Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2018

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2018

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 193 mia. kr. i 2018 i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 53 pct. Stigningen er stærkt påvirket af frasalg og omstruktureringer i den danske del af enkelte betydende globale koncerner. Dermed var resultatet før selskabsskat på 556 mia. kr. Flere forhold ligger bag denne udvikling. Det ordinære resultat steg med 89 mia. kr. til 371 mia. kr., og de finansielle nettoindtægter steg fra 82 mia. kr. til 185 mia. kr. Den største absolutte stigning i resultatet før skat var inden for industri og forsyning med 95 mia. kr. og inden for råstofindvinding med 79 mia. kr.

Resultat før selskabskat

Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547.

Stigning i egenkapitalens forrentning fra 10 pct. til 18 pct.

Næsten alle brancher havde stigning i egenkapitalens forrentning (dvs. resultatet efter selskabsskat som andel af egenkapitalen) i 2018 i forhold til 2017. Samlet steg forrentningen fra 10 pct. til 18 pct. Egenkapitalens forrentning var størst i råstofindvinding (32,1 pct.), industri og forsyning (24,0 pct.) og bygge og anlæg (18,8 pct.). Egenkapitalens forrentning var mindst i hotel og restaurant (5,7 pct.) og transport (6,8 pct.).

Værditilvæksten steg med 11 pct.

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 11 pct. til 1.177 mia. kr. fra 2017 til 2018. Stigningen var især båret af en markant stigning inden for råstofindvinding fra 15 mia. kr. i 2017 til 74 mia. kr. i 2018. Det eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var transport med et fald på 2 pct. til 97 mia. kr. De markante stigninger i både resultatet før selskabsskat, egenkapitalens forrentning og værditilvæksten inden for råstofindvinding er alle påvirket af et frasalg af aktivitet inden for én større koncern.

Nettoinvesteringerne steg med 1 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) steg med 1 pct., svarende til 2 mia. kr. i forhold til året før. Det bringer nettoinvesteringerne op på 164 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 37 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 21 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Regnskabsstatistik for de private byerhverv

 


stof-
ind-
vin-
ding
 

Indu-
stri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg


 

Han-
del 

Trans-
port 

Hotel
og
restau-
rant

 

Infor-
mation
og
kom-
muni-
kation

Ejen
doms-
handel
og
udlej-
ning

Er-
hvervs-
service
mv.

 

I alt
2018 

I alt
2017 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

88

1237

283

1413

440

67

191

120

384

4222

3915

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

5,3

60,8

56,4

75,6

35,1

27,3

30,0

14,4

31,5

55,7

55,5

Løn, pension mv.

5,1

13,3

24,7

10,2

13,3

31,8

30,1

9,2

34,1

15,7

16,3

Andre ordinære omkostninger

20,0

17,2

12,8

10,3

48,4

35,6

31,5

28,6

24,4

19,8

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

69,6

8,7

6,1

3,8

3,3

5,3

8,4

47,8

10,1

8,8

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

14,9

10,2

0,0

0,7

-0,4

-0,3

0,2

0,7

9,4

4,4

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

84,5

18,9

6,1

4,6

2,9

5,1

8,7

48,5

19,5

13,2

9,3

 

mia. kr.

Aktiver i alt

416

1932

192

804

469

59

258

1095

881

6104

6050

Investeringer, netto

3

60

5

16

34

2

15

12

17

164

162

 

pct.

Værditilvækst

84,3

26,0

32,5

15,3

22,1

40,5

46,6

62,9

48,2

27,9

27,2

Bruttoavance

85,6

38,0

42,6

23,4

64,0

72,0

68,6

83,4

67,2

42,1

43,5

Soliditetsgrad

57,3

52,4

32,0

42,1

25,3

36,6

46,3

44,7

56,3

47,4

48,5

Overskudsgrad1

69,8

8,6

4,9

3,7

2,7

3,7

7,3

46,0

7,9

8,2

6,6

Egenkapitalens forrentning1

32,1

24,0

18,8

15,8

6,8

5,7

9,4

10,1

12,4

17,7

9,9

Figuren er opdateret i forhold til oprindelig version.
Anm.: Ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.
1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.
Kilde: www.dst.dk/stattabel/1547

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2020 - Nr. 257

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Ud over skemaindberetning anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Fra år 2014 er branchedækning udvidet til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer. Bemærk statistikken omfatter kun markedsaktivitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Fra 2017 er der ud over data fra firmaer i stikprøven og data fra SKAT også anvendt data fra virksomhedernes officielle årsrapporter i elektronisk XBRL-format. Udvidelsen af datakilderne er en kvalitetsforbedring af statistikken, og det kan forventes, at der vil komme flere forbedringer til den anvendte metode. Det kan betyde at tallene for 2017 undtagelsesvist kan blive revideret i forbindelse med offentliggørelse af tallene for 2018

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation