Gå til sidens indhold

STEDTYPE

Navn

STEDTYPE

Beskrivende navn

Stedtype

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: 31-12-2006

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen STEDTYPE angiver, hvilket sted det enkelte foranstaltningsforløb er foregået.

Detaljeret beskrivelse

Variablen STEDTYPE ligger endvidere til grund for sektorinddelingerne, jf. værdisættet. Der er i 2004 foretaget en mindre omrokering af forholdet mellem stedtype og sektorinddeling, hvilket har betydet, at enkelte stedtyper er flyttet fra privat og uoplyst til offentlig sektor. Omrokeringen har ingen betydning for data. Det vedhæftede værdisæt afspejler den nyeste sektorgruppering (2004-2006).

Historiske serier i Statistikbanken er ikke tilbageregnet med den nyeste sektorinddeling (der er lavet nye matricer).

I modsætning til matricer i Statistikbanken har visse tabeller (til serviceopgaver og statistiske efterretninger) vedrørende den offentlige sektor været underopdelt i følgende: Stat (kode 73), Amt (kode 69 og 72), Kommunal (71 og 79) og anden offentlig.

For en del foranstaltninger indberettet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen's AMPO-register og bestandsstatistik, som indeholder data for dagpengeberettigede, er der ingen stedtype, hvilket betyder at alle personer i disse foranstaltninger får koden uoplyst. Dette er gældende for foranstaltningerne: Etablering (etableringsydelse), ordinær uddannelse, særligt tilrettelagt uddannelse, arbejdspraktik og vejledningsforløb.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Samtlige 16-64/66-årige personer uden ordinær beskæftigelse, som i løbet af året har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (aktivering, fleksjob, skånejob mv.).

Værdisæt

Værdisæt

00 : Uoplyst
60 : Privat virksomhed
61 : Offentlig arbejdsplads
62 : Beskæftigelsesprojekt
63 : Produktionsskole
64 : Daghøjskole
65 : AMU-center
66 : Folkehøjskole, husholdn.- og håndarb.skole
67 : Anden kursus-/udd.udbyder og inst.
68 : Anden offentlig kursus-/udd.udbyder og inst.
69 : Voksenudd.center og anden amtskomm. udd.inst.
70 : Privat kursusudbyder
71 : Kommunal arbejdsplads
72 : Amtslig arbejdsplads
73 : Statslig arbejdsplads
74 : Offentlig ikke-kommunal arbejdsplads
75 : Erhvervsskole
76 : Beskæftigelsesprojekt, privat
77 : Beskæftigelsesprojekt, offentlig
78 : Fagforeninger og organisationer
79 : Sprogcenter
80 : Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
81 : Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution
99 : Uoplyst