Gå til sidens indhold

ELEMENTART

Navn

ELEMENTART

Beskrivende navn

Elementets art

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver arten af det element, der er impliceret i et givent personskadeuheld

Detaljeret beskrivelse

Angiver arten af det element, der er impliceret i uheldet

De involverede elementsarter (køretøjer, fodgængere, forhindringselementer) i uheldet registreres under samme uheld_id "UH_ID". Er der flere elementsarter involveret i uheldet registreres de med et fortløbende elementnummer.

Nummereringen af elementerne er vist i Vejdirektoratets vejledning til kodning af uheldssituationens element 1 og element 2 (de evt. øvrige involverede elementer er nummereret i tilfældig rækkefølge). Elementet, der teknisk set syner som årsag til færdselsuheldet (overhalende- , påkørende elementart eller elementarten, der skifter vejbane mv.) får tildelt elementnummer 1.

Grafen over udviklingen i elementer i trafikuheld siden 1993 viser et gennemgående fald frem til i dag. For perioden 1993-1996 forekommer et mindre databrud, da 300-400 uoplyste elementer årligt for denne periode ikke har kunnet klassificeres efter elementart. Det tidsmæssige sammenfald mellem de forskelligartede trafikpolitiske indsatser og udviklingen i de involverede elementer ses af bilaget for årene helt tilbage fra 1930. Elementart er tilgængeligt elektronisk tilbage til 1993.

Oplysningen om 3 og 4 hjulede motorkøretøjer under 400 kg indførtes i 2003. Frem til 2015 grupperedes den under motorcykler. Årligt har antallet ligget mellem 5 og 10. Fra 2016 grupperes den under øvrige.
Elcykler indføres og registreres fra 1. jan 2012 som elementart cykel (ELEMENTART= 61), men kan udskilles selvstændigt ved variablen artikelbogstav ("ART_BOGSTAV = 'E')

Letbanekøretøj grupperes sammen med bus i øvrigt. Det skyldes de køre på vej og over holder samme trafik og signal regler.

Link til kodeliste om indberetning af færdselsuheld fra Vejdirektoratet:
https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2019-03/indberetrning_af_faerdselsuheld_kodeark.pdf

Elcykler er registreret som ELEMENTART= 61 (cykel) og ART_BOGSTAV='E' for Elcykel. Gældende fra 1-1-2012.

For årene 1993-1996 er der ikke fuld overensstemmelse mellem de publicerede tal og datamaterialet, som indeholder værdien uoplyste for en mindre del af elemenarterne.Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

færdselsuheld med personskade hvor politiet har optaget rapport

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1600 31-12-9999 0 : Uoplyst færdselselement
01-01-1600 31-12-9999 1 : Hest med rytter
01-01-1600 31-12-9999 11 : Personbil
01-01-1600 31-12-9999 12 : Hyrevogn
01-01-1600 31-12-9999 13 : Køretøj 0-3.500 kg under udrykning
01-01-1600 31-12-9999 21 : Varebil 0-2.000 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 22 : Varebil 2.001-3.500 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 31 : Lastbil over 3.500 kg totalvægt
01-01-1600 31-12-9999 32 : Forvogn til sættevogn
01-01-1600 31-12-9999 33 : Rutebus
01-01-1600 31-12-9999 34 : us i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 35 : Bil over 3.500 kr totalvægt under udrykning
01-01-1600 31-12-9999 36 : Traktor
01-01-1600 31-12-9999 37 : Motorredskab
01-01-1600 31-12-9999 38 : Letbanekøretøj
01-01-1600 31-12-9999 41 : Motorcykel
01-01-1600 31-12-9999 42 : 3- eller 4-hjulet motorkøretøj under 400 kg
01-01-1600 31-12-9999 44 : Knallert-45 med konstruktive ændringer
01-01-1600 31-12-9999 45 : Knallert-45
01-01-1600 31-12-9999 50 : Knallert-30 med konstruktive ændringer
01-01-1600 31-12-9999 51 : Knallert-30
01-01-1600 31-12-9999 61 : Cykel
01-01-1600 31-12-9999 71 : Fodgænger
01-01-1600 31-12-9999 72 : Fodgænger på hjul, (rulleskøjter, kørestol el. lign)
01-01-1600 31-12-9999 79 : Flygtet ukendt elementart
01-01-1600 31-12-9999 80 : Jernbanetog
01-01-1600 31-12-9999 81 : Dyr
01-01-1600 31-12-9999 82 : Sten, roer eller lignende løse genstande
01-01-1600 31-12-9999 83 : Jord, grusbunker eller bygningsmateriel
01-01-1600 31-12-9999 84 : Afspærringsmateriel el. lign
01-01-1600 31-12-9999 85 : Hastighedsdæmpende foranstaltninger
01-01-1600 31-12-9999 86 : Container
01-01-1600 31-12-9999 87 : Hul i jorden
01-01-1600 31-12-9999 88 : Forjindringer over vejen (bro, portal, luftledninger el. lign.)
01-01-1600 31-12-9999 89 : Andet på eller over kørebanen
01-01-1600 31-12-9999 91 : Vejtræ (træer i rabat eller på fortov)
01-01-1600 31-12-9999 92 : Træer, andre (i have, mark eller lignende)
01-01-1600 31-12-9999 93 : Autoværn i midterrabat
01-01-1600 31-12-9999 94 : Autoværn i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95 : Lysmast, vejskilt, hellefyr, rækværk el. lign.
01-01-1600 31-12-9999 96 : Husmur eller vinduesfacade
01-01-1600 31-12-9999 97 : Andet uden for kørebanen
01-01-1600 31-12-9999 99 : Uoplyst