Gå til sidens indhold

LEDARS

Navn

LEDARS

Beskrivende navn

Ledighedsårsag (DUR)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1998
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen LEDARS angiver dagpengemodtagerens ledighedsårsag i en given uge (har selv sagt op eller opsagt af arbejdsgiver).

Detaljeret beskrivelse

Variablen LEDARS stammer fra Arbejdsdirektoratet, og værdisættet er væsentligt anderledes (mere detaljeret) end larsagxx fra CRAM, som alene angiver typen af ledighed (dagpengeledighed, kontanthjælpsledigheds eller feriedagepengeledighed). Denne variabel dækker kun de forsikrede ledige og den viser, hvorfor personen er blevet ledig.

Bemærk, at niveauet for antallet af medlemmer, der var ledige ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst), faldt kraftigt fra 1998 til 1999, hvilket medførte en tilsvarende stigning i 1999 for de øvrige årsagskoder.

Danmarks Statistik foretager ikke validering af, om den indberettede ledighedsårsag er korrekt, men vil vurdere, at den giver en overordnet indikator for ledighedsårsagen.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdsløshedsforsikrede der modtager arbejdsløshedsdagpenge (DUR)

Statistikken dækker kun personer, der er arbejdsløshedsforsikrede og modtager arbejdsløshedsdagpenge ekskl. feriedagpenge. Dog medtager statistikken yderligere personer, hvor antallet af dagpengetimer er større end nul, men hvor omfanget ifølge mindsteudbetalingsreglen betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge. Personer, hvor omfanget af fradrag medfører, at der ikke kan udbetales dagpenge, indgår derimod ikke i statistikken.

Værdisæt

Værdisæt

00 : Medlemmet var ledig ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst)
01 : Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver
02 : Medlemmet er midlertidigt hjemsendt
03 : Medlemmet har selv sagt op
04 : Medlemmet er gået fra fuld beskæftigelse til beskæftigelse på fast nedsat tid med frigørelsesattest eller i en arbejdsfordelingsordning
05 : Medlemmet er ophørt med fuldført aktivering
06 : Medlemmet er dimittend eller har afsluttet værnepligt
07 : Medlemmet er ophørt med orlov til uddannelse
08 : Medlemmet er ophørt med orlov til børnepasning eller orlov til sabbat
09 : Medlemmet er ophørt efter barsel
10 : Medlemmet er ophørt efter midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet
11 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed ved salg eller lukning
12 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. bortforpagtning
13 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. ægtefælleudtræden
14 : Medlemmet er ophørt med sin hovedbeskæftigelse og overgået til bibeskæftigelse
15 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed med etableringsydelse
16 : Medlemmet er ophørt fra selvstændig virksomhed og modtager midlertidige dagpenge for selvstændige
17 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed i virksomhed, der fortsættes af anden person end ægtefællen
98 : Uoplyst
99 : Andet