Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

ALMFSP

Navn

ALMFSP

Beskrivende navn

Forspaltekode til højst fuldførte almene uddannelse

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1981
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Forspaltekode på den højeste fuldførte almene uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Befolkningens uddannelse (BU) er et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. En persons højeste fuldførte uddannelse kan ved hjælp af dette register opgøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste almene uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor kun almene uddannelser indgår. Almene uddannelser er de uddannelser, som ligger i hovedgrupperne 10, 20 og 25. i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 (se nedenfor). Uddannelserne i hovedgruppe 20 og 25 er studiekompetencegivende. Ingen af hovedgrupperne 10, 20 og 25 er erhvervskompetencegivende.

Forspalte1
Forspalte1 er den foretrukne danske uddannelsesklassifikation som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).
Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være 3.g uden linjeopdeling med den 8-cifrede Forspalte1-kode 20153040.


Hovedgruppe 20 Almengymnasiale uddannelser
Mellemgruppe 2015 Gymnasiet
Undergruppe 201530 3.g
Elementarniveau 20153040 3.g uden linjeopdeling

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD og AUDD) og den 8-cifrede ALMFSP-kode angiver således en persons højeste fuldførte almene uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog knyttet til samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.


Der findes følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser


For den del af forspalte1, som indeholder de almene uddannelser (hovedgruppe 10, 20 og 25) findes der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.

Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.ALMFSPH
Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.ALMFSPM
Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.ALMFSPU
Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.ALMFSPE
Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSPALM

Detaljeret beskrivelse

Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte almen uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.

I forbindelse med dannelsen af oplysningen om højeste fuldførte almene uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende, dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse). Se i øvrigt dokumentationen af KOMP.
Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau (hovedgruppe 10 i forspalte1), hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af KOMP. For at have en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse kræves dog, at 6. klasse er gennemført (svarende til fuldført -niveau 1 i International Standard Classification of Education ISCED).

En persons højeste almene uddannelse fastlægges på denne måde:

Den højeste almene uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden, som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte almene uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede.
2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder).
3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Uddannelsesoplysningerne, som danner grundlag for den højeste almene uddannelse, stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde. Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.

Antallet af personer med uoplyst højeste almen uddannelse reduceres ved at tildele personer, der har en afbrudt almenuddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, det foregående klassetrin som højeste almene uddannelse:

I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunktet 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse.
I hovedgruppe 20 og 25 sættes højeste fuldførte uddannelse = 9 kl. og afgangstidspunkt til 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år.
Hensigten med at tildele elever med afbrudt uddannelse en højeste fuldførte uddannelse er at vise, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.


Til og med skoleåret 2005/2006 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse, hvilket betyder at aldersgruppen fra 0 til ca. 14 år vil have en uoplyst højeste fuldførte almene uddannelse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2009 betyder en stigning i personer med en højst fuldført grundskoleuddannelse.
Oplysninger om højst fuldført almen uddannelser er begrænset for personer under 13 år, da en højst fuldført almen uddannelse som minimum kræver 6. klasse.
Derudover er uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.En uddannelses forspaltekode kan ændre sig:
Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret og koden bliver derfor ændret når fejlen erkendes eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau.
Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010) mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme.

Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode:
AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser

1. Nye forspaltekoder:
Der oprettes løbende nye uddannelser og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder.
I visse tilfælde flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske hvis en uddannelse har været fejlplaceret, eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.

2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse:
Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og indimellem kommer der nye kilder til. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer med en højst fuldført almen uddannelse

Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført almen uddannelse

Værdisæt

Værdisæt

10 : Grundskole
1001 : Ingen uddannelse
100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
100205 : Børnehaveklasse
10020510 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
10021010 : 1. klasse
100220 : 2. årgang
10022010 : 2. klasse
100230 : 3. årgang
10023010 : 3. klasse
100240 : 4. årgang
10024010 : 4. klasse
100250 : 5. årgang
10025010 : 5. klasse
100260 : 6. årgang
10026010 : 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
100310 : 7. årgang
10031010 : 7. klasse
100320 : 8. årgang
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : Efterskoler 8. klasse
100330 : 9. årgang
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : Efterskoler 9. klasse
100340 : 10./11. årgang
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : Efterskoler 10. klasse
1005 : Almene voksenuddannelser
100510 : Forberedende voksenuddannelse
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
100520 : Almen voksenuddannelse
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
10062005 : Dansk uoplyst
20 : Almengymnasiale uddannelser
2015 : Gymnasiet
201500 : Studentereksamen u.n.a.
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
201510 : 1. g
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : Stx,1. år
201520 : 2. g
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : International baccalaureate,1. år
20152040 : Stx,2. år
201530 : 3. g
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : International baccalaureate,2, år
20153040 : Stx,3. år
201580 : Gymnasiet
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International studentereksamen
20158040 : Gymnasiet uden linieopdeling
2016 : Hf
201620 : 1. hf
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : Hf,1. år
201630 : 2. hf
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : Hf,2. år
201635 : 3. hf
20163520 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
20168040 : 2-årig hf
201683 : Hf 3-årig
20168320 : 3-årig hf
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20168510 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
2017 : Studenterkurser
201720 : Studenterkurser 1. år
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 2-årigt studenterkursus,1. år
201730 : Studenterkurser 2. år
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2-årigt studenterkursus,2. år
201780 : Studenterkurser
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
20182005 : Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser
2539 : Hhx
253900 : Hhx
25390010 : Hhx højere handelseksamen 1-årig
25390030 : Hhx højere handelseksamen 1. år
25390040 : Hhx højere handelseksamen 2. år
25390050 : Hhx højere handelseksamen
2551 : Htx
255100 : Htx
25510020 : Htx højere teknisk eksamen 1. år
25510030 : Htx højere teknisk eksamen 2. år
25510040 : Htx højere teknisk eksamen
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
25541015 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
25541020 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
25541025 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
25541030 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
25541035 : Værkstedsskoleforløb u.n.a.
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
25590510 : Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
25590520 : Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniørVærdisæt

10011010 : Ingen uddannelse Indv.udd.
10020090 : 1-6 år Indv.udd.
10020510 : Børnehaveklasse
10021010 : 1. klasse
10022010 : 2. klasse
10023010 : 3. klasse
10024010 : 4. klasse
10025010 : 5. klasse
10026010 : 6. klasse
10030090 : 7-8 år Indv.udd.
10030091 : 9-10 år Indv.udd.
10031010 : 7. klasse
10032010 : 8. klasse
10032020 : 1. real
10032030 : Efterskoler 8. klasse
10033010 : 9. klasse
10033020 : 2. real
10033030 : Efterskoler 9. klasse
10034010 : 10. klasse
10034020 : 3. real
10034030 : Efterskoler 10. klasse
10051010 : Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 : Ordblindeundervisning for voksne
10052010 : Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 : Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 : Almen voksenuddannelse, enkeltfag
10061005 : Dansk 1
10061010 : Dansk 2
10062005 : Dansk uoplyst
20150090 : Studentereksamen m.v. Indv.udd.
20151010 : 1. g matematisk
20151020 : 1. g sproglig
20151030 : Pre International Baccalaureate
20151040 : Stx,1. år
20152010 : 2. g matematisk
20152020 : 2. g sproglig
20152030 : International baccalaureate,1. år
20152040 : Stx,2. år
20153010 : 3. g matematisk
20153020 : 3. g sproglig
20153030 : International baccalaureate,2, år
20153040 : Stx,3. år
20158010 : Matematisk gymnasium
20158020 : Sproglig gymnasium
20158030 : International studentereksamen
20158040 : Gymnasiet uden linieopdeling
20162020 : 1. hf (3-årig)
20162040 : Hf,1. år
20163020 : 2. hf (3-årig)
20163040 : Hf,2. år
20163520 : 3. hf
20168040 : 2-årig hf
20168320 : 3-årig hf
20168510 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20172010 : Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 : Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 : 2-årigt studenterkursus,1. år
20173010 : Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 : Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 : 2-årigt studenterkursus,2. år
20178010 : Matematisk studenterkursus
20178020 : Sproglig studenterkursus
20178040 : 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20181010 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 : Gymnasial suppleringskursus GSK
20182005 : Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
20182010 : Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25390010 : Hhx højere handelseksamen 1-årig
25390030 : Hhx højere handelseksamen 1. år
25390040 : Hhx højere handelseksamen 2. år
25390050 : Hhx højere handelseksamen
25510020 : Htx højere teknisk eksamen 1. år
25510030 : Htx højere teknisk eksamen 2. år
25510040 : Htx højere teknisk eksamen
25541015 : Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
25541020 : Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
25541025 : Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
25541030 : Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
25541035 : Værkstedsskoleforløb u.n.a.
25590510 : Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
25590520 : Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
25591010 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniørVærdisæt

100110 : Ingen uddannelse Indv.udd.
100200 : Grundskole til og med 6. årgang
100205 : Børnehaveklasse
100210 : 1. årgang
100220 : 2. årgang
100230 : 3. årgang
100240 : 4. årgang
100250 : 5. årgang
100260 : 6. årgang
100300 : Grundskole 7.-10. årgang
100310 : 7. årgang
100320 : 8. årgang
100330 : 9. årgang
100340 : 10./11. årgang
100510 : Forberedende voksenuddannelse
100520 : Almen voksenuddannelse
100610 : Danskundervisning dansk 1-2
100620 : Danskundervisning for udlændinge
201500 : Studentereksamen u.n.a.
201510 : 1. g
201520 : 2. g
201530 : 3. g
201580 : Gymnasiet
201620 : 1. hf
201630 : 2. hf
201635 : 3. hf
201680 : Hf 2-årig
201683 : Hf 3-årig
201685 : Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
201720 : Studenterkurser 1. år
201730 : Studenterkurser 2. år
201780 : Studenterkurser
201810 : Hf-/studenterfag, enkeltfag
201820 : Adgangskurser - videregående udd. flygtning
253900 : Hhx
255100 : Htx
255410 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255905 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255910 : Adgangskursus til skov- og landskabsingeniørVærdisæt

1001 : Ingen uddannelse
1002 : Grundskole til og med 6. klasse
1003 : 7.-10/11. klasse
1005 : Almene voksenuddannelser
1006 : Danskundervisning ved sprogcentre
2015 : Gymnasiet
2016 : Hf
2017 : Studenterkurser
2018 : Adgangskurser - videregående udd.
2539 : Hhx
2551 : Htx
2554 : Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
2559 : Adgangseksamen - ingeniøruddannelsenVærdisæt

10 : Grundskole
20 : Almengymnasiale uddannelser
25 : Erhvervsgymnasiale uddannelser