Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fald i det påbegyndte byggeri

Byggevirksomheden 2. kvt. 2019

Det samlede påbegyndte etageareal faldt med 16 pct. fra første kvartal til andet kvartal 2019. Der er fald i alle hovedkategorier af bygningsanvendelse. Tilbagegangen for påbegyndte erhvervsbygninger er på 7 pct. og for påbegyndte beboelsesbygninger på 10 pct. For Øvrige bygninger er der tale om et fald på 35 pct. Antallet af påbegyndte boliger faldt med 17 pct., hvilket især skyldes en stor nedgang i antal påbegyndte etageboliger og rækkehuse. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving og forsinkede indberetninger til BBR.

Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og www.statistikbanken.dk/bygv99.

Fald i påbegyndte erhvervsbygninger

Faldet i det påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger gælder generelt for alle kategorier dog med undtagelse af påbegyndte avls- og driftsbygninger, der er steget med 37 pct. og offentlige værker, der er steget med 81 pct., begge ikke-sæsonkorrigerede.

Flere påbegyndte parcelhuse

Nedgangen i antal påbegyndte boliger stammer primært fra store fald i påbegyndelserne af række-, kæde- og dobbelthuse og etageboliger, mens påbegyndelsen af parcelhuse er steget med 15 pct., ikke-sæsonkorrigeret. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at der har været en stigning på 16 pct. i antallet af fuldførte boliger (sæsonkorrigeret) i samme periode. For øvrige boliger kan nævnes, at antallet af påbegyndte kollegieboliger er nærmest halveret, mens der har været en voldsom stigning i antallet af påbegyndte boliger i døgninstitutioner - der er dog i begge tilfælde tale om et mindre antal boliger.

Øvrige indikatorer for bygge og anlæg er flertydige

Andre indikatorer antyder såvel fremgang som tilbagegang. Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvartal 2019 viser, at beskæftigelsen ved nybyggeri steg med 4,3 pct. i forhold til første kvartal 2019 (sæsonkorrigeret). Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2019 faldt med 2 procentpoint i den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg (sæsonkorrigeret) fra marts 2019 til juni 2019.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2. kvt. 2019
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2019

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1603

1674

1590

1869

1567

-16

Beboelsesbygninger

772

804

825

831

749

-10

Erhvervsbygninger1

516

573

494

517

481

-7

Øvrige bygninger2

315

297

271

521

337

-35

Fuldført

1822

1692

1856

1990

1959

-2

Beboelsesbygninger

836

711

831

903

940

4

Erhvervsbygninger1

582

602

607

628

605

-4

Øvrige bygninger2

405

380

418

459

414

-10

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88.

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2. kvt. 2019
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2019

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

6769

5589

6880

6899

5701

-17

Enfamiliehuse1

2751

2368

2880

2901

2314

-20

Etagebyggeri

3490

2788

3737

3425

2841

-17

Øvrige bygninger2

529

433

263

572

546

-5

Fuldført

8036

6679

7320

7530

8748

16

Enfamiliehuse1

2622

2487

2674

2837

2681

-5

Etagebyggeri

4425

3212

3911

4104

5159

26

Øvrige bygninger2

989

980

735

590

907

54

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne ift. sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. ift. sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt 2018-2019

 

Fuldført 2018-2019

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

1.000 m³

Samlet etageareal

6

5

8

4

 

1

2

0

0

 

antal

Boliger

11

3

10

5

 

-3

2

3

-3

Nyt fra Danmarks Statistik

5. august 2019 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. november 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information