Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort fald i indtjeningen for fiskeopdræt i 2018

Regnskabsstatistik for akvakultur 2018

Producenterne af opdrætsfisk i Danmark fik næsten halveret indtjeningen i 2018. Selv om produktionen steg med 5 pct., steg omkostningerne med 12 pct., hvilket resulterede i et fald i driftsresultatet på 45 pct. Driftsresultatet i 2018 blev 98 mio. kr. for branchen i alt mod 179 mio. kr. i 2017. Gruppen af ferskvandsdambrug oplevede det største fald med 50 pct. fra 64 mio. kr. til 31 mio. kr. i 2018. Havbrugene havde det mindste fald med 14 pct. fra 91 mio. kr. til 78 mio. kr. i 2018.

Driftsresultat for akvakulturKilde: www.statistikbanken.dk/akregn.

Omkostninger til personale og driftsmaterialer trækker ned

Nedgangen i driftsresultatet skyldes, at omkostningerne er steget mere end bruttoudbyttet. Hvis man kigger lidt ned i tabellen i statistikbanken, kan man se, at det specielt er personaleomkostningerne og omkostninger til leje af driftsmateriel, som er steget. Stigende omkostninger til leasing og leje af driftsmateriel kan hænge sammen med en øget specialisering i akvakulturerhvervet, hvor flere recirkulerede anlæg, som kræver specialudviklet udstyr, ser dagens lys.

Havbrugsanlæg er større og giver større overskud

I 2018 var der 19 havbrug og 158 ferskvandsdambrug. Alle anlæg producerede primært regnbueørred, men havbrugene, som opdrætter fisk til produktion af rogn og konsum, havde et markant bedre resultat end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et gennemsnitsligt resultat på 4,2 mio. kr. pr. anlæg. Ferskvandsdambrugene havde et resultat på 0,2 mio. kr., mens gruppen andet, som indeholder ålebrug og andre fuldt recirkulerede anlæg (RAS) samt muslingebrug og andre anlægstyper havde et negativt resultat på 397.000 kr. Resultatet dækker over en meget stor variation i gruppen.

RAS - fuldt recirkuleret system

En ny gruppe af anlæg er begyndt at optræde i statistikken, nemlig RAS-anlæg. RAS-anlæg er en anlægstype, hvor der kun anvendes meget små mængder nyt vand fra fx grundvand eller havvand. Vandet genbruges i anlægget og renses grundigt med mekaniske og biologiske filtre og ultraviolet lysbehandling. Derfor anses anlægstypen for at have et stort potentiale. Anlægstypen har i mange år været brugt til opdræt af ål, men i dag opdrættes også arter som f.eks. kingfish (yellow tail), der bl.a. bruges til sushi, laks, regnbueørred, sandart og bars (hybrid - Sunshine Bass). I statistikken er ti anlæg definerede som RAS-anlæg, men da flere af dem er nye og under opbygning, er det ikke muligt at præsentere særskilte data for denne gruppe alene. Produktionen fra disse ti anlæg dækker 46 pct. af den producerede mængde fisk, samt 62 pct. af bruttoudbyttet i gruppen andet.

Flere anlæg

Der var 206 anlæg i 2018, hvilket er tre flere end i 2017. Det skyldes populationen af muslingebrug, som har varieret meget gennem årene, da vind og vejr ofte giver svære produktionsforhold, hvilket kan betyde, at produktionen mislykkes.

Regnskabsresultater for akvakultur

 

Alle anlæg

2018

 

2017
 

2018
 

Ferskvands-
dambrug

Havbrug
 

Andet
 

 

antal

Anlæg

203

206

156

19

31

 

pr. anlæg

Faktorinput

 

 

 

 

 

Erhvervsaktiver, primo, 1 000 kr.

7395

9186

6127

20236

17805

Yngel, ton

72

62

45

300

2

Øjenæg, 1 000 stk.

519

524

453

-

1202

Foder, ton

209

213

170

515

240

Elektricitet, MWh

362

353

349

56

551

 

ton pr. anlæg

Produktion

264

272

210

757

285

 

1.000 kr. pr. anlæg

Bruttoudbytte

7647

7935

5446

29382

7318

Driftsomkostninger

6661

7359

5188

25167

7369

Resultat af primær drift

985

576

258

4215

-51

Finansieringsomkostninger

106

100

51

97

347

Driftsresultat

880

477

207

4117

-397

- Nedre halvdel

-160

-619

-139

940

-2916

- Øvre halvdel

1930

1572

553

7647

2290

Driftsresultat efter ejeraflønning

713

312

40

4035

-604

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

10,7

5,2

1,7

14,1

-3,5

Afkastningsgrad

10,5

4,4

1,5

20,8

-1,3

Soliditetsgrad

31,2

30,8

23,3

61,5

24,1

Anm.: Gruppen ferskvandsdambrug omfatter anlægstyperne: Traditionelle dambrug, Modeldambrug type 1 og Modeldambrug type 3. Gruppen andet består af ålebrug og andre fuldt recirkulerede anlæg (RAS) samt muslingebrug og andet.
Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. januar 2020 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Samtidig med denne udgivelse frigives tilhørende tabeller i Statistikbanken. Tallene er foreløbige og vil på baggrund af supplerende information blive opdateret i forbindelse med udgivelsen af de endelige tal i Statistikbanken og i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 28. februar 2020. Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og kommuners registre over dambrug og havbrug.

Driftsresultatet udgør resultat efter selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Overskudsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejere i pct. af bruttoudbyttet. Afkastningsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejer i pct. af de gennemsnitlige erhvervsaktiver. Soliditetsgrad er egenkapitalen i pct. af aktiver i alt, ultimo. Øjenæg er befrugtede æg, som benyttes til videre opdræt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation