Gå til sidens indhold

EKFSP

Navn

EKFSP

Beskrivende navn

Forspaltekode til højst fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Forspaltekode på den højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Registret over befolkningens uddannelse (BU) er det centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel.
Formålet med BU er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.
Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor hun erhvervskompetencegivende uddannelser indgår. Erhvervskompetencegivende uddannelser er uddannelser fra hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1.

Forspalte1
Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.


Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-kode 35533520.

Hovedgruppe 35 Erhvervsfaglig praktik og hovedforløb
Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg
Undergruppe 355335 Tømrer mv.
Elementarniveau 35533520 Tømrer

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD/AUDD), og den 8-cifrede ekfsp-kode angiver således den uddannelse, som er en persons højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser


For den del af forspalte1, som indeholder de erhvervskompetencegivende uddannelser (hovedgruppe 30, 40, 50, 60, 65 og 70) findes der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.

Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.EKFSPH
Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.EKFSPM
Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.EKFSPU
Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.EKFSPE
Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSPEKDetaljeret beskrivelse

Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.


I forbindelse med dannelsen af højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende, dvs. kompetencevariablen KOMP = 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller KOMP = 7 (overbygning på en videregående uddannelse).

En persons højeste erhvervskompetencegivende uddannelse fastlægges på denne måde:

Begrebet højeste erhvervskompetencegivende uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe.
2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder).
3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Uddannelsesoplysningerne, som danner grundlag for den højeste erhvervskompetencegivende uddannelse, stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.

En uddannelses forspaltekode kan ændre sig:
Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD- og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes, eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid, så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.
Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 ( fra 40903010 til 50903010) mens UDD og AUDD-koderne fortsat var de samme.
Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau normalt, vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau.

En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.

Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode:
AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser

Sammenlignes populationsstørrelserne i EKFSP og HFFSP, er der forskel i nogle af hovedgrupperne. Dette skyldes, at der i dannelsen af HFFSP tages udgangspunkt i alle uddannelser, mens det kun er uddannelser i hovedgruppe 35 og derover, som er udgangspunktet, når EKFSP dannes.

1. Nye forspaltekoder:
Der oprettes løbende nye uddannelser og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder.
Ind imellem flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske hvis en uddannelse har været fejlplaceret eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.

2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse:
Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og nye kilder tages i brug. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.


Uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.


Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer med en højst fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse

Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse

Værdisæt

Værdisæt

35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
35390005 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
35390410 : Merkantile område, individuel eud
35390601 : Bøger
35390602 : Detailhandelsuddannelse u.n.a.
35390604 : Papir
35390605 : Blomsterbinder
35390607 : Foto
35390610 : Isenkram, værktøj
35390613 : Isenkram, glas og porcelæn
35390615 : Sport og camping
35390618 : Guld og sølv
35390619 : Optik
35390621 : Tv og radio
35390623 : Musik/video/software
35390625 : Kolonial (detailhandel)
35390627 : Viktualie
35390630 : Farve og tapet
35390633 : Materialist
35390636 : Frugt og grønt
35390639 : Blomster
35390641 : Sæbe og parfume
35390644 : Sko og læder
35390646 : Tekstil, detail
35390650 : Møbler og boligudstyr
35390653 : Boligtekstil og montering
35390656 : El-installation
35390657 : Forbrugerelektronik
35390659 : Legetøj og hobby
35390661 : Vin og tobak
35390663 : Hårde hvidevarer
35390666 : Byggemarked
35390669 : Servicestation og kiosk
35390672 : Babyudstyr og børnekonfektion
35390675 : Dameekvipering
35390678 : Herreekvipering
35390681 : Hvidevarer og sengeudstyr
35390684 : Fisk
35390687 : Automobiler
35390690 : Bageri
35390691 : Stormagasin
35390692 : Kædebutik
35390694 : Nærbutik
35390695 : Butiksmedhjælper
35390696 : Salgsassistent
35390699 : Dekoratør
35390905 : Handelsuddannelse u.n.a.
35390910 : Korn og foderstof
35390915 : Kolonial (engroshandel)
35390920 : Manufaktur
35390922 : Tekstil, engros
35390925 : Trælast
35390930 : Værktøj og maskiner
35390935 : Jern og stål
35390940 : Automobiler og reservedele
35390945 : Landbrugsmaskiner
35390950 : El-artikler
35390955 : Vvs branchen
35390960 : Isenkram
35390965 : Engroshandel med detail
35390970 : Engroshandel med kontor
35390972 : Logistikassistent
35390974 : Indkøbsassistent
35390976 : Handelsassistent, salg
35390978 : Handelsassistent, service
35392610 : Kontoruddannelse u.n.a.
35392615 : Kontor all round
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392620 : Kontor, regnskab og revision
35392622 : Kontor, økonomi
35392625 : Kontor, korrespondance
35392630 : Kontor, rejsebranche
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392635 : Spedition og shipping
35392640 : Kontor, kommune og amtskommune
35392645 : Kontor, stat
35392650 : Kontor, administration
35392652 : Kontor, offentlig administration
35392655 : Lægesekretær
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392660 : Advokatsekretær
35392665 : Informatikassistent
35392680 : Postelev
35392684 : Teleelev
35392688 : Postassistent
35392910 : Toldfunktionær mv.
35393210 : Finansuddannelse
35393215 : Kundemedarbejder
35393220 : Bank
35393230 : Forsikring
35393240 : Realkredit
35393250 : Finansassistent
35393510 : Eventkoordinator
35393511 : Eventassistent
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
35530005 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
35531510 : Mureruddannelse u.n.a.
35531512 : Flisemontør
35532010 : Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
35532020 : Brolægger
35532030 : Anlægsstruktør
35532040 : Bygningsstruktør
35532050 : Kloakrørlægger
35532510 : Stenhugger
35532515 : Stenindustriarbejder
35532520 : Stentekniker
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533520 : Tømrer
35533525 : Glarmester, aluminium
35533530 : Gulvlægger
35533535 : Tækkemand
35533540 : Gulvbelægningsarbejder
35533545 : Byggemontagetekniker
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534010 : Bygningssnedker
35534012 : Bygningsmontør
35534015 : Møbelsnedker
35534016 : Træoperatør
35534020 : Bødker
35534025 : Orgelbygger
35534030 : Violinbygger
35534040 : Modelsnedker
35534043 : Billedskærer
35534050 : Forgylder
35534052 : Maskinsnedker mm. u.n.a.
35534053 : Maskinsnedker
35534054 : Produktassistent, døre og vinduer
35534056 : Produktionsassistent, plademøbler
35534057 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
35534060 : Trædrejer
35534067 : Børstenbinder
35534070 : Kurvemager
35535010 : Vvs-uddannelse u.n.a.
35535020 : Vvs og blikkenslager
35535030 : Rustfast industriblikkenslager
35535040 : Vvs-montør
35535045 : Forsyningsoperatør
35535046 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
35535047 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
35535050 : Teknisk isolatør
35535055 : Ventilationstekniker
35535060 : Vvs- og energispecialist
35535070 : Rustfast industrimontør
35535080 : Vvs- og ventilationsmontør
35535085 : Oliefyrstekniker
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535542 : Overfladebehandler
35535544 : Overfladebehandler, konstruktion
35535546 : Overfladebehandler, komponenter
35536510 : Elektriker u.n.a.
35536520 : Elektriker, installationsteknik
35536530 : Elektriker, kommunikationsteknik
35536540 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
35536550 : El-montør
35536555 : Elektriker, bygningsautomatik
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537531 : Kedelanlægstekniker
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
35540005 : Jern og metal, indgangsår (gl)
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
35543005 : Vvs-rørsmed
35543007 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
35543008 : Ventilationssmed
35543009 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
35543010 : Smedeuddannelse u.n.a.
35543011 : Industriel rørsmed
35543012 : Vindmølleoperatør
35543013 : Smed, rustfast
35543014 : Plade- og konstruktionssmed
35543015 : Vvs-energiteknik
35543016 : Smed, bearbejdning
35543017 : Kedelsmed
35543019 : Skibstekniker u.n.a.
35543020 : Skibsbygger
35543021 : Skibstekniker, reparation
35543022 : Skibstekniker, konstruktion
35543023 : Skibstekniker, maritime rør
35543024 : Skibsbygningsarbejder
35543025 : Skibsteknikerassistent
35543026 : Skibstekniker, design
35543027 : Grovsmed
35543030 : Skibsmontør
35543031 : Støberitekniker, sandstøbning
35543032 : Industrimontør
35543033 : Bygnings- og landbrugssmed
35543034 : Støberiassistent
35543035 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
35543036 : Klejnsmed
35543037 : Smed, aluminium
35543038 : Smed, energiteknik
35543039 : Klejnsmed, rustfast
35543042 : Svejser
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543065 : Karrosserismed
35543066 : Karrosseriopretter
35543067 : Karrosseribygger
35543068 : Karetmager og karrosseribygger
35543074 : Gravør
35543082 : Kobbersmed
35543085 : Gørtler
35543090 : Gørtler, armatur
35543094 : Metaltrykker
35543096 : Jern- og metalsliber
35543520 : Sølvsmed, bestik
35543525 : Sølvsmed, korpus
35543535 : Guldsmed
35543537 : Butiksguldsmed
35543540 : Ciselør
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
35543550 : Ædelsmed u.n.a.
35544015 : Maritime håndværksfag u.n.a.
35544020 : Bådebygger, træ og plast
35544030 : Bådebygger, træ
35544040 : Bådebygger, plast
35544050 : Træskibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
35544060 : Skibssnedker
35544070 : Jernskibstømrer
35545005 : Maskinuddannelse u.n.a.
35545015 : Nitter og stemmer
35545020 : Industritekniker, plast
35545022 : Industriassistent
35545025 : CNC-drejer
35545030 : CNC-fræser
35545033 : CNC-tekniker
35545034 : NDT tekniker
35545035 : Skruestikarbejder
35545036 : CNC-assistent
35545040 : Værktøjstekniker
35545042 : Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
35545045 : Værktøjsmager
35545047 : Værktøjssliber
35545060 : Industriformer
35545065 : Former
35545070 : Metalstøber
35545072 : Støberitekniker, sandstøbning
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545077 : Køleassistent
35545080 : Industriteknikudd. u.n.a.
35545082 : Industritekniker, produktion
35545085 : Industrimekaniker
35545087 : Industritekniker, maskin
35545088 : Industriel reparatør
35545090 : Industrioperatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
35546005 : Automekaniker
35546007 : Automontør
35546010 : Autoelektromekaniker
35546015 : Cykelmekaniker
35546017 : Cykelmontør
35546020 : Knallertmekaniker
35546025 : Motorcykelmekaniker
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Personvognsmontør
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546037 : Kranmekaniker
35546039 : Landbrugssmed
35546040 : Landbrugsmaskinmekaniker
35546041 : Materielmekaniker
35546043 : Personliftmekaniker
35546045 : Entreprenørmaskinmekaniker
35546047 : Motormekaniker
35546050 : Traktormekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546053 : Bådassistent
35546055 : Skibsmekaniker
35546060 : Finmekaniker
35546065 : Låsesmed
35546070 : Finmekaniker, måleinstrumenter
35546072 : Låseassistent
35546075 : Våbenmekaniker
35546080 : Instrumentmager
35546085 : Finmekanikassistent
35546090 : Mekaniker u.n.a.
35546092 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
35546094 : Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
35547020 : Radio- og tv fagtekniker
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547030 : Kontorservicetekniker
35547040 : Elektronikfagtekniker
35547050 : Telesystemtekniker
35547055 : Teleinstallationstekniker
35547060 : Stærkstrømsmekaniker
35547070 : Medicotekniker
35547075 : Elektronik udviklingstekniker
35547090 : Elektronikoperatør
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
35548010 : Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
35548020 : Automatiktekniker
35548025 : Automatikmontør
35548030 : Elektrotekniker
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
35548045 : Datatekniker
35548047 : Datatekniker med speciale i infrastruktur
35548048 : Datatekniker med speciale i programmering
35548050 : IT-supporter
35548052 : Frontline PC-supporter
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
35549020 : Plastmager
35549021 : Plastspecialist
35549022 : Plastmedhjælper
35549030 : Procesoperatør
35549040 : Procesarbejder
35550005 : Grafisk, indgangsår (gl)
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
35551010 : Typotekniker
35551020 : Grafiker, layout og montage
35551030 : Litograf
35551040 : Reprofotograf
35551045 : Mediegrafiker
35551047 : Mediegrafisk assistent
35551050 : Klichefotograf
35551060 : Retouchør, fotograf
35551070 : Reprokopist
35551080 : Offsetfotograf
35551090 : Ætser
35552010 : Digital media uddannelse u.n.a.
35552020 : Grafisk integrator
35552030 : Digital integrator
35552040 : Multimedie integrator
35552050 : Multimedie animator
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
35553010 : Trykker
35553030 : Offsetkopist
35553040 : Grafisk tekniker
35553050 : Tryktekniker
35553070 : Håndbogbinder
35553080 : Industribogbinder
35553090 : Serigraf
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
35556020 : Film- og TV-assistent
35556030 : Film- og TV-produktionstekniker
35557020 : Fotograf
35580005 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
35583010 : Teknisk designer
35583020 : Teknisk tegner
35583040 : Teknisk designer, industriel produktion
35583050 : Teknisk designer, bygge og anlæg
35583070 : Teknisk assistent, driftsteknik
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583091 : Eventtekniker, illuminationsteknik
35583092 : Eventtekniker, audioteknik
35583093 : Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
35583094 : Teatertekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
35583096 : Udstillingstekniker
35585020 : Pottemager
35585030 : Modellør
35585040 : Keramisk former
35585050 : Modelindretter
35585060 : Porcelænsmaler u.n.a.
35585070 : Blåmaler
35585080 : Figur- og vasemaler
35585090 : Overglasurmaler
35586020 : Glasmager
35586030 : Glassliber
35586040 : Glasrørsblæser
35588005 : Beklædningsoperatør
35588007 : Beklædningshåndværker
35588015 : Modist
35588017 : Textil- og beklædningsassistent
35588020 : Hue- og kasketmager
35588025 : Handskemager
35588030 : Håndsyer
35588035 : Tilskærer
35588040 : Skrædder
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588045 : Modelsyer
35588050 : Buntmager
35588055 : Buntmagersyer
35588060 : Garver
35588065 : Skomager u.n.a.
35588070 : Ortopædiskomager
35588075 : Serviceskomager
35588080 : Nådler
35588085 : Porteføljemager
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
35589010 : Strikkeoperatør
35589015 : Farverioperatør
35589020 : Tekstiloperatør
35589025 : Tekstilarbejder
35589030 : Trikotageassistent
35589035 : Konfektionsassistent
35589045 : Autopolstrer
35589050 : Gardindekoratør
35589051 : Gardinmontør
35589055 : Møbelpolstrer
35589060 : Autosadelmager
35589065 : Sejlmager
35600005 : Service, indgangsår (gl)
35600007 : Sikkerhed, indgangsår
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
35602010 : Urmager
35605010 : Frisør
35605015 : Frisøraspirant
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605040 : Kosmetikerassistent
35605050 : Fitnessinstruktør
35608030 : Ortopædisadelmager
35608040 : Ortopædimekaniker
35608050 : Ortopædist
35608070 : Laboratorietandtekniker
35608080 : Tandtekniker, aftagelig protetik
35608085 : Basistandtekniker
35609010 : Ejendomsservice u.n.a.
35609020 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
35609030 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
35609035 : Ejendomsmedhjælper
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
35750005 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
35751510 : Mejerist
35751515 : Mejerioperatør
35754005 : Detailslagter u.n.a.
35754010 : Slagter
35754013 : Detailslagteraspirant
35754015 : Butiksslagter
35754017 : Forædler
35754020 : Delikatesseassistent
35754022 : Detailslagter, fisk og vildt
35754030 : Pølsemager
35754035 : Industripølsemager
35754037 : Industrislagter
35754040 : Slagter, privat mester
35754045 : Bacontilvirker
35754050 : Svineslagter
35754055 : Kreaturslagter
35754060 : Tarmrenser
35754062 : Industritarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
35754510 : Bager og konditor u.n.a.
35754515 : Bager
35754517 : Brødbager
35754519 : Brødbager med profil
35754525 : Konditor
35754526 : Kagekonditor med profil
35754527 : Kagekonditor
35754530 : Chokolade- og konfektureassistent
35754535 : Dropskoger
35754540 : Møller
35755515 : Serviceassistent u.n.a.
35755520 : Ernæringsassistent
35755522 : Ernæringshjælper
35755525 : Kantinemedhjælper
35755530 : Køkkenhjælper
35755545 : Hjemmeserviceassistent
35755547 : Rengøringstekniker
35755550 : Serviceassistent, hospitalservice
35755560 : Fritidsserviceassistent
35755570 : Serviceassistent, virksomhedsservice
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
35756010 : Gastronom u.n.a.
35756020 : Kok
35756025 : Gastronomassistent
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
35756040 : Kogejomfru
35756050 : Smørrebrødsjomfru
35756055 : Cater
35756210 : Jord til bord, individuel eud
35756512 : Tjener
35756515 : Juniortjener
35756517 : Selskabstjener
35756525 : Receptionist
35756530 : Juniorreceptionist
35756580 : Steward/stewardesse
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
35800005 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
35801010 : Veterinærsygeplejerske
35801020 : Veterinærsygehjælper
35801030 : Veterinærsygeplejerske, heste
35801040 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
35802004 : Dyrepasser u.n.a.
35802008 : Jordbrugsmaskinfører
35802010 : Landbrugsuddannelse u.n.a.
35802012 : Markbruger
35802016 : Jordbrugsassistent
35802018 : Dyrepasser, ZOO
35802019 : Dyrepasser, forsøgsdyr
35802022 : Dyrepasserassistent
35802024 : Dyrepasser, heste
35802027 : Landbrugsassistent
35802029 : Landmand, husdyr
35802031 : Landmand, planter
35802515 : Landmand faglært modul 1a
35802520 : Landmand faglært modul 1b
35802525 : Landmand faglært modul 2
35802530 : Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
35802535 : Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
35803010 : Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
35803015 : Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803020 : Landmand, efteruddannelse
35803025 : Landbrugskurser, andre
35803030 : Mejeriskolekurser, andre
35803035 : Landbrugets overbygningsuddannelse
35803038 : Produktionsleder landbrug
35803039 : Virksomhedsleder landbrug
35803040 : Agrarøkonom
35804010 : Væksthusgartner
35804012 : Væksthusgartnerassistent
35804015 : Frilandsgartner
35804020 : Frugt- og bæravler
35804025 : Planteskolegartner
35804027 : Planteskolegartnerassistent
35804028 : Produktionsgartner u.n.a.
35804032 : Anlægsgartner u.n.a.
35804035 : Anlægsgartner, plejeteknik
35804040 : Anlægsgartner, anlægsteknik
35804042 : Anlægsgartnerassistent
35804515 : Blomsterdekoratørkursus
35804520 : Gartner, driftslederkursus
35804525 : Gartnerskolekursus, frugtavler
35804530 : Gartnerskolekursus, væksthus
35804535 : Gartnerskolekursus, planteskole
35804545 : Gartnerskolekursus, anlæg
35804550 : Gartnerskolekurser andre
35804810 : Greenkeeper
35804820 : Groundman
35804830 : Greenkeeperassistent
35804840 : Groundsmanassistent
35805010 : Skov- og naturtekniker u.n.a.
35805020 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
35805030 : Godsarbejder
35805040 : Skovbrugsmaskinfører
35805050 : Savværks- og træindustriarbejder
35805060 : Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
35805070 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
35805072 : Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
35805074 : Skov- og naturassistent
35805076 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
35805078 : Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
35805280 : Herregårdsskytte
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
35806010 : Fiskeassistent
35806020 : Erhvervsfisker
35806045 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
35850005 : Transport, indgangsår (gl)
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
35854010 : Skibsassistent, grundkursus
35854015 : Styrmand
35854025 : Skibsassistent befaren, modul 3
35854030 : Maskinist
35854040 : Matros befaren, afslutningskursus
35854050 : Motormand befaren, afslutningskursus
35854065 : Søfartsskole u.n.a.
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854092 : Radiotelegrafist
35854095 : Kommunikationsoperatør, søværnet
35855005 : Trafikflyver
35855011 : Lufthavnsoperatør, cargo
35855012 : Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
35855013 : Lufthavnsoperatør, airport service
35855014 : Lufthavnsoperatør, fuel
35855015 : Lufthavnsoperatør, cleaning
35855016 : Lufthavnsoperatør, ground handling
35855017 : Lufthavnsoperatør, rampe service
35855018 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
35855020 : Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
35855021 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
35855022 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
35855025 : Lufthavnsoperatør, service
35855035 : Transportarbejder, lufthavn
35855040 : Lufthavnsoperatør
35856005 : Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
35856007 : Personbefordringsuddannelse u.n.a.
35856010 : Flyttearbejder
35856012 : Lastbilchauffør
35856015 : Chauffør, dagligvaretransport
35856020 : Chauffør, containertransport
35856025 : Chauffør, temperaturtransport
35856030 : Chauffør, entreprenørkørsel
35856035 : Chauffør, tankbilchauffør
35856040 : Chauffør, specialtransport
35856045 : Chauffør, transport af levende dyr
35856050 : Chauffør, renovation
35856055 : Chauffør, persontransport
35856060 : Chauffør, all round
35856062 : Chaufførmedhjælper
35856065 : Flyttechauffør
35856070 : Eksportchauffør
35856075 : Fragtchauffør
35856076 : Buschauffør med speciale
35856078 : Buschauffør
35856079 : Rutebilchauffør
35856080 : Salgschauffør
35856085 : Godschauffør
35856090 : Redder
35856091 : Autohjælp
35856092 : Ambulanceassistent
35856094 : Kørselsdisponent
35856097 : Buschauffør, international kørsel
35857005 : Transportuddannelse u.n.a.
35857010 : Kranfører
35857020 : Lager- og transportoperatør
35857025 : Transportarbejder
35857030 : Lagerarbejder
35857035 : Havne- og terminalarbejder
35857037 : Postuddannelse u.n.a.
35857040 : Postoperatør, center
35857041 : Postoperatør,distribution
35857042 : Postoperatør, transport
35857045 : Lager- og produktionsassistent
35857046 : Lager- og procesoperatør
35857047 : Lager- og logistikoperatør
35857048 : Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
35857049 : Lagermedhjælper
35857050 : Lager- og terminaldisponent
35857051 : Havnemedhjælper
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
35857070 : Stationsbetjent
35857080 : Lokomotivfører
35900005 : Sundhed, indgangsår (gl)
35900010 : Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
35901520 : Social- og sundhedshjælper
35901525 : Hjemmehjælper
35901530 : Sygehjælper
35901540 : Beskæftigelsesvejleder
35901545 : Plejehjemsassistent
35901550 : Plejer
35901560 : Barneplejerske
35902010 : Social- og sundhedsassistent
35906010 : Tandklinikassistent
35906510 : Defektrice
35909510 : Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
35909520 : Audiologiassistent
35909530 : Neurofysiologiassistent
35909540 : Fodterapeut
35909550 : Audiometrist
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40201030 : Småbørnslærerinde
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253034 : Mikroinstruktør
40253038 : Systemprogrammør
40253040 : Visualizer
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40253070 : Akademiøkonom, designmanagement
40253075 : Akademiøkonom, international telefommunikation
40253080 : Akademiøkonom, kommunikation/formidling
40253085 : Akademiøkonom, markedskommunikation
40253090 : Akademiøkonom, grafisk kommunikation
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256128 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256136 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256140 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256144 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
40256152 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
40258412 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
40258415 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
40258418 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
40258421 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
40258424 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
40258427 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
40258430 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
40258433 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
40258436 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
40258439 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
40258442 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
40258445 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
40258448 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
40258451 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
40258454 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
40258457 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
40258460 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
40258463 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
40258466 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
40258469 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
40258472 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
40258475 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
40258478 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
40258481 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
40258484 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
40258487 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
40301012 : Billedkunst
40301016 : Smykkeformgiver
40301030 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
40308010 : Restaureringstekniker
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
40391210 : Ejendomsmægler
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391535 : Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
40391540 : Akademiøkonom, markedsføring/service
40391545 : Akademiøkonom, kommunikation/reklame
40391550 : Akademiøkonom, eksport
40391555 : Akademiøkonom, sprog og økonomi
40391560 : Akademiøkonom, økonomi og informatik
40391565 : Akademiøkonom, international markedsføring
40391810 : Handelsøkonom
40391822 : Akademiøkonom, detailhandel
40391823 : Akademiøkonom, international erhvervsinformation
40391824 : Akademiøkonom, international handel
40391825 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
40391826 : Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
40391828 : Akademiøkonom, salgskonsulent
40391830 : Akademiøkonom, udenrigshandel
40391832 : Akademiøkonom, indkøb og import
40391834 : Akademiøkonom, østeuropæisk handel
40391836 : Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
40391838 : Akademiøkonom, internationalt salg
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391843 : Akademiøkonom u.n.a.
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
40392110 : Eksportør, eksamineret
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
40393010 : Administrationsøkonom
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel med fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
40394010 : Datamatiker
40394021 : Datanom u.n.a.
40394022 : Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
40394023 : Datanom, programmering
40394024 : Datanom, systemteknik og drift
40394026 : Datanom, systemudvikling
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
40394503 : Merkonom u.n.a.
40394506 : Merkonom, international marketing - engelsk
40394509 : Merkonom, international marketing - fransk
40394512 : Merkonom, international marketing - tysk
40394515 : Merkonom, revision
40394518 : Merkonom, butiksledelse
40394521 : Merkonom, driftsledelse
40394524 : Merkonom, eksport
40394527 : Merkonom, finansiering
40394530 : Merkonom, indkøb
40394533 : Merkonom, informatik
40394536 : Merkonom, markedsføring
40394539 : Merkonom, transport
40394542 : Merkonom, turisme
40394545 : Merkonom, regnskabsvæsen
40394548 : Merkonom, organisation
40394551 : Merkonom, personaleadministration
40394554 : Merkonom, landbrugsledelse
40394557 : Merkonom, miljøledelse
40394560 : Merkonom, innovation
40394563 : Merkonom, administration
40394566 : Merkonom, international handel
40394569 : Merkonom, logistik
40394572 : Merkonom, personaleudvikling
40394575 : Merkonom, økonomistyring
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40394726 : Merkonom, oplevelsesøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395122 : Akademiøkonom, turisme
40395124 : Akademiøkonom, sport og fritid
40395126 : Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
40395128 : Akademiøkonom, servicesektor management
40395145 : Hotel- og restaurationstekniker
40395150 : Rejselivstekniker
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort vidg.
40591003 : Teknonom u.n.a.
40591006 : Teknonom, håndværk
40591009 : Teknonom, ledelsesteknik
40591012 : Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
40591015 : Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
40591018 : Teknonom, kvalitetsstyring
40591020 : Teknonom, miljøstyring
40591021 : Teknonom, produktionsstyring
40591024 : Teknonom, produktionsteknik
40591027 : Teknonom, produktionsteknik edb
40591029 : Teknonom, info teknologi i virksomhed
40591030 : Teknonom, indkøb- og materialestyring
40592010 : Produktionsteknolog
40592032 : Maskintekniker u.n.a.
40592034 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
40592036 : Maskintekniker, konstruktion
40592038 : Maskintekniker, driftsteknik
40592039 : Maskintekniker, stålkonstruktion
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
40592210 : Værkstedsfunktionær
40592410 : Installatør u.n.a.
40592425 : El-installatør
40592435 : Installatør, stærkstrøm
40592440 : Installatør, vvs
40592445 : Gastekniker
40592450 : Gas-, vand- og sanitetsmester
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
40592610 : Autoteknolog
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
40595015 : Miljøteknolog
40595025 : Byggetekniker
40595030 : Anlægstekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
40595510 : Maler, videreuddannelse
40598505 : Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
40598510 : Designteknolog
40598525 : Konfektionstekniker
40598527 : Trikotagetekniker
40598529 : Tekstiltekniker
40598535 : Farveritekniker
40598540 : Indkøbstekniker
40598545 : Industriel designer
40598550 : Modeltekniker
40598555 : Produktudvikler
40598560 : Modelkonstruktør
40598712 : Driftsteknolog offshore
40599010 : E-designer
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
40751005 : Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Fødevareteknolog
40751030 : Mejeriteknolog
40751035 : Procesteknolog, kemoteknik
40751039 : Laboratorietekniker, biologi
40751041 : Laboratorietekniker, kemi
40751045 : Laboratorietekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
40756010 : Akademigastronom
40757010 : Husholdningstekniker
40757510 : Økonoma
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802012 : Landbrugstekniker, biologi
40802014 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
40802016 : Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
40802018 : Landbrugstekniker, regnskab
40802022 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
40802024 : Landbrugstekniker, maskiner
40802028 : Landbrugstekniker, planteavl
40802030 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
40802042 : Gartneritekniker, anlæg
40802044 : Gartneritekniker, planteskole
40802046 : Gartneritekniker, væksthus
40802048 : Gartneritekniker, grøntsager
40802050 : Gartneritekniker, produktion
40802055 : Jordbrugstekniker u.n.a.
40802060 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
40802061 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
40802062 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
40802063 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
40802064 : Jordbrugsteknolog, miljø og natur
40805210 : Vildtforvalter
40806040 : Fiskeriteknolog
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
40852010 : Logistikøkonom
40852025 : Akademiøkonom i logistik
40852030 : Akademiøkonom, logistik - international transport
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
40854010 : Vagtofficer
40854025 : Juniorofficer, 1. teoridel
40854030 : Juniorofficer, 2.teoridel
40854040 : Juniorofficer, 3.teoridel
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
40856010 : Beredskabstekniker, akademiuddannelse
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
40904510 : Kiropraktor, forskole
40906030 : klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
40906510 : Farmakonom
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
40951510 : Fængselsfunktionær
40951540 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogisk arbejde, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
50257510 : Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
50258404 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
50258408 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258412 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258416 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258420 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258424 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258426 : Engelsk-russisk, korrespondent
50258428 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258429 : Engelsk-fransk, korrespondent
50258432 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258435 : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
50258436 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258439 : Engelsk-tysk, korrespondent
50258440 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258444 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258445 : Fransk-tysk, korrespondent
50258448 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258449 : Engelsk-spansk, korrespondent
50258456 : Fransk-spansk, korrespondent
50258462 : Tysk-spansk, korrespondent
50258463 : Engelsk-italiensk, korrespondent
50258464 : Fransk-italiensk, korrespondent
50258468 : Tysk-italiensk, korrespondent
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
50301510 : Design og business, prof.bach.
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk musik, musikpædagog
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302050 : Rytmisk musik udøvende
50302060 : Rytmisk musik, musikpædagog
50302061 : Rytmisk musik individuelt forløb
50302070 : Tonemester (gl.)
50303010 : Danser
50303011 : Koreograf
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper
50306030 : Manuskriptforfatter - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
50393510 : Registreret revisor
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø/revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidleruddannelse
50397420 : Socialrådgiver (socionom), årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming. prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Datamatik, diploming.prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592530 : Information, diploming.prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
50595005 : Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus i forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring-sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
50802010 : Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
50802011 : Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50853045 : Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
50854010 : Skibsfører, prof.bach.
50854030 : Juniorofficer (maritim), prof.bach.
50854040 : Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
50854045 : Seniorofficer, dual purpose skibschef
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
50903110 : Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903120 : Afdelingssygeplejerske
50903130 : Sundhedsplejerske, diplomeksamen
50903135 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapeut
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
50903610 : Radiograf, prof.bach.
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
50904810 : Bandagist, prof.bach.
50904910 : Optometrist, prof.bach.
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
50905020 : Jordemoder, ledende og undervisende
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
50952010 : Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250011 : Kommunikation, bach.
60250012 : Kultur- og sprogmødestudier, bach.
60250013 : Performance-design, bach.
60250015 : Humanistisk, grundudd. bach.
60250016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250040 : Humanistisk, basis
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
60250210 : Pædagogik, bach.
60250211 : Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
60250810 : Historie, bach.
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
60251410 : Teatervidenskab, bach.
60251420 : Dramaturgi, bach.
60251810 : Musik, bach.
60252010 : Kunsthistorie, bach.
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253035 : Informatik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
60254010 : Filologi klassisk, bach.
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
60258910 : Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
60300010 : Kunstnerisk u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
60300510 : Folkemusik, bach.
60301510 : Kirkemusik, bach.
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304025 : Klassisk musik, musikpædagog
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
60305010 : Komposistion, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
60307010 : Billedkunst, bach.
60308010 : Konserveringsteknik, bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350030 : Naturvidenskab, basis
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351030 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi, bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og it, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
60352510 : Statistik, bach.
60353020 : Forsikringsvidenskab, bach.
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
60354510 : Astronomi, bach.
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Kulturgeografi, bach.
60356030 : Naturgeografi, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
60356510 : Geologi, bach.
60356515 : Geologi-geoscience, bach.
60357010 : Meteorologi, bach.
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358046 : Medicinalbiologi, bach.
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390011 : EU-studier, bach
60390013 : Globale studier, bach.
60390014 : Internationale udviklingsstudier, bach.
60390015 : Samfundsvidenskab, grundudd.
60390016 : Plan, by og proces, bach.
60390017 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
60390018 : Virksomhedsstudier, bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390030 : Samfundsvidenskab, basis
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
60392610 : Politik og administration, bach.
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik, bach.
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalytiker, bach.
60396125 : HA turisme, bach.
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk, bach.
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret, bach.
60396150 : HA datalogi, bach.
60396155 : HA matematik, bach.
60396160 : HA sprog, bach.
60396165 : HA kommunikation, bach.
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
60397610 : Jura, bach.
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
60398010 : Sociologi, bach.
60398011 : Arbejdslivsstudier, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
60398610 : Psykologi, bach.
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590016 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
60590510 : Teknoantropologi, bach.
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
60592550 : Produkt-designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
60596510 : Arkitekt, bach.
60597010 : Landinspektør, bach.
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
60802010 : Landbrugsvidenskab, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
60804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
60804020 : Landskabsarkitektur, bach.
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
60905510 : Medicin, bach.
60906010 : Tandlæge, bach.
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
65201015 : Pædagogik, cand.pæd.
65201025 : Dansk-pædagogik, cand.pæd.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
65201062 : Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
65201063 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
65201075 : Matematik-pædagogik, cand.pæd.
65201080 : Kandidatsupplering
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204071 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
65204074 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250013 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, cand.mag.
65250021 : Humanistisk kombination, overbygn.
65250023 : Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
65250026 : Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
65250028 : Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
65250029 : Kultur- og sprogmodestudier, kand.
65250030 : Migrationsstudier, cand.mag.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250046 : Humanistisk, basis
65250054 : Humanistisk, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1-årig
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
65250205 : Pædagogik, mag.art.
65250210 : Pædagogik, cand.mag.
65250215 : Pædagogik, cand.phil.
65250221 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250230 : Ulandspædagogik, cand.mag.
65250235 : Ulandspædagogik, cand.phil.
65250245 : Voksenpædagogik, cand.mag.
65250250 : Voksenpædagogik, cand.phil.
65250260 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
65250265 : International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65250405 : Teologi, cand.theol.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250414 : Religionshistorie, cand.mag.
65250416 : Religionshistorie, cand.phil.
65250418 : Religionshistorie, overbygn.
65250432 : Religion studier/videnskab,c.mag.
65250434 : Religion, cand.phil.
65250435 : Religion, mag.art.
65250436 : Religion, overbygn.
65250440 : Kristendomskundskab, mag.art.
65250442 : Kristendomskundskab, cand.mag.
65250446 : Kristendomshistorie, cand.phil.
65250456 : Religionssociologi, mag.art.
65250460 : Religionssociologi, cand.mag.
65250464 : Religionssociologi, cand.phil.
65250465 : Diakoni, cand.mag.
65250470 : Europas religiøse rødder, cand.mag.
65250613 : Filosofi, mag.art.
65250616 : Filosofi, cand.mag.
65250619 : Filosofi, cand.phil.
65250625 : Filosofi, overbygn.
65250626 : Anvendt filosofi, cand.mag.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250633 : Idehistorie, mag.art.
65250636 : Idehistorie, cand.mag.
65250639 : Idehistorie, cand.phil.
65250651 : Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
65250810 : Historie, mag.art.
65250816 : Historie, cand.mag.
65250819 : Historie, cand.phil.
65250822 : Historie, overbygn.
65250825 : Informationsforvaltning, master
65251002 : Marinarkæologi, cand.mag.
65251004 : Arkæologi klassisk, mag.art.
65251008 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
65251012 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
65251024 : Arkæologi forhistorisk, mag.art.
65251028 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
65251032 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
65251044 : Arkæologi middelalder, mag.art.
65251048 : Arkæologi middelalder, cand.mag.
65251052 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
65251064 : Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
65251072 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
65251076 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
65251215 : Litteraturvidenskab, mag.art.
65251220 : Litteraturvidenskab, cand.mag.
65251225 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
65251230 : Litteraturvidenskab, overbygn.
65251235 : Børnelitteratur, master
65251415 : Teatervidenskab, mag.art.
65251420 : Teatervidenskab, cand.mag.
65251425 : Teatervidenskab, cand.phil.
65251427 : Teatervidenskab, overbygn.
65251435 : Dramaturgi, mag.art.
65251440 : Dramaturgi, cand.mag.
65251445 : Dramaturgi, cand.phil.
65251450 : Dramaturgi, overbygn.
65251610 : Filmvidenskab, mag.art.
65251620 : Filmvidenskab, cand.mag.
65251630 : Filmvidenskab, cand.phil.
65251640 : Filmvidenskab, overbygn.
65251820 : Musikvidenskab, mag.art.
65251830 : Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
65251840 : Musikvidenskab, cand.phil.
65251850 : Musikvidenskab, overbygn.
65252020 : Kunsthistorie, mag.art.
65252030 : Kunsthistorie, cand.mag.
65252040 : Kunsthistorie, cand.phil.
65252050 : Kunsthistorie, overbygn.
65252055 : Visuel kultur, cand.mag.
65252060 : Kuratering, master
65252515 : Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
65252520 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
65252525 : Turisme, cand.mag.
65252535 : Kultur og kulturformidling, cand.mag.
65252540 : Kultur og kulturformidling, cand.phil.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
65252562 : Designstudier, cand.mag.
65252565 : Tværkulturelle studier, cand.mag.
65252570 : Internationale studier, cand.mag.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
65252610 : Designledelse, cand.mag.
65253005 : Kommunikation, cand.mag.
65253006 : Kommunikation, cand.comm.
65253007 : Journalistik, cand.mag.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, cand.mag.
65253014 : Cognition and communication, master
65253015 : Kommunikation, cand.phil.
65253016 : Journalistik, cand.mag.
65253017 : Journalistik, cand.public.
65253018 : Journalistik, master
65253020 : Kommunikation, overbygn.
65253023 : European journalism, cand.mag.
65253025 : Journalistik, overbygn.
65253026 : Kommunikation og IT, cand.mag.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, cand.mag.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, cand.mag.
65253045 : Performance-design, overbygn.
65253046 : Performance-design, cand.mag.
65253050 : Informatik, cand.mag.
65253060 : Datalogi-humanistisk, cand.phil.
65253065 : Informatik, overbygn.
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
65254004 : Filologi klassisk, mag.art.
65254008 : Filologi klassisk, cand.mag.
65254012 : Filologi klassisk, cand.phil.
65254020 : Latin, mag.art.
65254024 : Latin, cand.mag.
65254028 : Latin, cand.phil.
65254032 : Latin, overbygn.
65254036 : Latin middelalder, cand.mag.
65254040 : Latin middelalder, cand.phil.
65254044 : Græsk, cand.mag.
65254048 : Græsk, cand.phil.
65254052 : Græsk, overbygn.
65254056 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
65254060 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
65254064 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
65254068 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
65254072 : Oldtidskundskab, cand.mag.
65254076 : Oldtidskundskab, cand.phil.
65254080 : Oldtidskundskab, overbygn.
65254084 : Nylatin, cand.mag.
65254088 : Nylatin, cand.phil.
65254204 : Nordisk litteratur, mag.art.
65254208 : Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
65254212 : Nordisk litteratur, cand.phil.
65254216 : Nordisk filologi, mag.art.
65254220 : Nordisk filologi, cand.mag.
65254224 : Nordisk filologi, cand.phil.
65254228 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
65254236 : Nordisk, mag.art.
65254240 : Nyere dansk sprog, mag.art.
65254244 : Dansk, cand.mag.
65254248 : Dansk, cand.phil.
65254252 : Dansk, overbygn.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
65254264 : Norrøn filologi, cand.mag.
65254268 : Norrøn filologi, cand.phil.
65254405 : Engelsk, mag.art.
65254411 : Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
65254415 : Engelsk, cand.mag.
65254420 : Engelsk, cand.phil.
65254425 : Engelsk, overbygn.
65254440 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
65254605 : Germansk, mag.art.
65254615 : Tysk, cand.mag.
65254620 : Tysk, cand.phil.
65254625 : Tysk, overbygn.
65254645 : Nederlandsk, cand.mag.
65254650 : Nederlandsk, cand.phil.
65254802 : Fransk, mag.art.
65254804 : Fransk studier, cand.mag.
65254806 : Fransk, cand.phil.
65254808 : Fransk, overbygn.
65254814 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
65254816 : Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
65254822 : Spansk, mag.art.
65254824 : Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
65254826 : Spansk, cand.phil.
65254828 : Spansk, overbygn.
65254842 : Italiensk, mag.art.
65254844 : Italiensk, cand.mag.
65254846 : Italiensk, cand.phil.
65254848 : Italiensk, overbygn.
65254858 : Portugisisk, mag.art.
65254861 : Portugisisk, cand.mag.
65254864 : Portugisisk, cand.phil.
65254873 : Rumænsk, mag.art.
65254876 : Rumænsk, cand.mag.
65254879 : Rumænsk, cand.phil.
65255002 : Russisk, mag.art.
65255004 : Russisk, cand.mag.
65255006 : Russisk, cand.phil.
65255008 : Russisk, overbygn.
65255016 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255018 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255020 : Serbokroatisk, mag.art.
65255022 : Serbokroatisk, cand.mag.
65255024 : Serbokroatisk, cand.phil.
65255026 : Polsk, mag.art.
65255028 : Polsk, cand.mag.
65255030 : Polsk, cand.phil.
65255034 : Tjekkisk, mag.art.
65255036 : Tjekkisk, cand.mag.
65255038 : Tjekkisk, cand.phil.
65255042 : Bulgarsk, mag.art.
65255044 : Bulgarsk, cand.mag.
65255046 : Bulgarsk, cand.phil.
65255052 : Balkanistik, cand.mag.
65255054 : Balkanistik, cand.phil.
65255058 : Øststatskundskab, mag.art.
65255060 : Øststatskundskab, cand.mag.
65255062 : Øststatskundskab, cand.phil.
65255072 : Nygræsk, cand.mag.
65255074 : Nygræsk, cand.phil.
65255202 : Indisk, mag.art.
65255204 : Indologi-indisk, cand.mag.
65255206 : Indologi-indisk, cand.phil.
65255211 : Mellemøststudier, cand.mag.
65255214 : Nyindisk, cand.mag.
65255216 : Nyindisk, cand.phil.
65255218 : Sanskrit, cand.mag.
65255220 : Sanskrit, cand.phil.
65255233 : Iransk, mag.art.
65255235 : Islamiske studier, cand.mag.
65255236 : Iransk, cand.mag.
65255239 : Iransk, cand.phil.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255254 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255262 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
65255268 : Hebraisk, cand.phil.
65255274 : Ægyptologi-realia, mag.art.
65255296 : Sumerologi, mag.art.
65255403 : Sinologi, mag.art.
65255406 : Kinastudier, cand.mag.
65255409 : Kinesisk, cand.phil.
65255415 : Kinesisk kultur, mag.art.
65255418 : Kinesisk kultur, cand.mag.
65255421 : Kinesisk kultur, cand.phil.
65255424 : Japansk, mag.art.
65255427 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
65255430 : Japanstudier, cand.mag.
65255433 : Japansk, cand.phil.
65255436 : Japansk, overbygn.
65255442 : Koreansk, mag.art.
65255445 : Koreastudier, cand.mag.
65255448 : Koreansk, cand.phil.
65255450 : Indonesisk, cand.mag.
65255451 : Asienstudier, cand.mag.
65255454 : Thai, cand.mag.
65255457 : Thai, cand.phil.
65255466 : Tibetansk, mag.art.
65255469 : Tibetologi, cand.mag.
65255472 : Tibetansk, cand.phil.
65255478 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
65255481 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
65255605 : Finsk, cand.mag.
65255615 : Finsk, cand.phil.
65255635 : Ungarsk, cand.mag.
65255640 : Ungarsk, cand.phil.
65255660 : Grønlandsk, cand.mag.
65255665 : Grønlandsk, cand.phil.
65255670 : Afrikastudier, cand.mag.
65255680 : Amerikanske studier, cand.mag.
65255682 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
65255684 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
65255686 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256110 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256115 : Fransk, cand.ling.merc.
65256120 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256125 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256130 : Russisk, cand.ling.merc.
65256135 : Spansk, cand.ling.merc.
65256140 : Tysk, cand.ling.merc.
65256145 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256150 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256155 : Translatør
65256168 : Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
65257310 : Konferencetolk
65258903 : Lingvistik sammenlignende, mag.art.
65258906 : Sprogvidenskab, overbygn.
65258909 : Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
65258915 : Lingvistik almen, cand.phil.
65258936 : Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
65258939 : Indoeuropæisk, cand.mag.
65258942 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
65258948 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
65258954 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
65258957 : Datalingvistik, cand.mag.
65258963 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
65258966 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
65258969 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
65258972 : Audiologopædi, cand.mag.
65258975 : Audiologopædi, cand.phil.
65258977 : Sprogpsykologi, cand.mag.
65258981 : Retorik, cand.mag.
65258984 : Retorik, cand.phil.
65258985 : Retorik og formidling, master
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidskundskab
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Kultur, sidefag
65300030 : Kultur, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
65301012 : Designer u.n.a., cand.design
65301015 : Designer grafisk, cand.design
65301020 : Designer visuel kommunikation, cand.design
65301025 : Designer digital, cand.design
65301030 : Designer møbel og rum, cand.design
65301035 : Designer rum og produktion, cand.design
65301040 : Designer unika design, cand.design
65301043 : Designer keramik og glas, cand.design
65301045 : Designer illustration, cand.design
65301050 : Designer industriel, cand.design
65301053 : Designer mode, cand.design
65301055 : Designer interaktive medier, cand.design
65301060 : Designer guld og sølv, cand.design
65301065 : Designer tekstil, cand.design
65301070 : Designer beklædning, cand.design
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
65302310 : Folkemusik, kand.
65302520 : Tonemester, cand.musicae
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
65303020 : Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
65303510 : Instrumentalist/sanger, cand.musicae
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
65304510 : Komposition, cand.musicae
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, cand.art.perit.
65305020 : Grafik, videregående uddannelse
65305030 : Maleri, videregående uddannelse
65305040 : Skulptur, videregående uddannelse
65305050 : Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
65305060 : Mediekunst, videregående uddannelse
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling, cand.phil.
65308010 : Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
65308020 : Konservator-kunst, cand.scient.cons.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
65308040 : Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
65308070 : Museologi, master
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
65350012 : Klimaforandringer, cand.scient.
65350015 : Naturvidenskab kombination, overbygn.
65350020 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
65350025 : Naturvidenskab kombination, mellemniveau
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd./bifag
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350055 : Videnskabshistorie, cand.scient.
65350060 : Videnskabshistorie, hovedfag
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
65351005 : Matematik, cand.scient.
65351010 : Matematik, hovedfag
65351015 : Matematik, overbygn.
65351020 : Matematik, bifag
65351025 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, cand.act.
65351042 : Anvendt matematik, cand.scient.
65351045 : Matematisk planlægning, cand.scient.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, cand.scient.
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, cand.scient.
65352011 : Informatik (datalogi), cand.scient.
65352012 : Maskinintelligens, cand.scient.
65352013 : Datahåndtering, cand.scient.
65352014 : Interaktionsdesign, cand.scient.
65352015 : Datalogi, overbygn.
65352020 : Datalogi, hovedfag
65352025 : Datalogi, bifag
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, cand.it.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
65352045 : Administrativ databehandling, overbygn.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., cand.it.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT til organisationer, cand.it.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : Digital design og kommunikation, cand.it.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : E-business, cand.it.
65352070 : Tværfaglig IT, cand.it.
65352075 : Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Games, cand.it.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design/kommunikation/medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
65352510 : Statistik , cand.scient.
65352520 : Statistik, hovedfag
65352530 : Anvendt statistik, master
65353020 : Forsikringsvidenskab, cand.act.
65354010 : Fysik, cand.scient.
65354011 : Lysdesign, cand.scient.
65354015 : Fysik, hovedfag
65354020 : Fysik, overbygn.
65354025 : Fysik, bifag
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, cand.scient.
65354055 : Materialefysik - kemi, cand.scient.
65354510 : Astronomi, cand.scient.
65354520 : Astronomi, hovedfag
65355010 : Kemi, cand.scient.
65355015 : Kemi, hovedfag
65355020 : Kemi, overbygn.
65355025 : Kemi, bifag
65355030 : Medicinalkemi, cand.scient.
65355045 : Vand og miljø, cand.scient.
65355050 : Biokemi, cand.scient.
65355055 : Miljøkemi, cand.scient.
65355060 : Miljøstudier, master
65356010 : Geografi, cand.scient.
65356015 : Geografi, hovedfag
65356020 : Geografi, overbygn.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356030 : Geografi natur, cand.scient.
65356035 : Geografi fysisk, cand.scient.
65356040 : Kulturgeografi A, cand.scient.
65356045 : Kulturgeografi B, cand.scient.
65356050 : Geoinformatik, cand.scient.
65356055 : Technology management (MTM), master
65356510 : Geologi, cand.scient.
65356515 : Geologi-geoscience, cand.scient.
65356520 : Geologi, hovedfag
65356530 : Geovidenskab, master
65356540 : Geologi endogen, cand.scient.
65356550 : Geologi eksogen, cand.scient.
65356560 : Geologi palæontologi, cand.scient.
65356580 : Geologi fysisk geografi, cand.scient.
65357010 : Geofysik, cand.scient.
65357020 : Geofysik meteorologi, cand.scient.
65357030 : Geofysik oceanografi, cand.scient.
65357040 : Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
65357050 : Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
65357060 : Geofysik, hovedfag
65357070 : Geodæsi, cand.scient.
65357510 : Nanoteknologi, cand.scient.
65358003 : Biologi, cand.scient.
65358009 : Biologi, hovedfag
65358012 : Biologi, overbygn.
65358015 : Biologi, bifag
65358030 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
65358033 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358035 : Miljøbiologi, overbygn.
65358036 : Miljøbiologi, cand.scient.
65358042 : Omics, cand.scient.
65358043 : Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
65358045 : Molekylær biologi, overbygn.
65358048 : Molekylærbiologi, cand.scient.
65358049 : Molekylær biomedicin, cand.scient.
65358050 : Humanbiologi, cand.scient.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, cand.scient.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, cand.scient.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
65358072 : Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
65358075 : Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
65358078 : Botanik biologi/matematik, cand.scient.
65358081 : Botanik biologi/geografi, cand.scient.
65358082 : Biologi-bioteknologi, cand.scient.
65358084 : Bioteknologi, cand.scient.
65358085 : Medicinalbiologi, overbygn.
65358086 : Medicinalbiologi, cand.scient.
65358087 : Parasitologi, cand.scient.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
65358515 : Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
65358520 : Legemsøvelser, hovedfag
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
65358550 : Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390020 : Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
65390030 : Samfundsvidenskab, sidefag
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd./basis
65390050 : Samfundsvidenskab, basis 1-årig
65390055 : Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
65390060 : Samfundsvidenskab, basis
65390070 : Samfundsvidenskab, supplering
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392612 : Socialvidenskab, overbygning
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392618 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
65392619 : Politik og administration, overbygn.
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392623 : Politik og administration, cand.soc.
65392625 : Forvaltning, cand.scient.adm.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, overbygn.
65392628 : Offentlig administration, cand.mag.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392635 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
65392640 : Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, cand.merc.(pol.)
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
65396140 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
65396141 : Bioentrepreneurskab, cand.scient.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
65396143 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
65396144 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
65396147 : Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, cand.soc.
65396150 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396151 : Management creative business processes, cand.soc.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
65396156 : Service management, cand.soc.
65396157 : Virksomhedsledelse, cand.soc.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396162 : Virksomhedsstudier, overbygn.
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA), master
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
65396810 : Statsvidenskab, cand.polit.
65396814 : Plan, by og proces, overbygn.
65396815 : Plan, by og proces, cand.soc.
65396820 : Økonomi, cand.oecon.
65396830 : Modern economics, master
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
65397815 : Statskundskab, cand.scient.pol.
65397820 : Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
65397826 : Global udvikling, cand.soc.
65397830 : Samfundsvidenskab, cand.samf.
65397840 : Samfundsfag, cand.mag.
65397841 : Samfundsfag, cand.soc.
65397850 : Samfundsfag, overbygn.
65397860 : Samfundsfag, cand.phil.
65397863 : Globale studier, cand.soc.
65397864 : Globale studier, overbygn.
65397867 : EU studier, overbygn.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, cand.soc.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, overbygn.
65397882 : Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
65398010 : Sociologi, mag.scient.soc.
65398015 : Socialt arbejde, cand.soc.
65398020 : Sociologi, cand.scient.soc.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
65398025 : Arbejdslivsstudier, overbygn.
65398026 : Arbejdslivsstudier, cand.soc.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398040 : Kultursociologi, mag.art.
65398045 : Kriminologi, cand.scient.soc.
65398050 : Kultursociologi, cand.mag.
65398051 : Kultursociologi, cand.soc.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, cand.soc.
65398205 : Etnografi/antropologi, mag.art.
65398210 : Antropologi, cand.scient.anth.
65398215 : Etnografi/antropologi, cand.mag.
65398220 : Etnografi/antropologi, cand.phil.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi europæisk, mag.art.
65398235 : Etnologi europæisk, cand.mag.
65398240 : Etnologi europæisk, cand.phil.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
65398250 : Eskimologi, mag.art.
65398255 : Eskimologi, cand.phil.
65398260 : Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
65398265 : Eskimologi, cand.mag.
65398270 : Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
65398280 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
65398295 : Kulturplanlægning, master
65398610 : Psykologi, mag.art.psych.
65398620 : Psykologi, cand.psych.
65398640 : Psykologi, overbygn.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
65398810 : Musikterapi, kand.
65398820 : Musik og musikterapi, fællesseminar
65398830 : Musikterapi, overbygn.
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
65590005 : Teknisk u.n.a., cand.scient.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590025 : Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
65590030 : Teknik u.n.a., supplering
65590035 : Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
65590037 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
65590510 : Teknoantropologi, cand.scient.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
65591410 : Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
65591520 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
65592009 : Maritim teknologi, cand.tech.
65592010 : Maskin, civiling. cand.polyt.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.cand.it.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling. cand.polyt.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
65592513 : Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
65592522 : Software engineering, civiling. cand.polyt.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communication (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
65592530 : Teknisk geologi, cand.scient.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling. cand.polyt.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, civiling. cand.polyt.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
65594010 : Kemi, civiling.cand.polyt.
65594011 : Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
65594028 : Miljøteknologi, cand.scient.techn.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, cand.scient.techn.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
65594534 : Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.
65594537 : Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling. kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
65595510 : Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595513 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65596005 : Arkitektur, civiling. cand.polyt.
65596006 : Arkitektur, cand.techn.
65596015 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
65596020 : Industrielt design, civiling. cand.polyt.
65596021 : Industrielt design, cand.techn.
65596025 : Urbant design, civiling. cand.polyt.
65596026 : Urbant design, cand.techn.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
65596030 : Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, cand.scient.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
65596510 : Arkitekt, cand.arch.
65597010 : Landinspektør, kand.
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, cand.scient.
65750020 : Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, cand.scient.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, cand.scient.
65750040 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65801010 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
65801015 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
65802010 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, cand.scient.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
65803220 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
65804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
65804020 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
65805010 : Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, cand.scient.
65900030 : Sundhedsvidenskab, sidefag
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901020 : Sundhed, supplering
65901023 : Ergoterapi, cand.san.
65901024 : Jordemodervidenskab, cand.scient.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, cand.mot.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
65901029 : Biomedicin, cand.scient.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, cand.scient.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
65903010 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
65903015 : Sygepleje, cand.cur.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, cand.cur.
65905210 : Biomekanik, cand.manu.
65905510 : Læge, cand.med.
65905515 : Læge B-autoriseret
65906010 : Tandlæge, cand.odont.
65906510 : Farmaci, cand.pharm.
65906511 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, cand.scient.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
65952005 : Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
65952020 : Officer (lang vidg. udd.), hæren
65952030 : Officer (lang vidg. udd.), søværnet
65952040 : Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
70020090 : Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
70201010 : Pædagogik, lic.pæd.
70250005 : Dr.phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar, ph.d.
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
70253010 : Kommunikation, ph.d.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
70308010 : Konservator, ph.d.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.scient.
70350020 : Matematik/økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.polit.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.oecon.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.jur.
70390025 : Statskundskab, ph.d.scient.pol.
70390030 : Sociologi, ph.d.scient.soc.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.psych.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.techn.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.med.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Odontologi, ph.d.odont.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.pharm.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.Værdisæt

35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
40 : Korte videregående uddannelser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
60 : Bachelor
65 : Lange videregående uddannelser
70 : ForskeruddannelserVærdisæt

3520 : Pædagogisk
3539 : Handel og kontor
3553 : Bygge og anlæg
3554 : Jern og metal
3555 : Grafisk
3558 : Teknik og industri i øvrigt
3560 : Service
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
3580 : Jordbrug og fiskeri
3585 : Transport mv.
3590 : Sundhed
3595 : Sikkerhed
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
4020 : Pædagogisk
4025 : Formidling og erhvervssprog
4030 : Kunstnerisk
4039 : Samfundsfaglig
4059 : Teknisk
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
4080 : Jordbrug og fiskeri
4085 : Transport mv.
4090 : Sundhed
4095 : Politi og forsvar
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
5020 : Pædagogisk
5025 : Formidling og erhvervssprog
5030 : Kunstnerisk
5035 : Naturvidenskabelig
5039 : Samfundsvidenskabelig
5059 : Teknisk
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
5080 : Jordbrug og fiskeri
5085 : Transport mv.
5090 : Sundhed
5095 : Politi og forsvar
6002 : Bachelor u.n.a.
6025 : Humanistisk
6030 : Kunstnerisk
6035 : Naturvidenskabelig
6039 : Samfundsvidenskabelig
6059 : Teknisk
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
6090 : Sundhed
6502 : Kandidat u.n.a.
6520 : Pædagogisk
6525 : Humanistisk og teologisk
6530 : Kunstnerisk
6535 : Naturvidenskabelig
6539 : Samfundsvidenskabelig
6559 : Teknisk
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
6590 : Sundhed
6595 : Forsvar
7002 : Forskerudd. u.n.a.
7020 : Pædagogisk
7025 : Humanistisk og teologisk
7030 : Kunstnerisk
7035 : Naturvidenskabelig
7039 : Samfundsvidenskabelig
7059 : Teknisk
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
7090 : SundhedVærdisæt

352000 : Pædagogisk u.n.a.
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
353900 : Handel og administration u.n.a.
353904 : Handel og kontor, individuel eud
353906 : Detailhandel
353909 : Engroshandel
353926 : Kontor generelt
353929 : Tolduddannelser
353932 : Finans
353935 : Eventkoordinator
353940 : IT
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
355315 : Murer mv.
355320 : Brolægger mv.
355325 : Stenhugger
355335 : Tømrer mv.
355340 : Snedker mv.
355350 : Gas- og vvs-teknik
355355 : Maler mv.
355365 : Elektriker
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
355400 : Jern og metal u.n.a.
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
355435 : Ædelsmed
355440 : Skibstømrer mv.
355450 : Maskinarbejder mv.
355460 : Mekaniker mv.
355470 : Elektronik
355475 : Teknologi og kommunikation
355480 : Automatik- og datamekaniker
355490 : Plast og proces
355500 : Grafisk u.n.a.
355510 : Grafiker mv.
355520 : Digital media
355530 : Grafisk i øvrigt
355560 : Tv, film og video
355570 : Fotograf
355800 : Teknik og industri u.n.a.
355830 : Assistent indenfor teknik
355850 : Keramik og porcelæn
355860 : Glas
355880 : Beklædning
355890 : Tekstil
356000 : Service u.n.a.
356010 : Service, individuel eud
356020 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
356080 : Sundhedshjælpemidler
356090 : Anden service
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
357515 : Mejeriuddannelser
357540 : Slagter mv.
357545 : Bager mv.
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
357560 : Kok mv.
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
357565 : Tjener mv.
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
358010 : Veterinærsygepleje
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
358025 : Landmand
358030 : Landmand efteruddannelse
358040 : Gartneri
358045 : Gartner efteruddannelse
358048 : Greenkeeper mv
358050 : Skovbrug mv.
358052 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
358060 : Fiskeri
358500 : Transport og logistik u.n.a.
358540 : Søfart
358550 : Luftfart
358560 : Chauffør og redder
358570 : Transport og lager i øvrigt
359000 : Social og sundhed u.n.a.
359015 : Social- og sundhedshjælper
359020 : Social- og sundhedsassistent
359060 : Tandbehandling
359065 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
359510 : Sikkerhedsfunktionær
359520 : Forsvar
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
402010 : Pædagogiske
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
402561 : 1 erhvervssprog
402584 : Flere erhvervssprog
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
403010 : Kunsthåndværk/Design
403020 : Musik
403080 : Museum
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
403912 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
403918 : Handelsøkonomi
403921 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
403930 : Administrationsøkonomi
403932 : Finansøkonomi
403935 : Revision
403940 : IT
403945 : Merkonom
403947 : Akademimerkonom
403951 : Serviceøkonomi
405900 : Teknisk u.n.a.
405910 : Teknonom
405920 : Produktions- og maskinteknologi
405922 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
405926 : Autoteknologi
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
405955 : Maler videreuddannelse
405985 : Designteknologi
405987 : Teknisk offshore
405990 : E-designer
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
407510 : Proces- og fødevareteknologi
407550 : Ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
407570 : Husholdningsteknik
407575 : Økonoma
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
408020 : Jordbrugsteknologi
408052 : Vildtforvaltning
408060 : Fiskeri
408500 : Transport og logistik u.n.a.
408520 : Logistik
408540 : Søfart
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
409045 : Fysiurgisk
409060 : Tandpleje
409065 : Farmakonom
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
409515 : Fængsel
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
502000 : Pædagogisk u.n.a.
502010 : Pædagog mv.
502020 : Folkeskolelærer mv.
502030 : Tekstile fag og formidling
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
502530 : Journalistik og kommunikation
502535 : Bibliotek
502561 : 1 erhverssprog
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
502584 : Flere erhvervssprog
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
503015 : Design og business
503020 : Musikkonservatorie
503030 : Dans
503040 : Skuespil og teaterteknik
503050 : Billedkunst
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
503520 : Datalogi
503530 : Webudvikling
503585 : Idræt
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
503915 : Handel og markedsføring
503921 : Eksport og teknologi
503929 : Offentlig administration
503930 : Sportsmanagement
503935 : Revision
503961 : Økonomi/Ledelse
503970 : Turisme
503974 : Socialrådgivning og -formidling
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
505900 : Teknisk u.n.a.
505910 : Teknisk ledelse
505912 : Eksport
505914 : Levnedsmiddelteknologi
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
505916 : Skov- og landskab
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
505925 : Elektroteknik-IT
505930 : Kemi
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
505950 : Bygningskonstruktion
505960 : Design - innovation
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
505987 : Teknisk offshore
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
507570 : Ernæring
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
508020 : Jordbrugsvirksomhed
508040 : Gartnerividenskab
508500 : Transport mv. u.n.a.
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
508540 : Maritim transport og skibsledelse
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
509000 : Sundhed u.n.a.
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
509025 : Bioanalytiker
509030 : Sygepleje
509031 : Sygepleje videregående
509036 : Radiograf
509040 : Ergoterapi
509045 : Fysioterapi
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
509048 : Bandagist
509049 : Optometrist
509050 : Jordemoder
509060 : Tandpleje
509500 : Forsvar u.n.a.
509510 : Politi
509520 : Officer
600200 : Bachelor u.n.a.
602500 : Humanistisk u.n.a.
602502 : Humanistisk pædagogik
602504 : Teologi og religion
602506 : Filosofi
602508 : Historie
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
602512 : Litteraturvidenskab
602514 : Teatervidenskab
602518 : Musikvidenskab
602520 : Kunsthistorie
602526 : Designkultur og -økonomi
602530 : Journalistik og medievidenskab
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
602540 : Klassisk sprog
602542 : Dansk-nordisk
602544 : Engelsk
602546 : Germansk i øvrigt
602548 : Romansk
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
602552 : Orientalsk
602554 : Asiatisk
602556 : Øvrige sprog
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
602589 : Sprogvidenskab mv.
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
603005 : Folkemusik
603015 : Kirkemusik
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
603035 : Instrumentalist og sanger
603040 : Musikpædagogik
603045 : Musik og bevægelse/performance
603050 : Komposition og sangskrivning
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
603070 : Bildende kunst
603080 : Museum
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
603510 : Matematik
603520 : Datalogi-IT
603525 : Statistik
603530 : Forsikringsvidenskab
603540 : Fysik
603545 : Astronomi
603550 : Kemi
603560 : Geografi
603565 : Geologi
603570 : Meteorologi
603575 : Nanoteknologi
603580 : Biologi
603585 : Idræt
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
603926 : Administration og forvaltning
603961 : Erhvervsøkonomi HA
603968 : Samfundsøkonomi
603976 : Jura
603978 : Politologi
603980 : Sociologi
603982 : Antropologi og kulturanalyse
603984 : Kognitionsvidenskab
603986 : Psykologi
603988 : Musikterapi
605900 : Teknisk u.n.a.
605905 : Teknisk-videnskabelige
605915 : Sundhedsteknologi
605920 : Maskinteknik
605925 : Elektroteknik-IT
605940 : Kemiteknik
605945 : Bygge- og anlægsteknik
605950 : Medicin og teknologi
605955 : Bioteknologi
605960 : Design - innovation
605965 : Arkitekt
605970 : Geoteknologi
605975 : Nanoteknologi
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
608000 : Naturressourcer u.n.a.
608010 : Veterinær
608020 : Landbrugsvidenskab
608032 : Jordbrugsøkonomi
608040 : Gartnerividenskab
608050 : Skovbrugsvidenskab
609000 : Sundhed u.n.a.
609052 : Biomekanik
609055 : Lægevidenskab
609060 : Tandlæge
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
650200 : Kandidat u.n.a.
652000 : Pædagogisk u.n.a.
652010 : Pædagogik, faglig
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
652502 : Humanistisk pædagogik
652504 : Teologi og religion
652506 : Filosofi
652508 : Historie
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
652512 : Litteraturvidenskab
652514 : Teatervidenskab
652516 : Filmvidenskab
652518 : Musikvidenskab
652520 : Kunsthistorie
652525 : Kulturstudier og turisme
652526 : Designledelse
652530 : Journalistik og kommunikation
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
652540 : Klassisk sprog
652542 : Dansk-nordisk
652544 : Engelsk
652546 : Germansk i øvrigt
652548 : Romansk
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
652552 : Orientalsk
652554 : Asiatisk
652556 : Øvrige sprog
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
652573 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
652598 : Pædagogikum, humanistisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
653010 : Kunsthåndværk/Design
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
653022 : Kirkemusik
653023 : Folkemusik
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
653030 : Rytmisk musik
653035 : Instrumentalist og sanger
653040 : Musikpædagogik
653042 : Musik og bevægelse/performance
653045 : Komposition og sangskrivning
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
653050 : Bildende kunst
653080 : Museum
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
653510 : Matematik
653520 : Datalogi-IT
653525 : Statistik
653530 : Forsikringsvidenskab
653540 : Fysik
653545 : Astronomi
653550 : Kemi
653560 : Geografi
653565 : Geologi
653570 : Geofysik
653575 : Nanoteknologi
653580 : Biologi
653585 : Idræt
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
653926 : Administration og forvaltning
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
653968 : Samfundsøkonomi
653976 : Jura
653978 : Politologi
653980 : Sociologi
653982 : Antropologi og kulturanalyse
653986 : Psykologi
653988 : Musikterapi
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
655900 : Teknisk u.n.a.
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
655910 : Teknisk ledelse
655914 : Fødevareteknologi
655915 : Sundhedsteknologi
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
655925 : Elektroteknik-IT
655940 : Kemiteknik
655945 : Bygge- og anlægsteknik
655950 : Medicin-teknologi
655955 : Bioteknologi
655960 : Design - innovation
655965 : Arkitekt
655970 : Geoteknologi
655975 : Nanoteknologi
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
658010 : Veterinær
658020 : Landbrugsvidenskab
658032 : Jordbrugsøkonomi
658040 : Gartnerividenskab
658050 : Skovbrugsvidenskab
659000 : Sundhed u.n.a.
659010 : Sundhedsvidenskab
659030 : Sygeplejevidenskab
659052 : Biomekanik
659055 : Medicin
659060 : Tandlæge
659065 : Farmaci
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
659500 : Forsvar u.n.a.
659520 : Officer
700200 : Forskerudd. u.n.a.
702000 : Pædagogisk u.n.a.
702010 : Pædagogik
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
702530 : Kommunikation
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
703020 : Musik
703080 : Museum
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
705900 : Teknisk u.n.a.
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
709000 : Sundhed u.n.a.Værdisæt

35 : Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3520 : Pædagogisk
352000 : Pædagogisk u.n.a.
35200030 : Kørelærer
35200040 : Faglærer i idræt
35200044 : Mensendiecklærer
35200050 : Handelsfaglærereksamen
35200090 : Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
352010 : Pædagogisk grunduddannelse
35201010 : Pædagogisk assistent (eud)
3539 : Handel og kontor
353900 : Handel og administration u.n.a.
35390005 : Handel og kontor, indgangsår (gl)
35390010 : Merkantile grundfag
35390020 : Merkantile område- og specialefag
35390025 : Iværksætteruddannelse
35390030 : Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 : Indledende kurser til VVU
35390040 : Pc-bruger
35390070 : Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 : Dansk kommunalkursus
35390090 : Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 : Erhvervsgrunduddannelse, EGU
353904 : Handel og kontor, individuel eud
35390410 : Merkantile område, individuel eud
353906 : Detailhandel
35390601 : Bøger
35390602 : Detailhandelsuddannelse u.n.a.
35390604 : Papir
35390605 : Blomsterbinder
35390607 : Foto
35390610 : Isenkram, værktøj
35390613 : Isenkram, glas og porcelæn
35390615 : Sport og camping
35390618 : Guld og sølv
35390619 : Optik
35390621 : Tv og radio
35390623 : Musik/video/software
35390625 : Kolonial (detailhandel)
35390627 : Viktualie
35390630 : Farve og tapet
35390633 : Materialist
35390636 : Frugt og grønt
35390639 : Blomster
35390641 : Sæbe og parfume
35390644 : Sko og læder
35390646 : Tekstil, detail
35390650 : Møbler og boligudstyr
35390653 : Boligtekstil og montering
35390656 : El-installation
35390657 : Forbrugerelektronik
35390659 : Legetøj og hobby
35390661 : Vin og tobak
35390663 : Hårde hvidevarer
35390666 : Byggemarked
35390669 : Servicestation og kiosk
35390672 : Babyudstyr og børnekonfektion
35390675 : Dameekvipering
35390678 : Herreekvipering
35390681 : Hvidevarer og sengeudstyr
35390684 : Fisk
35390687 : Automobiler
35390690 : Bageri
35390691 : Stormagasin
35390692 : Kædebutik
35390694 : Nærbutik
35390695 : Butiksmedhjælper
35390696 : Salgsassistent
35390699 : Dekoratør
353909 : Engroshandel
35390905 : Handelsuddannelse u.n.a.
35390910 : Korn og foderstof
35390915 : Kolonial (engroshandel)
35390920 : Manufaktur
35390922 : Tekstil, engros
35390925 : Trælast
35390930 : Værktøj og maskiner
35390935 : Jern og stål
35390940 : Automobiler og reservedele
35390945 : Landbrugsmaskiner
35390950 : El-artikler
35390955 : Vvs branchen
35390960 : Isenkram
35390965 : Engroshandel med detail
35390970 : Engroshandel med kontor
35390972 : Logistikassistent
35390974 : Indkøbsassistent
35390976 : Handelsassistent, salg
35390978 : Handelsassistent, service
353926 : Kontor generelt
35392610 : Kontoruddannelse u.n.a.
35392615 : Kontor all round
35392617 : Kontorserviceuddannelse
35392620 : Kontor, regnskab og revision
35392622 : Kontor, økonomi
35392625 : Kontor, korrespondance
35392630 : Kontor, rejsebranche
35392632 : Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392635 : Spedition og shipping
35392640 : Kontor, kommune og amtskommune
35392645 : Kontor, stat
35392650 : Kontor, administration
35392652 : Kontor, offentlig administration
35392655 : Lægesekretær
35392657 : Sundhedsservicesekretær
35392660 : Advokatsekretær
35392665 : Informatikassistent
35392680 : Postelev
35392684 : Teleelev
35392688 : Postassistent
353929 : Tolduddannelser
35392910 : Toldfunktionær mv.
353932 : Finans
35393210 : Finansuddannelse
35393215 : Kundemedarbejder
35393220 : Bank
35393230 : Forsikring
35393240 : Realkredit
35393250 : Finansassistent
353935 : Eventkoordinator
35393510 : Eventkoordinator
35393511 : Eventassistent
353940 : IT
35394010 : Edb-assistent
35394020 : Kundekontaktcenteruddannelse
3553 : Bygge og anlæg
355300 : Bygge og anlæg u.n.a.
35530005 : Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
35530010 : Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 : Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 : Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
355315 : Murer mv.
35531510 : Mureruddannelse u.n.a.
35531512 : Flisemontør
355320 : Brolægger mv.
35532010 : Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
35532020 : Brolægger
35532030 : Anlægsstruktør
35532040 : Bygningsstruktør
35532050 : Kloakrørlægger
355325 : Stenhugger
35532510 : Stenhugger
35532515 : Stenindustriarbejder
35532520 : Stentekniker
355335 : Tømrer mv.
35533510 : Træfagenes byggeuddannelse
35533520 : Tømrer
35533525 : Glarmester, aluminium
35533530 : Gulvlægger
35533535 : Tækkemand
35533540 : Gulvbelægningsarbejder
35533545 : Byggemontagetekniker
355340 : Snedker mv.
35534005 : Snedkeruddannelsen
35534010 : Bygningssnedker
35534012 : Bygningsmontør
35534015 : Møbelsnedker
35534016 : Træoperatør
35534020 : Bødker
35534025 : Orgelbygger
35534030 : Violinbygger
35534040 : Modelsnedker
35534043 : Billedskærer
35534050 : Forgylder
35534052 : Maskinsnedker mm. u.n.a.
35534053 : Maskinsnedker
35534054 : Produktassistent, døre og vinduer
35534056 : Produktionsassistent, plademøbler
35534057 : Produktionsassistent, massivtræsmøbler
35534060 : Trædrejer
35534067 : Børstenbinder
35534070 : Kurvemager
355350 : Gas- og vvs-teknik
35535010 : Vvs-uddannelse u.n.a.
35535020 : Vvs og blikkenslager
35535030 : Rustfast industriblikkenslager
35535040 : Vvs-montør
35535045 : Forsyningsoperatør
35535046 : Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
35535047 : Forsyningsoperatør, el-forsyning
35535050 : Teknisk isolatør
35535055 : Ventilationstekniker
35535060 : Vvs- og energispecialist
35535070 : Rustfast industrimontør
35535080 : Vvs- og ventilationsmontør
35535085 : Oliefyrstekniker
355355 : Maler mv.
35535510 : Bygningsmaler
35535520 : Skiltetekniker
35535530 : Vognmaler
35535542 : Overfladebehandler
35535544 : Overfladebehandler, konstruktion
35535546 : Overfladebehandler, komponenter
355365 : Elektriker
35536510 : Elektriker u.n.a.
35536520 : Elektriker, installationsteknik
35536530 : Elektriker, kommunikationsteknik
35536540 : Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
35536550 : El-montør
35536555 : Elektriker, bygningsautomatik
355375 : Bygge og anlæg i øvrigt
35537510 : Stukkatør
35537520 : Glarmester
35537530 : Skorstensfejer
35537531 : Kedelanlægstekniker
35537540 : Tagdækker
35537550 : Kloakmester
3554 : Jern og metal
355400 : Jern og metal u.n.a.
35540005 : Jern og metal, indgangsår (gl)
35540010 : Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 : Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
355430 : Smede- og skibstekniske uddannelser
35543005 : Vvs-rørsmed
35543007 : Vindmølleoperatør, vingeproduktion
35543008 : Ventilationssmed
35543009 : Vindmølleoperatør, mekanik og montage
35543010 : Smedeuddannelse u.n.a.
35543011 : Industriel rørsmed
35543012 : Vindmølleoperatør
35543013 : Smed, rustfast
35543014 : Plade- og konstruktionssmed
35543015 : Vvs-energiteknik
35543016 : Smed, bearbejdning
35543017 : Kedelsmed
35543019 : Skibstekniker u.n.a.
35543020 : Skibsbygger
35543021 : Skibstekniker, reparation
35543022 : Skibstekniker, konstruktion
35543023 : Skibstekniker, maritime rør
35543024 : Skibsbygningsarbejder
35543025 : Skibsteknikerassistent
35543026 : Skibstekniker, design
35543027 : Grovsmed
35543030 : Skibsmontør
35543031 : Støberitekniker, sandstøbning
35543032 : Industrimontør
35543033 : Bygnings- og landbrugssmed
35543034 : Støberiassistent
35543035 : Støberitekniker, støbning i permanente forme
35543036 : Klejnsmed
35543037 : Smed, aluminium
35543038 : Smed, energiteknik
35543039 : Klejnsmed, rustfast
35543042 : Svejser
35543044 : Plastsvejser
35543046 : Industrisvejser
35543050 : Beslagsmed
35543065 : Karrosserismed
35543066 : Karrosseriopretter
35543067 : Karrosseribygger
35543068 : Karetmager og karrosseribygger
35543074 : Gravør
35543082 : Kobbersmed
35543085 : Gørtler
35543090 : Gørtler, armatur
35543094 : Metaltrykker
35543096 : Jern- og metalsliber
355435 : Ædelsmed
35543520 : Sølvsmed, bestik
35543525 : Sølvsmed, korpus
35543535 : Guldsmed
35543537 : Butiksguldsmed
35543540 : Ciselør
35543542 : Ædelstensfatter
35543544 : Ædelmetalstøber
35543550 : Ædelsmed u.n.a.
355440 : Skibstømrer mv.
35544015 : Maritime håndværksfag u.n.a.
35544020 : Bådebygger, træ og plast
35544030 : Bådebygger, træ
35544040 : Bådebygger, plast
35544050 : Træskibstømrer
35544055 : Bådserviceassistent
35544060 : Skibssnedker
35544070 : Jernskibstømrer
355450 : Maskinarbejder mv.
35545005 : Maskinuddannelse u.n.a.
35545015 : Nitter og stemmer
35545020 : Industritekniker, plast
35545022 : Industriassistent
35545025 : CNC-drejer
35545030 : CNC-fræser
35545033 : CNC-tekniker
35545034 : NDT tekniker
35545035 : Skruestikarbejder
35545036 : CNC-assistent
35545040 : Værktøjstekniker
35545042 : Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
35545045 : Værktøjsmager
35545047 : Værktøjssliber
35545060 : Industriformer
35545065 : Former
35545070 : Metalstøber
35545072 : Støberitekniker, sandstøbning
35545074 : Montageoperatør
35545075 : Køletekniker
35545077 : Køleassistent
35545080 : Industriteknikudd. u.n.a.
35545082 : Industritekniker, produktion
35545085 : Industrimekaniker
35545087 : Industritekniker, maskin
35545088 : Industriel reparatør
35545090 : Industrioperatør
35545091 : Aluminiumsoperatøruddannelse
355460 : Mekaniker mv.
35546005 : Automekaniker
35546007 : Automontør
35546010 : Autoelektromekaniker
35546015 : Cykelmekaniker
35546017 : Cykelmontør
35546020 : Knallertmekaniker
35546025 : Motorcykelmekaniker
35546030 : Flymekaniker
35546033 : Personvognsmontør
35546034 : Personvognsmekaniker
35546035 : Lastvognsmekaniker
35546037 : Kranmekaniker
35546039 : Landbrugssmed
35546040 : Landbrugsmaskinmekaniker
35546041 : Materielmekaniker
35546043 : Personliftmekaniker
35546045 : Entreprenørmaskinmekaniker
35546047 : Motormekaniker
35546050 : Traktormekaniker
35546052 : Bådmekaniker
35546053 : Bådassistent
35546055 : Skibsmekaniker
35546060 : Finmekaniker
35546065 : Låsesmed
35546070 : Finmekaniker, måleinstrumenter
35546072 : Låseassistent
35546075 : Våbenmekaniker
35546080 : Instrumentmager
35546085 : Finmekanikassistent
35546090 : Mekaniker u.n.a.
35546092 : Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
35546094 : Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
355470 : Elektronik
35547010 : Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
35547020 : Radio- og tv fagtekniker
35547025 : Frontline radio-TV-supporter
35547030 : Kontorservicetekniker
35547040 : Elektronikfagtekniker
35547050 : Telesystemtekniker
35547055 : Teleinstallationstekniker
35547060 : Stærkstrømsmekaniker
35547070 : Medicotekniker
35547075 : Elektronik udviklingstekniker
35547090 : Elektronikoperatør
355475 : Teknologi og kommunikation
35547510 : Teknologi og kommunikation, individuel eud
355480 : Automatik- og datamekaniker
35548010 : Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
35548020 : Automatiktekniker
35548025 : Automatikmontør
35548030 : Elektrotekniker
35548040 : Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
35548045 : Datatekniker
35548047 : Datatekniker med speciale i infrastruktur
35548048 : Datatekniker med speciale i programmering
35548050 : IT-supporter
35548052 : Frontline PC-supporter
355490 : Plast og proces
35549010 : Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
35549020 : Plastmager
35549021 : Plastspecialist
35549022 : Plastmedhjælper
35549030 : Procesoperatør
35549040 : Procesarbejder
3555 : Grafisk
355500 : Grafisk u.n.a.
35550005 : Grafisk, indgangsår (gl)
35550025 : Medieproduktion, individuel eud
35550090 : Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
355510 : Grafiker mv.
35551010 : Typotekniker
35551020 : Grafiker, layout og montage
35551030 : Litograf
35551040 : Reprofotograf
35551045 : Mediegrafiker
35551047 : Mediegrafisk assistent
35551050 : Klichefotograf
35551060 : Retouchør, fotograf
35551070 : Reprokopist
35551080 : Offsetfotograf
35551090 : Ætser
355520 : Digital media
35552010 : Digital media uddannelse u.n.a.
35552020 : Grafisk integrator
35552030 : Digital integrator
35552040 : Multimedie integrator
35552050 : Multimedie animator
35552070 : Web-integrator
35552090 : 3D grafiker og animator
355530 : Grafisk i øvrigt
35553010 : Trykker
35553030 : Offsetkopist
35553040 : Grafisk tekniker
35553050 : Tryktekniker
35553070 : Håndbogbinder
35553080 : Industribogbinder
35553090 : Serigraf
355560 : Tv, film og video
35556010 : Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
35556020 : Film- og TV-assistent
35556030 : Film- og TV-produktionstekniker
355570 : Fotograf
35557020 : Fotograf
3558 : Teknik og industri i øvrigt
355800 : Teknik og industri u.n.a.
35580005 : Teknik og industri, indgangsår (gl)
35580010 : Tekniske grundfag
35580020 : Tekniske område- og specialefag
35580090 : Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
355830 : Assistent indenfor teknik
35583010 : Teknisk designer
35583020 : Teknisk tegner
35583040 : Teknisk designer, industriel produktion
35583050 : Teknisk designer, bygge og anlæg
35583070 : Teknisk assistent, driftsteknik
35583090 : Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583091 : Eventtekniker, illuminationsteknik
35583092 : Eventtekniker, audioteknik
35583093 : Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
35583094 : Teatertekniker
35583095 : Arbejdsstudietekniker
35583096 : Udstillingstekniker
355850 : Keramik og porcelæn
35585020 : Pottemager
35585030 : Modellør
35585040 : Keramisk former
35585050 : Modelindretter
35585060 : Porcelænsmaler u.n.a.
35585070 : Blåmaler
35585080 : Figur- og vasemaler
35585090 : Overglasurmaler
355860 : Glas
35586020 : Glasmager
35586030 : Glassliber
35586040 : Glasrørsblæser
355880 : Beklædning
35588005 : Beklædningsoperatør
35588007 : Beklædningshåndværker
35588015 : Modist
35588017 : Textil- og beklædningsassistent
35588020 : Hue- og kasketmager
35588025 : Handskemager
35588030 : Håndsyer
35588035 : Tilskærer
35588040 : Skrædder
35588041 : Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588045 : Modelsyer
35588050 : Buntmager
35588055 : Buntmagersyer
35588060 : Garver
35588065 : Skomager u.n.a.
35588070 : Ortopædiskomager
35588075 : Serviceskomager
35588080 : Nådler
35588085 : Porteføljemager
355890 : Tekstil
35589005 : Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
35589010 : Strikkeoperatør
35589015 : Farverioperatør
35589020 : Tekstiloperatør
35589025 : Tekstilarbejder
35589030 : Trikotageassistent
35589035 : Konfektionsassistent
35589045 : Autopolstrer
35589050 : Gardindekoratør
35589051 : Gardinmontør
35589055 : Møbelpolstrer
35589060 : Autosadelmager
35589065 : Sejlmager
3560 : Service
356000 : Service u.n.a.
35600005 : Service, indgangsår (gl)
35600007 : Sikkerhed, indgangsår
35600090 : Service Indv.udd. erhvervsfaglig
356010 : Service, individuel eud
35601010 : Krop og stil, individuel eud
35601015 : Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
356020 : Urmager
35602010 : Urmager
356050 : Frisør, wellness mv.
35605010 : Frisør
35605015 : Frisøraspirant
35605020 : Kosmetiker
35605030 : Kosmetolog
35605040 : Kosmetikerassistent
35605050 : Fitnessinstruktør
356080 : Sundhedshjælpemidler
35608030 : Ortopædisadelmager
35608040 : Ortopædimekaniker
35608050 : Ortopædist
35608070 : Laboratorietandtekniker
35608080 : Tandtekniker, aftagelig protetik
35608085 : Basistandtekniker
356090 : Anden service
35609010 : Ejendomsservice u.n.a.
35609020 : Ejendomsservicetekniker, boligservice
35609030 : Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
35609035 : Ejendomsmedhjælper
35609040 : Pianostemmer
35609041 : Kordegn
35609042 : Kirkesanger
35609045 : Sikkerhedsvagt
3575 : Levnedsmiddel og husholdning
357500 : Levnedsmiddel u.n.a.
35750005 : Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
35750010 : Mad til mennesker, individuel eud
35750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
357515 : Mejeriuddannelser
35751510 : Mejerist
35751515 : Mejerioperatør
357540 : Slagter mv.
35754005 : Detailslagter u.n.a.
35754010 : Slagter
35754013 : Detailslagteraspirant
35754015 : Butiksslagter
35754017 : Forædler
35754020 : Delikatesseassistent
35754022 : Detailslagter, fisk og vildt
35754030 : Pølsemager
35754035 : Industripølsemager
35754037 : Industrislagter
35754040 : Slagter, privat mester
35754045 : Bacontilvirker
35754050 : Svineslagter
35754055 : Kreaturslagter
35754060 : Tarmrenser
35754062 : Industritarmrenser
35754065 : Ferskvareassistent
357545 : Bager mv.
35754510 : Bager og konditor u.n.a.
35754515 : Bager
35754517 : Brødbager
35754519 : Brødbager med profil
35754525 : Konditor
35754526 : Kagekonditor med profil
35754527 : Kagekonditor
35754530 : Chokolade- og konfektureassistent
35754535 : Dropskoger
35754540 : Møller
357555 : Ernærings- og serviceassistent mv.
35755515 : Serviceassistent u.n.a.
35755520 : Ernæringsassistent
35755522 : Ernæringshjælper
35755525 : Kantinemedhjælper
35755530 : Køkkenhjælper
35755545 : Hjemmeserviceassistent
35755547 : Rengøringstekniker
35755550 : Serviceassistent, hospitalservice
35755560 : Fritidsserviceassistent
35755570 : Serviceassistent, virksomhedsservice
35755580 : Hotel- og fritidsassistent
357560 : Kok mv.
35756010 : Gastronom u.n.a.
35756020 : Kok
35756025 : Gastronomassistent
35756030 : Skibskok, grundkursus
35756035 : Skibskok, afslutningskursus
35756040 : Kogejomfru
35756050 : Smørrebrødsjomfru
35756055 : Cater
357562 : Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
35756210 : Jord til bord, individuel eud
357565 : Tjener mv.
35756512 : Tjener
35756515 : Juniortjener
35756517 : Selskabstjener
35756525 : Receptionist
35756530 : Juniorreceptionist
35756580 : Steward/stewardesse
357580 : Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
35758010 : Levnedsmiddelassistent
35758020 : Tilsynstekniker
35758030 : Tobaksarbejder faglært
35758050 : Køkkenleder 2
3580 : Jordbrug og fiskeri
358000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
35800005 : Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
35800010 : Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
358010 : Veterinærsygepleje
35801010 : Veterinærsygeplejerske
35801020 : Veterinærsygehjælper
35801030 : Veterinærsygeplejerske, heste
35801040 : Veterinærsygeplejerske, smådyr
358020 : Dyrepasser og landbrug i øvrigt
35802004 : Dyrepasser u.n.a.
35802008 : Jordbrugsmaskinfører
35802010 : Landbrugsuddannelse u.n.a.
35802012 : Markbruger
35802016 : Jordbrugsassistent
35802018 : Dyrepasser, ZOO
35802019 : Dyrepasser, forsøgsdyr
35802022 : Dyrepasserassistent
35802024 : Dyrepasser, heste
35802027 : Landbrugsassistent
35802029 : Landmand, husdyr
35802031 : Landmand, planter
358025 : Landmand
35802515 : Landmand faglært modul 1a
35802520 : Landmand faglært modul 1b
35802525 : Landmand faglært modul 2
35802530 : Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
35802535 : Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
358030 : Landmand efteruddannelse
35803010 : Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
35803015 : Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
35803017 : Driftsleder grønt diplom/bevis
35803020 : Landmand, efteruddannelse
35803025 : Landbrugskurser, andre
35803030 : Mejeriskolekurser, andre
35803035 : Landbrugets overbygningsuddannelse
35803038 : Produktionsleder landbrug
35803039 : Virksomhedsleder landbrug
35803040 : Agrarøkonom
358040 : Gartneri
35804010 : Væksthusgartner
35804012 : Væksthusgartnerassistent
35804015 : Frilandsgartner
35804020 : Frugt- og bæravler
35804025 : Planteskolegartner
35804027 : Planteskolegartnerassistent
35804028 : Produktionsgartner u.n.a.
35804032 : Anlægsgartner u.n.a.
35804035 : Anlægsgartner, plejeteknik
35804040 : Anlægsgartner, anlægsteknik
35804042 : Anlægsgartnerassistent
358045 : Gartner efteruddannelse
35804515 : Blomsterdekoratørkursus
35804520 : Gartner, driftslederkursus
35804525 : Gartnerskolekursus, frugtavler
35804530 : Gartnerskolekursus, væksthus
35804535 : Gartnerskolekursus, planteskole
35804545 : Gartnerskolekursus, anlæg
35804550 : Gartnerskolekurser andre
358048 : Greenkeeper mv
35804810 : Greenkeeper
35804820 : Groundman
35804830 : Greenkeeperassistent
35804840 : Groundsmanassistent
358050 : Skovbrug mv.
35805010 : Skov- og naturtekniker u.n.a.
35805020 : Skov- og naturtekniker, skovbrug
35805030 : Godsarbejder
35805040 : Skovbrugsmaskinfører
35805050 : Savværks- og træindustriarbejder
35805060 : Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
35805070 : Skov- og naturtekniker, naturformidler
35805072 : Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
35805074 : Skov- og naturassistent
35805076 : Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
35805078 : Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
358052 : Herregårdsskytte
35805280 : Herregårdsskytte
358055 : Skovbrug efteruddannelse
35805510 : Skovbrug, efteruddannelse
358060 : Fiskeri
35806010 : Fiskeassistent
35806020 : Erhvervsfisker
35806045 : Kyst-, fiske- og sætteskipper
3585 : Transport mv.
358500 : Transport og logistik u.n.a.
35850005 : Transport, indgangsår (gl)
35850080 : Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 : Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 : Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
358540 : Søfart
35854010 : Skibsassistent, grundkursus
35854015 : Styrmand
35854025 : Skibsassistent befaren, modul 3
35854030 : Maskinist
35854040 : Matros befaren, afslutningskursus
35854050 : Motormand befaren, afslutningskursus
35854065 : Søfartsskole u.n.a.
35854070 : Maritimt forberedelseskursus
35854092 : Radiotelegrafist
35854095 : Kommunikationsoperatør, søværnet
358550 : Luftfart
35855005 : Trafikflyver
35855011 : Lufthavnsoperatør, cargo
35855012 : Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
35855013 : Lufthavnsoperatør, airport service
35855014 : Lufthavnsoperatør, fuel
35855015 : Lufthavnsoperatør, cleaning
35855016 : Lufthavnsoperatør, ground handling
35855017 : Lufthavnsoperatør, rampe service
35855018 : Lufthavnsoperatør, brand og redning
35855020 : Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
35855021 : Lufthavnsoperatør, bagage loading
35855022 : Lufthavnsoperatør, bagage sorting
35855025 : Lufthavnsoperatør, service
35855035 : Transportarbejder, lufthavn
35855040 : Lufthavnsoperatør
358560 : Chauffør og redder
35856005 : Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
35856007 : Personbefordringsuddannelse u.n.a.
35856010 : Flyttearbejder
35856012 : Lastbilchauffør
35856015 : Chauffør, dagligvaretransport
35856020 : Chauffør, containertransport
35856025 : Chauffør, temperaturtransport
35856030 : Chauffør, entreprenørkørsel
35856035 : Chauffør, tankbilchauffør
35856040 : Chauffør, specialtransport
35856045 : Chauffør, transport af levende dyr
35856050 : Chauffør, renovation
35856055 : Chauffør, persontransport
35856060 : Chauffør, all round
35856062 : Chaufførmedhjælper
35856065 : Flyttechauffør
35856070 : Eksportchauffør
35856075 : Fragtchauffør
35856076 : Buschauffør med speciale
35856078 : Buschauffør
35856079 : Rutebilchauffør
35856080 : Salgschauffør
35856085 : Godschauffør
35856090 : Redder
35856091 : Autohjælp
35856092 : Ambulanceassistent
35856094 : Kørselsdisponent
35856097 : Buschauffør, international kørsel
358570 : Transport og lager i øvrigt
35857005 : Transportuddannelse u.n.a.
35857010 : Kranfører
35857020 : Lager- og transportoperatør
35857025 : Transportarbejder
35857030 : Lagerarbejder
35857035 : Havne- og terminalarbejder
35857037 : Postuddannelse u.n.a.
35857040 : Postoperatør, center
35857041 : Postoperatør,distribution
35857042 : Postoperatør, transport
35857045 : Lager- og produktionsassistent
35857046 : Lager- og procesoperatør
35857047 : Lager- og logistikoperatør
35857048 : Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
35857049 : Lagermedhjælper
35857050 : Lager- og terminaldisponent
35857051 : Havnemedhjælper
35857060 : Togklargøring
35857065 : Togbetjent
35857070 : Stationsbetjent
35857080 : Lokomotivfører
3590 : Sundhed
359000 : Social og sundhed u.n.a.
35900005 : Sundhed, indgangsår (gl)
35900010 : Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
35900015 : Optometrist
35900080 : Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 : Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
359015 : Social- og sundhedshjælper
35901520 : Social- og sundhedshjælper
35901525 : Hjemmehjælper
35901530 : Sygehjælper
35901540 : Beskæftigelsesvejleder
35901545 : Plejehjemsassistent
35901550 : Plejer
35901560 : Barneplejerske
359020 : Social- og sundhedsassistent
35902010 : Social- og sundhedsassistent
359060 : Tandbehandling
35906010 : Tandklinikassistent
359065 : Defektrice
35906510 : Defektrice
359095 : Sundhed i øvrigt
35909510 : Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
35909520 : Audiologiassistent
35909530 : Neurofysiologiassistent
35909540 : Fodterapeut
35909550 : Audiometrist
3595 : Sikkerhed
359510 : Sikkerhedsfunktionær
35951010 : Sikkerhedsfunktionær
35951011 : Værkmester, fængselsvæsenet
359520 : Forsvar
35952010 : Konstabel, hæren
35952015 : Sergent, hæren
35952020 : Konstabel, søværnet
35952025 : Sergent, søværnet
35952030 : Konstabel, flyvevåbnet
35952035 : Sergent, flyvevåbnet
3597 : Ikke områdespecifikke uddannelser
359797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
35979710 : Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 : Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 : Fagspecifikke kurser
40 : Korte videregående uddannelser
4020 : Pædagogisk
402010 : Pædagogiske
40201012 : Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 : Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40201030 : Småbørnslærerinde
402040 : Pædagogisk erhvervsrettede
40204010 : Friluftsvejleder
40204020 : Almen uddannelse i sløjd
40204030 : Voksenunderviser
40204035 : Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 : Voksenvejleder
40204045 : Akademiudd., socialpædagogik
40204046 : Bevægelsespædagog
4025 : Formidling og erhvervssprog
402500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
402530 : Mediedesign, kommunikation og formidling
40253010 : Multimediedesigner
40253020 : Mediekoordinator
40253034 : Mikroinstruktør
40253038 : Systemprogrammør
40253040 : Visualizer
40253055 : Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 : Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40253070 : Akademiøkonom, designmanagement
40253075 : Akademiøkonom, international telefommunikation
40253080 : Akademiøkonom, kommunikation/formidling
40253085 : Akademiøkonom, markedskommunikation
40253090 : Akademiøkonom, grafisk kommunikation
402561 : 1 erhvervssprog
40256104 : Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 : Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 : Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 : Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 : Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 : Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256124 : Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256128 : Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256132 : Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256136 : Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256140 : Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256144 : Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
40256152 : Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
40256182 : Statsprøvet tolk
40256185 : Akademiuddannelse, tolkning
402584 : Flere erhvervssprog
40258406 : Korrespondent
40258409 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
40258412 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
40258415 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
40258418 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
40258421 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
40258424 : Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
40258427 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
40258430 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
40258433 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
40258436 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
40258439 : Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
40258442 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
40258445 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
40258448 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
40258451 : Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
40258454 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
40258457 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
40258460 : Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
40258463 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
40258466 : Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
40258469 : Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
40258472 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
40258475 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
40258478 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
40258481 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
40258484 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
40258487 : Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
4030 : Kunstnerisk
403000 : Kunstnerisk u.n.a.
40300010 : Forfatteruddannelsen
40300090 : Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
403010 : Kunsthåndværk/Design
40301012 : Billedkunst
40301016 : Smykkeformgiver
40301030 : Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
403020 : Musik
40302012 : Præliminær organistuddannelse
40302013 : Musikprofil
403080 : Museum
40308010 : Restaureringstekniker
4039 : Samfundsfaglig
403900 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390010 : Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 : Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 : Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 : Forvaltningshøjskole, staten
40390074 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 : Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 : Socialforvaltning 1
40390077 : Socialforvaltning 2
40390078 : Skatteforvaltning 1
40390079 : Skatteforvaltning 2
40390081 : Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 : Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
403912 : Ejendomsmægler
40391210 : Ejendomsmægler
403915 : Markedsføringsøkonomi
40391510 : Markedsføringsøkonom
40391520 : Markedsøkonom
40391525 : Akademiudd., international handel og markedsføring
40391535 : Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
40391540 : Akademiøkonom, markedsføring/service
40391545 : Akademiøkonom, kommunikation/reklame
40391550 : Akademiøkonom, eksport
40391555 : Akademiøkonom, sprog og økonomi
40391560 : Akademiøkonom, økonomi og informatik
40391565 : Akademiøkonom, international markedsføring
403918 : Handelsøkonomi
40391810 : Handelsøkonom
40391822 : Akademiøkonom, detailhandel
40391823 : Akademiøkonom, international erhvervsinformation
40391824 : Akademiøkonom, international handel
40391825 : Akademiøkonom, miljø og økonomi
40391826 : Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
40391828 : Akademiøkonom, salgskonsulent
40391830 : Akademiøkonom, udenrigshandel
40391832 : Akademiøkonom, indkøb og import
40391834 : Akademiøkonom, østeuropæisk handel
40391836 : Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
40391838 : Akademiøkonom, internationalt salg
40391839 : Akademiuddannelse, retail
40391843 : Akademiøkonom u.n.a.
40391850 : Eksportkonsulent
40391860 : Eksporttekniker
40391870 : Innovation og entrepreneurship
40391880 : Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
403921 : Eksportør, eksamineret
40392110 : Eksportør, eksamineret
403926 : Administration generelt
40392630 : Akademiuddannelse, human ressource
40392640 : Akademiuddannelse uden profil
40392645 : Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 : Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 : Akademiuddannelse, socialt arbejde
403930 : Administrationsøkonomi
40393010 : Administrationsøkonom
403932 : Finansøkonomi
40393210 : Finansøkonom
40393220 : Akademiøkonom, handel med fast ejendom
40393230 : AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 : Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 : Finansiel videreuddannelse
403935 : Revision
40393505 : Revision
40393510 : Financial controller
403940 : IT
40394010 : Datamatiker
40394021 : Datanom u.n.a.
40394022 : Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
40394023 : Datanom, programmering
40394024 : Datanom, systemteknik og drift
40394026 : Datanom, systemudvikling
40394030 : IT-administrator
40394040 : Akademiuddannelse, informationsteknologi
403945 : Merkonom
40394503 : Merkonom u.n.a.
40394506 : Merkonom, international marketing - engelsk
40394509 : Merkonom, international marketing - fransk
40394512 : Merkonom, international marketing - tysk
40394515 : Merkonom, revision
40394518 : Merkonom, butiksledelse
40394521 : Merkonom, driftsledelse
40394524 : Merkonom, eksport
40394527 : Merkonom, finansiering
40394530 : Merkonom, indkøb
40394533 : Merkonom, informatik
40394536 : Merkonom, markedsføring
40394539 : Merkonom, transport
40394542 : Merkonom, turisme
40394545 : Merkonom, regnskabsvæsen
40394548 : Merkonom, organisation
40394551 : Merkonom, personaleadministration
40394554 : Merkonom, landbrugsledelse
40394557 : Merkonom, miljøledelse
40394560 : Merkonom, innovation
40394563 : Merkonom, administration
40394566 : Merkonom, international handel
40394569 : Merkonom, logistik
40394572 : Merkonom, personaleudvikling
40394575 : Merkonom, økonomistyring
40394576 : Merkonom, erhvervsdiplom
403947 : Akademimerkonom
40394705 : Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 : Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 : Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 : Akademiuddannelse, ledelse
40394725 : Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40394726 : Merkonom, oplevelsesøkonomi
403951 : Serviceøkonomi
40395110 : Serviceøkonom
40395122 : Akademiøkonom, turisme
40395124 : Akademiøkonom, sport og fritid
40395126 : Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
40395128 : Akademiøkonom, servicesektor management
40395145 : Hotel- og restaurationstekniker
40395150 : Rejselivstekniker
4059 : Teknisk
405900 : Teknisk u.n.a.
40590010 : Teknisk u.n.a.
40590090 : Teknisk Indv.udd. kort vidg.
405910 : Teknonom
40591003 : Teknonom u.n.a.
40591006 : Teknonom, håndværk
40591009 : Teknonom, ledelsesteknik
40591012 : Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
40591015 : Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
40591018 : Teknonom, kvalitetsstyring
40591020 : Teknonom, miljøstyring
40591021 : Teknonom, produktionsstyring
40591024 : Teknonom, produktionsteknik
40591027 : Teknonom, produktionsteknik edb
40591029 : Teknonom, info teknologi i virksomhed
40591030 : Teknonom, indkøb- og materialestyring
405920 : Produktions- og maskinteknologi
40592010 : Produktionsteknolog
40592032 : Maskintekniker u.n.a.
40592034 : Maskintekniker, værktøjskonstruktion
40592036 : Maskintekniker, konstruktion
40592038 : Maskintekniker, driftsteknik
40592039 : Maskintekniker, stålkonstruktion
40592040 : Plasttekniker
40592050 : Kvalitets- og måletekniker
40592060 : Trætekniker
405922 : Værkstedsfunktionær
40592210 : Værkstedsfunktionær
405924 : Installationsteknologi
40592410 : Installatør u.n.a.
40592425 : El-installatør
40592435 : Installatør, stærkstrøm
40592440 : Installatør, vvs
40592445 : Gastekniker
40592450 : Gas-, vand- og sanitetsmester
40592460 : Energiteknolog AK
40592461 : Akademiuddannelse i energiteknologi
405925 : IT- og elektronikteknologi
40592510 : IT- og elektronikteknolog
40592520 : Elektroniktekniker
40592530 : Automationsteknolog
405926 : Autoteknologi
40592610 : Autoteknolog
405930 : Laboratorie- og bioteknologi
40593010 : Laborant
40593020 : Miljøtekniker
40593040 : Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
405950 : Bygge- og anlægsteknik
40595015 : Miljøteknolog
40595025 : Byggetekniker
40595030 : Anlægstekniker
40595035 : Byggekoordinator
40595040 : Kort- og landmålingstekniker
405955 : Maler videreuddannelse
40595510 : Maler, videreuddannelse
405985 : Designteknologi
40598505 : Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
40598510 : Designteknolog
40598525 : Konfektionstekniker
40598527 : Trikotagetekniker
40598529 : Tekstiltekniker
40598535 : Farveritekniker
40598540 : Indkøbstekniker
40598545 : Industriel designer
40598550 : Modeltekniker
40598555 : Produktudvikler
40598560 : Modelkonstruktør
405987 : Teknisk offshore
40598712 : Driftsteknolog offshore
405990 : E-designer
40599010 : E-designer
4075 : Levnedsmiddel og husholdning
407500 : Levnedsmiddel u.n.a.
40750010 : Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 : Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
407510 : Proces- og fødevareteknologi
40751005 : Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
40751010 : Procesteknolog
40751020 : Fødevareteknolog
40751030 : Mejeriteknolog
40751035 : Procesteknolog, kemoteknik
40751039 : Laboratorietekniker, biologi
40751041 : Laboratorietekniker, kemi
40751045 : Laboratorietekniker
40751050 : Food business engineer
40751055 : Ernæringsteknolog
407550 : Ernæring
40755010 : Akademiuddannelse i ernæring
407560 : Gastronomi - videregående
40756010 : Akademigastronom
407570 : Husholdningsteknik
40757010 : Husholdningstekniker
407575 : Økonoma
40757510 : Økonoma
4080 : Jordbrug og fiskeri
408000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
40800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
408020 : Jordbrugsteknologi
40802010 : Jordbrugsteknolog
40802012 : Landbrugstekniker, biologi
40802014 : Landbrugstekniker, teknisk speciale
40802016 : Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
40802018 : Landbrugstekniker, regnskab
40802022 : Landbrugstekniker, husdyrbrug
40802024 : Landbrugstekniker, maskiner
40802028 : Landbrugstekniker, planteavl
40802030 : Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
40802042 : Gartneritekniker, anlæg
40802044 : Gartneritekniker, planteskole
40802046 : Gartneritekniker, væksthus
40802048 : Gartneritekniker, grøntsager
40802050 : Gartneritekniker, produktion
40802055 : Jordbrugstekniker u.n.a.
40802060 : Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
40802061 : Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
40802062 : Jordbrugsteknolog, planteproduktion
40802063 : Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
40802064 : Jordbrugsteknolog, miljø og natur
408052 : Vildtforvaltning
40805210 : Vildtforvalter
408060 : Fiskeri
40806040 : Fiskeriteknolog
4085 : Transport mv.
408500 : Transport og logistik u.n.a.
40850010 : Transport mv. u.n.a.
40850090 : Transport mv. Indv.udd. kort videregående
408520 : Logistik
40852010 : Logistikøkonom
40852025 : Akademiøkonom i logistik
40852030 : Akademiøkonom, logistik - international transport
40852040 : Akademiuddannelse, international transport og logistik
408540 : Søfart
40854010 : Vagtofficer
40854025 : Juniorofficer, 1. teoridel
40854030 : Juniorofficer, 2.teoridel
40854040 : Juniorofficer, 3.teoridel
40854050 : Skibsmaskinist
40854060 : Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
408560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
40856010 : Beredskabstekniker, akademiuddannelse
4090 : Sundhed
409000 : Social og sundhed u.n.a.
40900010 : Danish addiction counselor (DAC)
40900015 : Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 : Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
409045 : Fysiurgisk
40904510 : Kiropraktor, forskole
409060 : Tandpleje
40906030 : klinisk tandtekniker
40906035 : Videreuddannelse i odontologisk praksis
409065 : Farmakonom
40906510 : Farmakonom
4095 : Politi og forsvar
409500 : Politi og forsvar u.n.a.
40950090 : Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
409515 : Fængsel
40951510 : Fængselsfunktionær
40951540 : Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
4097 : Ikke områdespecifikke uddannelser
409797 : Ikke områdespecifikke uddannelser
40979730 : Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50 : Mellemlange videregående uddannelser
5020 : Pædagogisk
502000 : Pædagogisk u.n.a.
50200010 : Pædagogisk u.n.a.
50200080 : Kursus, lærer-pædagog
50200090 : Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
502010 : Pædagog mv.
50201005 : Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 : Pædagogiske
50201010 : Pædagog, prof.bach.
50201012 : Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 : Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 : Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 : Pædagogisk arbejde, diplomudd.
50201040 : Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 : Pædagogik, diplomudd.
50201061 : Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 : Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 : Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
502020 : Folkeskolelærer mv.
50202010 : Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 : Dansk andetsprog for voksne
50202020 : Folkeskolelærer, årskursus
50202025 : Den frie læreruddannelse
50202030 : Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 : Naturfagsdidaktik, diplomudd.
502030 : Tekstile fag og formidling
50203010 : Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
502040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
50204020 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 : Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 : Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 : Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 : Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 : Speciallærer
50204050 : Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 : Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
502050 : Holistisk afspændingspædagogik
50205012 : Holistisk afspændingspædagog
5025 : Formidling og erhvervssprog
502500 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250010 : Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 : Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 : Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
502530 : Journalistik og kommunikation
50253010 : Journalist, prof.bach.
50253020 : Fotojournalist, prof.bach.
50253030 : Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 : Journalistik, diplomudd.
50253050 : Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 : Kommunikation, prof.bach.
50253061 : Grafisk kommunikation, prof.bach.
502535 : Bibliotek
50253510 : Bibliotekar
50253520 : Bibliotekar DB
50253540 : Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
502561 : 1 erhverssprog
50256110 : Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 : Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 : Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 : Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 : Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 : Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 : Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 : Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 : Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 : Tegnsprogstolk, overbygning
502575 : Tværfaglig diplomuddannelse
50257510 : Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
502584 : Flere erhvervssprog
50258404 : Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
50258408 : Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 : Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258412 : Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258416 : Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258420 : Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258424 : Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258426 : Engelsk-russisk, korrespondent
50258428 : Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258429 : Engelsk-fransk, korrespondent
50258432 : Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258435 : Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
50258436 : Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258439 : Engelsk-tysk, korrespondent
50258440 : Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258444 : Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258445 : Fransk-tysk, korrespondent
50258448 : Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258449 : Engelsk-spansk, korrespondent
50258456 : Fransk-spansk, korrespondent
50258462 : Tysk-spansk, korrespondent
50258463 : Engelsk-italiensk, korrespondent
50258464 : Fransk-italiensk, korrespondent
50258468 : Tysk-italiensk, korrespondent
5030 : Kunstnerisk
503000 : Kunstnerisk u.n.a.
50300010 : Kunstnerisk u.n.a.
50300090 : Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
503015 : Design og business
50301510 : Design og business, prof.bach.
503020 : Musikkonservatorie
50302005 : Forskole - musikkonservatorium
50302010 : Klassisk musik, musikpædagog
50302020 : Folkemusik
50302022 : Kirkemusik, diplomudd.
50302040 : Music management, diplomudd.
50302045 : Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 : Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302050 : Rytmisk musik udøvende
50302060 : Rytmisk musik, musikpædagog
50302061 : Rytmisk musik individuelt forløb
50302070 : Tonemester (gl.)
503030 : Dans
50303010 : Danser
50303011 : Koreograf
50303015 : Danseformidling
50303020 : Dansepædagog
503040 : Skuespil og teaterteknik
50304010 : Skuespiller
50304015 : Musicalperformer
50304020 : Scenografi
50304030 : Teaterteknik, lys
50304040 : Teaterteknik lyd
50304050 : Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 : Teaterinstruktør
50304070 : Teaterteknik, regi
503050 : Billedkunst
50305020 : Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 : Kunstakademiuddannelse u.n.a.
503060 : Film-, tv- og videoproduktion
50306010 : Karakteranimation, prof.bach.
50306012 : Fotograf - film og tv produktion
50306015 : Tonemester - film og tv produktion
50306020 : Instruktør - film og tv produktion
50306025 : Filmklipper
50306030 : Manuskriptforfatter - film og tv produktion
50306035 : Filmproducer - film og tv produktion
50306040 : Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
50306047 : Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 : Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 : Filmskoleuddannelse u.n.a.
5035 : Naturvidenskabelig
503500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350010 : Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 : Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503520 : Datalogi
50352010 : IT (DIT), diplomudd.
50352020 : Software, diplomudd.
50352030 : Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 : Softwareudvikling, diplomudd.
503530 : Webudvikling
50353010 : Webudvikling, prof.bach.
50353011 : Webudvikling, diplomudd.
503585 : Idræt
50358510 : Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 : Legemsøvelser, faglærer
5039 : Samfundsvidenskabelig
503900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390010 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 : Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503915 : Handel og markedsføring
50391510 : International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 : E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 : E-konceptudvikling, diplomudd.
503921 : Eksport og teknologi
50392110 : Eksport og teknologi, prof.bach.
503929 : Offentlig administration
50392905 : Skattefaglig diplomudd.
50392910 : Offentlig administration, prof.bach.
50392915 : Offentlig administration, diplomudd.
50392920 : Inkasso, diplomudd.
503930 : Sportsmanagement
50393010 : Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 : Sportsmanagement, diplomudd.
503935 : Revision
50393510 : Registreret revisor
503961 : Økonomi/Ledelse
50396100 : International hospitality management, prof.bach.
50396105 : HD-2.del u.n.a.
50396110 : HD-1.del
50396112 : Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 : Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 : Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 : Marketing management, HD-2.del
50396122 : Merkantil, diplomudd.
50396123 : Supply chain management, HD-2.del
50396125 : Finansiering, HD-2.del
50396126 : Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 : Forsikring, HD-2.del
50396135 : Organisation, HD-2.del
50396140 : Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 : Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 : Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
50396155 : Informatik, HD-2.del
50396156 : Finans, prof.bach.
50396160 : Miljø/revision, HD-2.del
50396162 : Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 : Ledelse, diplomudd.
50396166 : Vurdering, diplomudd.
50396167 : Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 : Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 : Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 : Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 : Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 : Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 : International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 : Retail and key account, HD 2.del
503970 : Turisme
50397010 : Turistfører, diplomudd.
50397015 : Natur- og kulturformidling, prof.bach.
503974 : Socialrådgivning og -formidling
50397410 : Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 : Socialformidleruddannelse
50397420 : Socialrådgiver (socionom), årskursus
50397430 : Social diplomuddannelse
50397435 : Socialformidling, diplomudd.
50397440 : Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 : Krimonologi, diplomudd.
503975 : Tværfaglig diplomuddannelse
50397510 : Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 : Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
5059 : Teknisk
505900 : Teknisk u.n.a.
50590005 : Teknisk u.n.a.
50590010 : Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 : Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 : Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
505910 : Teknisk ledelse
50591010 : Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 : Teknologileder
50591030 : Projektledelse, diplomudd.
50591040 : Teknologisk, diplomudd.
50591050 : Operations og supply chain management, diplomudd.
505912 : Eksport
50591210 : Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
505914 : Levnedsmiddelteknologi
50591410 : Levnedsmiddelingeniør
50591415 : Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
505915 : Sundheds- og omsorgsteknologi
50591510 : Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
505916 : Skov- og landskab
50591610 : Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 : Parkvirksomhed, diplomudd.
505920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
50592010 : Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 : Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 : Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
505925 : Elektroteknik-IT
50592510 : Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 : Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 : Automation, diplomudd.
50592515 : IT, diploming. prof.bach.
50592516 : IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 : Datamatik, diploming.prof.bach.
50592525 : Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592530 : Information, diploming.prof.bach.
50592545 : IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 : Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 : Trafik og transport, diploming.prof.bach.
505930 : Kemi
50593010 : Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 : Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 : Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 : Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 : Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
505945 : Bygnings- og anlægsteknik
50594510 : Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 : Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 : Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 : Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 : Vedligehold, diplomudd.
50594540 : Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 : Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
505950 : Bygningskonstruktion
50595005 : Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
50595010 : Bygningskonstruktør, prof.bach.
505960 : Design - innovation
50596010 : Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 : Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 : Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
505980 : Grafisk tekniske uddannelser
50598015 : Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 : Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 : Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 : Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 : TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 : Media management (GÅU)
50598037 : Grafisk åben udd. (GÅU)
505987 : Teknisk offshore
50598710 : Teknisk manager offshore, prof.bach.
5075 : Levnedsmiddel og ernæring
507500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750010 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
507570 : Ernæring
50757010 : Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 : Årskursus i forbrugerøkonomi
50757016 : Årskursus i ernæring
50757020 : Klinisk diætist
50757025 : Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 : Ernæring-sundhed, prof.bach.
50757035 : Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 : Ernæringsdiplomudd.
5080 : Jordbrug og fiskeri
508000 : Jordbrug og fiskeri u.n.a.
50800090 : Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
508020 : Jordbrugsvirksomhed
50802010 : Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
50802011 : Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
508040 : Gartnerividenskab
50804010 : Have- og parkingeniør, prof.bach.
5085 : Transport mv.
508500 : Transport mv. u.n.a.
50850090 : Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
508530 : Maskinteknisk ledelse og drift
50853010 : Maskinmester
50853030 : Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50853045 : Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
508540 : Maritim transport og skibsledelse
50854010 : Skibsfører, prof.bach.
50854030 : Juniorofficer (maritim), prof.bach.
50854040 : Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
50854045 : Seniorofficer, dual purpose skibschef
508560 : Beredskab - offentlig sikkerhed
50856010 : Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5090 : Sundhed
509000 : Sundhed u.n.a.
50900010 : Sundhed u.n.a.
50900090 : Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
509010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik
50901010 : Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
509025 : Bioanalytiker
50902510 : Bioanalytiker, prof.bach.
509030 : Sygepleje
50903010 : Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 : Sygeplejerske, suppleringsudd.
509031 : Sygepleje videregående
50903110 : Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
50903115 : Psykiatri, diplomudd.
50903116 : Familieterapi, diplomudd.
50903117 : Ældrearbejde, diplomudd.
50903120 : Afdelingssygeplejerske
50903130 : Sundhedsplejerske, diplomeksamen
50903135 : Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 : Hygiejnesygeplejerske
50903141 : Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 : Anæstesisygeplejerske
50903143 : Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 : Stråleterapeut
50903145 : Sundhedsfaglige diplomudd.
509036 : Radiograf
50903610 : Radiograf, prof.bach.
509040 : Ergoterapi
50904010 : Ergoterapi, prof.bach.
509045 : Fysioterapi
50904510 : Fysioterapi, prof.bach.
509047 : Ergo- fysioterapi videreuddannelse
50904710 : Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
509048 : Bandagist
50904810 : Bandagist, prof.bach.
509049 : Optometrist
50904910 : Optometrist, prof.bach.
509050 : Jordemoder
50905010 : Jordemoder, prof.bach.
50905020 : Jordemoder, ledende og undervisende
509060 : Tandpleje
50906010 : Oral helse, diplomudd.
50906015 : Tandplejer, prof.bach.
5095 : Politi og forsvar
509500 : Forsvar u.n.a.
50950090 : Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
509510 : Politi
50951010 : Politivirksomhed, prof.bach.
509520 : Officer
50952010 : Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
50952020 : Officer i hæren, prof.bach.
50952030 : Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 : Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
60 : Bachelor
6002 : Bachelor u.n.a.
600200 : Bachelor u.n.a.
60020090 : Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
6025 : Humanistisk
602500 : Humanistisk u.n.a.
60250010 : Humanistisk u.n.a., bach.
60250011 : Kommunikation, bach.
60250012 : Kultur- og sprogmødestudier, bach.
60250013 : Performance-design, bach.
60250015 : Humanistisk, grundudd. bach.
60250016 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
60250020 : Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 : Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250040 : Humanistisk, basis
60250050 : Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
602502 : Humanistisk pædagogik
60250210 : Pædagogik, bach.
60250211 : Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
602504 : Teologi og religion
60250410 : Teologi, bach.
60250420 : Religion studier/videnskab,bach.
60250430 : Religionshistorie, bach.
602506 : Filosofi
60250610 : Filosofi, bach.
60250612 : Anvendt filosofi, bach.
60250620 : Idehistorie, bach.
602508 : Historie
60250810 : Historie, bach.
602510 : Arkæologi og oldtidskultur
60251010 : Arkæologi klassisk, bach.
60251020 : Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 : Arkæologi middelalder, bach.
60251040 : Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
602512 : Litteraturvidenskab
60251210 : Litteraturvidenskab, bach.
602514 : Teatervidenskab
60251410 : Teatervidenskab, bach.
60251420 : Dramaturgi, bach.
602518 : Musikvidenskab
60251810 : Musik, bach.
602520 : Kunsthistorie
60252010 : Kunsthistorie, bach.
602526 : Designkultur og -økonomi
60252610 : Designkultur og økonomi, bach.
60252615 : Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 : Designkultur, bach.
602530 : Journalistik og medievidenskab
60253010 : Film- og medievidenskab, bach.
60253015 : Medievidenskab, bach.
60253020 : Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 : Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 : Kommunikation og IT, bach.
60253030 : Journalistik, bach.
60253035 : Informatik, bach.
60253040 : Multimedia, bach.
602535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
60253505 : Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 : Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
602540 : Klassisk sprog
60254010 : Filologi klassisk, bach.
602542 : Dansk-nordisk
60254210 : Dansk, bach.
60254215 : Nordisk sprog og litteratur, bach.
602544 : Engelsk
60254410 : Engelsk, bach.
60254415 : Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
602546 : Germansk i øvrigt
60254610 : Tysk, bach.
60254620 : Nederlandsk, bach.
602548 : Romansk
60254810 : Fransk studier, bach.
60254820 : Italiensk, bach.
60254825 : Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 : Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 : Rumænsk, bach.
60254850 : Portugisisk, bach.
602550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
60255010 : Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 : Balkanstudier, bach.
602552 : Orientalsk
60255210 : Indologi-indisk, bach.
60255230 : Semitisk, bach.
60255240 : Mellemøstens sprog og samfund, bach.
602554 : Asiatisk
60255406 : Kinastudier, bach.
60255410 : Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 : Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 : Japanstudier, bach.
60255445 : Koreastudier, bach.
60255450 : Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 : Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 : Tibetologi, bach.
602556 : Øvrige sprog
60255610 : Finsk, bach.
60255620 : Ungarsk, bach.
60255630 : Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 : Amerikanske studier, bach.
602560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
60256010 : Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 : Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 : Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 : Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
602571 : Erhvervssprog 1 sprog, negot.
60257110 : Engelsk, bach.negot.
60257120 : Fransk, bach.negot.
60257130 : Spansk, bach.negot.
60257140 : Tysk, bach.negot.
60257150 : Arabisk, bach.negot.
60257155 : Kinesisk, bach.negot.
60257160 : Polsk, bach.negot.
60257165 : International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 : Hotelmanagement, bach.negot.
602584 : Erhvervssprog kombineret
60258402 : Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 : Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 : Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 : Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 : Information management, bach.
60258408 : Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 : Europæisk business, bach.
60258411 : Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 : Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 : Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 : Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 : Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 : Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 : Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 : Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 : Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 : Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 : Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 : Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 : Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 : Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 : Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 : Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 : International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 : Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 : Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 : Kommunikation, bach.
60258487 : Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 : Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 : Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
602589 : Sprogvidenskab mv.
60258910 : Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
60258915 : Indoeuropæisk, bach.
60258920 : Retorik, bach.
60258930 : Audiologopædi, bach.
6030 : Kunstnerisk
603000 : Kunstnerisk u.n.a.
60300010 : Kunstnerisk u.n.a., bach.
60300090 : Kunstnerisk Indv.udd., bach.
603005 : Folkemusik
60300510 : Folkemusik, bach.
603015 : Kirkemusik
60301510 : Kirkemusik, bach.
603025 : Musikuddannelser i øvrigt
60302520 : Tonemester, bach.
60302521 : Lydtekniker, bach.
60302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 : Musikformidling, bach.
60302535 : Musikteori, bach.
60302540 : Music management, bach.
603035 : Instrumentalist og sanger
60303510 : Instrumentalist/sanger, bach.
603040 : Musikpædagogik
60304010 : Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 : Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304025 : Klassisk musik, musikpædagog
60304027 : Musik og musikpædagogik, bach.
603045 : Musik og bevægelse/performance
60304510 : Musik og bevægelse/performance, bach.
603050 : Komposition og sangskrivning
60305010 : Komposistion, bach.
60305015 : Sangskrivning, bach.
603055 : Musik-, kor- og ensembleledelse
60305510 : Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
603070 : Bildende kunst
60307010 : Billedkunst, bach.
603080 : Museum
60308010 : Konserveringsteknik, bach.
60308020 : Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 : Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 : Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 : Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 : Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
6035 : Naturvidenskabelig
603500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
60350010 : Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 : Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350030 : Naturvidenskab, basis
60350090 : Naturvidenskab Indv.udd., bach.
603510 : Matematik
60351010 : Matematik, bach.
60351015 : Matematiske fag, bach.
60351030 : Matematik-økonomi, bach.
60351040 : Forsikringsmatematik, bach.
60351045 : Anvendt matematik, bach.
603520 : Datalogi-IT
60352010 : Datalogi, bach.
60352011 : Informationsteknologi, bach.
60352012 : Informatik (datalogi), bach.
60352015 : Medialogi, bach.
60352016 : Digitale medier og design, bach.
60352017 : Interaktionsdesign, bach.
60352020 : Softwareudvikling, bach.
60352025 : Naturvidenskab og it, bach.
60352030 : Global virksomhedsinformatik, bach.
603525 : Statistik
60352510 : Statistik, bach.
603530 : Forsikringsvidenskab
60353020 : Forsikringsvidenskab, bach.
603540 : Fysik
60354010 : Fysik, bach.
60354020 : Biofysik, bach.
60354030 : Geofysik, bach.
60354035 : Teknisk fysik, bach.
603545 : Astronomi
60354510 : Astronomi, bach.
603550 : Kemi
60355010 : Kemi, bach.
60355015 : Kemi og teknologi, bach.
60355020 : Miljøkemi, bach.
60355025 : Medicinalkemi, bach.
60355030 : Biokemi, bach.
603560 : Geografi
60356010 : Geografi, bach.
60356020 : Kulturgeografi, bach.
60356030 : Naturgeografi, bach.
60356040 : Geoinformatik, bach.
603565 : Geologi
60356510 : Geologi, bach.
60356515 : Geologi-geoscience, bach.
603570 : Meteorologi
60357010 : Meteorologi, bach.
603575 : Nanoteknologi
60357510 : Nanoteknologi, bach.
60357511 : Nanoscience, bach.
603580 : Biologi
60358010 : Biologi, bach.
60358015 : Almen biologi, bach.
60358020 : Biologi, industribach.
60358024 : Naturressourcer, bach.
60358025 : Miljøbiologi, bach.
60358030 : Molekylærbiologi, bach.
60358035 : Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 : Bioteknologi, bach.
60358043 : Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 : Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 : Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358046 : Medicinalbiologi, bach.
603585 : Idræt
60358510 : Idræt/Idræt og sundhed, bach.
6039 : Samfundsvidenskabelig
603900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
60390010 : Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390011 : EU-studier, bach
60390013 : Globale studier, bach.
60390014 : Internationale udviklingsstudier, bach.
60390015 : Samfundsvidenskab, grundudd.
60390016 : Plan, by og proces, bach.
60390017 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
60390018 : Virksomhedsstudier, bach.
60390020 : Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390030 : Samfundsvidenskab, basis
60390035 : Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
603926 : Administration og forvaltning
60392610 : Politik og administration, bach.
60392615 : Socialvidenskab, bach.
60392620 : Offentlig innovation og digitalisering, bach.
603961 : Erhvervsøkonomi HA
60396105 : Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 : HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 : HA informatik, bach.
60396112 : HA sport management, bach.
60396115 : HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 : HA erhvervsanalytiker, bach.
60396125 : HA turisme, bach.
60396126 : HA international shipping, bach.
60396130 : HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 : HA psykologi, bach.
60396134 : HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 : HA international business, bach.
60396136 : Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 : Business administration and sociology, bach.
60396138 : Organisatorisk læring, bach.
60396140 : HA japansk, bach.
60396141 : HA kinesisk
60396145 : HA erhvervsret, bach.
60396150 : HA datalogi, bach.
60396155 : HA matematik, bach.
60396160 : HA sprog, bach.
60396165 : HA kommunikation, bach.
60396175 : HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
603968 : Samfundsøkonomi
60396810 : Økonomi, bach.
60396815 : Miljøplanlægning, bach.
603976 : Jura
60397610 : Jura, bach.
603978 : Politologi
60397810 : Statskundskab, bach.
60397815 : Samfundsfag, bach.
60397820 : Europæiske studier, bach.
60397825 : Public policy, bach.
603980 : Sociologi
60398010 : Sociologi, bach.
60398011 : Arbejdslivsstudier, bach.
60398015 : Sociologi og kulturanalyse, bach.
603982 : Antropologi og kulturanalyse
60398210 : Etnografi/antropologi, bach.
60398215 : Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 : Etnologi europæisk, bach.
60398230 : Eskimologi, bach.
60398240 : Nordisk folkemindevidenskab, bach.
603984 : Kognitionsvidenskab
60398410 : Kognitionsvidenskab,bach.
603986 : Psykologi
60398610 : Psykologi, bach.
603988 : Musikterapi
60398810 : Musikterapi, bach.
60398820 : Musik/musikterapi, bach. fællessemester
6059 : Teknisk
605900 : Teknisk u.n.a.
60590010 : Teknisk u.n.a., bach.
60590016 : Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 : Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 : Teknisk Indv.udd., bach.
605905 : Teknisk-videnskabelige
60590510 : Teknoantropologi, bach.
605915 : Sundhedsteknologi
60591505 : Sundhedsteknologi, bach.
605920 : Maskinteknik
60592010 : Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 : Energi, bach.
605925 : Elektroteknik-IT
60592524 : Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 : Software engineering, ingeniør bach.
60592526 : Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 : Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 : Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 : Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 : IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 : IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 : Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 : Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 : IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 : Datateknik, bach.scient.
60592542 : Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 : Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 : Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
60592550 : Produkt-designpsykologi, bach.
60592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 : Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
60592565 : Energiteknologi, bach.
605940 : Kemiteknik
60594010 : Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 : Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 : Kemiteknologi, bach.
60594030 : Miljøteknologi, bach.
605945 : Bygge- og anlægsteknik
60594510 : Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 : Infrastruktur, bach.
60594520 : Bygningsdesign, bach.
60594525 : Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 : Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 : Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 : Vand og miljø, ingeniør bach.
605950 : Medicin og teknologi
60595010 : Medicin og teknologi, ingeniør bach.
605955 : Bioteknologi
60595510 : Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 : Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 : Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
605960 : Design - innovation
60596005 : Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 : Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 : Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 : Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 : Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
605965 : Arkitekt
60596510 : Arkitekt, bach.
605970 : Geoteknologi
60597010 : Landinspektør, bach.
605975 : Nanoteknologi
60597510 : Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 : Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
6075 : Levnedsmiddel og ernæring
607500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
60750010 : Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 : Fødevarevidenskab, bach.
60750020 : Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 : Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
6080 : Jordbrugsvidenskabelig
608000 : Naturressourcer u.n.a.
60800005 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
608010 : Veterinær
60801010 : Veterinær, bach.
60801015 : Husdyrvidenskab, bach.
608020 : Landbrugsvidenskab
60802010 : Landbrugsvidenskab, bach.
60802015 : Agrobiologi, bach.
608032 : Jordbrugsøkonomi
60803220 : Jordbrugsøkonomi, bach.
608040 : Gartnerividenskab
60804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
60804020 : Landskabsarkitektur, bach.
608050 : Skovbrugsvidenskab
60805010 : Skovbrugsvidenskab, bach.
6090 : Sundhed
609000 : Sundhed u.n.a.
60900010 : Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 : IT og sundhed, bach.
60900020 : Biomedicin, bach.
60900090 : Sundhed Indv.udd., bach.
609052 : Biomekanik
60905210 : Biomekanik, bach.
60905215 : Klinisk biomekanik, bach.
609055 : Lægevidenskab
60905510 : Medicin, bach.
609060 : Tandlæge
60906010 : Tandlæge, bach.
609065 : Farmaci - lægemiddelvidenskab
60906510 : Farmaceut, bach.
60906520 : Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 : Lægemiddelvidenskab, bach.
65 : Lange videregående uddannelser
6502 : Kandidat u.n.a.
650200 : Kandidat u.n.a.
65020090 : Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
6520 : Pædagogisk
652000 : Pædagogisk u.n.a.
65200005 : Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 : Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 : Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 : Pædagogik Indv.udd. lang videregående
652010 : Pædagogik, faglig
65201015 : Pædagogik, cand.pæd.
65201025 : Dansk-pædagogik, cand.pæd.
65201030 : Didaktik, kand.
65201031 : IT-didaktisk design, cand.pæd.
65201032 : Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 : Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 : Naturfagsundervisning, master
65201035 : Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
65201036 : Uddannelse og læring, master
65201040 : Pædagogik, sidefag
65201045 : Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65201050 : Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 : Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
65201058 : Lifelong learning, kand.
65201060 : Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 : Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
65201062 : Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
65201063 : Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
65201065 : Pædagogik, supplering
65201070 : Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
65201075 : Matematik-pædagogik, cand.pæd.
65201080 : Kandidatsupplering
652040 : Pædagogisk, erhvervsrettede
65204005 : Sundhedspædagogik, master
65204010 : Læreprocesser (MLP), master
65204011 : Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 : Sprogtilegnelse, master
65204015 : Pædagogisk IT, master
65204016 : Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 : Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 : Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 : Naturfagenes didaktik, master
65204025 : Professionsudvikling, master
65204030 : Socialpædagogik, master
65204035 : Medborgerskab, master
65204040 : Interkulturel pædagogik, master
65204043 : Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 : Gymnasiepædagogik, master
65204050 : Specialpædagogik, master
65204052 : Dansk som andetsprog, master
65204055 : Voksenuddannelse, master
65204060 : Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 : Vejledning, master
65204071 : Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
65204074 : Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
6525 : Humanistisk og teologisk
652500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
65250004 : Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 : Humanistisk u.n.a., master
65250008 : Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
65250010 : Humanistisk palliation, master
65250011 : Sundhedsfremme, master
65250012 : Cand.phil. u.n.a.
65250013 : Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
65250016 : Mag.art. u.n.a.
65250020 : Humanistisk kombination, cand.mag.
65250021 : Humanistisk kombination, overbygn.
65250023 : Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
65250024 : Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
65250026 : Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
65250028 : Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
65250029 : Kultur- og sprogmodestudier, kand.
65250030 : Migrationsstudier, cand.mag.
65250032 : Humanistisk, sidefag
65250034 : Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 : Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 : Humanistisk, supplering
65250046 : Humanistisk, basis
65250054 : Humanistisk, indledende fællessemester
65250056 : Musisk-æstetisk, basis 1-årig
65250060 : Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
65250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
652502 : Humanistisk pædagogik
65250205 : Pædagogik, mag.art.
65250210 : Pædagogik, cand.mag.
65250215 : Pædagogik, cand.phil.
65250221 : Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 : Grundskoleundervisning, master
65250230 : Ulandspædagogik, cand.mag.
65250235 : Ulandspædagogik, cand.phil.
65250245 : Voksenpædagogik, cand.mag.
65250250 : Voksenpædagogik, cand.phil.
65250260 : Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
65250265 : International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
652504 : Teologi og religion
65250405 : Teologi, cand.theol.
65250407 : Præsteuddannelse af lærere
65250414 : Religionshistorie, cand.mag.
65250416 : Religionshistorie, cand.phil.
65250418 : Religionshistorie, overbygn.
65250432 : Religion studier/videnskab,c.mag.
65250434 : Religion, cand.phil.
65250435 : Religion, mag.art.
65250436 : Religion, overbygn.
65250440 : Kristendomskundskab, mag.art.
65250442 : Kristendomskundskab, cand.mag.
65250446 : Kristendomshistorie, cand.phil.
65250456 : Religionssociologi, mag.art.
65250460 : Religionssociologi, cand.mag.
65250464 : Religionssociologi, cand.phil.
65250465 : Diakoni, cand.mag.
65250470 : Europas religiøse rødder, cand.mag.
652506 : Filosofi
65250613 : Filosofi, mag.art.
65250616 : Filosofi, cand.mag.
65250619 : Filosofi, cand.phil.
65250625 : Filosofi, overbygn.
65250626 : Anvendt filosofi, cand.mag.
65250628 : Etik og værdier i organisationer, master
65250633 : Idehistorie, mag.art.
65250636 : Idehistorie, cand.mag.
65250639 : Idehistorie, cand.phil.
65250651 : Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
652508 : Historie
65250810 : Historie, mag.art.
65250816 : Historie, cand.mag.
65250819 : Historie, cand.phil.
65250822 : Historie, overbygn.
65250825 : Informationsforvaltning, master
652510 : Arkæologi og oldtidskultur
65251002 : Marinarkæologi, cand.mag.
65251004 : Arkæologi klassisk, mag.art.
65251008 : Arkæologi klassisk, cand.mag.
65251012 : Arkæologi klassisk, cand.phil.
65251024 : Arkæologi forhistorisk, mag.art.
65251028 : Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
65251032 : Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
65251044 : Arkæologi middelalder, mag.art.
65251048 : Arkæologi middelalder, cand.mag.
65251052 : Arkæologi middelalder, cand.phil.
65251056 : Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 : Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
65251064 : Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
65251072 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
65251076 : Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
652512 : Litteraturvidenskab
65251215 : Litteraturvidenskab, mag.art.
65251220 : Litteraturvidenskab, cand.mag.
65251225 : Litteraturvidenskab, cand.phil.
65251230 : Litteraturvidenskab, overbygn.
65251235 : Børnelitteratur, master
652514 : Teatervidenskab
65251415 : Teatervidenskab, mag.art.
65251420 : Teatervidenskab, cand.mag.
65251425 : Teatervidenskab, cand.phil.
65251427 : Teatervidenskab, overbygn.
65251435 : Dramaturgi, mag.art.
65251440 : Dramaturgi, cand.mag.
65251445 : Dramaturgi, cand.phil.
65251450 : Dramaturgi, overbygn.
652516 : Filmvidenskab
65251610 : Filmvidenskab, mag.art.
65251620 : Filmvidenskab, cand.mag.
65251630 : Filmvidenskab, cand.phil.
65251640 : Filmvidenskab, overbygn.
652518 : Musikvidenskab
65251820 : Musikvidenskab, mag.art.
65251830 : Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
65251840 : Musikvidenskab, cand.phil.
65251850 : Musikvidenskab, overbygn.
652520 : Kunsthistorie
65252020 : Kunsthistorie, mag.art.
65252030 : Kunsthistorie, cand.mag.
65252040 : Kunsthistorie, cand.phil.
65252050 : Kunsthistorie, overbygn.
65252055 : Visuel kultur, cand.mag.
65252060 : Kuratering, master
652525 : Kulturstudier og turisme
65252515 : Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
65252520 : Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
65252525 : Turisme, cand.mag.
65252535 : Kultur og kulturformidling, cand.mag.
65252540 : Kultur og kulturformidling, cand.phil.
65252545 : Kulturhistorisk informatik, master
65252550 : Køn og kultur, master
65252555 : Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 : Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
65252562 : Designstudier, cand.mag.
65252565 : Tværkulturelle studier, cand.mag.
65252570 : Internationale studier, cand.mag.
65252571 : Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
652526 : Designledelse
65252610 : Designledelse, cand.mag.
652530 : Journalistik og kommunikation
65253005 : Kommunikation, cand.mag.
65253006 : Kommunikation, cand.comm.
65253007 : Journalistik, cand.mag.
65253011 : Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 : Kognition og kommunikation, cand.mag.
65253014 : Cognition and communication, master
65253015 : Kommunikation, cand.phil.
65253016 : Journalistik, cand.mag.
65253017 : Journalistik, cand.public.
65253018 : Journalistik, master
65253020 : Kommunikation, overbygn.
65253023 : European journalism, cand.mag.
65253025 : Journalistik, overbygn.
65253026 : Kommunikation og IT, cand.mag.
65253030 : Professionel kommunikation, master
65253031 : Cross-media communication, master
65253032 : Redaktionel ledelse, master
65253035 : Medievidenskab, cand.mag.
65253038 : Language administration (MLA), master
65253039 : Multimedia arts (MMA), master
65253040 : Multimedia arts, cand.mag.
65253045 : Performance-design, overbygn.
65253046 : Performance-design, cand.mag.
65253050 : Informatik, cand.mag.
65253060 : Datalogi-humanistisk, cand.phil.
65253065 : Informatik, overbygn.
652535 : Biblioteks- og informationsvidenskab
65253510 : Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
65253511 : Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 : Bibliotekar, cand.scient.bibl.
652540 : Klassisk sprog
65254004 : Filologi klassisk, mag.art.
65254008 : Filologi klassisk, cand.mag.
65254012 : Filologi klassisk, cand.phil.
65254020 : Latin, mag.art.
65254024 : Latin, cand.mag.
65254028 : Latin, cand.phil.
65254032 : Latin, overbygn.
65254036 : Latin middelalder, cand.mag.
65254040 : Latin middelalder, cand.phil.
65254044 : Græsk, cand.mag.
65254048 : Græsk, cand.phil.
65254052 : Græsk, overbygn.
65254056 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
65254060 : Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
65254064 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
65254068 : Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
65254072 : Oldtidskundskab, cand.mag.
65254076 : Oldtidskundskab, cand.phil.
65254080 : Oldtidskundskab, overbygn.
65254084 : Nylatin, cand.mag.
65254088 : Nylatin, cand.phil.
652542 : Dansk-nordisk
65254204 : Nordisk litteratur, mag.art.
65254208 : Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
65254212 : Nordisk litteratur, cand.phil.
65254216 : Nordisk filologi, mag.art.
65254220 : Nordisk filologi, cand.mag.
65254224 : Nordisk filologi, cand.phil.
65254228 : Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
65254236 : Nordisk, mag.art.
65254240 : Nyere dansk sprog, mag.art.
65254244 : Dansk, cand.mag.
65254248 : Dansk, cand.phil.
65254252 : Dansk, overbygn.
65254256 : Danskfagets didaktik, master
65254264 : Norrøn filologi, cand.mag.
65254268 : Norrøn filologi, cand.phil.
652544 : Engelsk
65254405 : Engelsk, mag.art.
65254411 : Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
65254415 : Engelsk, cand.mag.
65254420 : Engelsk, cand.phil.
65254425 : Engelsk, overbygn.
65254440 : Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
652546 : Germansk i øvrigt
65254605 : Germansk, mag.art.
65254615 : Tysk, cand.mag.
65254620 : Tysk, cand.phil.
65254625 : Tysk, overbygn.
65254645 : Nederlandsk, cand.mag.
65254650 : Nederlandsk, cand.phil.
652548 : Romansk
65254802 : Fransk, mag.art.
65254804 : Fransk studier, cand.mag.
65254806 : Fransk, cand.phil.
65254808 : Fransk, overbygn.
65254814 : Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
65254816 : Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
65254822 : Spansk, mag.art.
65254824 : Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
65254826 : Spansk, cand.phil.
65254828 : Spansk, overbygn.
65254842 : Italiensk, mag.art.
65254844 : Italiensk, cand.mag.
65254846 : Italiensk, cand.phil.
65254848 : Italiensk, overbygn.
65254858 : Portugisisk, mag.art.
65254861 : Portugisisk, cand.mag.
65254864 : Portugisisk, cand.phil.
65254873 : Rumænsk, mag.art.
65254876 : Rumænsk, cand.mag.
65254879 : Rumænsk, cand.phil.
652550 : Slavisk, østeuropa og balkanistik
65255002 : Russisk, mag.art.
65255004 : Russisk, cand.mag.
65255006 : Russisk, cand.phil.
65255008 : Russisk, overbygn.
65255016 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255018 : Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255020 : Serbokroatisk, mag.art.
65255022 : Serbokroatisk, cand.mag.
65255024 : Serbokroatisk, cand.phil.
65255026 : Polsk, mag.art.
65255028 : Polsk, cand.mag.
65255030 : Polsk, cand.phil.
65255034 : Tjekkisk, mag.art.
65255036 : Tjekkisk, cand.mag.
65255038 : Tjekkisk, cand.phil.
65255042 : Bulgarsk, mag.art.
65255044 : Bulgarsk, cand.mag.
65255046 : Bulgarsk, cand.phil.
65255052 : Balkanistik, cand.mag.
65255054 : Balkanistik, cand.phil.
65255058 : Øststatskundskab, mag.art.
65255060 : Øststatskundskab, cand.mag.
65255062 : Øststatskundskab, cand.phil.
65255072 : Nygræsk, cand.mag.
65255074 : Nygræsk, cand.phil.
652552 : Orientalsk
65255202 : Indisk, mag.art.
65255204 : Indologi-indisk, cand.mag.
65255206 : Indologi-indisk, cand.phil.
65255211 : Mellemøststudier, cand.mag.
65255214 : Nyindisk, cand.mag.
65255216 : Nyindisk, cand.phil.
65255218 : Sanskrit, cand.mag.
65255220 : Sanskrit, cand.phil.
65255233 : Iransk, mag.art.
65255235 : Islamiske studier, cand.mag.
65255236 : Iransk, cand.mag.
65255239 : Iransk, cand.phil.
65255240 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255254 : Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255262 : Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
65255268 : Hebraisk, cand.phil.
65255274 : Ægyptologi-realia, mag.art.
65255296 : Sumerologi, mag.art.
652554 : Asiatisk
65255403 : Sinologi, mag.art.
65255406 : Kinastudier, cand.mag.
65255409 : Kinesisk, cand.phil.
65255415 : Kinesisk kultur, mag.art.
65255418 : Kinesisk kultur, cand.mag.
65255421 : Kinesisk kultur, cand.phil.
65255424 : Japansk, mag.art.
65255427 : Japansk-kinesisk, cand.mag.
65255430 : Japanstudier, cand.mag.
65255433 : Japansk, cand.phil.
65255436 : Japansk, overbygn.
65255442 : Koreansk, mag.art.
65255445 : Koreastudier, cand.mag.
65255448 : Koreansk, cand.phil.
65255450 : Indonesisk, cand.mag.
65255451 : Asienstudier, cand.mag.
65255454 : Thai, cand.mag.
65255457 : Thai, cand.phil.
65255466 : Tibetansk, mag.art.
65255469 : Tibetologi, cand.mag.
65255472 : Tibetansk, cand.phil.
65255478 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
65255481 : Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
652556 : Øvrige sprog
65255605 : Finsk, cand.mag.
65255615 : Finsk, cand.phil.
65255635 : Ungarsk, cand.mag.
65255640 : Ungarsk, cand.phil.
65255660 : Grønlandsk, cand.mag.
65255665 : Grønlandsk, cand.phil.
65255670 : Afrikastudier, cand.mag.
65255680 : Amerikanske studier, cand.mag.
65255682 : Indiansk sprog og kultur, mag.art.
65255684 : Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
65255686 : Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
652560 : Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
65256010 : Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
652561 : Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
65256105 : Cand.ling.merc. u.n.a.
65256110 : Engelsk, cand.ling.merc.
65256115 : Fransk, cand.ling.merc.
65256120 : Italiensk, cand.ling.merc.
65256125 : Kommunikation, cand.ling.merc.
65256130 : Russisk, cand.ling.merc.
65256135 : Spansk, cand.ling.merc.
65256140 : Tysk, cand.ling.merc.
65256145 : Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256150 : Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256155 : Translatør
65256168 : Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
65256170 : Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
652566 : Cand.interpret.
65256610 : Engelsk, cand.interpret.
65256620 : Fransk, cand.interpret.
65256630 : Spansk, cand.interpret.
65256640 : Tysk, cand.interpret.
652571 : Cand.negot.
65257110 : Engelsk, cand.negot.
65257120 : Fransk, cand.negot.
65257130 : Tysk, cand.negot.
65257140 : Spansk, cand.negot.
65257150 : Arabisk, cand.negot.
65257155 : Kinesisk, cand.negot.
65257160 : Polsk, cand.negot.
65257165 : International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
652573 : Konferencetolk
65257310 : Konferencetolk
652589 : Sprogvidenskab
65258903 : Lingvistik sammenlignende, mag.art.
65258906 : Sprogvidenskab, overbygn.
65258909 : Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
65258915 : Lingvistik almen, cand.phil.
65258936 : Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
65258939 : Indoeuropæisk, cand.mag.
65258942 : Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
65258948 : Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
65258954 : Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
65258957 : Datalingvistik, cand.mag.
65258963 : Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
65258966 : Datalingvistik italiensk, cand.mag.
65258969 : Datalingvistik spansk, cand.mag.
65258972 : Audiologopædi, cand.mag.
65258975 : Audiologopædi, cand.phil.
65258977 : Sprogpsykologi, cand.mag.
65258981 : Retorik, cand.mag.
65258984 : Retorik, cand.phil.
65258985 : Retorik og formidling, master
652598 : Pædagogikum, humanistisk
65259830 : Pædagogikum i religion
65259834 : Pædagogikum i historie
65259836 : Pædagogikum i oltidskundskab
65259838 : Pædagogikum i dramatik
65259840 : Pædagogikum i filmkundskab
65259842 : Pædagogikum i musik
65259844 : Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 : Pædagogikum i latin
65259848 : Pædagogikum i græsk
65259850 : Pædagogikum i dansk
65259852 : Pædagogikum i engelsk
65259854 : Pædagogikum i tysk
65259856 : Pædagogikum i fransk
65259858 : Pædagogikum i spansk
65259860 : Pædagogikum i italiensk
65259862 : Pædagogikum i russisk
6530 : Kunstnerisk
653000 : Kunstnerisk u.n.a.
65300005 : Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 : Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 : Kultur, sidefag
65300030 : Kultur, supplering
65300040 : Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 : Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
653010 : Kunsthåndværk/Design
65301012 : Designer u.n.a., cand.design
65301015 : Designer grafisk, cand.design
65301020 : Designer visuel kommunikation, cand.design
65301025 : Designer digital, cand.design
65301030 : Designer møbel og rum, cand.design
65301035 : Designer rum og produktion, cand.design
65301040 : Designer unika design, cand.design
65301043 : Designer keramik og glas, cand.design
65301045 : Designer illustration, cand.design
65301050 : Designer industriel, cand.design
65301053 : Designer mode, cand.design
65301055 : Designer interaktive medier, cand.design
65301060 : Designer guld og sølv, cand.design
65301065 : Designer tekstil, cand.design
65301070 : Designer beklædning, cand.design
653019 : Musikuddannelse u.n.a.
65301910 : Musikuddannelse u.n.a., kand.
653022 : Kirkemusik
65302210 : Kirkemusik, kand.
65302215 : Kirkemusik, master
653023 : Folkemusik
65302310 : Folkemusik, kand.
653025 : Musikuddannelser i øvrigt
65302520 : Tonemester, cand.musicae
65302525 : Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 : Musikformidling, kand.
65302535 : Musikteori, kand.
65302540 : Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 : Musikformidling, master
653030 : Rytmisk musik
65303020 : Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
653035 : Instrumentalist og sanger
65303510 : Instrumentalist/sanger, cand.musicae
65303515 : Tidlig musik, kand.
65303540 : Instrumentalist/sanger, master
653040 : Musikpædagogik
65304010 : Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 : Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 : Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304027 : Musik og musikpædagogik,kand
65304030 : Elite sangpædagogik, master
65304070 : Børnemusik, master
653042 : Musik og bevægelse/performance
65304210 : Musik og bevægelse/performance, kand.
653045 : Komposition og sangskrivning
65304510 : Komposition, cand.musicae
653047 : Musik-, kor- og ensembleledelse
65304710 : Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 : Rytmisk korledelse, master
653050 : Bildende kunst
65305010 : Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 : Billedkunst, cand.art.perit.
65305020 : Grafik, videregående uddannelse
65305030 : Maleri, videregående uddannelse
65305040 : Skulptur, videregående uddannelse
65305050 : Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
65305060 : Mediekunst, videregående uddannelse
65305065 : Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 : Kunstformidling, cand.phil.
653080 : Museum
65308010 : Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
65308020 : Konservator-kunst, cand.scient.cons.
65308030 : Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
65308040 : Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
65308050 : Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
65308060 : Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
65308070 : Museologi, master
6535 : Naturvidenskabelig
653500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
65350005 : Mag.scient. u.n.a.
65350007 : Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 : Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
65350012 : Klimaforandringer, cand.scient.
65350015 : Naturvidenskab kombination, overbygn.
65350020 : Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
65350025 : Naturvidenskab kombination, mellemniveau
65350030 : Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 : Naturvidenskab, sidefag
65350040 : Naturvidenskab, supplering
65350045 : Naturvidenskab, basis
65350046 : Naturvidenskab, grundudd./bifag
65350050 : Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350055 : Videnskabshistorie, cand.scient.
65350060 : Videnskabshistorie, hovedfag
65350090 : Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
653510 : Matematik
65351005 : Matematik, cand.scient.
65351010 : Matematik, hovedfag
65351015 : Matematik, overbygn.
65351020 : Matematik, bifag
65351025 : Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
65351030 : Kryptologi, master
65351035 : Matematik, master
65351040 : Forsikringsmatematik, cand.act.
65351042 : Anvendt matematik, cand.scient.
65351045 : Matematisk planlægning, cand.scient.
65351050 : Matematisk modellering, master
65351055 : E-science, cand.scient.
653520 : Datalogi-IT
65352007 : IT - organisation, master
65352008 : IT og softwarekonstruktion, master
65352009 : Softwareudvikling, master
65352010 : Datalogi, cand.scient.
65352011 : Informatik (datalogi), cand.scient.
65352012 : Maskinintelligens, cand.scient.
65352013 : Datahåndtering, cand.scient.
65352014 : Interaktionsdesign, cand.scient.
65352015 : Datalogi, overbygn.
65352020 : Datalogi, hovedfag
65352025 : Datalogi, bifag
65352027 : Medialogi, kand.
65352029 : It og kognition, cand.it.
65352030 : Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 : Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
65352045 : Administrativ databehandling, overbygn.
65352048 : Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 : Information technology (MI), master
65352050 : IT u.n.a., cand.it.
65352051 : IT (MIT), master
65352055 : IT til organisationer, cand.it.
65352058 : IKT og læring, master
65352060 : Digital design og kommunikation, cand.it.
65352061 : IT-produktudvikling, kand.
65352065 : E-business, cand.it.
65352070 : Tværfaglig IT, cand.it.
65352075 : Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
65352079 : IT-handel, master
65352080 : Multimedia science, kand.
65352081 : Multimedia science (MMS), master
65352082 : Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 : It-ledelse, master
65352085 : Games, cand.it.
65352086 : Multimedieteknologi, master
65352087 : Design/kommunikation/medie, master
65352088 : Internet- og softwareudvikling, master
65352089 : IT, interaktionsdesign og multimedier, master
653525 : Statistik
65352510 : Statistik , cand.scient.
65352520 : Statistik, hovedfag
65352530 : Anvendt statistik, master
653530 : Forsikringsvidenskab
65353020 : Forsikringsvidenskab, cand.act.
653540 : Fysik
65354010 : Fysik, cand.scient.
65354011 : Lysdesign, cand.scient.
65354015 : Fysik, hovedfag
65354020 : Fysik, overbygn.
65354025 : Fysik, bifag
65354030 : Fysik, master
65354035 : Teknisk fysik, kand.
65354045 : Material science, master
65354050 : Biofysik, cand.scient.
65354055 : Materialefysik - kemi, cand.scient.
653545 : Astronomi
65354510 : Astronomi, cand.scient.
65354520 : Astronomi, hovedfag
653550 : Kemi
65355010 : Kemi, cand.scient.
65355015 : Kemi, hovedfag
65355020 : Kemi, overbygn.
65355025 : Kemi, bifag
65355030 : Medicinalkemi, cand.scient.
65355045 : Vand og miljø, cand.scient.
65355050 : Biokemi, cand.scient.
65355055 : Miljøkemi, cand.scient.
65355060 : Miljøstudier, master
653560 : Geografi
65356010 : Geografi, cand.scient.
65356015 : Geografi, hovedfag
65356020 : Geografi, overbygn.
65356025 : Integreret planlægning, master
65356030 : Geografi natur, cand.scient.
65356035 : Geografi fysisk, cand.scient.
65356040 : Kulturgeografi A, cand.scient.
65356045 : Kulturgeografi B, cand.scient.
65356050 : Geoinformatik, cand.scient.
65356055 : Technology management (MTM), master
653565 : Geologi
65356510 : Geologi, cand.scient.
65356515 : Geologi-geoscience, cand.scient.
65356520 : Geologi, hovedfag
65356530 : Geovidenskab, master
65356540 : Geologi endogen, cand.scient.
65356550 : Geologi eksogen, cand.scient.
65356560 : Geologi palæontologi, cand.scient.
65356580 : Geologi fysisk geografi, cand.scient.
653570 : Geofysik
65357010 : Geofysik, cand.scient.
65357020 : Geofysik meteorologi, cand.scient.
65357030 : Geofysik oceanografi, cand.scient.
65357040 : Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
65357050 : Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
65357060 : Geofysik, hovedfag
65357070 : Geodæsi, cand.scient.
653575 : Nanoteknologi
65357510 : Nanoteknologi, cand.scient.
653580 : Biologi
65358003 : Biologi, cand.scient.
65358009 : Biologi, hovedfag
65358012 : Biologi, overbygn.
65358015 : Biologi, bifag
65358030 : Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
65358033 : Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
65358034 : Miljøvidenskab, master
65358035 : Miljøbiologi, overbygn.
65358036 : Miljøbiologi, cand.scient.
65358042 : Omics, cand.scient.
65358043 : Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
65358044 : Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
65358045 : Molekylær biologi, overbygn.
65358048 : Molekylærbiologi, cand.scient.
65358049 : Molekylær biomedicin, cand.scient.
65358050 : Humanbiologi, cand.scient.
65358053 : Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 : Bioinformatik, cand.scient.
65358056 : Scienceundervisning, master
65358060 : Miljørisiko, cand.scient.
65358062 : Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 : Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
65358072 : Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
65358075 : Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
65358078 : Botanik biologi/matematik, cand.scient.
65358081 : Botanik biologi/geografi, cand.scient.
65358082 : Biologi-bioteknologi, cand.scient.
65358084 : Bioteknologi, cand.scient.
65358085 : Medicinalbiologi, overbygn.
65358086 : Medicinalbiologi, cand.scient.
65358087 : Parasitologi, cand.scient.
65358090 : Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
653585 : Idræt
65358515 : Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
65358520 : Legemsøvelser, hovedfag
65358530 : Idræt og velfærd, master
65358535 : Fitness og træning, master
65358550 : Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
653598 : Pædagogikum, naturvidenskabelig
65359830 : Pædagogikum i matematik
65359832 : Pædagogikum i datalogi
65359834 : Pædagogikum i fysik
65359836 : Pædagogikum i kemi
65359838 : Pædagogikum i geografi
65359840 : Pædagogikum i biologi
65359842 : Pædagogikum i legemsøvelser
6539 : Samfundsvidenskabelig
653900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
65390005 : Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 : Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 : Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
65390011 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
65390015 : Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390020 : Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
65390030 : Samfundsvidenskab, sidefag
65390040 : Samfundsvidenskab, grundudd./basis
65390050 : Samfundsvidenskab, basis 1-årig
65390055 : Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
65390060 : Samfundsvidenskab, basis
65390070 : Samfundsvidenskab, supplering
65390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
653926 : Administration og forvaltning
65392605 : Socialvidenskab, kand.
65392611 : Udsatte børn og unge, master
65392612 : Socialvidenskab, overbygning
65392616 : Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 : Videregående uddannelse og forskning, master
65392618 : Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
65392619 : Politik og administration, overbygn.
65392620 : Miljøplanlægning, kand.
65392623 : Politik og administration, cand.soc.
65392625 : Forvaltning, cand.scient.adm.
65392626 : Public governance (MPG), master
65392627 : Offentlig administration, overbygn.
65392628 : Offentlig administration, cand.mag.
65392629 : Offentlig ledelse, master
65392630 : Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
65392631 : Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 : Politivirksomhed, master
65392635 : Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
65392640 : Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
65392645 : Globalisering og integration, master
65392650 : Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
65392660 : Moms og afgifter, master
65392665 : Skat, master
653961 : Erhvervsøkonomi og ledelse
65396105 : Statsautoriseret revisor
65396107 : Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
65396110 : Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 : International business and politics, cand.merc.(pol.)
65396114 : E-business, kand.
65396115 : Datalogi, cand.merc.
65396120 : Matematik, cand.merc.
65396125 : Erhvervsret, cand.merc.
65396130 : Interpret, cand.merc.
65396133 : Psykologi, cand.merc.
65396135 : Japansk, cand.merc.
65396139 : Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
65396140 : Revisorkandidat, cand.merc.aud.
65396141 : Bioentrepreneurskab, cand.scient.
65396142 : Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
65396143 : Rumlige design og samfund, cand.soc.
65396144 : It, kommunikation og organisation, cand.it.
65396146 : Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
65396147 : Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 : Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 : Human resource management, cand.soc.
65396150 : Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396151 : Management creative business processes, cand.soc.
65396152 : Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
65396153 : Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 : Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 : Virksomhedsstudier, cand.soc.
65396156 : Service management, cand.soc.
65396157 : Virksomhedsledelse, cand.soc.
65396158 : Transport og maritim management, master
65396159 : IT-ledelse, cand.IT
65396160 : Ledelsesudvikling, master
65396161 : Finansiel management, master
65396162 : Virksomhedsstudier, overbygn.
65396163 : Projektledelse, master
65396165 : Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 : Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 : It, kommunikation og organisation, master
65396168 : Business administration executive (EMBA), master
65396169 : Knowledge management, master
65396170 : Business administration (MBA), master
65396171 : Public administration (MPA), master
65396172 : International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 : International virksomhedskommunikation, master
65396174 : Corporate communication, master
65396175 : Shipping og logistik, master
65396176 : Corporate performance, master
65396177 : Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 : Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 : Byg (MBA), master
65396181 : Food - business administration (MBA), master
653968 : Samfundsøkonomi
65396810 : Statsvidenskab, cand.polit.
65396814 : Plan, by og proces, overbygn.
65396815 : Plan, by og proces, cand.soc.
65396820 : Økonomi, cand.oecon.
65396830 : Modern economics, master
653976 : Jura
65397610 : Jura, cand.jur.
65397611 : Jura, cand.soc.
65397615 : International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
65397620 : Konfliktmægling, master
65397625 : Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
653978 : Politologi
65397815 : Statskundskab, cand.scient.pol.
65397820 : Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
65397825 : Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
65397826 : Global udvikling, cand.soc.
65397830 : Samfundsvidenskab, cand.samf.
65397840 : Samfundsfag, cand.mag.
65397841 : Samfundsfag, cand.soc.
65397850 : Samfundsfag, overbygn.
65397860 : Samfundsfag, cand.phil.
65397863 : Globale studier, cand.soc.
65397864 : Globale studier, overbygn.
65397867 : EU studier, overbygn.
65397870 : Europastudier, master
65397872 : EU-studier, cand.soc.
65397873 : International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
65397874 : Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
65397875 : Public management (MPM), master
65397876 : Public quality management, master
65397877 : Evaluering, master
65397880 : Internationale udviklingsstudier, overbygn.
65397882 : Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
65397885 : Public policy (MPP), master
65397890 : Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
653980 : Sociologi
65398010 : Sociologi, mag.scient.soc.
65398015 : Socialt arbejde, cand.soc.
65398020 : Sociologi, cand.scient.soc.
65398021 : Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
65398025 : Arbejdslivsstudier, overbygn.
65398026 : Arbejdslivsstudier, cand.soc.
65398030 : Social integration, master
65398031 : Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 : Køn og velfærd, master
65398035 : Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398040 : Kultursociologi, mag.art.
65398045 : Kriminologi, cand.scient.soc.
65398050 : Kultursociologi, cand.mag.
65398051 : Kultursociologi, cand.soc.
65398060 : Kultursociologi, cand.phil.
65398065 : By, bolig og bosætning, cand.soc.
653982 : Antropologi og kulturanalyse
65398205 : Etnografi/antropologi, mag.art.
65398210 : Antropologi, cand.scient.anth.
65398215 : Etnografi/antropologi, cand.mag.
65398220 : Etnografi/antropologi, cand.phil.
65398221 : Anthropology and people centred business, kand.
65398225 : Sundhedsantropologi, master
65398227 : Antropologi og velfærd, master
65398230 : Etnologi europæisk, mag.art.
65398235 : Etnologi europæisk, cand.mag.
65398240 : Etnologi europæisk, cand.phil.
65398245 : Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
65398250 : Eskimologi, mag.art.
65398255 : Eskimologi, cand.phil.
65398260 : Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
65398265 : Eskimologi, cand.mag.
65398270 : Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
65398275 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
65398280 : Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
65398290 : Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
65398295 : Kulturplanlægning, master
653986 : Psykologi
65398610 : Psykologi, mag.art.psych.
65398620 : Psykologi, cand.psych.
65398640 : Psykologi, overbygn.
65398645 : Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 : Sociale interventionsstudier, cand.soc.
65398655 : Organisationspsykologi, master
65398660 : Positiv psykologi, master
653988 : Musikterapi
65398810 : Musikterapi, kand.
65398820 : Musik og musikterapi, fællesseminar
65398830 : Musikterapi, overbygn.
653998 : Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
65399830 : Pædagogikum i samfundsfag
65399832 : Pædagogikum i psykologi
6559 : Teknisk
655900 : Teknisk u.n.a.
65590005 : Teknisk u.n.a., cand.scient.
65590007 : Teknisk u.n.a., master
65590010 : Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 : Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
65590015 : Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 : Teknisk kombination, kand.
65590025 : Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
65590030 : Teknik u.n.a., supplering
65590035 : Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
65590037 : Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65590040 : Management of technology, master
65590090 : Teknisk Indv.udd. lang videregående
655905 : Teknisk-videnskabelig u.n.a.
65590510 : Teknoantropologi, cand.scient.
65590515 : Konstruktionsteknik, civilingenør
655910 : Teknisk ledelse
65591010 : Teknologi og ledelse, civiling.kand.
655914 : Fødevareteknologi
65591410 : Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
65591415 : Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
655915 : Sundhedsteknologi
65591510 : Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
65591520 : Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
65591525 : Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
655920 : Maskin- og skibsbygningsteknik
65592009 : Maritim teknologi, cand.tech.
65592010 : Maskin, civiling. cand.polyt.
65592011 : IT-produktdesign, civiling.cand.it.
65592012 : Energi, civiling.kand.
65592015 : Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 : Vindenergi, civiling. cand.polyt.
65592018 : Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
65592025 : Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 : Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
65592031 : Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
65592032 : Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 : Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
655925 : Elektroteknik-IT
65592505 : Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 : Elektro, civiling.kand.
65592511 : Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
65592512 : Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
65592513 : Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
65592514 : Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
65592516 : Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
65592517 : Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
65592518 : Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
65592519 : Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
65592520 : IT, civiling.kand.
65592521 : Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
65592522 : Software engineering, civiling. cand.polyt.
65592523 : Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
65592524 : Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 : Mobil internet communication (MIC), master
65592526 : Sundhedsinformatik, master
65592527 : Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
65592528 : Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
65592529 : Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
65592530 : Teknisk geologi, cand.scient.
65592531 : Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
65592532 : Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
65592535 : IT-informatik, civiling.kand.
65592536 : Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
65592537 : Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
65592540 : Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 : Mekatronik, civiling. cand.polyt.
65592545 : Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 : Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 : Fotonik, civiling. cand.polyt.
65592553 : Optik og elektronik, kand.
65592555 : Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
65592560 : Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 : Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
655940 : Kemiteknik
65594010 : Kemi, civiling.cand.polyt.
65594011 : Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
65594020 : Miljø, civiling.kand.
65594021 : Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
65594025 : Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 : Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
65594027 : Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
65594028 : Miljøteknologi, cand.scient.techn.
65594030 : Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 : Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
655945 : Bygge- og anlægsteknik
65594505 : Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 : Bygning, civiling.kand.
65594520 : Anlæg,civiling.kand.
65594525 : Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
65594530 : Ledelse af byggeri, master
65594531 : Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 : Byggeledelse, cand.scient.techn.
65594533 : Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
65594534 : Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
65594535 : Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
65594536 : Byggeteknologi, civiling.
65594537 : Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
65594540 : Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 : Veje og trafik, civiling. kand.
65594550 : Arktisk teknologi, master
65594555 : Brandsikkerhed, master
65594560 : Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 : Vindenergi, master
65594564 : Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 : Teknisk miljøledelse, master
65594566 : Miljø- og energiret, master
65594567 : Bygningsfysik, master
65594570 : Byggeri, civiling.kand.
65594571 : Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
65594572 : Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
65594573 : Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
65594575 : Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 : Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
655950 : Medicin-teknologi
65595010 : Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 : Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
655955 : Bioteknologi
65595510 : Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595511 : Bioteknologi, master
65595512 : Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595513 : Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
65595514 : Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595516 : Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
655960 : Design - innovation
65596005 : Arkitektur, civiling. cand.polyt.
65596006 : Arkitektur, cand.techn.
65596015 : Design og innovation, civiling. cand.polyt.
65596020 : Industrielt design, civiling. cand.polyt.
65596021 : Industrielt design, cand.techn.
65596025 : Urbant design, civiling. cand.polyt.
65596026 : Urbant design, cand.techn.
65596027 : Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
65596030 : Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
65596035 : Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 : Service systems design, cand.scient.
65596045 : Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
65596050 : Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
655965 : Arkitekt
65596510 : Arkitekt, cand.arch.
655970 : Geoteknologi
65597010 : Landinspektør, kand.
655975 : Nanoteknologi
65597510 : Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 : Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
65597512 : Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
65597513 : Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
6575 : Levnedsmiddel og ernæring
657500 : Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
65750010 : Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
65750012 : Brygmester
65750015 : Process analytical technology, cand.scient.
65750020 : Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
65750025 : Animal-derived foods, kand.
65750030 : Humanernæring, cand.scient.
65750032 : Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 : Klinisk ernæring, cand.scient.
65750040 : Gastronomi og sundhed, cand.scient.
65750090 : Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
6580 : Jordbrugsvidenskabelig
658000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
65800005 : Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 : Kombineret (KVL), kand.
65800015 : Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
65800020 : Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 : Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
658010 : Veterinær
65801010 : Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
65801015 : Husdyrvidenskab, cand.scient.
65801020 : Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 : Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 : Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 : Dyreadfærd og -velfærd, master
658020 : Landbrugsvidenskab
65802010 : Landbrugsvidenskab, cand.agro.
65802015 : Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 : Agrobiologi, cand.scient.
65802030 : Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
658032 : Jordbrugsøkonomi
65803220 : Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
65803230 : Environmental natural resource economy, kand.
658040 : Gartnerividenskab
65804010 : Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
65804020 : Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
65804030 : Landskabsforvaltning, kand.
65804040 : Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
658050 : Skovbrugsvidenskab
65805010 : Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
65805015 : Forests and livelihoods, kand.
6590 : Sundhed
659000 : Sundhed u.n.a.
65900005 : Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 : Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 : IT og sundhed, cand.scient.
65900030 : Sundhedsvidenskab, sidefag
65900090 : Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
659010 : Sundhedsvidenskab
65901010 : Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
65901011 : Public health (MPH), master
65901012 : Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
65901013 : Health care IT, master
65901014 : Sexologi, master
65901015 : Gerontologi, master
65901016 : Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 : Optometri og synsvidenskab, kand.
65901020 : Sundhed, supplering
65901023 : Ergoterapi, cand.san.
65901024 : Jordemodervidenskab, cand.scient.
65901025 : Rehabilitering, master
65901026 : Fysioterapi, cand.mot.
65901027 : Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
65901029 : Biomedicin, cand.scient.
65901035 : International health, master
65901040 : Katastrofehåndtering, master
65901045 : Global sundhed, cand.scient.
65901050 : Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 : Humanistisk palliation, master
659030 : Sygeplejevidenskab
65903010 : Sygeplejevidenskab, cand.scient.
65903015 : Sygepleje, cand.cur.
65903030 : Klinisk sygepleje, master
65903031 : Klinisk sygepleje, cand.cur.
659052 : Biomekanik
65905210 : Biomekanik, cand.manu.
659055 : Medicin
65905510 : Læge, cand.med.
65905515 : Læge B-autoriseret
659060 : Tandlæge
65906010 : Tandlæge, cand.odont.
659065 : Farmaci
65906510 : Farmaci, cand.pharm.
65906511 : Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
65906515 : Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 : Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 : Medicinalkemi, cand.scient.
65906520 : Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 : Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 : Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
659070 : Speciallæger og specialtandlæger
65907010 : Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 : Medicinske specialer
65907030 : Kirurgiske specialer
65907040 : Specialer i narkose og røntgen
65907050 : Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 : Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 : Specialer i sundhedsadministration
6595 : Forsvar
659500 : Forsvar u.n.a.
65950090 : Forsvar Indv.udd. lang videregående
659520 : Officer
65952005 : Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
65952020 : Officer (lang vidg. udd.), hæren
65952030 : Officer (lang vidg. udd.), søværnet
65952040 : Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
70 : Forskeruddannelser
7002 : Forskerudd. u.n.a.
700200 : Forskerudd. u.n.a.
70020090 : Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
7020 : Pædagogisk
702000 : Pædagogisk u.n.a.
70200090 : Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
702010 : Pædagogik
70201010 : Pædagogik, lic.pæd.
7025 : Humanistisk og teologisk
702500 : Humanistisk og teologisk u.n.a.
70250005 : Dr.phil.
70250010 : Teologi, ph.d.
70250020 : Filosofi, lic.phil.
70250030 : Forskningsbibliotekar, ph.d.
70250035 : Dr.ling.merc.
70250040 : Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 : Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
702530 : Kommunikation
70253010 : Kommunikation, ph.d.
7030 : Kunstnerisk
703000 : Kunstnerisk u.n.a.
70300090 : Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
703020 : Musik
70302020 : Komposition, solist
70302025 : Orkesterdirigent
70302040 : Solist musisk, instrumental/vokal
703080 : Museum
70308010 : Konservator, ph.d.
7035 : Naturvidenskabelig
703500 : Naturvidenskabelig u.n.a.
70350005 : Dr.scient.
70350010 : Naturvidenskab, ph.d.scient.
70350020 : Matematik/økonomi, ph.d.
70350090 : Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
7039 : Samfundsvidenskabelig
703900 : Samfundsvidenskabelig u.n.a.
70390005 : Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
70390008 : Dr.polit.
70390010 : Statsvidenskab, ph.d.polit.
70390013 : Dr.oecon.
70390015 : Økonomi, ph.d.oecon.
70390018 : Dr.jur.
70390020 : Jura, ph.d.jur.
70390025 : Statskundskab, ph.d.scient.pol.
70390030 : Sociologi, ph.d.scient.soc.
70390035 : Antropologi, ph.d.
70390040 : Kultursociologi, ph.d.
70390045 : Psykologi, ph.d.psych.
70390050 : Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
70390090 : Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7059 : Teknisk
705900 : Teknisk u.n.a.
70590005 : Dr.techn.
70590010 : Teknik, ph.d.techn.
70590020 : Arkitekt, ph.d.
70590030 : Landinspektør, lic.geom.
70590090 : Teknisk Indv.udd., ph.d.
7080 : Jordbrugsvidenskabelig
708000 : Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
70800005 : Dr.agro.
70800010 : Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 : Dr.med.vet.
70800030 : Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
70800090 : Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7090 : Sundhed
709000 : Sundhed u.n.a.
70900005 : Dr.med.
70900010 : Lægevidenskab, ph.d.med.
70900070 : Dr.odont.
70900075 : Odontologi, ph.d.odont.
70900080 : Dr.pharm.
70900085 : Farmaceut, ph.d.pharm.
70900090 : Sundhed Indv.udd., ph.d.