskolen i Bramming
557008 : Vestjysk - skole & opholdssted
557200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
557210 : Bramming kommunale Ungdomsskole
557211 : Gørding Ungdomsskole
557212 : Vejrup Ungdomsskole
557300 : Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
557302 : Kjærgård Landbrugsskole
557303 : Sydvestjyllands Efterskole
557401 : AMU-Vest
559001 : Brørupskolen, afdeling Skolegade
559002 : Gjerndrup Skole
559003 : Lindknud Skole
559004 : Brørupskolen, afdeling Nørbøllingvej
559005 : Brørupskolen, afdeling Byagervej
559006 : Kostskolen på Assersbølgård
559007 : Gjerndrup Friskole
559008 : Opholdsstedet Lindknud
559210 : Brørup Ungdomsskole
559375 : Brørup Daghøjskole
561000 : Esbjerg Kommune
561001 : Rendbjerghjemmet
561002 : Bakkeskolen Cosmos
561003 : Boldesager Skole Cosmos
561004 : Bryndum Skole Aura
561005 : Danmarksgades Skole Urban
561006 : Fourfeldtskolen Bohr
561007 : Gammelby Skole
561008 : Gjesing Skole
561009 : Grådybskolen
561010 : Guldager Skole
561011 : Hjerting Skole Aura
561012 : Jerne Skole
561013 : Kokspang Skole
561014 : Ådalskolen Bohr
561015 : Præstegårdsskolen Urban
561016 : Rørkjær Skole Urban
561017 : Kokspang Skole
561018 : Skads Skole Signatur
561019 : Spangsbjergskolen Cosmos
561020 : Stormgades Skole
561021 : Sædding Skole
561022 : Tjæreborg Skole Signatur
561023 : Vester Nebel Skole
561024 : Kvaglundskolen Signatur
561025 : Vestervangskolen
561026 : Esbjerg Realskole
561027 : Esbjerg Gymnasium
561028 : Rybners- STX- Grådybet
561029 : Esbjerg Realkursus
561030 : Sankt Nikolaj Skole
561031 : Esbjerg Realskoles Kursus
561032 : Esbjerg Lilleskole
561033 : Esbjerg Friskole
561034 : Blåbjerggårdskolen
561035 : Nordvangskolen
561036 : Markusskolen
561037 : Høreinstituttet i Esbjerg
561038 : Taleinstituttet i Esbjerg
561039 : Sønderrisskolen Aura
561040 : Esbjerg International School
561041 : Esbjerg Seminariums HF-Kursus
561042 : Vesterhavsskolen Børneafdeling
561043 : Voksenskolen i Esbjerg
561044 : Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
561045 : CSV-Esbjerg, Center for Specialundervisning for V
561046 : Sprogcenter Vest 2009
561047 : Esbjerg Islamiske Skole
561048 : Skole og Familiehuset
561049 : Midtpunktet
561050 : Sløjfen
561051 : Tråden
561052 : Psykiatrien i Region Syddanmark
561053 : Esbjerg Centralsygehus Skolestuen 640
561054 : Jerne Privatskole
561099 : Vestre Skole
561100 : Kommunikation & Hjælpemidler
561101 : Lærdansk Esbjerg
561200 : Pædagogisk Udviklingsafdeling
561201 : UC SYD Center for Undervisningsmidler, Esbjerg
561202 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
561203 : Skoletjenesten Esbjerg Skolevæsen
561204 : Natur- og kulturformidlingscenter Myrtuegård
561205 : UU Esbjerg, Uddannelseshuset
561210 : Esbjerg Ungdomsskole
561247 : VUC Vest, Esbjerg
561248 : VUC Vest
561300 : Esbjerg Højskole
561301 : Bieringhus Efterskole
561350 : Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktion
561375 : Esbjerg AOF Daghøjskole
561376 : Daghøjskolen Sydvestjylland
561377 : Daghøjskolen De Frie Fugle
561378 : Ølgod AOF Daghøjskole og Uddannelsencenter
561379 : AOF Center Sydjylland
561401 : Rybners - EUD - Spangsbjerg Møllevej
561402 : Rybners - HHX - Grådybet
561403 : Statens Søfartsskole
561404 : Maritimt Uddannelsescenter Vest
561405 : Grådyb Seminariet,Esbjerg
561406 : UC SYD Campus Esbjerg
561407 : Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
561408 : Aalborg Universitet Esbjerg
561409 : Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
561410 : Esbjerg Seminarium
561411 : Syddansk Universitet, Esbjerg
561412 : Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg
561413 : AMU-Vest
561414 : Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg
561415 : Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
561416 : Sløjdhøjskolen i Esbjerg
561417 : Dansk Kommunalkursus Ribe Amt
561418 : CVU Vest, Efter- & Videreuddannelsen
561419 : CVU Vest
561420 : CVU Vest
561421 : CVU Esbjerg
561422 : Amu-Center Vestjylland, Esbjerg
561423 : Professionshøjskolen UC Syddanmark
561424 : Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg
561425 : Jordemoderuddannelsen i Esbjerg
561426 : UC Syddanmark - Efter- og videreudd., Esbjerg
561427 : Erhvervsakademi SydVest
561428 : EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken )
561429 : EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej)
561430 : Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg
561431 : EA SydVest, Sønderborg
561432 : Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg
561901 : Vesterhavsskolen
563000 : Fanø Kommune
563001 : Fanø Skole
563002 : Sønderho Skole
563210 : Fanø Ungdomsskole
563300 : Fanø Efterskole
563375 : Fanø Daghøjskole, Kompasrosen
563401 : Fanø Navigationsskole
563402 : Esbjerg Skipperskole
563403 : Fanø Søfartsskole
563404 : Center for det Maritime Sundhedsvæsen
565001 : Filskov Skole
565002 : Grindsted Nordre Skole
565003 : Lynghedeskolen, afdeling Søndre
565004 : Hejnsvig Skole
565005 : Lamborg Skole
565006 : Lynghedeskolen, afdeling Stenderup
565007 : Sdr Omme Skole
565008 : Vesterhede Skole
565009 : Grindsted Vestre Skole
565010 : Grindsted Privatskole
565011 : Hestkær Friskole
565012 : Midtjysk Realkursus
565013 : AGYM - GGES
565014 : 10. Klasse Skolen
565200 : PPR Billund Kommune
565210 : Grindsted Komm. Ungdomsskole
565247 : VUC Vest, Grindsted
565248 : Sdr. Omme Fængsel
565300 : Tronsø Efterskole og Fri Fagskole
565301 : Grindsted Landbrugsskole
565350 : FGU Trekanten - Grindsted
565375 : Grindsted, LOF Daghøjskole
565376 : Grindsted AOF Daghøjskole
565401 : EGYM - GGES
565402 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Tinghusgade
565901 : Åvangsskolen
565902 : Dalsmoseskolen
567001 : Agerbæk Skole
567002 : Hesselho Skole
567003 : Næsbjerg afdeling
567004 : Egekratskolen Fortuna
567005 : Starup Skole
567006 : Nordenskov afdeling
567007 : Årre Skole
567200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
567210 : Helle Komm. Ungdomsskole
567247 : Helle og Ølgod Forb.Kursus
567300 : Øse Efterskole
569001 : Føvling Skole
569002 : Holsted Byskole Hjælpeskole
569003 : Hovborg Skole
569004 : Højmarkskolen
569005 : Stationsskolen
569006 : Stenderup Skole
569007 : Glejbjerg Børne- og Skolecenter
569009 : Holsted Friskole
569210 : Holsted Komm. Ungdomsskole
569300 : Sydjysk Ungdomskostskole
569301 : Hovborg Landboskole
569375 : AOF Holsted Daghøjskole og Uddannelsescenter
571001 : Farup Skole
571002 : Gredstedbro Skole Vadehav
571003 : Hjortlund Skole
571004 : Hviding Skole
571005 : Høm Skole
571006 : Jernved Skole
571007 : Kalvslund Skole
571008 : Kongeådal Skole
571009 : Mandø Skole
571010 : Obbekær Skole
571011 : Spandet-Roager Skole
571012 : Seem-Varming Skole
571013 : Spandet Skole
571014 : Valdemarskolen
571015 : Egebæk-Hviding Skole Vadehav
571016 : Øster Vedsted Skole
571017 : Vittenbergskolen Vadehav
571018 : Nørremarkskolen
571019 : Ribe Katedralskole, stx
571020 : AOF Sprogskole
571021 : Vester Vedsted Friskole
571022 : Riberhus Privatskole
571200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
571210 : Ribe Komm. Ungdomsskole
571247 : VUC Vest, Ribe
571300 : Ungdomshøjskolen ved Ribe
571350 : FGU Vest - Ribe
571375 : Ribe Daghøjskole
571401 : Ribe Katedralskole, egym
571402 : Læreruddannelsen i Esbjerg
571403 : Psykiatrisk Hospital, Hviding
571404 : AMU SYD, Ribe
571901 : Sct Jørgensskolen
571902 : Dagmarskolen
573000 : Varde Kommune
573001 : Alslev Skole
573002 : Billum Skole
573003 : Brorsonskolen
573004 : Horne Skole
573005 : Janderup Skole
573006 : Lykkesgårdskolen
573007 : Orten-Mejls Skole
573008 : Sct. Jacobi Skole
573009 : Thorstrup Skole
573010 : Varde Gymnasium
573011 : Sjelborg-Kokspang Skole
573012 : Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
573013 : Sprogcenter Vest
573014 : Hjulsøgård Ung Skole
573200 : Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning
573210 : Varde Kommunale Ungdomsskole
573247 : VUC Vest, Varde
573300 : Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
573375 : Jobservice Vest, Integrationsskolen
573401 : Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
573402 : Handelshøjskole Syd, Varde
573403 : Konstabelgrunduddannelsen i Hæren
573404 : Varde Tekniske Skole
573405 : Danske Artilleriregiment (DAR)
575000 : Vejen Kommune
575001 : Andst Børne- og Skolecenter
575002 : Askov-Malt Skole
575003 : Grønvangskolen
575004 : Bække Skole
575005 : Gesten Børnecenter
575006 : Kragelund Forskole
575007 : Læborg Skole
575008 : Thorsted Forskole
575009 : Veerst Forskole
575010 : Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen
575011 : Østerbyskolen
575012 : Vejen Gymnasium og HF
575013 : Vejen Friskole
575014 : Friskolen Helios
575015 : Grunnetsgade Skole
575016 : Stationsskolen
575200 : Psykologenheden/PPR
575210 : Vejen kommunale ungdomsskole
575247 : VUC Vest, Vejen
575300 : Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
575301 : Askov Højskole og Efterskole
575302 : Ladelund Landbrugsskole
575303 : Vejen Højskole-Kibbutz
575304 : Store Andst Efterskole
575305 : Sydjyllands Landbrugsskole
575306 : Ladelund Efterskole
575307 : Askov Højskole og Efterskole
575375 : Vamdrup AOF-Daghøjskole
575402 : Vejen Business College
575403 : COK - Sydjylland
575404 : DEKRA Sydjylland A/S
577001 : Ansager Skole
577003 : Gaarde Skole
577004 : Lindbjerg Skole
577005 : Skovlund Skole
577006 : Strellev Skole
577007 : Tistrup Skole
577008 : Ølgod Skole
577009 : Skolen ved Lillesø
577010 : Strellev Friskole
577011 : Skolen ved Skoven
577012 : Skolen ved Tippen
577200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
577210 : Ølgod Komm. Ungdomsskole
577300 : Ølgod Efterskole
577301 : Skovlund Efterskole
577350 : Ølgod Produktionsskole
577375 : Ølgod LOF Daghøjskole
577376 : AOF Ølgod Daghøjskole og Uddannelsescenter
580000 : Aabenraa Kommune
580001 : Småskolen Søgårdhus
580002 : AOF Syd
580300 : Musik og Sang-Efterskolen i Uge
600200 : Studievalg Danmark Center Sydjylland
600201 : Center for Kommunikation og Hjælpemidler
601001 : Brædstrup Skole
601002 : Grædstrup Skole
601003 : Hårup Skole
601004 : Nim Skole og Børnehus
601005 : Sdr. Vissing Skole
601006 : Tønning-Træden Skole
601007 : Voerladegård Skole
601008 : Tønning-Træden Friskole
601009 : Bakkelandets Friskole
601010 : Heldagsskolen Stenagergård
601200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
601211 : Brædstrup Ungdomsskole
603001 : Andkær Skole
603002 : Gårslev Skole
603003 : Gauerslund skole
603004 : Smidstrup-Skærup Skole
603005 : Englystskolen
603006 : Mølledamsskolen
603200 : Fællesrådgivningen for Børkop Kommune
603210 : Børkop Ungdomsskole
603300 : Børkop Højskole
603301 : Brejning Efterskole
603375 : AOF Daghøjskolen Børkop
603901 : Skolen på Kellersvej Voksne
603902 : Amtsspecialskolen for Voksne, Kellersvej
605001 : Bredsten-Gadbjerg skole. Bredsten afdeling
605002 : Egtved Skole
605003 : Firehøjeskolen, Vandel afdelingen
605004 : Firehøjeskolen, Nørup afdelingen
605005 : Vester Nebel Skole
605006 : Vork Skole
605007 : Ødsted Skole
605008 : Øster Starup Skole
605009 : Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
605010 : Egtved Kristne Friskole
605011 : Ansgarskolen
605200 : Børn og Ungeafdelingen
605211 : Egtved Komm. Ungdomsskole
605300 : Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
605301 : Vandel Efterskole
605302 : Ågård Efterskole
605303 : Engelsholm Højskole
605375 : Egtved Daghøjskole
605376 : Egtved AOF Daghøjskole, Midtpunkt
607000 : Fredericia Kommune
607001 : Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget
607002 : Kirstinebjergskolen, Høgevej
607003 : Erritsø Fællesskole, Krogagervej
607004 : Herslev Centralskole
607005 : Købmagergades Skole
607006 : Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej
607007 : Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej
607008 : Kirstinebjergskolen, Havepladsvej
607009 : Fjordbakkeskolen, Skærbæk
607010 : Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov
607011 : Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle
607012 : Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade
607013 : Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej
607014 : 6. Juliskolen
607015 : Fredericia Realskole
607016 : Markholt Olesens Realskole
607017 : Reformert Friskole
607018 : Sct. Knuds Skole
607019 : Fredericia Gymnasium
607020 : Landshøreinstituttet
607021 : Erritsø Fællesskole, Afd. Højmosen
607022 : Fredericia Friskole
607023 : Lillebælt-Skolen
607024 : Rudolf Steiner skolen i Fredericia
607025 : Landshøreinstituttet
607026 : Vejle Amt Kommunikationscentret
607027 : Ryttergrøftvejens Skole
607028 : AOF Fredericia Sprogskolen
607029 : FOF Fredericia Sprogskolen
607030 : 10énde Fredericia
607031 : Sprogcentret Vejle/Fredericia
607032 : Herkules
607033 : Mølledamsskolen
607034 : Lærdansk Fredericia
607200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
607201 : UU Fredericia
607211 : UngFredericia
607212 : Taulov Komm. Ungdomsskole
607247 : VUC Fredericia
607300 : Scenekunsthøjskolen Snoghøj
607350 : FGU Trekanten - Fredericia
607375 : Fredericia Daghøjskole
607376 : Fredericia Idrætsdaghøjskole
607377 : Fredericia-Middelfart Kompetencecenter
607401 : Fredericia Tekniske Skole
607402 : IBC International Business College Fredericia
607403 : Fredericia Maskinmesterskole
607404 : Uddannelseskompagniet G. Telegrafbataljon
607405 : EUC Lillebælt
607406 : Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
607407 : Hærens Føringsstøtteskole
607408 : Dansk Kommunalkursus Fredericia
607409 : AMU Syd, Fredericia
607410 : Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
607411 : Den Danske Scenekunstskole, Fredericia
607901 : Fredericiaskolen
607902 : Østervoldens Skole - Specialskole
609001 : Hovedgård Skole, folkeskoleafdeling
609002 : Søvind Skole
609003 : Østbirk Skole
609004 : Gedved Skole
609005 : Vestbirk Friskole
609210 : Gedved Kommunale Ungdomsskole
609247 : VUC Gedved
609300 : Elbæk Efterskole
609301 : Vestbirk Musik- & Sportsefterskole
609302 : Vestbirk Højskole
609303 : Elbæk Folkehøjskole
609401 : VIA University College, HF i Gedved
609403 : VIA University College - Pædagoguddannelsen i Hor
611001 : Farre Skole
611002 : Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg afdeling
611003 : Ikærskolen
611004 : Firkløverskolen, Givskud afdeling
611005 : Karlskovskolen
611006 : Kollemorten Skole
611007 : Langelund Skole
611008 : Thyregod Skole
611009 : Ullerup Skole
611010 : Øster Nykirke Skole
611011 : Hedegaard Friskole
611012 : Firkløverskolen, Afdelingen på Søndermarken
611013 : Karlskov Friskole
611014 : Firkløverskolen, Elkjær afdelingen
611015 : Firkløverskolen, Ikær afdelingen
611200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
611211 : Give Komm. Ungdomsskole
611300 : Vesterlund Efterskole
611325 : Give Uddannelsescenter
611375 : Give-Grindsted Uddannelsescenter
613001 : Gl. Sole Skole
613002 : Hedensted Skole
613003 : Korning Skole
613004 : Kragelund Skole
613005 : Løsning Skole
613006 : Ølsted Skole
613007 : Daugård Skole
613008 : Bøgballe Friskole
613009 : Vejlefjordskolen (grundskole)
613010 : Realkurset Ved
613011 : Vejlefjordskolen (gymnasium)
613012 : Stjernevejskolen
613013 : Øster Snede Skole
613200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
613201 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
613210 : Ungdomsskolen Hedensted
613247 : VUC Hedensted
613300 : Vejlefjordskolen (efterskole)
613301 : Kragelund Efterskole
613325 : Castberggård
613350 : Produktionsskolen
613351 : Hedensted Produktionsskole
615000 : Horsens Kommune
615001 : Borgerskolen i Skolegade
615002 : Dagnæsskolen
615003 : Egebjergskolen
615004 : Endelave Skole
615005 : Hattingskolen
615006 : Kildegades Skole
615007 : Langmarkskolen
615008 : Ryesgades Skole
615009 : Søndermarkskolen
615010 : Grønagerskolen
615011 : Stensballeskolen
615012 : Lundskolen
615013 : Tordenskjoldsgades Skole
615014 : Østerhåbskolen
615015 : Bankagerskolen
615016 : Hulvej Privatskole
615017 : Sct Ibs Skole
615018 : Horsens Gymnasium & HF, Studentervænget 2
615019 : Sejet Skole
615020 : Højvangskolen, folkeskoleafdeling
615021 : Horsens Gymnasium & HF, Højen 1
615022 : Slotsskolen
615023 : Sygehusundervisningen på Horsens Sygehus
615024 : Horsens Byskole, folkeskoleafdeling
615025 : Bakkeskolen
615026 : Skolen for Udlændinge Horsens
615027 : Rosing Ræderske Dag- og Aftenskole
615028 : Sprogcenter Midt
615029 : Learnmark 10
615030 : Mølledamsskolen
615031 : Højvangskolen, Centerklasser
615032 : Højvangskolen
615033 : Sejet Skole
615200 : Uddannelse og Arbejdsmarked , Tværgående Enhed fo
615201 : UU-Region Horsens
615202 : UU Horsens
615210 : Horsens Ungdomsskole
615211 : Den Kommunale Ungdomsskole
615247 : Horsens VUC
615248 : Horsens HF & VUC
615249 : Enner Mark Fængsel
615250 : Møgelkær Fængsel
615300 : Bygholm Landbrugsskole
615301 : Horsens Folkehøjskole
615350 : FGU Sydøstjylland - Horsens
615375 : Horsens AOF Daghøjskole
615376 : Daghøjskolen Vitus Bering
615401 : Bandagistuddannelsen i Aarhus
615402 : Learnmark Horsens
615403 : Fredericia Maskinmesterskole
615404 : Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens
615405 : AMU Østjylland, Horsens/Silkeborg
615406 : Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
615407 : Dansk Kommunalkursus Horsens
615408 : Vitus Bering Danmark
615409 : Udd. i værdikædeledelse og procesøkonomi i Horsen
615410 : Diplomingeniøruddannelsen i Horsens
615411 : Markedsføringsøkonomuddannelsen i Horsens
615412 : Produktionsteknologuddannelsen i Horsens
615413 : Learnmark Erhverv
615414 : Silkeborg Tekniske Skole, Horsens afd.
615901 : Center for Arbejde, Udvikling & Læring
615902 : Lundagerskolen
617001 : Kollerup Skole
617002 : Bredagerskolen
617003 : Skovagerskolen
617004 : Pigernes Hus
617211 : Jelling Komm. Ungdomsskole
617300 : Brandbjerg Højskole
617375 : Daghøjskolen KS Centret
617401 : Læreruddannelsen i Jelling
617402 : Pædagoguddannelsen i Jelling
617403 : CVU Jelling
617901 : Fårupgård
619001 : As Skole
619002 : Barrit Skole
619003 : Bjerre Skole
619004 : Glud Skole
619005 : Hornsyld Skole
619006 : Juelsminde Forskole
619007 : Juelsminde Skole
619008 : Klakring Vestre Forskole
619009 : Klakring Østre Forskole
619010 : Raarup Skole
619011 : Stouby Skole
619012 : Stenderup Skole
619013 : Hellebjerg Realkursus
619014 : Juelsminde Friskole
619015 : Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescente
619016 : Juelsminde Dagskole
619017 : As Friskole & Naturbørnehave
619018 : Skjoldskolen
619200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
619211 : Juelsminde Kommunale Ungdomsskole
619212 : Rårup Ungdomsskole
619213 : Juelsminde Kommunes Ungdomsskole
619247 : VUC Juelsminde
619300 : Hellebjerg Idrætsefterskole
619301 : Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Akademiet
619302 : Juelsminde Efterskole
619303 : Den Rejsende Højskole i Juelsminde
619305 : Bråskovgård Efterskole
619306 : Juelsminde Husholdningsskole
619307 : Den Internationale Efterskole i Juelsminde
619308 : Vrigsted Efterskole
619309 : Den Rejsende Højskole i Vamdrup (prøver)
621000 : Kolding Kommune
621001 : Alminde-Viuf Fællesskole
621002 : Bramdrup Skole
621003 : Brændkjærskolen
621004 : Dalby Skole
621005 : Dronning Dorothea Skolen
621006 : Eltang Skole og Børnehave
621007 : Harte Skole
621008 : Karen Blixen Skolen
621009 : Riis Toft Skole
621010 : Sct Nicolai Skole
621011 : Sdr Vang Skole
621012 : Bakkeskolen
621013 : Lyshøjskolen
621014 : Sdr. Bjert Skole
621015 : Sdr.Stenderup Centralskole
621016 : Vonsild Skole
621017 : Aalykkeskolen
621018 : Munkevængets Skole
621019 : Kolding Realskole
621020 : Sct. Michaels Skole
621021 : Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School
621022 : Munkensdam Gymnasium
621023 : Nørreskov Skolen
621024 : Kolding Friskole
621025 : Lykkegårdskolen
621027 : CSV Kolding
621028 : Heldagsskolen
621029 : Sprogskolen Kolding
621030 : Skolen, Kolding Sygehus
621031 : Ådalsskolen
621200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
621201 : UU-center Kolding
621210 : Ungdomsskolen Kolding, Syd
621211 : Ungdomsskolen Kolding
621212 : Ungdomsskolen Skolegade
621247 : Kolding HF og VUC
621300 : Efterskolen Kildevæld
621301 : Højskolen Acts Academy
621302 : Kolding Højskole
621303 : Borrehus Folkehøjskole
621304 : Koldingegnens Idrætsefterskole
621325 : AOF Kolding
621350 : FGU Kolding Vejen - Kolding - Esbjergvej
621375 : AOF Daghøjskole Mødestedet, Kolding
621376 : Daghøjskolen Kreaktiv Centret, Kolding
621377 : Kolding Idrætsdaghøjskole
621401 : HANSENBERG
621402 : IBC International Business College
621403 : Kolding Maskinistskole
621404 : UC SYD Campus Kolding
621405 : Kolding Seminarium
621406 : Syddansk Universitet, Campus Kolding
621407 : AMU SYD
621408 : Designskolen Kolding
621409 : IBC International Business College Kolding
621410 : AMU SYD, Kolding
621411 : Professionshøjskolen Syd University College
621412 : UC SYD Efter- og Videreuddannelsen
621413 : IBA Erhvervsakademi Kolding
621414 : IBC International Business College
621415 : IBA Erhvervsakademi Kolding
621416 : EA Kolding, Noma
621901 : Specialundervisningen for Voksne
621902 : Specialundervisning for Voksne
621903 : Markdannerskolen
621904 : Drejens Kostskole
621905 : Behandlingshjemmet Landerupgaard
622325 : AOF Give Uddannelsescenter
623001 : Fynslund Skole og Børnehus
623002 : Kongsbjergskolen
623003 : Skanderup-Hjarup Forbundsskole
623004 : Skanderup Friskole
623210 : Lunderskov Kommunale Ungdomsskole
623300 : Skanderup Efterskole
623301 : Lunderskov Efterskole
623350 : Produktionsskolen på Sporet
625001 : Ejstrupholm Skole
625002 : Gludsted Skole
625003 : Klovborg Skole
625004 : Nørre-Snede Skole
625005 : Friskolen i Thorlund
625006 : Gludsted Friskole
625007 : Klovborg Friskole
625200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
625210 : Ejstrupholm Ungdomsskole
625211 : Nørre Snede Ungdomsskole
625247 : Nr. Snede Fængsel
625300 : Midtjysk Efterskole
625350 : FGU Midt-Vest - Ikast-Brande
627001 : Lindved Skole
627002 : Ølholm Skole og børnehave
627003 : Rask Mølle Skole
627004 : Tørring Skole
627005 : Uldum Skole
627006 : Aale Hjortsvang Skole
627007 : Tørring Gymnasium
627008 : Grejs Friskole
627211 : Tørring-Uldum Ungdomsskole
627212 : Rask Mølle Ungdomsskole
627247 : VUC Tørring
627300 : Flemming Efterskole
627301 : Uldum Højskole
627350 : Tørring Produktionsskole
627375 : Tørring Daghøjskole
629001 : Vamdrup Skole
629002 : Ødis Skole
629003 : Kongeåskolen
629004 : Skanderup-Hjarup Forbundsskole
629005 : Grønnebakken
629200 : PPR Lunderskov-Vamdrup
629210 : Ungdomsskolen Vamdrup
629300 : Vamdrup Efterskole
629301 : Den Rejsende Højskole i Vamdrup
629375 : Vamdrup AOF Daghøjskole
630000 : Vejle Kommune
630001 : Riis-Huset
630002 : Team Ravning
630003 : Fårupgård Ungecenter
630004 : Plan b Skole
630005 : Skibet Skole - specialklasser 7. - 10. kl.
630247 : VUC Vejle, Give afdeling
630248 : Campus Vejle HF & VUC
630300 : Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (ef
630375 : AOF Vejle-Fredericia
630401 : UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
630402 : Bioanalytikeruddannelsen i Odense
631001 : Vejle Midtbyskole, afdeling Damhaven
631002 : Engum Skole
631003 : Grejsdal Skole
631004 : Hover Skole
631005 : Højen Skole
631006 : Kirkebakkeskolen
631007 : Klostergades Skole
631008 : Vejle Midtbyskole, afdeling Langelinie
631009 : Mølholm Skole
631010 : Nyboesgades Skole
631011 : NOVAskolen
631012 : Petersmindeskolen
631013 : Skibet Skole
631014 : Søndermarksskolen
631015 : Vinding Skole
631016 : Charlotteskolen
631017 : Hældagerskolen
631018 : Kirstine Seligmanns Skole
631019 : Sct. Norberts Skole
631020 : Vejle Realkursus
631021 : Rødkilde Gymnasium
631022 : Rosborg Gymnasium & HF
631023 : Vejle Friskole
631024 : Steiner Skolen i Vejle
631025 : Vejle Amts Høreinstitut
631026 : Taleinstituttet i Vejle
631027 : Sygehusundervisn. i Vejle Komm., Kolding Sygehus
631029 : Lukas-Skolen
631030 : CSV Vejle (Center for Specialundervisning for Vok
631031 : FOF Vejle Sprogskolen
631032 : AOF Sydøstjylland
631033 : Sprogcenter Vejle
631034 : 10. Klasse UngdomsCenter Vejle
631200 : Tværfagligt Center for Børn og Unge
631201 : UCL Center for Undervisningsmidler, Vejle
631202 : UU Vejle
631211 : Vejle Komm. Ungdomsskole
631247 : VUC Vejle
631300 : Grejsdalens Efterskole
631301 : Bøgevangskolen, Vejle Fri Fagskole
631302 : Skolen for Gastronomi, Musik & Design
631303 : Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (hø
631325 : AOF Vejle, Fuu
631350 : FGU Trekanten - Vejle - Sandagerveje
631351 : FGU Trekanten - Vejle - Boulevarden
631352 : Produktionsskolen, Genbrugsværksted
631375 : Vejle Kvil Daghøjskole
631376 : Vejle AOF Daghøjskole
631378 : Daghøjskolen i Vejle
631401 : Vejle Tekniske Skole
631402 : Campus Vejle
631403 : Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
631404 : Sygehjælperskolen i Vejle Amt
631405 : Dansk Textil Institut
631408 : Vejle Statsseminarium
631409 : Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt
631410 : Dansk Kommunalkursus Vejle
631411 : AMU SYD, Vejle
631412 : Nygaard Gruppen Vejle A/S
631413 : Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden
631414 : CVU Lillebælt
631901 : Petersholmsskolen-Børneskolen
631902 : Børne og Unge Center Vejle Fjord
650200 : Børn- og Ungeafdelingen
650201 : Studievalg Danmark Center Midt- og Vestjylland
651001 : Aulum-Hodsager Skole, Aulum
651002 : Feldborg Centralskole
651003 : Haderup Skole
651004 : Aulum-Hodsager Skole, Hodsager
651005 : Aulum Kristne Friskole
651200 : PPR Aulum Haderup Kommune
651210 : Aulum-Haderup Ungdomsskole
653001 : Blåhøj Skole
653002 : Dalgasskolen
653003 : Artium-skolen
653004 : Uhre Skole
653005 : Brande Kost-og Realskole
653006 : Uhre Friskole
653210 : Brande Kommunale Ungdomsskole
653301 : Brande Højskole
653302 : Bibel-Højskolen i Brande
653401 : Plejehjemsassistentskolen i Brande
653402 : Ringkjøbing Amtskommunes Efteruddannelsescenter
653403 : Ringkøbing Amts Social- og Sundhedsskole
655001 : Hemmet Skole
655002 : Hoven Skole
655003 : Lyne Skole
655004 : Lønborgskolen
655005 : Bork Skole
655006 : Sdr Bork Skole
655007 : Sdr. Vium Skole
655008 : Tarm Skole
655009 : Ådum Børneunivers
655010 : Vestjysk Gymnasium Tarm
655011 : Vostrup Kostskole
655012 : Sdr. Vium Friskole
655013 : Lyne Friskole
655200 : PPR, Område Syd
655210 : Egvad Kommunale Ungdomsskole
655211 : Bork / Hemmet Ungdomsskole
655300 : Blåkilde Efterskole
655301 : Hoven Ungdomsskole
655302 : Efterskolen Solgården
655303 : Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater
655304 : Sdr. Bork Efterskole
655305 : Bork Havn Efterskole
657000 : Herning Kommune
657001 : Læringscenter Syd, Arnborg
657002 : Bethaniagades Skole
657003 : Fasterholt Skole
657004 : Gullestrup Børnecenter
657005 : Hammerum Skole
657006 : Haunstrup Skole
657007 : Herningsholmskolen
657008 : Sunds-Ilskov Skole, Ilskov
657009 : Læringscenter Syd, Kølkær
657010 : Lind Skole
657011 : Nørregades Skole
657012 : Simmelkær Skole
657013 : Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
657014 : Snejbjerg Skole
657015 : Studsgaard Skole
657016 : Sunds-Ilskov Skole, Sunds
657017 : Skolen på Sønderager
657018 : Tjørring Skole
657019 : Vestervangskolen
657020 : Gjellerupskolen
657021 : Holtbjergskolen
657022 : Lundgårdskolen
657023 : Brændgårdskolen
657024 : Hammerum Fri- og Efterskole (friskolen)
657025 : Herning Friskole
657026 : Tjørring Kristne Friskole
657027 : Midtjyllands Kristne Friskole
657028 : Herning Friskole Grundskolekursus
657030 : Herning Gymnasium
657031 : Engbjergskolen
657032 : Højgårdskolen
657033 : Høreafdelingen
657034 : Taleafdelingen
657035 : Skalmejeskolen
657036 : Parkskolen
657037 : Børneskolen Bifrost
657038 : Børneskolen Familiehøjskolen Skærgården
657039 : Lærdansk Herning
657040 : Ungdomscenter Herning
657041 : Simmelkjær Friskole
657042 : Studsgård Friskole
657099 : Herning Komm. Kursus T. Realeksamen
657100 : Center for Kommunikation
657101 : Herning HF
657102 : AOF Herning
657104 : FOF Herning
657105 : Nørholm Kollegiet
657200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
657201 : VIA Center for Undervisningsmidler, Herning
657202 : UU-Herning
657210 : UngHerning
657211 : Hammerum- Gjellerup Ungdomsskole
657212 : Rind Ungdomsskole
657213 : Snejbjerg Ungdomsskole
657214 : Sunds Ungdomsskole
657247 : Herning VUC
657248 : Herning HF og VUC
657300 : Hammerum Fri- og Efterskole (efterskolen)
657301 : Hammerum Husholdningsskole
657302 : Højskolen Skærgården
657303 : Herningsholm Erhvervsskole, Agroskolen Hammerum
657304 : Herning Højskole
657305 : Agroskolen Hammerum
657350 : FGU Midt-Vest - Herning
657375 : Minihøjskolen i Herning
657376 : Herning AOF Daghøjskole
657377 : Herning Projektdaghøjskole
657378 : Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole
657379 : Herning FOF Daghøjskole
657401 : Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
657402 : Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning
657403 : VIA University College, Campus Herning
657404 : Herning Tekniske Skole
657405 : Sygeplejeskolen i Herning
657406 : Herning Seminarium og HF-Kursus
657407 : Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
657408 : AMU-Center for Ringkøbing Amt
657409 : Den Danske Eksportskole
657410 : Aarhus Universitet i Herning
657412 : Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
657413 : Dansk Kommunalkursus Herning
657414 : CVU Herning
657415 : Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Herning
657416 : Herningsholm Erhvervsskole, Erhvervsuddannelser
657417 : Herningsholm Erhvervsskole, EUD/EUX Business Hern
657418 : Erhvervsakademi MidtVest
657419 : Erhvervsakademi MidtVest, Herning
657420 : Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro
657901 : Ungdomscenter Knudmosen
657902 : Valdemarskolen
659001 : Holmsland Skole
659002 : Hvide Sande Skole
659003 : Fjordskolen
659210 : Holmsland Ungdomsskole
659301 : Holmsland Efterskole
659350 : Klittens Produktionsskole
661000 : Holstebro Kommune
661001 : Borbjerg Skole og Børnehus
661002 : Rolf Krake Skolen
661003 : Halgård Skole
661004 : Idom-Råsted Skole og Børnehus
661005 : Mejrup Skole
661006 : Måbjerg Skole
661007 : Naur-Sir Skole og Børnehus
661008 : Nr Felding skole og Børnehus
661009 : Nørrelandsskolen
661010 : Sct. Jørgens Skole
661011 : Skave Skole og Børnehus
661012 : Sønderlandsskolen
661013 : Tvis Skole
661014 : Nørre Boulevard Skolen
661015 : Holstebro Gymnasium og HF
661016 : Den Kristne Friskole i Holstebro
661017 : Ellebækskolen
661018 : Holstebro Friskole
661019 : Voksenskolen Måbjerg
661020 : Balletskolen
661021 : Sprogcentret Holstebro
661200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
661201 : UU-Nordvestjylland, KUI Holstebro
661210 : Holstebro Kommunale Ungdomsskole
661247 : VUC Holstebro
661248 : VUC Holstebro-Lemvig-Struer
661300 : Idrætsefterskolen Lægården
661301 : Holstebro Højskole
661302 : Lægård Landbrugsskole
661303 : Orkesterefterskolen
661350 : Produktions- og Udviklingscentret 'Lille Døes'
661351 : Holstebro Produktionsskole
661375 : Holstebro Daghøjskole
661376 : Holstebro FOF Minidaghøjskole
661377 : Minihøjskolen i Holstebro
661401 : Holstebro Tekniske Skole
661402 : Uddannelsescenter Holstebro, HHX/HTX og EUD/EUX B
661403 : Holstebro Maskinistskole
661404 : Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, VIA UC
661405 : Økonomaskolen Holstebro
661406 : VIA University College, Campus Holstebro
661407 : Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro - VIA UC
661408 : AMU-Center for Ringkøbing Amt
661409 : Ringkjøbing Amts Social- og Sundhedsskole
661410 : Dansk Kommunalkursus Holstebro
661411 : Holstebro Tekniske Skole
661412 : cvu vita
661413 : COK - Midt - Vestjylland
661414 : Uddannelsescenter Holstebro, HTX og EUD/EUX Tekni
661415 : Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro - VIA UC
661416 : Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro - VIA UC
661901 : Specialkompetence Holstebro, Odinsvej
661902 : Projektgården
663001 : Bording Skole
663002 : Engesvang Skole
663003 : Ikast Østre Skole
663004 : Ikast Vestre Skole
663005 : Isenvad Skole
663006 : Ikast Nordre Skole
663007 : Ikast-Brande Gymnasium
663008 : Hyldgårdsskolen
663009 : Bøgildskolen, Projectskolen i Ikast
663010 : Ikast-Brande Ungdomscenter
663011 : Småskolen Christianshede
663200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
663210 : Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole
663300 : Hestlund Efterskole
663301 : Idrætsskolerne Ikast
663302 : Idrætsskolerne Ikast (efterskolen)
663375 : Ikast AOF Daghøjskole
663401 : Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Ikast
663402 : VIA University College, Ikast
663403 : Herningsholm Erhvervsskole, EUD/EUX Business Ika
665000 : Lemvig Kommune
665001 : Bøvling Skole
665002 : Christinelyst og Klinkby Skole
665003 : Ramme Skole
665004 : Fabjerg Skole
665005 : Tangsø skole
665006 : Gudum Skole
665007 : Alt i et-Skolen, Klinkby
665008 : Lemvig Skole
665009 : Lomborg Skole
665010 : Møborg Hovedskole
665011 : Nørlem Skole
665012 : Nørre Nissum Skole- og Børneunivers
665013 : Nees Skole
665014 : Bonnet Friskole
665015 : Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)
665016 : Fjaltring Friskole
665017 : Nordvestjysk Realkursus
665019 : Hygum Kostskole
665020 : Lemtorpskolen
665021 : Lemvig Gymnasium, STX og HHX
665022 : Friskolen i Lemvig
665023 : Lemvig Kristne Friskole
665024 : Udefriskolen
665025 : VIA University College, HF Nørre Nissum
665026 : STU Lemvig
665200 : Børne- og Familiecentret
665210 : Lemvig Ungdomsskole
665247 : VUC Lemvig
665301 : Nørre Nissum Efterskole
665302 : Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
665303 : Seniorhøjskolen, Nr. Nissum
665304 : Nørre Nissum Højskole
665305 : Agroskolen Kongensgaard
665306 : Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (efterskole)
665307 : Fenskær Efterskole
665308 : Den Norrøne Efterskole
665309 : Kongensgaard Efterskole
665310 : Livsstilshøjskolen Gudum
665350 : FGU Skolen Lemvig
665375 : Bøgelund Daghøjskole
665401 : Lemvig Gymnasium , EUX og EUD
665402 : VIA University College, Nørre Nissum
665403 : Klosterheden Specialarbejderskole
667001 : Ringkøbing Skole, afd. Alkjær
667002 : Hee Skole
667003 : Hover Skole
667004 : Højmark Skole
667005 : Lem Stationsskole
667006 : No Skole
667007 : Rindum Skole
667008 : Ringkøbing Skole, afd. Rindum
667009 : Stadil/Vedersø Skole
667010 : Torsted Skole
667011 : Vedersø Skole
667012 : Velling Skole
667013 : Ølstrup Skole
667014 : Tim Skole
667015 : Ringkjøbing Gymnasium
667016 : Det Kristne Gymnasium
667017 : Rindum Kjærgaard
667018 : Velling Friskole
667019 : Ølstrup Friskole
667020 : No Friskole
667021 : Hover/Thorsted Friskole
667200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Område Vest
667210 : Ringkøbing Kommmunale Ungdomsskole
667247 : UCRS VUC Ringkøbing
667300 : Fjordvang Efterskole
667301 : Vestjyllands Højskole
667302 : Holmsland Efterskole
667303 : Vedersø Idrætsefterskole
667350 : Ringkøbing Produktionsskole
667351 : Produktionsskolen Ringkøbing Udd.- Erhvervscenter
667375 : Vester Tim Daghøjskole
667401 : UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing
669001 : Borris Skole
669002 : Byskolen
669003 : Skolen i Skjern - afdelingen på Enghavevej
669004 : Stauning Skole
669005 : Dejbjerglund Skole
669006 : Faster-Astrup Skole
669007 : Rækker Mølle Skolen
669008 : Skolen i Skjern - afdelingen på Klostervej
669009 : Skjernegnens Realkursus
669010 : Skjern Kristne Friskole
669011 : Bækgårdsskolen
669012 : Projektskolen i Skjern
669013 : Sprogcenter Syd
669014 : Sprogcenter Syd
669200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
669201 : UU Ringkøbing-Skjern
669210 : Skjern Ungdomsskole
669247 : UCRS VUC Skjern
669248 : VUC Ringkøbing Fjord
669300 : Borris Landbrugsskole
669301 : Sædding Efterskole
669302 : Dejbjerglund Efterskole
669303 : Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjer
669304 : Finderup Efterskole
669350 : FGU Midt-Vest - Ringkøbing-Skjern
669375 : Skjern/Egvad AOF Daghøjskole
669401 : UCRS Skjern Tekniske Skole
669402 : UCRS EUD & EUX Business
669403 : DEKRA Midtjylland ApS
669404 : Vestjysk Storvognsskole ApS
669901 : Skjernåskolen
671000 : Struer Kommune
671001 : Limfjordskolen Struer, Drosselvej
671002 : Hjerm Landsbyordning
671003 : Humlum Landsbyordning
671004 : Langhøjskolen
671005 : Bremdal Skole
671006 : Limfjordskolen Struer, Gimsing
671007 : Struer Borgerskole
671008 : Venø Skole
671009 : Parkskolen
671010 : Struer Statsgymnasium
671011 : Struer Friskole
671012 : Resen Skole
671013 : Resen Friskole
671014 : Struer Statsgymnasium
671015 : Opholdsstedet Skarbyvej
671200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
671210 : Struer Kommunale Ungdomsskole
671247 : Forberedelseskurset
671248 : VUC Struer
671300 : Struer Fri Fag- og Højskole
671302 : Hardsyssel Efterskole
671303 : Venø Efterskole
671375 : AOF Struer Daghøjskole
671401 : Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen
671402 : Struer Erhvervsskole
671403 : Struer Erhvervsskole
671901 : Godthåbsvejens Skole
673001 : Harboøre Skole og Børnecenter
673002 : Thyborøn Skole
673210 : Thyborøn-Harboøre Ungdomsskole
673300 : Thyborøn Efterskole
673401 : Thyborøn Skipperskole
673402 : EUC Nordvest, Fiskeriskolen
675001 : Thyholm Skole
675002 : Jegindø Skole
675003 : Jestrup Centralskole
675004 : Odby Skole
675005 : Børnehjemmet Søndbjerggård
675006 : Thyholm Friskole
675210 : Thyholm Ungdomsskole
675300 : Søndbjerg Efterskole
675301 : Lyngs Idrætsefterskole
675302 : Jegindø Efterskole
677001 : Nøvling Skole
677002 : Timring læringscenter
677003 : Vildbjerg Skole
677004 : Sørvad-Ørnhøj Skole
677005 : Vind Skole
677006 : Ørnhøj Skole
677007 : Skibbild Friskole
677008 : Kildebakkeskolen
677200 : PPR Trehøje Kommune
677210 : Trehøje Kommunale Ungdomsskole
677300 : Nøvlingskov Efterskole
677350 : Trehøje Produktionsskole
679001 : Bur Skole
679002 : Husby Skole
679003 : Sdr. Nissum Skole
679004 : Staby Skole og Børnehus
679005 : Thorsminde Skole
679006 : Ulfborg Skole
679007 : Ulfborg Hovedskole
679008 : Vemb Skole og Børnehus
679009 : Ulfborg Friskole
679010 : Friskolen i Tvind
679011 : Sønder Nissum Friskole
679012 : Uddannelsescenter Mariebjerg
679210 : Ulfborg-Vemb Ungdomsskole
679300 : Staby Efterskole
679301 : Den Rejsende Højskole
679302 : Tvind Efterskole
679303 : Den Internationale Efterskole i Tvind
679304 : Husby Efterskole
679305 : Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej
679306 : Tvind Håndarbejdsskole
679307 : Den Internationale Efterskole på Nebbeg (Prøver)
679308 : Den Internationale Højskole Nebbegård (Prøver)
679309 : Bustrup Efterskole (prøver)
679350 : Ulfborg-Vembs Produktionsskole
679401 : AMU-Center Ulfborg Kjærgaard
679402 : AMU-Center Hoverdal Statens Kursusskole
679403 : Det Nødvendige Seminarium
679404 : Mercantec, Ulfborg afdeling
679901 : Pallisbjerg Kostskole
681001 : Spjald Skole
681002 : Fjelstervang Skole
681003 : Børnenes Hus, Grønbjerg
681004 : Herborg Skole
681005 : Nr.Vium Skole
681006 : Nr. Vium-Troldhede Skole
681007 : Videbæk Skole
681008 : Vorgod-Barde Skole
681009 : Videbæk Kristne Friskole
681210 : Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
681300 : Brejninggaard Efterskole
681350 : Videbæk Produktionsskole
681401 : Mercantec, AMU Hoverdal
683001 : Ejsing Skole og børnehus
683002 : Herrup Skole
683003 : Mogenstrup Skole
683004 : Ryde Skole
683005 : Sevel Skole og Børnehus
683006 : Vinderup Skole
683007 : Vinderup Realskole
683008 : Rydhave Slots Ungdomsskole
683009 : Hjelm Hede Friskole
683210 : Vinderup Kommunale Ungdomsskole
683300 : Rydhave Slots Efterskole
683301 : Handbjerghus Ungdomskostskole
685001 : Kibæk Skole
685002 : Sdr. Felding Skole og Børneunivers
685003 : Skarrild Skole
685004 : Stakroge Skole
685005 : Karstoft Friskole
685210 : Aaskov Ungdomsskole
685300 : Sdr.Felding Højskole
685301 : Sdr. Feldings Efterskole
700002 : Amtskonsulenten for Fritidsundervisning
700200 : Børn og Unge Området
700201 : Studievalg Danmark Center Østjylland
701001 : Ebeltoft Skole
701002 : Rosmus Skole
701003 : Molsskolen
701004 : Tirstrup Skole
701005 : Toftevangskolen
701006 : Syddjurs Friskole
701007 : Egedalsskolen
701210 : Ebeltoft Ungdomsskole
701211 : Rosmus Ungdomsskole
701212 : Ungdomsskolen Mols
701247 : VUC Djursland - Ebeltoft
701300 : Femmøller Efterskole
701301 : Den Europæiske Filmhøjskole
701302 : Tirstrup Idrætsefterskole
701303 : Helgenæs Naturefterskole
701304 : Djurslands Folkehøjskole, Råmosegaard
701350 : Ebeltoft Produktionsskole
701375 : Ebeltoft Daghøjskole
701376 : Ebeltoft Sundhedsdaghøjskole
703001 : Gyvelhøjskolen
703002 : Hestehaveskolen
703003 : Herskindskolen
703004 : Skovbyskolen
703005 : Galten Friskole
703006 : Stjærskolen
703007 : Den Fri Hestehaveskole
703008 : Center 10,Skraavejen
703200 : Børnerådgivningen
703211 : Galten Kommunale Ungdomsskole
703247 : Galten Enkeltfagskursus
703300 : Klank Efterskole
703375 : Galten AOF Daghøjskole
705001 : Gjern Skole
705002 : Grauballe Skole
705003 : Fårvang Skole
705004 : Sorring Skole
705005 : Voel Skole
705006 : Klippen, Den Kristne Friskole
705007 : Karolinelundskolen
705008 : Faarvang Skole
705200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
705211 : Gjern Kommunale Ungdomsskole
705375 : Gjern Daghøjskolen
706000 : Syddjurs Kommune
706001 : Brunmosegård
706210 : Syddjurs Ungdomsskole
706211 : Syddjurs Ungdomsskole - heltidsundervisningen
707000 : Norddjurs Kommune
707001 : Anholt Skole
707002 : Mølleskolen
707003 : Søren Kanne-Skolen, afdeling Toubro
707004 : Søren Kanne-Skolen, afdeling Vestre
707005 : Søren Kanne-Skolen, afdeling Østre
707006 : Åboulevarden
707007 : Trustrup Realskole
707008 : Grenaa Gymnasium
707009 : Norddjurs Friskole
707010 : Søren Kanne Skolen
707011 : 10. Klasse Center Djursland
707012 : Djursland Lilleskole
707200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grenå
707201 : UU Norddjurs
707211 : Ungnorddjurs
707212 : Grenå Marthaskole
707247 : VUC Djursland - Grenaa
707248 : VUC Djursland
707350 : FGU Østjylland - Grenå
707375 : Grenå Daghøjskole
707401 : Grenå Handelsskole
707402 : Viden Djurs, VID Erhvervsuddannelser Grenaa
707403 : Viden Djurs
707404 : Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
707405 : Grenaa Fiskeriskole
707406 : VIA University College, Grenaa
707407 : Viden Djurs, VID Gymnasier Grenaa
707408 : AMU-Djursland, Grenå afdeling
707409 : Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland afd.
709001 : Hadsten Skole
709002 : Voldum Skole
709003 : Hadbjerg Skole
709004 : Østervangskolen
709005 : Bavnehøjskolen
709006 : Favrskov Gymnasium
709007 : Det socialpædagogiske opholdssted Føniks
709200 : UU-Favrskov
709210 : Hadsten Ungdomsskole
709247 : Randers HF & VUC
709300 : Linieskolen, Hadsten Fri Fagskole
709301 : Hadsten Højskole
709375 : AOF MIDT Silkeborg
709401 : Den jydske Haandværkerskole
710000 : Favrskov Kommune
710001 : Kanonskolen
710002 : MENTIQA-Østjylland
710003 : Frijsendal Friskole
710200 : PPR Favrskov
711001 : Skovvangskolen
711002 : Østervangsskolen
711003 : Haurum-Sall Skole
711004 : Søndervangskolen
711005 : Regnbueskolen
711200 : PPR Hammel
711211 : Hammel Kommunale Ungdomsskole
711300 : Frijsenborg Efterskole
713001 : Haldum-Hinnerup Skolen
713002 : Korsholm Skole
713003 : Rønbækskolen
713004 : Præstemarkskolen
713005 : Friskolen i Hinnerup
713200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
713211 : Favrskov Ungdomsskole
713247 : Hammel Forberedelseskursus
715001 : Bakkeskolen
715002 : Veng Skole og Børnehus
715003 : Højboskolen
715004 : Heltidsundervisningen
715005 : Hørningskolen
715211 : Hørning Kommunale Ungdomsskole
715300 : Efterskolen Ådalen og Åskolen - friskolen i Hørn
715350 : FGU Sydøstjylland - Skanderborg
717001 : Houlbjerg-Granslev Skole
717002 : Langå Skole
717003 : Lilleåskolen
717004 : Munkholmskolen
717005 : Værum-Ørum Skole
717010 : Heldagsskolen i Houlbjerg
717200 : Børnepsykologisk Rådgivning
717211 : Langå Ungdomsskole
719001 : Assens Skole
719002 : Havndal Skole
719003 : Mariager Skole
719004 : Vindblæs Friskole
719005 : Bølgebryderen
719006 : Kridthuset
719007 : Hedehuset
719008 : Fonden Opholdsstedet Lindely
719210 : Mariager Ungdomsskole
719247 : Mariager Enkeltfagskursus
719300 : Skrødstrup Efterskole
719301 : Mariager Høj- & Efterskole (Højskolen)
719302 : Mariager Høj- & Efterskole (Efterskolen)
719303 : Efterskolen Frydensberg
719304 : Efterskolen Alterna
719350 : Produktionsskolen Hama
719901 : Skolen på Sødisbakke
721001 : Bauneskolen
721002 : Kolind skole
721003 : Pindstrup Skole
721004 : Marienhoffskolen
721005 : Ryomgaard Realskole
721006 : Ryomgård Realskoles Kursus
721007 : Pindstrupskolen
721200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
721210 : Midtdjurs Ungdomsskole
721300 : Kolindsund Efterskole
721350 : FGU Østjylland - Ryomgård
721375 : Rougsø Daghøjskole 'Georgsminde'
721401 : Tradium, Ring Djursland
721402 : AMU-Djursland
721901 : Djurslandsskolen
721902 : Marie Magdalene Skole
723001 : Grønhøjskolen
723002 : Gjerlev-Enslev Skole
723003 : Hald-Kærby skole
723004 : Korshøjskolen
723005 : Mellerup Fri- og Efterskole - (friskolen)
723200 : PPR Nr.Hald, Personforvaltningen
723210 : Korshøjskolens Ungdomsskole
723211 : Nørhald Ungdomsskole
723300 : Mellerup Fri- og Efterskole - (efterskolen)
725001 : Bønnerup Forskole
725002 : Fjellerup Skole
725003 : Gjerrild-Bønnerup Skole
725004 : Glesborg Skole
725005 : Voldby Skole
725006 : Ørum Skole
725007 : Brundhøjskolen
725008 : Norddjurs Friskole
725009 : Djurslandsskolen
725010 : Gjerrild Bønnerup Friskole
725011 : Stendysseskolen
725012 : Døgncentret for Børn & Familier Rishøj
725013 : Opholdsstedet Østergaard
725014 : Det Socialpædagogiske Opholdssted Nordlys
725210 : Nørre Djurs Ungdomsskole
725212 : Voldby Ungdomsskole
725247 : Øst-Djurslands Forberedelseskursus
725300 : Djurslands Efterskole
725301 : Efterskolen Helle
725302 : Væksthøjskolen Djursland
725303 : Efterskolen Fremtidsbroen
725351 : Nørre Djurs Produktionsskole
725375 : Norddjurs Daghøjskole
727000 : Odder Kommune
727001 : Gylling Skole & Børnehus
727002 : Hou Skole og Børnehus
727003 : Hundslund Skole og Børnehus
727004 : Parkvejens Skole
727005 : Randlev Skole
727006 : Saksild Skole og Børnehus
727007 : Vestskolen
727008 : Tunø Skole
727009 : Ørting-Falling Centralskole
727010 : Alrø Friskole
727011 : Rathlouskolen
727012 : Odder Gymnasium
727013 : Odder Lille Friskole
727014 : Vestermarkskolen
727015 : Hadruplund
727016 : 10. Klasses Center
727200 : Børne- og Familiecentret
727211 : Odder Ungdomsskole
727247 : Odder Enkeltfagskursus
727248 : EUD/EUX og VUC Odder
727300 : Gylling Efterskole
727301 : Eriksminde Efterskole
727302 : Egmont Højskolen
727303 : Odder Højskole
727304 : Rude Strand Seniorhøjskole
727305 : Hou Maritime Idrætsefterskole
727306 : Rudehøj Efterskole
727350 : FGU Sydøstjylland - Odder
727375 : Odder AOF Daghøjskole
727401 : Aarhus Business College, Handelsfagskolen
729001 : Asferg Skole
729002 : Blicherskolen
729003 : Fårup Skole og Børneby
729004 : Sønderbækskolen
729005 : Bjerregrav Skole
729006 : Fussingø-egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue
729200 : Børne og ungerådgivningen
729210 : Purhus Marthaskole
729211 : Purhus Ungdomsskole
729300 : Nørbæk Efterskole
730000 : Randers Kommune
730375 : AOF MIDT Favrskov-Randers
730401 : Erhvervsakademi Dania
730402 : Erhvervsakademi Dania, Hadsten
730403 : Erhvervsakademi Dania, Horsens
730404 : Erhvervsakademi Dania, Randers
730405 : Erhvervsakademi Dania, Randers (Vester Alle)
730406 : Erhvervsakademi Dania, Skive
730407 : Erhvervsakademi Dania, Skive (Kongsvingervej)
730408 : Erhvervsakademi Dania, Viborg
730409 : Erhvervsakademi Dania, Bygholm
730410 : Erhvervsakademi Dania, Grenaa
730411 : Erhvervsakademi Dania, Hobro
730412 : Erhvervsakademi Dania, Odder
730413 : Erhvervsakademi Dania, Silkeborg (Kejlstrupvej)
730414 : Erhvervsakademi Dania, Silkeborg
730415 : Erhvervsakademi Dania, Skanderborg
730416 : EA Dania, Viborg (H.C. Andersens Vej)
730417 : Randers Social- og Sundhedsskole, Randers afd.
731001 : Hadsundvejens Skole
731002 : Hobrovejens Skole
731003 : Hornbæk Skole
731004 : Kristrup Skole
731005 : Nyvangsskolen
731006 : Rismølleskolen
731007 : Rytterskolen
731008 : Søndermarkskolen
731009 : Søren Møllersgades Skole
731010 : Tirsdalens Skole
731011 : Vestervangsskolen
731012 : Vorup Skole
731013 : Østervangsskolen
731014 : Nørrevangsskolen og NORD10
731015 : C. la Cours Skole
731016 : Forberedelsesskolen
731017 : Randers Realskole
731018 : Sankt Mikael Skole
731019 : Randers Lille Skole
731020 : C. La Cours Skoles Realkursus
731021 : Randers HF, Uddannelsescentret
731022 : Randers Statsskole
731023 : Paderup gymnasium
731024 : Marthaskolen i Randers
731025 : CSV Randers
731026 : Oust Mølleskolen
731027 : Randers Friskole & Børnehus
731028 : Sprogcenter Randers
731029 : Fonden Valdemarhus
731030 : Randers Specialskole
731031 : Randers HF
731200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
731201 : Skolernes Udviklingscenter
731202 : UU Randers
731211 : Randers Ungdomsskole
731212 : Marthaskolen i Randers
731213 : Randers Ungdomsskole Syd
731214 : Vorup Ungdomsskole
731215 : Dronningborg Ungdomsskole
731216 : Randers Ungdomsskole Vest
731247 : Randers HF og VUC - (hf2)
731248 : Randers HF & VUC
731300 : Den Skandinaviske Designhøjskole
731350 : Randers Produktionshøjskole
731351 : FGU Østjylland - Brusgårdsvej
731375 : Randers Daghøjskole
731376 : Daghøjskolen Randers
731377 : Randers FOF Kulturdaghøjskole Id-Xpress
731401 : Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser, VA
731402 : Tradium, Merkantile erhvervsuddannelser
731403 : Randers Maskinistskole
731404 : Sygeplejerskeuddannelsen i Randers - VIA UC
731405 : AMU Østjylland, Randers
731406 : Tradium, Handelsgymnasiet, 3-årig HHX
731407 : Tradium Retail & Management
731408 : Plejehjemsassistentskolen i Randers
731409 : Randers Social- og Sundhedsskole
731410 : Dansk Kommunalkursus Randers
731411 : Erhvervsakademiet Minerva
731412 : VIA University College, Campus Randers
731413 : Tradium, EUD/EUX Business
731414 : Psykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC
731415 : Erhvervsakademi NordØstjylland
731416 : Handelsskolen Minerva
731901 : Randers Specialskole Blommevej
731902 : Parkskolen
731903 : Mellerup Skolehjem
733001 : Hornslet Skole
733002 : Mørke Skole
733003 : Ådalens Skole
733210 : Rosenholm Ungdomsskole
733211 : Rosenholm Ungdomsskole
733247 : VUC Djursland - Hornslet
735001 : Børneby Nord, afdeling Allingåbro
735002 : Holbæk Skole
735003 : Børneby Nord, afdeling Ørsted
735004 : Store Sjørup Skole
735005 : Børneby Nord, afdeling Vivild
735006 : Ørsted Skole
735007 : Vestervang Skole
735200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
735210 : Rougsø Ungdomsskole
735300 : Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
735301 : Den Eksperimenterende Tekstilskole
735350 : Rougsø Produktionsskole
735375 : Daghøjskolen Grønhøj, Rougsø
735401 : Dansk Kommunalkursus Djursland
737001 : Knudsøskolen
737002 : Bjedstrup Skole
737003 : Låsby Skole
737004 : Mølleskolen
737005 : Gl Rye Skole
737006 : Gudenåskolen
737211 : Ry Kommunale Ungdomsskole
737300 : Ry Højskole
737301 : Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
737375 : Ry Daghøjskole
737901 : Behandlingshjemmet Himmelbjerggården
739001 : Feldballe Skole
739002 : Rønde Skole
739003 : Thorsager Skole
739004 : Ugelbølle Skole
739005 : Rønde Gymnasium
739006 : Rønde Privatskole
739007 : Syddjurs Friskole
739200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
739210 : Rønde Kommunale Ungdomsskole
739300 : Rønde Højskole og Efterskole (efterskoledelen)
739301 : Højskolen på Kalø
739302 : Rønde Højskole og Efterskole (højskoledelen)
739303 : Viden Djurs, VID Erhvervsuddannelser, Kalø
739304 : Rønde Gymnasium, Grundskole og Efterskole
739401 : Vildtforvaltningsskolen, Kalø,
740000 : Silkeborg Kommune
740001 : TH. LANGS HF-KURSUS
740002 : Himmelbjerggårdens Specialskole
740003 : Himmelbjerggårdens Specialskole (voksne)
740004 : Himmelbjerggårdens specialskole (børn)
740005 : Sølystskolen
740375 : Højskolen Performers House
740400 : Silkeborg Tekniske Skole
741000 : Samsø Kommune
741001 : Brundby Skole
741002 : Nordby Skole
741003 : Onsbjerg Skole
741004 : Samsø Skole
741005 : Samsø Friskole
741006 : Bryggergårdens Skole
741007 : Samsø Frie Skole
741200 : Børne- og Familiecentret
741201 : Center for Undervisningsmidler, Århus
741210 : Samsø Ungdomsskole
741247 : Aarhus HF & VUC, Samsø afdeling
741300 : Samsø Efterskole
741301 : Nord-Samsø Efterskole
741302 : Den Grønlandske Kostskole
741303 : Samsø Højskole
743001 : Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder
743002 : Dybkærskolen
743003 : Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund
743004 : Lemming Skole
743005 : Linå Skole
743006 : Nørrevangskolen
743007 : Nordre Skole
743008 : Resenbro Skole
743009 : Søndergadeskolen
743010 : Sejs Skole
743011 : Skægkærskolen
743012 : Vestre Skole
743013 : Virklund Skole
743014 : Balleskolen
743015 : Kornmod Realskole
743016 : Langsøskolen
743017 : Th. Langs Skole
743018 : Kornmod Realkursus
743019 : Silkeborg Gymnasium
743020 : Hvinningdalskolen
743021 : Gødvadskolen
743022 : Bakkeskolen
743023 : Midtjydsk Helhedsskole
743024 : Lysbro Uddannelsescenter
743025 : Dybkær Specialskole
743026 : Rudolf Steiner skolen i Silkeborg
743027 : Buskelundskolen
743028 : AOF Sprogskolen i Silkeborg
743029 : Børne- og familiehuset
743030 : Ulvedalsskolen
743031 : Friskolen i Lemming
743032 : Småskolen på Peterslyst Ridecenter
743200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
743201 : UU Silkeborg
743211 : Silkeborg Ungdomsskole
743247 : TH. LANGS, VUC SILKEBORG
743248 : VUC Silkeborg-Skanderborg-Odder
743300 : Silkeborgskolen - Sundhed og Sport i Højlandet
743301 : Silkeborg Højskole
743302 : Gødvad Efterskole
743350 : FGU Midtjylland - Silkeborg
743375 : Daghøjskolen i Silkeborg
743376 : AOF Østjylland
743401 : College360 - Bredhøjvej 8
743402 : College360 - Bindslev Plads 1
743403 : Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg - VIA UC
743404 : VIA University College, Campus Silkeborg
743405 : TH. LANGS HF & VUC
743406 : AMU-Center Horsens/Silkeborg
743407 : SOSU Østjylland, Silkeborg afd.
743408 : Center for Rytmisk Musik og Bevægelse
743409 : Dansk Kommunalkursus Silkeborg
743410 : CVUalpha
743901 : Skolen på Vejlsøhus
743902 : Lysbroskolen
745001 : Ejer Bavnehøjskolen
745002 : Morten Børup Skolen
745003 : Stilling Skole
745004 : Virring Skole
745005 : Niels Ebbesen Skolen
745006 : Skanderborg Realskole
745007 : Skanderborg Gymnasium
745008 : Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg
745009 : Hylke Skole
745010 : Heldagsskolen Skanderborg
745200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
745201 : VIA Center for Undervisningsmidler, Aarhus
745202 : UU Odder Skanderborg
745211 : Skanderborg Ungdomsskole
745247 : HF & VUC Skanderborg
745248 : VUC Skanderborg/Odder
745300 : Brøruphus Efterskole
745350 : Skanderborg Produktionsskole
745375 : Skanderborg Daghøjskole
745401 : Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
745901 : Dybkjær Specialskole
745902 : Vestergades Skole
746000 : Skanderborg Kommune
746211 : Skanderborg Ungdomsskole
746401 : HHX Skanderborg
747001 : Auning Skole
747002 : Assentoftskolen
747003 : Essenbækskolen
747210 : Sønderhald Ungdomsskole
747350 : FGU Østjylland - Dalagervej
749001 : Bryrup Skole
749002 : Gjessø Skole
749003 : Frisholm Skole
749210 : Frisholm Ungdomshus
749300 : Lystruphave Efterskole
751000 : Aarhus Kommune
751001 : Ajstrup Skole
751002 : Bakkegårdsskolen
751003 : Ellevangskolen
751004 : Beder Skole
751005 : Brobjergskolen
751006 : Elev Skole
751007 : Elsted Skole
751008 : Engdalskolen
751009 : Finsensgades Skole
751010 : Tovshøjskolen
751011 : Anneksskolen
751012 : Frydenlundskolen
751013 : Gammelgaardsskolen
751014 : Sødalskolen
751015 : Hasle Skole
751016 : Bavnehøj Skole
751017 : Holme Skole
751018 : Højvangskolen
751019 : Katrinebjergskolen
751020 : Kaløvigskolen
751021 : Kragelundskolen
751022 : Lisbjergskolen
751023 : Læssøesgades Skole
751024 : Malling Skole
751025 : Møllevangskolen
751026 : Mårslet Skole
751027 : Frederiksbjerg Skole
751028 : Nordgårdskolen
751029 : Ny Munkegades Skole
751030 : Nørre Boulevards Skole
751031 : Sygehusundervisningen, Aarhus Universitetshospita
751032 : Risskov Skole
751033 : Rosenvangskolen
751034 : Rundhøjskolen
751035 : Sabro-Korsvejskolen
751036 : Samsøgades Skole
751037 : Sct. Annagades Skole
751038 : Skovvangskolen
751039 : Skødstrup Skole
751040 : Skåde Skole
751041 : Solbjergskolen
751042 : Strandskolen
751043 : Sølystskolen
751044 : Søndervangskolen
751045 : Tilst Skole
751046 : Hårup Skole
751047 : Tranbjergskolen, afdeling Kirketorvet
751048 : True Skole
751049 : Vejlby skole
751050 : Vestergårdsskolen
751051 : Viby Skole
751052 : Virupskolen
751053 : Vorrevangskolen
751054 : Åby Skole
751055 : Næshøjskolen
751056 : Skæring Skole
751057 : Ellekærskolen
751058 : Elise Smiths Skole
751059 : Forældreskolen Aarhus
751060 : Laursens Realskole
751061 : N. Kochs Skole
751062 : Rudolf Steiner-Skolen i Århus
751063 : Skt Knuds Skole
751064 : Århus Friskole
751065 : Skjoldhøjskolen
751066 : Lystrup Skole
751067 : Jysk Realkursus
751068 : Laursens Realskoles Realkursus
751069 : Århus Akademi
751070 : Århus Forberedelseskursus
751071 : Aarhus Katedralskole
751072 : Århus Statsgymnasium
751074 : Marselisborg Gymnasium
751075 : Risskov gymnasium
751076 : Viby Gymnasium
751077 : AARHUS GYMNASIUM, Tilst
751078 : Århus Privatskole
751079 : Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé
751080 : Jakobskolen
751081 : Interskolen
751082 : Århus Marthaforbundets Ungdomsskole
751083 : Rudolf Steiner Skolens Ungdomsskole
751084 : Rudolf Steiner-Skolen i Vejlby-Risskov
751085 : Tale & Høre Instituttet
751086 : Institut for Kommunikation og Handicap, Høreafdel
751087 : Rudolf Steiner-Vestskolen
751088 : Kolt Skole
751089 : Børnenes Friskole
751090 : Langagerskolen
751091 : Behandlingshjemmet Hasselbo
751092 : Lykke Skolen
751093 : Modersmålsundervisning
751094 : Selam Privatskole
751095 : Egebakkeskolen
751097 : Kildeskolen i Århus
751098 : Den Moderne Kulturelle skole
751099 : Dansk Flygtningehjælps Sprogskole
751100 : Sprogcentret
751101 : Århus Kommunes Sprogcenter
751102 : CSV Aarhus
751103 : Kroghsgade Skole
751104 : Lærdansk Aarhus
751105 : Parat Til Start
751106 : Bangholmskolen
751107 : Sygehusundervisningen Århus kommune
751108 : SAM-Skolen
751109 : Ordskolen
751110 : Egå Gymnasium
751111 : Højbjerg Privatskole
751112 : Holme Nygaard skole
751114 : Århus Privatskole
751115 : FO-Århus
751116 : Center-10, Aarhus High School
751117 : Den Gyldne Privatskole
751118 : Center for Syn og Hjælpemidler, Århus
751200 : PPR -Afdeling Syd, Rundhøjskolen
751201 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Nord
751202 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Syd
751203 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Vest
751204 : PPR
751205 : UU Aarhus
751211 : Beder-Malling Ungdomsskole
751212 : Brabrand-Tilst Ungdomsskole
751214 : Ungdomsskolen Næshøj
751215 : Hasle-Åbyhøj Ungdomsskole Hasle Skole
751216 : Havvejens Ungdomsskole
751217 : Sydbyens Ungdomsskole Holme Skole
751218 : Ungdomsskolen Kragelund-Holme
751219 : Sydvestbyens Ungdomsskole Søndervangskolen
751220 : Ungdomsskolen Sabro-Korsvejen
751221 : Netværksskolen, Heltidsundervisningen Aarhus
751222 : Ungdomsskolen Århus Syd Solbjergskolen
751223 : Ungdomsskolen Tilst
751226 : Vejlby-Risskov Ungdomsskole
751227 : Ungdomsskolen Viby
751231 : Midtbyens Ungdomsskole
751234 : Nordbyens Ungdomsskole Jellebakkeskolen
751235 : Ungdomsskolen Elsted-Lystrup
751236 : Trige Ungdomsskole
751237 : Ungdomsskolen Åbyhøj
751238 : Midtbyens Ungdomsskole Skt. Annagades Skole
751247 : Aarhus HF & VUC
751248 : Århus Enkeltfagskursus Nord
751249 : Aarhus HF & VUC, Aarhus afdeling
751301 : Risskov Efterskole & Sansestormerne
751302 : Diakonhøjskolen
751303 : Unge Hjems Højskole
751304 : Testrup Højskole
751305 : Ask Højskole
751306 : Idrætshøjskolen i Århus
751307 : Kolt Ældrehøjskole
751308 : Jordbrugets UddannelsesCenter, Malling
751309 : Beder Gartnerskole
751310 : JU Vejlby
751311 : Egå Ungdomshøjskole
751312 : Aarhus Efterskole
751313 : Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård
751314 : Dansk Center for Jordbrugsuddannelse
751315 : FGU Aarhus - Vest
751325 : Frit Oplysningsforbund Fri U.Udd.
751326 : FACET
751327 : Holmstrupgård - Psykiatri for unge
751328 : AOF i Århus, FUU
751350 : FGU Aarhus - Egå
751351 : Århus Produktionsskole
751375 : Risskov Regionale Daghøjskole
751376 : Byhøjskolen
751377 : Århus, Daghøjskolen for Døve
751378 : Idrætsdaghøjskolen Ida, Århus
751379 : AOF MIDT Aarhus
751380 : Århus 90'ernes Daghøjskole
751381 : Århus Lille Skole for Voksne Daghøjskole
751382 : Kompetencehuset
751383 : Åboulevardens Daghøjskole
751384 : Dahua, Daghøjsk. F. Unge Arbejdsledige
751385 : Edb-Daghøjskolen
751386 : Århus Daghøjskolen Thunøgade
751387 : Daghøjskolen for Mænd
751388 : Daghøjskolen Kvindeliv, Århus
751389 : Århus Kulturambulancens Daghøjskole
751390 : Århus Gøgler Daghøjskole
751391 : AOF Uddannelsescenter Århus
751392 : Århus Interkulturelle Daghøjskole
751393 : FOF Aarhus
751394 : Daghøjskolen Gimle, Århus
751395 : Daghøjskolen D/29
751396 : Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård
751397 : Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder
751398 : Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
751401 : AARHUS TECH
751402 : Aarhus Business College
751405 : Aarhus Maskinmesterskole
751406 : Pædagoguddannelsen Peter Sabroe - VIA UC
751407 : Jydsk Børnehave Seminarium
751408 : Jydsk Fritidspædagog-Seminarium
751409 : Århus Børnehaveseminarium
751410 : Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC
751411 : Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus - VIA UC
751414 : Sygeplejeskolen ved Århus Kommunehospital
751415 : Sygeplejeskolen, Århus Amts Sygehus
751417 : Dansk Teknologisk Institut
751418 : Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
751419 : Læreruddannelsen i Aarhus - VIA UC
751420 : Marselisborg Seminarium
751421 : Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus - VIA UC
751422 : Aarhus Universitet, School of Business and Social
751423 : Århus Tandlægehøjskole
751424 : Danmarks Sygeplejerskehøjskole Århus
751425 : Psykiatrisk Hospital i Århus
751426 : Arkitektskolen Aarhus
751427 : Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus
751428 : Beskæftigelsesvejlederskolen i Århus
751429 : Sygehusenes Uddannelsescenter
751430 : Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus
751431 : Aarhus Universitet
751432 : Den Danske Scenekunstskole, Aarhus
751433 : AMU Østjylland
751434 : Hærens Konstabelgrundskole
751435 : Århus Kommunehospitals Sygehjælperskole
751436 : Radiografskolen i Århus
751437 : Aarhus Business College, EUX og EUD, Sønderhøj
751438 : Århus Købmandsskole
751439 : Aarhus Business College, Aarhus Handelsgymnasium,
751440 : Århus Købmandsskole
751441 : Aarhus Business College, Aarhus Handelsgymnasium,
751442 : Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuter
751443 : SOSU Østjylland, Aarhus
751444 : Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd.
751445 : Pædagoguddannelsen Jydsk - VIA UC
751446 : VIA University College, Campus Aarhus N
751447 : COK - Østjylland
751448 : Jysk Center for Videregående Uddannelse
751449 : Det Jyske Kunstakademi
751450 : Århus Kunstakademi
751451 : Institut for odontologi og oral sundhed, AU
751452 : Jysk Center for Videregående Uddannelse
751453 : It-vest - samarbejdende universiteter
751454 : Kaospiloterne
751455 : Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Aarhus - VIA UC
751456 : Jysk Center for Videregående Uddannelse
751457 : CVU Ingeniørhøjskolen i Århus
751458 : Århus Købmandsskole
751459 : Aarhus Business College - EUX og EUD Business
751460 : Århus Købmandsskole
751461 : Danmarks Sygeplejerskehøjskole Århus
751462 : Århus Tekniske Skole
751463 : Danske Bandagister, Uddannelsesområdet
751464 : Københavns Professionshøjskole - Aarhus
751465 : Aarhus Universitet
751466 : Rudolf Steiner Pædagogseminariet
751467 : Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC
751468 : Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
751469 : Professionsbacheloruddannelsen i offentlig admini
751470 : Erhvervsakademi Aarhus
751471 : Erhvervsakademi Århus, Beder
751472 : Erhvervsakademi Aarhus, Tretommervej
751473 : Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj
751474 : Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus N
751475 : Efter- og videreuddannelse Metropol. Aarhus
751476 : Erhvervsgrunduddannelsen i Århus
751477 : AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Chr. Bjerg
751478 : AARHUS GYMNASIUM, Viby
751479 : AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
751901 : Taleinstituttet
751902 : Solbakken
751903 : Stensagerskolen
751904 : Lyngåskolen
751905 : Behandlingshjemmet Dalgården
751906 : Behandlingshjemmet Sølyst
751907 : Kroghsgade Skole
751908 : Behandlingshjemmet Bøgholt
756000 : Ikast-Brande Kommune
756001 : Krondal
756002 : International School Ikast-Brande
760000 : Ringkøbing-Skjern Kommune
760001 : Blåkærgård Syns- og Teknologicentret
760002 : Vestjysk Gymnasium Tarm
760003 : Grønbjerg Friskole
760004 : Hoven Friskole
760005 : Herborg Friskole
760200 : Amtsskolepsykologen
760201 : Pædagogisk Psykologisk Fagenhed (PPF)
760247 : VUC Ringkøbing-Tarm
760401 : UCRS
761001 : Bjerringbro Nordre Skole
761002 : Bjerringbro Skole (Koldskær)
761003 : Højbjerg-Elsborg Centralskole
761004 : Mammen Skole
761005 : Skjern Centralskole
761006 : Rødkærsbro skole
761007 : Sahl Centralskole
761008 : Bjerringbro Skole (Vestre Ringvej)
761009 : Bjerringbro Gymnasium
761010 : Hjorthede Friskole
761011 : Gudenådalens Friskole
761012 : Tange Kristne Friskole
761013 : Hjorthede Ny Friskole
761014 : Bjerringbro Friskole
761015 : Sahl Friskole
761016 : MammenFri
761017 : Skjern Hovedgaard
761210 : Bjerringbro Kommunale Ungdomsskole
761211 : Højbjerg-Elsborg Ungdomsskole
761212 : Rødkærsbro Ungdomsskole
761213 : Marthaforbundets Ungdomsskole
761302 : Nørgaards Højskole
761303 : Hedemølle Efterskole
761350 : Bjerringbro Produktionsskole
761375 : Bjerringbroegnens Daghøjskole
761376 : Kjellerup, AOF Daghøjskole
761400 : Mercantec, Bjerringbro afdeling
763001 : Mønsted Skole
763002 : Fly Skole
763003 : Iglsø Skole
763004 : Resen Skole
763005 : Sparkær Skole
763006 : Stoholm Skole
763007 : Tastum Forskole
763008 : Vestfjendsskolen
763009 : Vroue Skole
763010 : Fly Friskole
763200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
763210 : Fjends Ungdomsskole
763300 : Kongenshus Efterskole
765001 : Hanstholm Skole
765002 : Klitmøller Centralskole
765003 : Ræhr Centralskole
765004 : Hannæs-Østerild Skole, Frøstrup afdelingen
765005 : Hanstholm Friskole
765006 : Ræhr Friskole
765210 : Hanstholm Ungdomsskole
765211 : Tømmerby-Lild Ungdomsskole
765300 : Bjerget Efterskole
765350 : Hanstholm Erhvervsforskole
765375 : Hanstholm Daghøjskole
765401 : Hanstholm Erhvervsfiskersk. Thisted Spec. Arb.
766000 : Hedensted Kommune
766001 : Skolen i Midten
766002 : TUC Skole
766003 : Kildebjerget Kostskole, Tørring afd.
767001 : Tungelundskolen
767002 : Ulstrup Skole
767003 : Vellev Skole
767210 : Hvorslev Komm. Ungdomsskole
767300 : Gudenaadalens Efterskole
767350 : Favrskov Produktionsskole
769001 : Frederiks Skole
769002 : Kølvrå Skole
769003 : Karup Skole
769210 : Karup-Kølvrå Ungdomsskole
769211 : Kølvraa Kommunale Ungdomsskole
769212 : Karup Kommunes Ungdomsskole
769375 : Karup AOF Daghøjskole
769401 : Flyveskolen, Flyvestation Karup
769402 : Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole
771001 : Ans Skole
771003 : Nørskovlund Skole
771004 : Trekløverskolen, Afdeling Kjellerup
771005 : Levring Skole
771006 : Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev
771007 : Thorning Skole
771008 : Trekløverskolen, Afdeling Vinderslev
771009 : Vium-Hvam Skole
771200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
771210 : Ungdomsskolen, Kjellerup
771212 : Ans Ungdomsskole
771300 : Levring Efterskole
771350 : Kjellerup Produktionsskole
771375 : Kjellerup, LOF Daghøjskole
771376 : Kjellerup AOF Daghøjskole
771901 : Statsskolehjemmet Bøgildgård
773000 : Morsø Kommune
773001 : Dueholmskolen
773002 : Ejerslev Skole
773003 : Erslev Skole
773004 : Flade Skole
773005 : Frøslev Skole
773006 : Øster Jølby Skole
773007 : Hvidbjerg Skole
773008 : Karby Skole
773009 : Lødderup Skole
773010 : M.C. Holms Skole
773012 : Redsted Skole
773013 : Nordmorsskolen
773014 : Solbjerg Skole
773015 : Sundby Skole
773016 : T O R Centralskole
773017 : Tødsø Skole
773018 : Sydmors skole og Børnehus
773019 : Ørding Centralskole
773020 : Sydmorsskolen
773021 : Bjergby Friskole
773022 : Skallerup Friskole
773023 : Øster Jølby Friskole
773024 : Morsø Gymnasium
773025 : Langsbjergskolen
773026 : Erslev Skole
773027 : Praktikskolen
773028 : Sydvestmors Friskole
773029 : Ørding Friskole
773030 : 10'eren
773031 : Sundby Friskole
773032 : Lødderup Friskole
773033 : Tødsø-Nykøbing Friskolen
773034 : Fonden Gøgereden
773200 : Rådgivningscenter Børn og Unge
773201 : UU Mors
773210 : Morsø Kommunale Ungdomsskole
773212 : Lødderup Ungdomsskole
773214 : Vestmors Ungdomsskole
773247 : Thy-Mors HF & VUC , Nykøbing afd.
773300 : Galtrup Efterskole
773301 : Blidstrup Efterskole
773302 : Rovvig Efterskole
773303 : EUC Nordvest - Nordic Food College
773304 : Morsø Husholdningsskole
773350 : FGU Morsø
773375 : AOF Kursuscenter - Morsø Daghøjskole
773401 : EUC Nordvest - Nykøbing Mors Handelsgymnasium
773402 : Dansk Kommunalkursus Nykøbing M
773403 : AMU Kursus Elfagets kursuslokaler (814)
773901 : Voksenspecialskolen Mors-Thy afdelingen
775001 : Brattingsborgskolen
775002 : Hersom-Bjerregrav Centralskole
775003 : Laastrup Skole
775004 : Møldrup Skole
775005 : Roum Skole
775006 : Skals Skole
775007 : Ulbjerg Skole
775008 : Haugård skole
775210 : Brattingborg Ungdomsskole
775211 : Ulbjerg/Skals Ungdomsskole
775212 : Møldrup Kommunale Ungdomsskole
775213 : Ulbjerg Ungdomsskole
775300 : Skals Håndarbejdsskole
775301 : Skals Efterskole
775302 : Klejtrup Musikefterskole
775401 : Textiluddannelsen TEKO - VIA UC
777001 : Durup Skole
777002 : Glyngøre Skole
777003 : Hjerk-Harre Skole
777004 : Roslev Skole
777210 : Ungdomsskolen Skive Sallingsundafdelingen
777300 : Salling Ungdomsskole
779000 : Skive Kommune
779001 : Brårup Skole
779002 : Rønbjerg Skole
779003 : Hem Skole
779004 : Højslev Skole
779005 : Nr. Søby Skole
779006 : Resen Skole
779007 : Skivehus Skole
779008 : Aakjærskolen
779009 : Ørslevkloster Skole
779010 : Ørum Skole
779011 : Grundskoleafdelingen, Ådalskolen
779012 : Skive Gymnasium
779013 : Dalbygaard
779014 : Krabbeshus Heldagsskole
779015 : Friskolen i Skive
779016 : Sprogcenter Skive
779017 : 10. Klasse Center Skive
779018 : Centerklasseafdelingen, Ådalskolen
779200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
779201 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
779202 : VIA Center for Undervisningsmidler, Herning
779203 : UU Skive
779210 : Ungdomsskolen-Skive
779211 : Højslev Ungdomsskole
779212 : Ørslevkloster Ungdomsskole
779247 : Skive-Viborg HF & VUC, Skive
779300 : Krabbesholm Højskole
779301 : Den Europæiske Folkehøjskole i Skive
779350 : FGU Skolen Skive
779375 : AOF Skive Daghøjskole
779376 : Skive FOF Daghøjskole
779401 : Skive College, Kongsvingervej
779402 : Skive College, Arvikavej
779403 : VIA University College, Skive
779404 : Midtjysk Handelshøjskolecenter,Skive Afdeling
779405 : Mercantec, Skive afdeling
779406 : Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, a
779407 : CVU Midt-Vest, Efter og Videreuddannelse
779408 : Mercantec, Skive afdeling
779901 : Dalgasskolen-Specialskole
779902 : CKU Skive/ Viborg
781001 : Balling Skole
781002 : Brøndum-Hvidbjerg Skole
781003 : Lem Skole
781004 : Lihme Skole
781005 : Oddense Skole
781006 : Vestsalling Skole og Dagtilbud
781007 : Ramsing Skole
781008 : Rødding Friskole
781009 : Friskolen på Bustrup
781010 : Dagskolen Bustrup Hovedgaard
781210 : Ungdomsskolen Skive - Spøttrup afd.
781300 : Bustrup Efterskole,Sid Vestjylland
781301 : Bustrup Efterskole
781302 : Den Internationale Efterskole,Bustrup
781350 : Spøttrup Produktionsskole
781901 : Bustrup Skolehjem
783001 : Fursund Skole
783002 : Breum Skole
783003 : Jebjerg Skole
783004 : Fursund Skole
783005 : Thise Friskole
783006 : Thorum Skole
783007 : Aasted Skole
783008 : Åsted Friskole
783009 : Junget-Grættrup-Thorum Friskole
783010 : Friskolen i Nordsalling
783210 : Sundsøre Ungdomsskole
783300 : Salling Efterskole
783350 : Thorum Produktionsskole 'Mjølner'
785001 : Agger Skole
785002 : Bedsted Skole
785003 : Boddum Skole
785004 : Helligsø-Gettrup Skole
785005 : Heltborg Skole
785006 : Hurup Skole
785007 : Koldby Skole
785008 : Lindahlsminde Forskole
785009 : Vestervig Skole
785010 : Vestervig Forskole
785011 : Villerslev Skole
785012 : Ydby Skole
785013 : Sydthy Friskole
785014 : Fonden Nørgaard
785015 : Campus 10
785016 : Boddum-Ydby Friskole
785200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
785210 : Sydthy Ungdomsskole
785211 : Hurup Ungdomsskole
785212 : Koldby Ungdomsskole
785213 : Vestervig Ungdomsskole
785247 : Thy-Mors HF & VUC , Hurup afd.
785300 : Svankjær Efterskole
785301 : Skyum Idrætsefterskole
785302 : Nordvestjysk Naturhøjskole
785350 : FGU Thisted
785375 : Sydthy Daghøjskole
785401 : Vestervig Kirkemusikskole
787000 : Thisted Kommune
787001 : Hillerslev Skole
787002 : Hannæs-Østerild Skole, Østerild afdeling
787003 : Hundborg Skole
787004 : Nors Skole
787005 : Sennels Skole
787006 : Sjørring Skole
787007 : Skjoldborg Skole
787008 : Snedsted Skole
787009 : Stagstrup Skole
787010 : Sønderhaa Skole
787011 : Thisted Borgerskole
787012 : Tilsted Skole
787013 : Tingstrup Skole
787014 : Vandet Skole
787015 : Vang Skole
787016 : Hannæs-Østerild Skole
787017 : Vorupør Skole og Børnehus
787018 : Øsløs Skole
787019 : Østre Skole
787020 : Arup Friskole
787021 : Hundborg Friskole
787022 : Thorsted Friskole
787023 : Thisted Gymnasium, STX og HF
787024 : Rolighedsskolen
787026 : Munkegaardsskolen
787027 : Brund Friskole
787028 : Øsløs Friskole
787029 : Sproginstituttet
787030 : Thisted Friskole
787031 : Skolen på Kastet
787032 : Brund Ny Friskole
787033 : Sønderhå-Hørsted Friskole
787034 : Sprogcenter Thisted
787035 : Lerpytter Friskole & Børnehave
787036 : Kommunikationscenter Thisted
787037 : Kvadderkjær
787038 : Ginnerupskolen, Ny-Kortegård
787039 : Fonden Kildegård-Thy
787200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Thisted
787201 : UU Thy
787214 : Ungdomsskolen Thisted
787247 : Thy-Mors HF & VUC, Thisted
787248 : Thy-Mors HF & VUC
787301 : Thyland Idrætsefterskole
787302 : Højskolen i Thy
787303 : Sjørringvold Efterskole
787375 : Thisted Daghøjskole
787376 : Daghøjskolen i Thisted
787401 : Nordvestjysk Uddannelsescenter
787402 : Nordvestjysk Handelsgymnasium
787403 : Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted - VIA UC
787404 : Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, a
787405 : Nordvestjysk Uddannelsescenter
787406 : Pædagoguddannelsen i Thisted - VIA UC
787407 : EUC Nordvest - Thisted Handelsgymnasium
787408 : EUC Nordvest - Kronborgvej, Thisted
787409 : Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
787410 : EUC Nordvest
787901 : Østermølleskolen
787902 : Børnehjemmet Aggerholms Minde
789001 : Foulum Skole
789002 : Hammershøj Skole
789003 : Lindum Skole
789004 : Løvel Skole
789005 : Sødalskolen
789006 : Vammen Skole
789007 : Vejrum-Viskum Skole
789008 : Ørum Skole
789009 : Vejrumbro Fri
789210 : Tjele Kommunale Ungdomsskole
789212 : Ørum Marthaskole
789300 : Tjele Efterskole
791000 : Viborg Kommune
791001 : Almind Skole
791002 : Møllehøjskolen
791003 : Hald Ege Skole
791004 : Løgstrup Skole
791005 : Nordre Skole
791006 : Overlund Skole
791007 : Sdr Rind Skole
791008 : Søndre Skole
791009 : Tapdrup Skole
791010 : Vestre Skole
791011 : Vinkel Skole
791012 : Østre Skole
791013 : Vestervang Skole
791014 : Viborg private Realskole
791015 : Friskolen i Viborg
791016 : Viborg Katedralskole
791017 : Viborg Gymnasium
791018 : Søndersøskolen
791019 : Finderuphøj Skole
791020 : Houlkærskolen
791021 : Høreinstituttet i Viborg
791022 : Taleinstituttet i Viborg
791023 : Lyshøjskolen
791024 : Indvandrerskolen AOF-Viborg
791025 : Sprogcenter Viborg
791026 : Behandlingsinstitutionen Hald Ege
791027 : Langsø Friskole
791028 : Bjerregrav Friskole
791029 : Nørreå Friskole og Børnehus
791030 : Springbrættet
791200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
791201 : UU-Viborg
791210 : Viborg Komm. Ungdomsskole
791240 : Ungdomskostskolen Tårupgård
791247 : Skive-Viborg HF & VUC, Viborg
791248 : Skive-Viborg HF & VUC
791300 : Asmildkloster Landbrugsskole
791301 : Viborg Idrætshøjskole
791302 : Tårupgård Ungdomskostskole
791303 : Bjergsnæs Efterskole
791304 : Hald Ege Fri- & Efterskole (efterskolen)
791305 : Hald Ege Højskole
791375 : AOF Center Viborg
791376 : LOF Midtjylland
791377 : Center for bevidst bevægelse
791401 : EUC MIDT
791402 : Mercantec, Banegårds Alle
791403 : VIA University College, Campus Viborg
791404 : Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg - VIA UC
791405 : Viborg Amts Sygeplejeskole Psykiatrisk afd.
791406 : Mercantec, Håndværkervej afdeling
791407 : Dansk Kommunalkursus, Viborg
791408 : AMU kursus Videoskolen i Viborg (530)
791409 : CVU Midt-Vest
791410 : Mercantec, HCA afdeling
791411 : Medieskolerne, Viborg Mediecenter
791412 : VIA University College, Kasernevej Viborg
791413 : Professionshøjskolen VIA University College
791414 : Aeropole Denmark ApS
791415 : VIA Efter- og videreuddannelse
791416 : Learnmark Tech
791417 : Videreuddannelse og kompetenceudvikling Viborg -
791418 : Mercantec
791419 : VIA University College, Campus Horsens
791420 : VIA University College, Maskiningeniør, Skive
791421 : Learnmark Gymnasium HHX/HTX
791422 : Professionsbacheloruddannelsen i offentlig admini
791901 : Voksenspecialskolen Viborghus afdelingen
791902 : Rosenvængets Skole
791903 : Behandlingshjemmet Jens Holst
793001 : Fjeldsø Skole
793002 : Gedsted Skole
793003 : Hvam Skole
793004 : Hvilsom Skole
793005 : Simested Skole
793006 : Vesterbølle Skole
793007 : Aalestrup Skole
793008 : Ålestrup Realskole
793009 : Fjelsø Friskole
793010 : Hedebakkeskolen
793210 : Aalestrup Kommunale Ungdomsskole
793300 : Vesterbølle Efterskole
793301 : Aalestrup Naturefterskole
793350 : Ålestrup Produktionsskole
793375 : Aalestrup AOF Daghøjskole
800200 : Region Nordjylland Specialsektoren
800201 : UCN CFU Aalborg
800202 : Studievalg Danmark Center Nordjylland
801001 : Arden Skole
801002 : Astrup Skole
801003 : Oue Skole
801004 : Rostrup Skole
801005 : Valsgaard Skole
801006 : Vebbestrup Skole
801007 : Solhverv Privatskole
801008 : Solhverv Realeksamenskursus
801009 : Løvdal Naturcenter
801010 : Lille Virgils Friskole
801211 : Vebbestrup Ungdomsskole
801212 : Rostrup Ungdomsskole
801213 : Mariagerfjord Ungdomsskole
801247 : Østhimmerlands Forberedelseskursus
801300 : Højskolen Rold Skov Spejderhøjskolen
801350 : Arden Erhvervsskole
803001 : Brovst Skole
803002 : Halvrimmen Skole
803003 : Langeslund Skole
803004 : Skovsgård Tranum skole
803005 : Tranum Skole
803006 : Øland - Langeslund Skole
803009 : Tranhøjskolen
803200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
803210 : Brovst Kommunale Ungdomsskole
803247 : HF & VUC NORD, Jammerbugt afd., Brovst
803248 : VUC Nordjylland, lokalafdeling Brovst
803375 : Brovst Daghøjskole
803401 : AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
803901 : Skole/Behandlingshjemmet Kokkedal
805002 : Jerslev Forskole
805003 : Klæstrup Forskole
805004 : Mylund Forskole
805005 : Serritslev Skole
805006 : Skolegades Skole
805007 : Søndergades Skole
805008 : Thise Skole
805009 : Toftegårdsskolen
805010 : Tolstrup-Stenum Centralskole
805011 : Øster Hjermitslev Skole
805012 : Øster Brønderslev Centralskole
805013 : Brønderslev Gymnasium og HF
805014 : Hedegårdsskolen
805015 : Brønderslev Friskole
805016 : Tolstrup-Stenum Friskole
805017 : Brønderslev Heldagsskole
805018 : Semaiskolen
805019 : Christiansmindeskolen
805020 : Vendsyssel Rådgivnings Center
805021 : FOF Vendsyssel
805200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
805201 : UU Brønderslev
805210 : Brønderslev Ungdomsskole
805247 : VUC Brønderslev Løkken-Vrå
805248 : HF & VUC NORD, Hjørring afd., Brønderslev
805300 : Miljøhøjskolen
805301 : Nordjyllands Idrætshøjskole
805302 : Nordjyllands Idrætsefterskole
805350 : FGU Vendsyssel - Brønderslev og Dronninglund
805375 : Brønderslev UddannelsesCenter
805401 : Brønderslev Tekniske Skole
807001 : Agersted Skole
807002 : Asaa Skole
807003 : Dronninglund Skole
807004 : Flauenskjold Skole
807005 : Gerå Skole
807006 : Klokkerholm Skole
807007 : Hjallerup Skole
807008 : Thorup Skole
807009 : Try Friskole
807010 : Dronninglund Gymnasium
807011 : Dronninglund Friskole
807012 : Østvendsyssel Friskole
807013 : Hjallerup Friskole
807014 : Opholdsstedet
807200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
807210 : Agersted Kommunale Ungdomsskole
807211 : Aså Kommunale Ungdomsskole
807212 : Dronninglund Kommunale Ungdomsskole
807213 : Flauenskjold Kommunale Ungdomsskole
807214 : Hjallerup Kommunale Ungdomsskole
807215 : Klokkerholm Ungdomsskole
807247 : Østvendsyssels Forberedelseskursus
807248 : VUC Nordjylland, Aalborg afdeling, Dronninglund
807300 : Dronninglund Efterskole
807301 : Try Højskole
807302 : Try Landbrugsskole
807350 : Dronninglund Produktionsskole
807375 : Hals Daghøjskole
807376 : AOF Center Vendsyssel
809001 : Farsø Skole
809002 : Louns-Alstrup Skole
809003 : Strandby Skole
809004 : Ullits Skole og Børnehuset Fjorden
809005 : Vester Hornum Skole
809006 : Altingets Skole
809007 : Englyskolen
809008 : Den Kommunale Specialskole
809210 : Farsø Ungdomsskole
809247 : VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Farsø
809300 : Farsø Højskole
809301 : Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning
809350 : FGU Himmerland - Aars
810000 : Brønderslev Kommune
810001 : Nørgården
810002 : AOF Brønderslev
810003 : Blindes Oplysningsforbund Region Nord
810004 : Ungdomsskolen Brønderslev
810300 : Nordisk Uddannelsescenter for Døvblinde pers.
811001 : Fjerritslev Skole
811002 : Hjortdal Skole
811003 : Thorup-Klim Skole
811004 : Thorup Skole
811005 : Trekronerskolen
811006 : Ørebroskolen
811007 : Klim Friskole
811008 : Vust Friskole
811009 : Fjerritslev Gymnasium
811010 : Kursus og Undervisning Nordenfjords
811210 : Fjerritslev Kommunale Ungdomsskole
811247 : VUC&hf Nordjylland, Jammerbugt afd., Fjerr.
811300 : Han Herred Efterskole
811301 : Vester Thorup Efterskole
813000 : Frederikshavn Kommune
813001 : Distrikt Vest, Bangsbostrand Skoleafdeling
813002 : Distrikt Øst, Frydenstrand skoleafdeling
813003 : Hånbækskolen
813004 : Jerup Skole
813005 : Munkebakkeskolen
813006 : Distrikt Nord, Strandby skoleafdeling
813007 : Vangen Forskole
813008 : Ørnevejens Skole
813009 : Distrikt Vest, Ravnshøj skoleafdeling
813010 : Privatskolen i Frederikshavn
813011 : Privatskolen i Frederikshavn A
813012 : Frederikshavn Gymnasium
813013 : Abildgårdskolen
813014 : Distrikt Vest, Gærum skoleafdeling
813015 : Friskolen i Frederikshavn
813016 : Elling Skole
813017 : Frederikshavn Aftenskole
813018 : Distrikt Vest, Heldagsskolen
813019 : Frederikshavn Friskole
813020 : AOF Nord - Frederikshavn Sprogcenter
813021 : Dagskolen i Nordjylland
813200 : PPA, Pædagogisk Psykologisk Afdeling
813211 : Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klass
813247 : HF & VUC NORD, Frederikshavn afdeling
813248 : VUC Nordjylland, Frederikshavn afdeling
813249 : Kragskovhede Fængsel, Skolen
813300 : Firemøller Efterskole
813301 : Nordjyllands Husholdningsskole
813350 : FGU Vendsyssel - Frederikshavn
813375 : Frederikshavn AOF Daghøjskole
813401 : EUC Nord, Hånbækvej
813402 : Frederikshavn Handelsskole
813403 : Frederikshavn Søfartsskole
813404 : Frederikshavn Maskinmesterskole
813405 : Nordjyllands Skipperskole
813406 : AMU-Center Vendsyssel
813407 : Center for Sergent og Maritim Uddannelse
813408 : Sygehjælperskolen Frederikshavn afd.
813409 : Danyard A/S Uddannelsesafdelingen
813410 : Dansk Kommunalkursus Frederikshavn
813411 : AMU kursus NUSA A/S (815)
813412 : MARTEC - Maritime and Polytechnic University Coll
813413 : NUSA
813414 : EUC Nord, Knivholtvej
813901 : Møllehusskolen
815001 : Havbakkeskolen
815002 : Hadsund Skole
815003 : Skelund Sogneskole
815004 : Visborg Skole
815005 : Øster Hurup Skole
815006 : Børnenes Friskole
815200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
815210 : Hadsund Ungdomsskole
815247 : HF & VUC NORD, Himmerland afd., Hadsund
815350 : Hadsund Produktionsskole
815375 : Østhimmerlands Daghøjskole
815401 : Tech College Mariagerfjord
817001 : Gandrup Skole
817002 : Hals Skole
817003 : Hou Skole
817004 : Ulsted Skole
817005 : Vester Hassing Skole
817006 : Skolen Lær og Lev
817210 : Hals Kommunale Ungdomsskole
817300 : Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård
817350 : Hals ErhvervsForskole
817375 : Hals AOF Daghøjskole
819001 : Bindslev undervisningssted
819002 : Hirtshals undervisningssted
819003 : Horne undervisningssted
819004 : Tornby undervisningssted
819005 : Tversted undervisningssted
819006 : Ulvkærskolen
819007 : Vidstrup Forskole
819200 : Børnerådgivningen
819210 : Hirtshals Kommunale Ungdomsskole
819212 : Tornbyvidstrup Ungdomsskole
819213 : Bindslev Kommunale Ungdomsskole
819247 : HF & VUC NORD, Hjørring afd., Hirtshals
819300 : Horne Efterskole
819301 : Nordsøhøjskolen
819375 : Hirtshals Daghøjskole
820000 : Vesthimmerlands Kommune
820001 : 10. KlasseCentret Vesthimmerland
820002 : Rønbjerg Familiecenter
820003 : Specialskole Himmerland Års
820004 : FOF Vesthimmerland i Farsø
820005 : AOF i Løgstør
820200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
820210 : Vesthimmerlands Ungdomsskole
821001 : Bagterp undervisningssted
821002 : Bjergby undervisningssted
821003 : Højene undervisningssted
821004 : Holmegårdskolen
821005 : Skallerup Skole og Børnehave
821006 : Tårs Skole
821007 : Vestre Skole
821008 : Vrejlev undervisningssted
821009 : Muldbjerg undervisningssted
821010 : Lundergård undervisningssted
821011 : Hjørring Private Realskole
821012 : Hjørring Private Realkursus
821013 : Hjørring Studenterkursus
821014 : Hjørring Kommunale Realkursus
821015 : Hjørring Gymnasium/STX og HF
821016 : Hjørring Ny Steinerskole
821017 : Hjørring Friskole
821018 : Sprogcenter Vendsyssel
821019 : Hjørring Ny 10.
821200 : Børne og Familierådgivningen
821210 : Hjørring Ungdomsskole
821247 : HF & VUC NORD, Hjørring afdeling
821248 : VUC Nordjylland, Hjørring afdeling
821300 : Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole
821301 : Den Grønlandske Kostskole
821350 : FGU Vendsyssel - Hjørring
821375 : Hjørring AOF Daghøjskole
821376 : Vrå AOF Daghøjskole
821377 : Hjørring FOF Daghøjskole for Billedkunst
821401 : Teknisk Skole Hjørring
821402 : EUC Nord, Hestkærvej
821403 : Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring
821404 : Læreruddannelsen i Hjørring
821405 : UCN Skolevangen
821406 : AMU-Center Vendsyssel
821407 : Hærens Materielkommando (FPT)
821408 : Dansk Kommunalkursus Hjørring
821409 : EUC Nord
821410 : CVU Nordjylland
821411 : SOSU Nord Vendsyssel
821412 : EUC Nord, Jørgen H. Jensens Vej
821413 : EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej
821901 : Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, V
823001 : Søbakkeskolen
823002 : Hvornum Skole
823003 : Hobro Nordre Skole
823004 : Rosendalskolen
823005 : Onsild Skole
823006 : Hobro Søndre Skole og MF10
823007 : Mariagerfjord Gymnasium
823008 : Bymarkskolen
823009 : Hobro Friskole
823010 : Sprogcenter Himmerland
823011 : Mariagerfjord 10. klassecenter
823012 : Vielshøjskolen, Fonden Odamsgårds Interne Skole
823200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
823210 : Hobro Kommunale Ungdomsskole
823247 : HF & VUC NORD, Himmerland afd., Hobro
823300 : Den Lille Højskole
823301 : Thorsgaard Efterskole
823302 : Onsild Idrætsefterskole
823303 : Hobro Efterskole
823304 : Østerskov Efterskole
823350 : FGU Himmerland - Hobro
823375 : Hobro Daghøjskole
823376 : Kurcenter Fjorden
823401 : Tradium, HHX og EUD/EUX Business (Himmerlands erh
823402 : Sygehjælperskolen Hobro afd.
823901 : Behandlingshjemmet Hostruphøj
824248 : VUC Løgstør
825000 : Læsø Kommune
825001 : Læsø Skole og Børnehus
825210 : Læsø Ungdomsskole
825247 : VUC&hf Nordjylland, Frederikshavn afd. Læsø
825350 : Læsø Produktionsskole og Saltsyderi
825375 : Læsø Daghøjskole
827001 : Bakkeskolen
827002 : Løgstør Skole
827003 : Overlade Centralskole
827004 : Vilsted-Vindblæs Børnecenter
827005 : Ranum Skole
827006 : Vilsted Friskole
827007 : Skolen Vitskøl Kloster
827008 : Midtfjordskolen
827009 : Nordly Skolen
827010 : Skolegården
827200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
827210 : Løgstør Ungdomsskole
827247 : Løgstør Forberedelseskursus
827248 : VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Løgstør
827249 : VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Ranum
827300 : Ranum Efterskole
827350 : Næsbyhus Produktionsskole
827375 : Løgstør Daghøjskole
827376 : Løgstør Daghøjskole AOF
827401 : Vesthimmerlands Hf og VUC, Ranum afd.
827402 : Pædagoguddannelsen i Ranum - VIA UC
827901 : Limfjordsskolen
829001 : Hundelev undervisningssted
829002 : Løkken undervisningssted
829003 : Nr. Vrå Forskole
829004 : Rakkeby Skole
829005 : Vrå undervisningssted
829006 : Vrå Realskole
829007 : Vrensted Skole
829008 : Havmågen
829009 : Kløvergården
829010 : Østergaardskolen
829210 : Vrå Ungdomsskole
829211 : Løkken Ungdomsskole
829212 : Hundelev Ungdomsskole
829213 : Løkken-Vrå Ungdomsskole
829300 : Vrå Højskole
829301 : Vittrup Efterskole
829375 : Løkken-Vrå AOF Daghøjskole
831001 : Bislev Skole
831002 : Farstrup Skole
831003 : Nibe Skole
831004 : Sebber Skole
831005 : Vokslev Skole
831006 : Skørbæk-Ejdrup Friskole
831007 : Vokslev Friskole
831008 : Den Gamle Smedje
831210 : Nibe Ungdomsskole
831247 : Vesthimmerlands Forberedelseskursus
831248 : VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Nibe
831300 : Nordjyllands Landbrugsskole
831350 : Produktionsskolen Nibe/Støvring
831375 : Vesthimmerlands Daghøjskole
831401 : Nordjyllands Landbrugsskole
833001 : Haverslev Skole
833002 : Mejlby Skole
833003 : Ravnkilde Skole
833004 : Sortebakkeskolen
833210 : Sortebakkens Ungdomsskole
833211 : Haverslev Ungdomsskole
833247 : Hobro og Nørager Kommuners Forberedelseskursus
833300 : Borremose Efterskole
833301 : Mejlby Efterskole
833302 : Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
835001 : Hune Skole
835002 : Ingstrup Skole
835003 : Skolecenter Jetsmark, Kaas afdeling
835004 : Moseby Skole
835005 : Skolecenter Jetsmark, Pandrup afdeling
835006 : Saltum Skole
835007 : Vester Hjermitslev Skole
835008 : Hune Friskole
835009 : Skole- og Familiecentret
835210 : Pandrup Ungdomsskole
835300 : Ingstrup Efterskole
835350 : Pandrup Produktionsskole
835375 : Pandrup Daghøjskole
837001 : Dokkedal Skole
837002 : Gudumholm Skole
837003 : Mou Skole
837004 : Nr. Kongerslev Skole
837005 : Kongerslev Skole
837006 : Tofthøjskolen
837007 : Egense Friskole
837008 : Fjordskolen
837009 : Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole
837210 : Sejlflod Kommunale Ungdomsskole
837300 : Lille Vildmose Naturefterskole
837350 : FGU Aalborg - Kongerslev Refnæsvej
839001 : Astrup undervisningssted
839002 : Hørmested Skole
839003 : Lørslev Skole
839004 : Lendum undervisningssted
839005 : Mosbjerg Skole
839006 : Sindal undervisningssted
839007 : Tolne Skole
839200 : UU Frederikshavn
839210 : Sindal Kommunale Ungdomsskole
839300 : Tolne Efterskole
839375 : Sindal AOF Daghøjskole
840000 : Rebild Kommune
840001 : Kløverbakkeskolen
840002 : Yggdrasil
840003 : No Name intern skole
840004 : Vividus Skole
841001 : Ankermedets Skole
841002 : Kappelborg-Skolen
841003 : Distrikt Nord, Aalbæk skoleafdeling
841004 : Hedeboskolen
841005 : Brovandeskolen, Den Lille Skole i Skagen
841200 : Familiecentret
841210 : Skagen Kommunale Ungdomsskole
841247 : VUC Nordjylland, Frederikshavn afd. Skag
841300 : Diget - højskolen ved Skagen
841350 : Den lokale erhvervsskole, Skagen Produktionsskole
841375 : Skagen Daghøjskole
841401 : MARTEC Skagen
841901 : Møllehusskolens Afd på Hedebosk
843001 : Møllehusene
843002 : Blenstrup Skole
843003 : Hellum Skole
843004 : Skørping Skole
843005 : Terndrup Skole
843210 : Rebild Ungdomsskole
843211 : Skørping Ungdomsskole Vest
843212 : Bælum Ungdomsskole
843247 : VUC Østhimmerland
843300 : Østhimmerlands Ungdomsskole
843301 : Rebild Efterskole
843375 : Skørping AOF Daghøjskole
843376 : Himmerlands AOF Daghøjskole
843901 : Læringscenter Himmerland
845001 : Kirketerpskolen
845002 : Gravlev Skole
845003 : Bavnebakkeskolen
845004 : Suldrup Skole
845005 : Sønderup Skole
845006 : Øster Hornum Børneunivers
845007 : Aarestrup Skole
845008 : Guldbæk Friskole
845009 : Støvring Friskole
845010 : Veggerby Friskole
845011 : Karensmindeskolen
845012 : Støvring Gymnasium
845013 : Gregers Krabbe Friskolen
845200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
845210 : Støvring Kommunale Ungdomsskole
845247 : VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Støvring
845300 : Støvring Højskole
845301 : Lynghøj Efterskole
845302 : Biologiefterskolen i Nordjylland
845350 : FGU Himmerland - Støvring
846000 : Mariagerfjord Kommune
846001 : Hostruphøj
846002 : Hvilsom Friskole
847001 : Dybvad Skole
847002 : Hørby Skole
847003 : Distrikt Syd, Sæby skoleafdeling
847004 : Østre Skole
847005 : Distrikt Syd, Stensnæs skoleafdeling
847006 : Thorshøj Forskole
847007 : Distrikt Syd, Torslev skoleafdeling
847008 : Understed Skole
847009 : Volstrup Skole
847010 : Distrikt Syd, Sæbygård skoleafdeling
847011 : Jerslev-Østervrå Friskole
847012 : Privatskolen i Sæby
847200 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
847210 : Sæby Kommunale Ungdomsskole
847247 : VUC Nordvendsyssel, Sæby
847300 : Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt.
847301 : Hørby Efterskole
847375 : Sæby AOF Erhvervsdaghøjskole
847376 : Sæby Kvindedaghøjskole
847377 : Sæby Daghøjskole
847401 : Hørby Håndværkerskole
847402 : DEKRA Nordjylland A/S
849000 : Jammerbugt Kommune
849001 : Biersted Skole
849002 : Gjøl Skole
849003 : Nørhalne Skole
849004 : Ulveskov Skole
849005 : Aabybro Skole
849006 : Vedsted Friskole
849007 : Kærvejskolen
849008 : Åbybro Friskole
849009 : Kerneskolen
849010 : Kerneskolen
849011 : Kerneskolen
849012 : Kerneskolen
849013 : Stokroseskolen
849014 : Opholdsstedet Ølandhus
849015 : Tranegården
849200 : Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning
849210 : Åbybro Kommunale Ungdomsskole
849211 : Jammerbugt Ungdomsskole
849247 : HF & VUC NORD, Jammerbugt afd., Åbybro
849300 : Sportsefterskolen Aabybro
849301 : Den Økologiske Landbrugsskole ved Åbybro
849302 : Ryå Efterskole
851000 : Aalborg Kommune
851001 : Ajstrup Skole
851002 : Alleskolen
851003 : Annebergvej Skole
851004 : Ellidshøj Skole
851005 : Ferslev Skole
851006 : Gistrup Skole, afdeling Hålsvej
851007 : Frejlev Skole
851008 : Frydendal Skole
851009 : Gistrup Skole
851010 : Gl Hasseris Skole
851011 : Gl Lindholm Skole
851012 : Godthåbsgades Skole
851013 : Godthaab Skole
851014 : Grindsted Skole
851015 : Gug Skole
851016 : Hobrovejens Skole
851017 : Langholt Skole
851018 : Kjellerupsgades Skole
851019 : Kærbyskolen
851020 : Nr Uttrup Skole
851021 : Nørholm Skole
851022 : Nøvling Skole
851023 : Poul Paghs Gades Skole
851024 : Klarup Skole
851025 : Ryesgades Skole
851026 : Skansevejens Skole
851027 : Sofiendalskolen
851028 : Stolpedalsskolen
851029 : Sulsted Skole
851030 : Svenstrup Skole
851031 : Sønderbroskolen
851032 : Sønderholm Skole
851033 : Thistedvejens Skole
851034 : Tylstrup Skole
851035 : Vaarst Skole
851036 : Vadum Skole
851037 : Vejgaard Østre Skole
851038 : Vejgård Vestre Skole
851039 : Vestbjerg Skole
851040 : Vester Mariendal Skole
851041 : Vesterkærets Skole
851042 : Vodskov Skole
851043 : Østermarkens Skole
851044 : Mellervangskolen
851045 : Løvvangskolen
851046 : Gravenshoved Kostskole
851047 : Parkskolen
851048 : Tornhøjskolen
851049 : Filstedvejens Skole
851050 : Byplanvejens Skole
851051 : Klostermarksskolen
851052 : Solsideskolen
851053 : Sct. Mariæ Skole
851054 : Seminarieskolen
851055 : Skipper Clement Skolen
851056 : Store Restrup Friskole
851057 : Aalborg City Gymnasium
851058 : Skipper Clement Skolens Kursusafd
851059 : Aalborghus Gymnasium
851060 : Aalborg Katedralskole
851061 : Nørresundby Gymnasium og HF
851062 : Hasseris Gymnasium
851063 : Heldagsskolen
851064 : Højvangskolen
851065 : Det Ny Amtsgymnasium
851066 : Herningvej Skole
851067 : Lille Tornhøj Skolen
851068 : Filipskolen Ålborg
851069 : Institut for Syn og Hørelse
851070 : Aalborg Friskole
851071 : Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg
851072 : Center for Døvblindhed og Høretab
851073 : Østermarken Privatskole
851075 : Vaarst Friskole
851076 : Lyngbjerggårdskolen
851077 : Egebakken
851078 : Sprogcenter Aalborg
851079 : FOF Aalborg Sprogskolen
851080 : AOF Aalborg Sprogskolen
851081 : Institut for Syn og Teknologi
851082 : Institut for Syn og Teknologi
851083 : Lindholm Friskole
851084 : Holmgård
851085 : Klarupvejens Skole
851086 : Porten
851087 : Mentiqa Nordjylland
851088 : AOF Nord i Aalborg
851110 : Øster Uttrup skole
851111 : Godthåbskolen
851112 : Kollegievejens Skole
851113 : Børne og Ungdomstilbuddet Stjernehusene - Limfjor
851114 : Dagbehandling Unge, Vissegård
851200 : PPR-Aalborg
851201 : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
851202 : PPR Tranumparken
851203 : Skoleforvaltningen Aalborg
851204 : UU-Aalborg
851210 : Aalborg Kommunale Ungdomsskole Syd
851220 : Aalborg Ungdomsskole
851221 : UngAalborg Uddannelsescenter
851225 : Aalborg Husmoderf. Marthaskole
851226 : Lindholm Husmodert.Marthasskole
851247 : HF & VUC NORD, Aalborg afdeling
851248 : HF & VUC NORD
851300 : Nordjyllands Tilskærerskole
851301 : Store Restrup Højskole
851302 : Aalborg Sportshøjskole
851303 : Try Efterskole
851325 : Den Rytmiske Aftenskole i Aalborg
851326 : Frit Oplysningsforbund, FO (FUU)
851350 : FGU Aalborg - Aalborg
851351 : Skolen i Enggårdsgade
851352 : Uddannelsescentret Østre Alle
851353 : Hjælpemiddelservice Produktionsskolen
851375 : AOF Aalborg Daghøjskole
851376 : SIND-Daghøjskole Aalborg
851377 : Nørresundby Daghøjskole
851378 : Ålborg Flygtningedaghøjskole
851379 : Kvindedaghøjskolen
851380 : Daghøjskolen Fokus
851401 : TECHCOLLEGE
851402 : Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling
851403 : Aalborg Maskinmesterskole
851404 : UCN Aalborg
851405 : Pædagogseminariet i Aalborg
851406 : Skolen for Beskæftigelsesvejledere
851407 : Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
851408 : Aalborg Teknikum
851409 : Læreruddannelsen i Aalborg
851410 : Informationsvidenskab og kulturformidling i Aalbo
851411 : Den Sociale Højskole
851412 : AUC Den Erhvervssproglige Korrespondentudd.
851413 : Ålborg Psykiatriske Sygehus
851414 : Danmarks Ingeniørakademi i Ålborg
851415 : Danmarks Tekniske Højskole i Ålborg
851416 : Aalborg Universitet
851417 : Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
851418 : Sygehj.- og Plejersk. i Nordjyllands Amtsk.
851419 : Ålborg Tekniske Skole Kursus for Skibskokke
851420 : AMU Nordjylland
851421 : Hærens Konstabelgrundskole
851422 : Jordemoderuddannelsen i Aalborg
851423 : Nørresundby Handelsskole
851424 : Plejehjemsassistentskolen i Ålborg
851425 : Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg
851426 : Nordjyllands Erhvervsakademi
851427 : Aalborg Værft A/S Uddannelsesafdelingen
851428 : SOSU Nord, Aalborg/Jammerbugt
851429 : Dansk Kommunalkursus Aalborg
851430 : SOSU Nord, Aalborg/Himmerland
851431 : CVU Nordjylland
851432 : Hærens Logistikskole, Aalborg Kaserne
851433 : Hærens Træn- og Mp-Skole
851434 : CVU Nordjylland
851435 : CVU Nordjylland
851436 : Sundheds CVU Nordjylland
851437 : Aalborg Tekniske Gymnasium, ØUV
851438 : Nordjyllands Erhvervsakademi
851439 : Aalborg Tekniske Skole
851440 : Nordjyllands Erhvervsakademi - Aalborg Handelssk.
851441 : Aalborg Handelsskole, Turøgade 1
851442 : Aalborg Handelsskole, Langagervej 16
851443 : Aalborg Handelsskole, Saxogade 10
851444 : Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.
851445 : Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25
851446 : Aalborg Universitet
851447 : COK - Nordjylland
851448 : AMU Nordjylland, Aalborg
851449 : Efter- og videreudannelse Aalborg Ø
851450 : UCN Selma Lager
851451 : Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg
851452 : SOSU Nord
851453 : Nordjyllands Erhvervsakademi
851454 : Professionshøjskolen University College Nordjylla
851455 : Tekstilhåndværkerskolen
851457 : UCN act2learn
851458 : Erhvervsakademiet Nordjylland
851459 : TECHCOLLEGE, Agri
851460 : TECHCOLLEGE, Auto
851461 : TECHCOLLEGE, Construction
851462 : TECHCOLLEGE, Dental
851463 : TECHCOLLEGE, Food
851464 : TECHCOLLEGE, Media
851465 : TECHCOLLEGE, Metal
851466 : TECHCOLLEGE, Style & Wellness
851467 : TECHCOLLEGE Technology
851468 : UCN Hobrovej
851469 : UCN Sofiendals
851470 : UCN Lerpyttervej
851471 : Business Institute
851816 : Pædagogisk MedieCenter, Pædagogik og Udvikling, s
851901 : Center for Døvblindhed og Høretab, specialskole f
851902 : Taleinstituttet - Aalborg Kommune
851903 : Skolen i Bakkerne, Centerskole
851904 : VUK Aalborg
851905 : Sandagerskolen
860000 : Hjørring Kommune
860401 : Natur- og kulturformidlingsuddannelsen i Hjørring
861001 : Blære Skole
861002 : Gislum Skole
861003 : Giver Skole
861004 : Gundersted Skole
861005 : Haubro Skole
861006 : Hornum Skole
861007 : Skivum Skole
861008 : Vegger Skole
861009 : Vestrup Skole
861010 : Aars Skole
861011 : Østermarkskolen
861012 : Haubro Friskole og Børnehus
861013 : Vesthimmerlands Gymnasium og HF
861014 : Haubro-Søttrup
861015 : Vestermarkskolen
861200 : Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
861201 : UU Center Himmerland
861210 : Aars Kommunale Ungdomsskole
861247 : VUC Nordjylland, lokalafdeling Aars
861248 : HF & VUC NORD, Himmerland afd., Aars
861300 : Himmerlands Ungdomsskole
861350 : Hornum Produktionsskole
861375 : Vesthimmerlands Daghøjskole
861401 : Aars Tekniske Skole
861402 : Handelsskolen for Farsø,Fjerritslev M.Fl.
861403 : Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
861404 : Erhvervsskolerne Aars
861405 : Erhvervsskolerne Aars
861406 : AMU Nordjylland, Aars
861901 : Vestermarkskolen Aars
861902 : CKU Himmerland
999999 : Uoplyst institution