Gå til sidens indhold

Grundskole

Beskrivelse

Grundskoleregistret er et sideregister til det integrerede elevregister, som både indeholder supplerende oplysninger om elevernes specialundervisning og oplysninger om de enkelte klasser til brug for bl.a. beregning af klassestørrelser.

Populationen er alle de grundskoleelever, som findes i det integrerede elevregister.

Med ordet grundskole forstås følgende skoletyper jf. Institutionsregistret:
- Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
- Efterskoler
- Efterskoler med samlet særligt tilbud
- Erhvervsskoler m.v.
- Folkeskoler
- Friskoler og private grundskoler
- Husholdnings- og håndarbejdsskoler
- Kommunale internationale skoler
- Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler
- Specialskoler for børn
- Specialskoler for voksne
- Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behovRegistret supplerer grundskoledata i elevregistret med følgende variable:
- Specialundervisningsart
- Specialundervisningsomfang
- Start- og slutdatoer for specialundervisningstiltag
- Klassetype
- Klassebetegnelse
- Klassetrin
- Oplysning om hvorvidt pågældende elev er modtagelsesklasseelev
- Oplysning om hvorvidt pågældende elev modtager undervisning i dansk som andetsprog

Registrets indhold af klasseoplysninger indsamles sammen med de ordinære indberetninger til det integrerede elevregister pr. 5. september. Hertil kommer også oplysningerne om, hvorvidt eleven er modtagelsesklasseelev og/eller modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Derudover beriges registret pr. 30. april med følgende detaljerede oplysninger vedr. specialundervisning:
- Specialundervisningsomfang: Gennemsnitligt ugentligt timetal
- Specialundervisningsart: Årsag til at eleven er henvist til specialundervisning
- Startdato for tiltag: Dato for påbegyndelse af det aktuelle specialundervisningstiltag
- Slutdato for tiltag: Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag

Grundskoleregistret er, ligesom det integrerede elevregister, et forløbsregister. Det betyder at det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år.

Bemærk, at der fra og med 2012 er ændret i definitionen af specialundervisning, således at en elev nu kun tælles med, såfremt eleven i gennemsnit får mindst ni klokketimers specialundervisning om ugen.
Før definitionsændringen var der ingen nedre bagatelgrænse for specialundervisning, hvilket vil sige at al støtte tidligere blev medregnet som specialundervisning. Dette gjaldt for alle skoletyper i registret.

Efter definitionsændringen begrænses registreringen af specialundervisning nu til at gælde:
- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på specialskoler, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser
- Specialpædagogisk bistand til elever i normalklasser, hvis undervisning i en almindelig klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 timer á 60 minutter ugentligt.

Definitionsændringen er indfaset over to skoleår. Således er definitionsændringen trådt i kraft på offentlige skoler (folkeskoler, specialskoler mv.) fra og med skoleåret 2012/2013. For friskoler, private grundskoler og efterskoler er definitionsændringen først trådt i kraft fra og med skoleåret 2013/2014.

Opgørelsen for frie grundskoler følger ikke samme opgørelsesmetode som for folkeskolen. På folkeskoleområdet er tællingsenheden elever, hvor opgørelsen er baseret på skolernes registreringer af elever, som modtager specialundervisning. På de frie grundskolers område er opgørelsen alene baseret på antallet af elever som skolernes har ansøgt midler til og er bevilget af Undervisningsministeriet. For efterskoler gælder det nu, at skolerne ansøger om midler på baggrund af det antal som modtog støtte året før. Derfor kan antallet af elever ikke længere opgøres på individniveau, men opgøres som årselever og er altid et år bagud ift. de andre skoletyper. Derfor skal en sammenligning imellem frie grundskoler og øvrige skoletyper tages med et vist forbehold.

Grundskoleregistret indeholder en række andre variable end dem der er Højkvalitetsdokumenterede. Dokumentationen for disse findes i TIMES:
(www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/uddannelsesdata/grundskole)

Vedlagt som bilag findes uddannelsesstatistikkens manual, der giver en detaljeret gennemgang af uddannelsesstatistikkens forskellige bestanddele. Manualen henvender sig brugere, som i forbindelse med forskning eller analyser har behov for kendskab til uddannelsesstatistikken.

Bilag

Variable

DANSK_2_SP Undervisning i dansk som andetsprog
KL_BETEGNELSE Klassebetegnelse
KL_TYPE Klassetype
MODT Modtagelsesklasseelev
SPC_ART Henvisningsårsag
SPC_OMFANG Specialundervisningsomfang
SPC_SLUT Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag
SPC_START Dato for påbegyndelse af det aktuelle specialundervisningstiltag