Gå til sidens indhold

Pæn stigning i industriens produktivitet

Arbejdsproduktiviteten 2018 marts-version

Industriens timeproduktivitet steg med 2,0 pct. fra 2017 til 2018. Det viser foreløbige beregninger. Stigningen er resultatet af en økonomisk vækst i industrien på 2,8 pct. og en stigning i antallet af arbejdstimer på 0,8 pct. I perioden 2012-2018 steg industriens timeproduktivitet med gennemsnitligt 2,5 pct. pr. år, hvilket er lidt lavere end i de foregående konjunkturperioder 2004-2007 (3,5 pct.) og 2008-2011 (3,9 pct.).

Økonomisk vækst, arbejdstimer og produktivitet i industrien

Industriens produktivitetsvækst ligger pænt i forhold til nabolande

Industrien i Danmark har siden 2011 haft en højere produktivitetsudvikling end vores nabolande. Storbritannien har kun haft en lille stigning i industriens produktivitet. De øvrige lande har haft en gennemsnitlig stigning på mellem 0,6 og 1,6 pct. pr. år. Det høje tal for Danmark dækker over store stigninger i 2012 og 2013, hvorefter produktivitetsvæksten faldt til et lavere niveau.

Gennemsnitlig årlig vækst i industriens produktivitet i Danmark og nabolande. 2012-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/np23 og www.oecd.org/sdd/productivity-stats.

Byerhvervenes produktivitet steg i perioden 2012-2018

Byerhvervenes timeproduktivitet steg med 0,6 pct. fra 2017 til 2018. I perioden 2012-2018 er byerhvervenes timeproduktivitet opgjort til en gennemsnitlig stigning på 1,3 pct. pr. år, hvilket er nogenlunde på niveau med de foregående konjunkturperioder. Den gennemsnitlige årlige produktivitetsstigning på 1,3 pct. i perioden 2012-2018 dækker over pæne stigninger i 2012 og 2013 (2,7 og 2,5 pct.) og lavere produktivitetsudvikling i de seneste fem år af perioden (2014-2018). Industrien udgør omkring en fjerdedel af byerhvervene. For perioden 2012-2018 har industrien bidraget mest til stigningen i byerhvervenes produktivitet.

Arbejdsproduktivitet og bruttoværditilvækst (løbende priser) fordelt på erhverv

 

Brutto-
værdi-
tilvækst

Arbejdsproduktiviteten
 

 

2018*

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

 

2004
-2018*

2004
-2007

2008
-2011

2012
-2018*

 

mia. kr.

årlig vækst i pct.

 

gennemsnitlig årlig vækst i pct.

Byerhverv1

1259

2,7

2,5

0,7

1,6

0,0

1,0

0,6

 

1,3

1,8

0,9

1,3

Industri

280

6,8

5,0

1,2

-1,7

4,3

0,2

2,0

 

3,1

3,5

3,9

2,5

Forsyningsvirksomhed

45

1,5

-1,7

-6,5

12,4

0,5

4,3

1,1

 

0,4

-2,0

0,9

1,5

Bygge og anlæg

108

4,4

3,8

0,8

7,9

-0,6

3,3

7,6

 

1,8

-1,2

1,2

3,9

Tjenesteydende erhverv2

826

1,3

2,2

0,9

1,7

-1,2

1,0

-0,6

 

0,9

2,2

-0,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsmæssig del af økonomien i alt

1498

2,0

1,0

0,9

0,9

0,2

1,2

0,3

 

1,1

1,5

0,8

0,9

* Foreløbige tal.
1 Omfatter den markedsmæssige (private) del af økonomien fraregnet landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding, boliger og udlejning af erhvervsejendomme.

2 Byerhverv eksklusive industri, forsyningsvirksomhed og bygge og anlæg.

Tolkning af produktivitetsberegninger

Ved vurdering af produktivitetsudviklingen anbefales det at se på en længere periode, da udviklingen for et enkelt år kan afvige markant fra gennemsnittet. I dokumentationsnotatet En kvalitetsvurdering af timeproduktivitet på brancheniveau gives en vurdering af, hvor velegnet den enkelte branches produktivitetsudvikling er i produktivitetsanalyser. 

Revisioner

I forhold til seneste offentliggørelse af Arbejdsproduktiviteten 2017 november-version (Nyt fra Danmarks Statistik 2018:446 fra 27. november 2018) er der kun tale om en tilføjelse af året 2018. Der er således ikke revideret i tallene fra sidste offentliggørelse. Beregningerne i denne opgørelse er foretaget med udgangspunkt i Nationalregnskabet 2018 marts-version.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2019 - Nr. 124

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdsproduktivitet beregnes som udviklingen i markedsmæssig bruttoværditilvækst (i kædede 2010-priser) pr. arbejdstime. Tallene for bruttoværditilvækst i kædede 2010-priser samt antal arbejdstimer stammer fra de løbende offentliggørelser af nationalregnskabet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation