Gå til sidens indhold

Firmastatistik

Beskrivelse

Generel firmastatistik

Formålet med Generel firmastatistik er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervsliv gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau.

Den Generelle firmastatistik, der første gang er udarbejdet for år 1999, har afløst den hidtidige Firmastatistik, der er udarbejdet for årene 1992-1999. Begge statistikker har samlet oplysninger på firmaniveau, men medens den hidtidige Firmastatistik alene omfattede firmaer i momspligtige brancher og den private sektor, omfatter den Generelle firmastatistik alle brancher og sektorer. Endvidere omfatter den Generelle firmastatistik kun firmaer, der er reelt aktive, medens den gamle statistik medtog alle firmaer, blot der var den mindste aktivitet.

Statistikken integrerer oplysningerne fra tre andre erhvervsstatistikker, der udarbejdes for forskellige enhedstyper. Det drejer sig om regnskabsstatistikken, der udarbejdes på firmaniveau, omsætningsstatistikken, der udarbejdes på SE-nummer niveau (dvs. den administrative enhed, der indberetter moms til Told- og Skattestyrelsen), og erhvervsbeskæftigelsesstatistikken, der udarbejdes på arbejdsstedsniveau. De forskellige enhedstyper betyder, at de tre statistikkers resultater ikke uden videre kan sammenstilles. Det råder firmastatistikken bod på ved at bearbejde statistikkernes oplysningerne til det samme enhedsniveau, firmaet. Dette gør statistikken velegnet til blandt andet erhvervsøkonomiske analyser.

Afgrænsning af reelt aktive firmaer:
I det Centrale VirksomhedsRegister, der danner grundlag for det ErhvervsStatistiske Register, registreres alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til skatte- og afgiftslovene eller i henhold til selskabslovgivningen, uanset aktivitetsniveauet. Det betyder, at selv den mindste aktivitet, selvom den ikke er egentlig erhvervsmæssig, resulterer i en registrering af et firma. Det, der ønskes belyst i den Generelle firmastatik, er den reelle erhvervsmæssige aktivitet. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der var reelt aktive hele året eller en del af året.
Den Generelle firmastatistik indeholder hermed kun de firmaer, som har haft ATP-indbetalinger for ansatte lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet ud fra omsætningen. Den omsætning, der svarer til en given indtjening, varierer meget fra branche til branche, og det er derfor ikke muligt at angive en bestemt omsætningsmæssig grænse. I brancher inden for engroshandel er omsætningsgrænsen typisk over 500.000 kr., mens den for brancher i industri typisk ligger mellem 150.000 og 200.000 kr. I den offentlige sektor, hvor omsætningen ikke er et relevant udtryk for aktiviteten, bruges udelukkende ATP-indbetalingerne, mens firmaer inden for finansiering og forsikring er gennemgået manuelt for at fastslå, om de var reelt aktive.

For de firmaer, der er nystartede i løbet af tællingsåret, er den omsætningsmæssige grænse sat til det halve af det niveau, der anvendes for firmaer, der var registreret hele året. Det sker ud fra den betragtning, at nystartede firmaer som regel ikke har en stor omsætning, når de starter op, i forhold til den arbejdsindsats, der ydes.

Der arbejdes dels med statistiske enheder og dels med indberetningsenheder. Den statistiske enhed i den Generelle firmastatistik er firmaet, sædvanligvis svarende til den juridiske enhed. På dette niveau samles alle oplysninger.

For de firmaer, der er omfattet af regnskabsstatistikken, hvor statistik- og indberetningsenheden er firmaet, hentes såvel de økonomiske oplysninger som beskæftigelsesoplysningene direkte. Beskæftigelsesoplysningerne for øvrige firmaer hentes fra erhvervsbeskæftigelsesstatistikken. I denne statistik kan indberetningsenhederne være dels de administrative SE-enheder (dvs. den registreringsenhed, der anvendes af Told- og Skattestyrelsen (T&S), jf. nedenfor), og dels i de tilfælde, hvor et firma har produktionen geografisk spredt de statistiske enheder, der betegnes arbejdssteder, hvilket er de geografisk adskilte enheder, hvor firmaets produktion foregår. I det ErhvervsStatistiske Register er der en entydig sammenhæng mellem arbejdssteder og firmaet, hvorfor oplysningerne fra arbejdsstederne kan samles til firmaniveauet. Henvisningen mellem enhederne ultimo statistikåret anvendes ved bestemmelsen af november-beskæftigelsen.

Eksportoplysningerne og for de firmaer, der er momspligtige, men ikke er omfattet af regnskabsstatistikken, omsætningen hentes fra momsstatistikken. Indberetningsenheden i momsstatistikken er T&S's administrative SE-enheder. Frem til og med år 2000 er SE-enhederne også de statistiske enheder i momsstatistikken. En administrativ SE-enhed svarer normalt til et firma (ca. 95 pct. af SE-enhederne er registreret på denne måde normalregistreret). I få tilfælde har et firma flere SE-enheder (firmaet er delregistreret). I endnu færre tilfælde indberetter flere firmaer oplysningerne på et fælles nummer (firmaerne er fællesregistreret). Derfor er der til firmastatistikken foretaget dels en kobling af oplysningerne på de delregistrerede SE-enheder til firmaniveau, og dels foretaget en opsplitning af oplysningerne for de fællesafregnende enheder til de enkelte firmaer. Dette kan lade sig gøre, fordi der i det ErhvervsStatistiske Register er registreret en entydig sammenhæng mellem SE-enhederne og den juridiske enhed. Fra 2001 er den statistiske enhed i momsstatistikken firmaet.

Populationen er alle reelt aktive firmaer i Danmark.

Den usikkerhed, der er knyttet til den Generelle firmastatistik, er forbundet med henvisningerne mellem enhederne, som primært stammer fra Skat's Erhvervssystem. Manglende henvisninger kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder. Problemet søges afhjulpet ved at underkaste navnlig de største virksomheder en manuel kontrol og fejlretning.

For alle firmaer, der er registreringspligtige i hht. told- og skattelovgivningen eller selskabsregistreringslovgivningen, er dækningsgraden nærmest 100%. Enheder, der kan have en stor finansiel aktivitet, men er uden momspligt/lønsumsafgiftspligtig og/eller uden ansatte, er i få tilfælde ikke registreret i det ErhvervsStatistiske Register, og indgår dermed heller ikke i den generelle firmastatistik.

Se mere her:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/83001

Bilag

Variable

CVRNR CVR- nummer
GF_AINV_1 Investeringer, netto
GF_ANSATTE_1 Antal ansatte november
GF_AT_1 Aktiver i alt, ultimo
GF_BAV_1 Bruttoavance
GF_BRANCHE_93 Hovedbranche DB93
GF_EGUL_1 Egenkapital
GF_EKSP_2 Eksport
GF_FUNK_KODE_1 Funktionskode
GF_IMPORT_1 Import i alt.
GF_INKLEJER_1 Antal beskæftigede inkl. ejer
GF_KOB_1 Køb af varer og tjenester i alt.
GF_KOM_KODE_1 Firmaets hjemstedskommune
GF_LGAGMV_1 Løn, pension mv.
GF_OMS_2 Omsætning
GF_RFEP_1 Ordinært resultat
GF_VIRKFKOD_1 Virksomhedsform
GF_VTV_3 Værditilvækst
GF_AARE_1 Årets resultat
GF_AARSV_1 Antal ansatte (i årsværk)
GF_AAT_1 Anlægsaktiver i alt
OPHOER_DATO Firmaets ophørsdato
START_DATO Firmaers startdato