Gå til sidens indhold

Ældreserviceindikator - Visiteret hjemmehjælp - eget hjem

Beskrivelse

Visiteret hjemmehjælp er hjælp, der ydes i forhold til Serviceloven § 83. Hjælpen omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Derudover indgår personer, der midlertidigt har ophold på plejehjem efter SEL § 84 stk. 2, da de modtager hjælp efter SEL § 83, når de opholder sig på den midlertidige plads. Der indgår også visiteret hjemmehjælp, hvor leverandøren angives som SEL § 94, mens personer, som modtager tilskud efter SEL § 95 til personlig pleje og praktisk hjælp ikke indgår i leverancen.

Hjemmehjælpen er gratis for borgeren og ydes efter en visitation, der foretages af kommunen.

Hjemmehjælp i eget hjem betegner hjælp, hvor kommunen iht. Lov om Social service § 91 skal give borgeren mulighed for at vælge mellem flere leverandører af hjemmehjælp - frit valg - i modsætning til hjemmehjælp til beboere i plejeboliger o.l., hvor der ikke er frit valg.

Borgeren kan vælge, om hjælpen skal komme fra kommunen eller fra et af kommunen godkendt privat firma, som kan findes på kommunens hjemmeside. Kommunen skal sikre, at borgeren har mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Leverandørerne vælges enten via en udbudsrunde eller via en godkendelsesmodel. De leverandører, borgerne kan vælge imellem, skal være kvalificerede og opfylde kommunens generelle krav til hjemmehjælp.

En visitation til hjemmehjælp foregår ved, at borgeren visiteres til hjemmehjælp af kommunen enten ved egen eller familiens henvendelse eller via hospitalsophold. Endvidere tilbydes alle borgere på 75 år og derover et årligt forebyggende hjemmebesøg, hvor den ældres behov for hjemmehjælp vurderes. I praksis sker visitationen ved, at en visitator kommer på besøg hjemme hos borgeren, og det undersøges, hvad der er af behov for hjemmehjælp. Afhængig af kommune kommer visitator 1-2 gange om året, eller hvis hjemmehjælpen vurderer, der skal ske ændringer i hjælpen. I vurderingen af hjemmehjælpen tages hensyn til, hvad borgeren selv kan, om der er familie eller ægtefælle, der kan tage del i hjælpen, og hvordan boligen er indrettet.
Der er sket et fald i hjemmehjælp i perioden 2008-2019. Antallet af visiteret timer er i perioden faldet med 27 %. Faldet i antallet kan dels skyldes, at kommunerne siden 2015 har tilbudt rehabiliteringsforløb efter Serviceloven§83a, som skal hjemmehjælpsmodtagerne mere selvhjulpne. I nogle kommuner kan et rehabiliteringsforløb stå i stedet for hjemmehjælp i perioden, hvor borgeren modtager rehabilitering, hvorfor antallet af hjemmehjælpstimer derfor forventeligt falder. Samtidigt er flere kommuner i samme periode overgået til Fælles Sprog III - en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet, som kan påvirke om ydelser defineres som hjemmesygepleje eller hjemmehjælp. Implementeringen af Fælles Sprog III i kommunerne er pågået i perioden 2017-2020. Det er derfor ikke givet, at faldet i hjemmehjælp for perioden 2015 og frem er et udtryk for et reelt fald i service til borgere, der modtager hjemmehjælp.

Hver måned modtager Danmarks Statistik fra hver kommune data for de registreringer af visitationer, der har været i kommunens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). P.t. er der tre leverandører af EOJ-systemer:, DXC, KMD og Systematic. Hvis der er fejl eller ændringer til leverancen til Danmarks Statistik, genfremsendes den af leverandøren eller kommunen. Fra og med år 2010 er der mulighed for at indberette data på Excel-ark, hvis datafremsendelse via EOJ-systemer ikke er muligt.

Hvert femte år skal kommunen foretage en udbudsrunde med deres EOJ-system. Der kan i den forbindelse komme databrud, hvis kommunen skifter til en anden leverandør.

København optræder med to forvaltninger: Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. I datasættet angives Socialforvaltningen med kommunekode 102 og Sundhedsforvaltningen med kommunekode 103. Socialforvaltningen er primært for borgere på under 65 år, og Sundhedsforvaltningen er primært for borgere på 65 år og derover. Fra marts 2020 indberetter de to forvaltninger i Københavns Kommune, som en samlet enhed, hvorfor at København fremadrettet vil fremgå med kommunekode 101.

Statistikken er udarbejdet fra 2008 og frem. Data ligger på cpr-nummerniveau. Tidligere blev data indsamlet via Den Sociale Ressourceopgørelse på sumniveau.

Se en nærmere beskrivelse af fejlsøgning af data efter modtagelse, samt hvorledes Danmarks Statistik opregner for manglende kommuner, i bilaget 'VIS TID L12 - fejlsøgning og opregning til Statistikbanken'.

Se supplerende dokumentation - kvalitetsdeklarationer - for ældreområdet på
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/aeldreomraadet---indikatorerBilag

Variable

LEV_TYPE_VIS Leverandør type for visiteret hjemmehjælp frit valg.
PERPL_VIS Personlig pleje frit valg, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør.
PRAHJ_VIS Praktisk hjælp frit valg, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør.