Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens udgifter til miljøbeskyttelse steg i 2016

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter 2015 og 2016

Industriens direkte udgifter til miljøbeskyttelse steg med 8,7 pct. til 3,4 mia. kr. i 2016 mod 3,1 mia. kr. i 2015 målt i løbende priser. Stigningen kan ses i sammenhæng med øget aktivitet i industrien i 2016. Størstedelen af miljøbeskyttelses-udgifterne omhandlede drift, dvs. køb af varer og tjenester samt udgifter til medarbejdere, som har miljøbeskyttende opgaver. En tredjedel af udgifterne bestod af investeringer med miljørelaterede formål, enten forebyggende eller bekæmpende. Statistikken dækker ikke virksomhedernes samlede miljørelaterede udgifter, da fx grønne afgifter, som udgjorde i alt 6,1 mia. kr. i 2016, ikke er med. Disse afgifter fremgår af statistikbanktabel www.statistikbanken.dk/MRS1.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter type

Størst stigning i investeringerne

Investeringerne til miljøbeskyttelse steg mere end driftsudgifterne, nemlig fra 911 mio. kr. i 2015 til 1.112 mio. kr. i 2016, dvs. 22 pct. Investeringerne var fordelt med 626 mio. kr. til forebyggende investeringer og 486 mio. kr. til forureningsbekæmpelse. For driftsudgifter var der tale om en mere beskeden stigning på 3 pct. Den største post blandt driftsudgifterne var udgifter til tjenesteydelser, herunder renovation og konsulenter. Den udgjorde 1.421 mio. kr. i 2016 mod 1.329 mio. i 2015. Udgifter til interne miljøopgaver samt varekøb faldt og udgjorde 843 mio. kr. i 2016, mod 862 mio. kr. i 2015. Driftsudgifter er en mere stabil udgiftspost end investeringer, hvor enkelte større investeringer kan have betydelig påvirkning på det endelige resultat.

Over halvdelen af miljøbeskyttelsesudgifterne var til renovation

Ses på miljøbeskyttelsesudgifternes formål er spilde- og regnvandshåndtering den største udgiftspost med udgifter på 922 mio. kr., efterfulgt af affaldshåndtering og genindvinding med 802 mio. kr. Samlet set udgør renovation dermed 1.724 mio. kr., hvilket er 51 pct. af de samlede udgifter. De største stigninger i udgifterne er til beskyttelse af luftkvalitet og klima og til reduceret energi- og varmeforbrug med en stigning på hhv. 32 pct. og 29 pct. i forhold til 2015.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter formål

Forskel i niveau og sammensætning blandt brancher

Miljøbeskyttelsesudgifterne beløb sig gennemsnitligt til 0,33 pct. af industriens samlede omsætning, det samme som i 2015. Der er stor forskel på niveauet mellem brancher, idet den kemiske industri havde udgifter på 1,29 pct., mens de direkte miljøudgifter for halvdelen af branchegrupperne udgjorde under en kvart procent of omsætningen. Ses på fordelingen efter formål er de største udgifter typisk til enten spildevand eller affaldshåndtering. En markant undtagelse er olieraffinaderier mv., hvor den overvejende del gik til beskyttelse af luft og klima.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche. 2016*

 

Miljøbe-
skyttelses-
udgifter
i alt

Beskyt-
telse af
luft og
klima

Spilde- og
regnvands-
håndtering

Affalds-
hånd-
tering
mv.

Mindre
energi-
forbrug

Andre
miljø-
formål

Miljøud-
gifter ift.
omsæt-
ningen

 

kr.

pct.

I alt

3372

21

27

24

15

12

0,33

Råstofindvinding

54

33

14

8

39

5

0,19

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

923

14

47

15

18

6

0,49

Tekstil- og læderindustri

29

4

18

42

30

7

0,29

Træ- og papirindustri, trykkeri

100

9

20

39

19

12

0,35

Olieraffinaderier mv.

146

81

10

7

1

0

0,48

Kemisk industri

513

19

34

24

15

9

1,29

Medicinalindustri

216

8

37

33

7

16

0,21

Plast-, glas- og betonindustri

290

31

13

28

11

17

0,62

Metalindustri

231

21

18

34

18

10

0,38

Elektronikindustri

37

8

11

33

8

40

0,10

Fremstilling af elektrisk udstyr

30

16

14

38

14

19

0,14

Maskinindustri

298

9

9

32

30

20

0,18

Transportmiddelindustri

31

8

21

48

17

6

0,24

Møbel og anden industri

94

17

20

42

14

7

0,13

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2017 - Nr. 478

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at belyse miljøbeskyttelsesudgifter for brancher inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og forsyning. Statistikken er et krav i EU-forordninger inden for henholdsvis regnskabsstatistik og miljøøkonomiske regnskaber. Resultaterne er baseret på en dataindsamling blandt ca. 1.000 virksomheder med generelt mere end 50 ansatte, suppleret med en imputering for mindre virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Grøn økonomi

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab