Gå til sidens indhold

GF_FUNK_KODE_1

Navn

GF_FUNK_KODE_1

Beskrivende navn

Funktionskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: 01-01-2000

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver firmaets sektorafgrænsning - privat og offentlig sektor samt underopdeling af den offentlige sektor.

Detaljeret beskrivelse

Funktionskoden angiver, om den enkelte virksomhed er placeret i den private eller den offentlige sektor. Offentlige virksomheder underopdeles yderligere i en række kategorier. Koden dannes på arbejdsstedsniveau på baggrund af arbejdsstedets branche og den økonomiske enheds virksomhedsform.
På firmaniveau fastsættes koden som den funktionskode, flest beskæftigede kan tildeles.

Variablen stammer fra det Erhvervsstatistiske register og er tilpasset firmastatistikken udelukkende ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Efter strukturreformen i 2007 blev Danmarks Amter afløst af regioner. Dette medførte at funktionskoder for enheder i kategorier relateret til amter enten er ophørt eller videreført som enheder relateret til regioner.

Variablen er udgået og erstattet med jur_funkkode i grunddata fra 2001. Se også variabel jur_sektorkode, der fra 2001 i grunddata benyttes til afgrænsning af offentlig og privat sektor.

Bilag

Tabel

Populationer:

Alle reelt aktive firmaer i Danmark

Afgrænsning af reelt aktive firmaer:

I det Centrale VirksomhedsRegister, der danner grundlag for det ErhvervsStatistiske Register, registreres alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til skatte- og afgiftslovene eller i henhold til selskabslovgivningen, uanset aktivitetsniveauet. Det betyder, at selv den mindste aktivitet, selvom den ikke er egentlig erhvervsmæssig, resulterer i en registrering af et firma. Det, der ønskes belyst i firmastatistikken, er den reelle erhvervsmæssige aktivitet. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der er reelt aktive hele året eller en del af året. Et firma anses for at være reelt aktivt, når det har ansatte, der leverer, hvad der samlet svarer til mindst et halvt fuldtidsårsværk.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 31 : Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 32 : Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 : Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 33 : Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 31-12-9999 34 : Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-9999 41 : Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 : Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 43 : Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 43 : Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 31-12-9999 51 : Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 : Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 : Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 53 : Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 31-12-9999 61 : Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-9999 62 : Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-9999 63 : Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-9999 70 : Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-9999 80 : Private område
01-01-1900 31-12-9999 90 : Udland
01-01-1900 31-12-9999 99 : Ikke oplyst