Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ældreserviceindikator - Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Beskrivelse

Det er tale om ydelser i henhold til Lov om Social Service § 86 stk. 1 og stk. 2.

Ved genoptræning forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræningen gives med henblik på så vidt muligt at bringe brugeren op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen.

Ved vedligeholdelsestræning forstås hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Genoptræning omfatter ikke træning efter Sundhedsloven § 140. Træning efter Sundhedsloven er omfattet af indberetningskrav til Sundhedsstyrelsen ved brug af SKS-koder mens ydelser i henhold til Serviceloven ikke er omfattet af krav om indberetning til Sundhedsstyrelsen. Man kan finde statistik om træning efter Sundhedsloven på Danmarks Statistiks sundhedsområde, se http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/de-kommunale-serviceindikatorer/sundhed.aspx.Statistikken omfatter udelukkende træning efter Serviceloven.

Hvis en modtager er visiteret til begge former for træning efter Serviceloven i løbet af måneden, indberettes to observationer for den pågældende borger.

Hver måned modtages fra hver kommune en leverance over de registreringer, der har været i kommunens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). Hvis der er fejl eller ændringer til leverancen, genfremsendes den af leverandøren eller kommunen.
Der beholdes kun én observation pr. modtager, pr. træningsart og pr. måned og pr. kommune i datasættet. Der er ingen tidsangivelse.

Hvert femte år skal kommunen foretage en udbudsrunde med deres EOJ-system. Der kan i den forbindelse komme databrud, hvis kommunen skifter til en anden leverandør.

Flere og flere kommuner indfører rehabilitering, hvor borgerne trænes til aktiv selvhjælp fremfor kompenserende hjælp. Nogle kommuner registrerer rehabilitering under visiteret hjemmehjælp § 83 og andre kommuner under træningsydelser § 86. Da kommunerne ikke registrerer ens, kan der forekomme skævhed, når man sammenligner kommuner. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad rehabilitering indeholder. I nogle kommuner omfatter det egentligt fysisk træning, mens det i andre kommuner primært er praktiske råd til, hvordan borgeren selv kan tage bad eller børste tænder.

København optræder med to forvaltninger: Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. I datasættet angives Socialforvaltningen med kommunekode 102 og Sundhedsforvaltningen med kommunekode 103. Socialforvaltningen er primært for borgere på under 65 år og Sundhedsforvaltningen er primært for borgere på 65 år og derover.

Statistikken er udarbejdet fra 2008 og frem. Data ligger på cpr-nummerniveau.

Et samlet billede af, hvor mange kommuner der har indberettet og på hvilket medie findes i bilaget 'Træning L4 - antal indberettende kommuner'.

Se, hvilke måneder for hver kommune der er indberettet/godkendt for de seneste år, statistikken er udarbejdet, i bilaget 'Traening L4 - indberettede maaneder fra kommunerne'.

Se en nærmere beskrivelse af fejlsøgning af data efter modtagelse, samt hvorledes Danmarks Statistik opregner for manglende kommuner i bilaget 'Træning L4 - fejlsøgning og opregning til Statistikbanken'.

Se supplerende dokumentation - kvalitetsdeklarationer - for ældreområdet på
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/aeldreomraadet---indikatorer

Se desuden en emneside om ældreområdet på http://www.dst.dk/aeldre. Det er muligt at finde statistik efter Serviceloven, §140 Genoptræning og vedligeholdende træning, udgifter og effekt, efter indikator og område her:
www.statistikbanken.dk/SUIK21


Bilag

Variable

TRAEN_ART Træningsydelse (genoptræning/ vedligeholdelsestræning)

Undersider