Gå til sidens indhold

Færre ledige men flere på sygedagpenge

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 2. kvt. 2021

Fra andet kvartal 2020 til andet kvartal 2021 faldt antallet af ledige, der ikke var i aktivering (nettoledige), med 39.300 til 104.100, svarende til et fald på 27 pct. Samtidig steg antallet af sygedagpengemodtagere med 19.100 til 86.700, svarende til en stigning på 28 pct., hvilket hænger sammen med den lempeligere adgang til sygedagpenge som led i håndteringen af COVID-19-krisen. Det samlede antal af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, er på et år faldet med 9.500 til 760.200, svarende til et fald på 1 pct. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Flere personer i virksomhedspraktik og færre ansat med løntilskud

Fra første til andet kvartal 2021 steg antallet af personer i virksomhedspraktik med 1.500 til 8.200, svarende til en stigning på 23 pct. I samme periode faldt antallet af personer ansat med løntilskud med 600 til 2.100, svarende til et fald på 22 pct.

Flere personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

I løbet af andet kvartal steg antallet af førtidspensionister med 5.200 til 229.800, svarende til en stigning på 2 pct. I samme periode steg antallet af efterlønsmodtagere med 1.600 til 52.200, svarende til en stigning på 3 pct., mens antallet af fleksydelsesmodtagere, som er at betragte som efterløn for fleksjobbere, er steget med 200 til 3.200, svarende til en stigning på 5 pct.

Færre personer på ledighedsydelse og i jobafklaringsforløb

I andet kvartal faldt antallet af personer på ledighedsydelse med 900 til 15.600, svarende til et fald på 5 pct. Samtidig faldt antallet af personer i jobafklaring med 1.500 til 9.800, svarende til et fald på 13 pct.

Lidt færre SU-modtagere

I løbet af andet kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 1.600 til 314.500, svarende til et fald på 0,5 pct.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

769694

763473

763644

763337

760153

Nettoledige i alt

143351

123170

113835

121290

104056

Ledige dagpengemodtagere

120209

104714

98682

104639

90115

Ledige kontanthjælpsmodtagere

23141

18456

15153

16651

13941

Feriedagpenge

2812

4852

645

290

725

Vejledning og opkvalificering i alt

17467

21374

21758

20899

20938

Vejledning og opkvalificering (d)

2249

4173

4630

5344

5754

Vejledning og opkvalificering (k)

14544

16033

16038

14576

14146

Jobrettet uddannelse (d) 

674

1168

1091

978

1038

Støttet beskæftigelse i alt

85840

93469

96623

90523

92505

Virksomhedspraktik(d)

449

2470

2299

742

1693

Virksomhedspraktik(k)

5691

8899

10040

5903

6480

Nytteindsats (k)

385

642

677

119

292

Ansættelse med løntilskud (d)

994

1157

1884

1403

1126

Ansættelse med løntilskud (k)

1435

1344

1585

1315

998

Jobrotation (d)

192

121

250

217

190

Jobrotation (k)

33

27

55

40

50

Fleksjob1

72410

74479

75430

76524

77327

Skånejob1

4250

4331

4402

4260

4349

Barselsdagpenge2 i alt

50402

51237

51383

51943

51429

Tilbagetrækning i alt

263994

269022

270848

278240

285186

Førtidspension3

212743

216459

218249

224620

229790

Efterløn

48263

49477

49603

50565

52180

Fleksydelse

2988

3085

2997

3055

3215

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

205828

200348

208552

200152

205313

Kontanthjælpsmodtagere4

75042

70581

68681

68634

67133

Tilbud til udlændinge5

5585

5613

5639

5677

5666

Revalideringsydelse

617

558

511

470

427

Ledighedsydelse

18424

17084

15946

16420

15555

Sygedagpenge mv.6

67600

71325

85301

77392

86691

Ressourceforløb

20496

20129

19883

20217

20025

Jobafklaringsforløb

18065

15057

12590

11342

9816

SU-modtagere

312112

318946

317539

316072

314495

Anm.: De sæsonkorrigerede ledighedstal er fra og med foråret 2020 mere usikre end normalt pga. den atypiske ledighedsudvikling som følge af COVID-19. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2021 gradvist flere 66-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 For 2. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere erfaringsbaseret undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Fra og med 1. kvt. 2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension.
4 Her indgår personer der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
5 Her indgår personer i selvforsørgelses/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige..
6 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen ad flere omgange i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere har fået ret til sygedagpenge, typisk fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

17. september 2021 - Nr. 331

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. december 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede