Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens investeringsforventninger er moderate

Industriens investeringsforventninger oktober 2018

Industrien forventer, at investeringerne i 2018 vil stige med 2 pct. i forhold til 2017. Det er samme niveau som for de to tidligere målinger af 2018-investeringerne. Undersøgelsen, som blev gennemført i oktober, viser også, at investeringerne i 2019 forventes at stige med 10 pct. i forhold til 2018. I denne udgivelse ses på virksomhedernes formål med investeringerne og på hvilke forhold, der har betydning for investeringerne, hvor tal for sidstnævnte, for første gang, offentliggøres i Statistikbanken.

Forventet årsvækst i industriens investeringer

Uændrede moderate forventninger til 2018-investeringerne

Med industriens investeringsforventninger søges det gradvist at nærme sig de endelige investeringstal for et givent år. Det sker i fire undersøgelser med et halvt års mellemrum. Første undersøgelse udføres i oktober året før, to i løbet af året - marts og oktober - og endelig, en sidste undersøgelse i marts året efter.

Forventningerne i oktober 2018 er på 2 pct. stigning i forhold til 2017, hvilket er omtrent samme niveau som for de to foregående målinger. I oktober-målingen i 2017 var tallet 3 pct. og i marts-målingen 2018 var tallet 4 pct.

Virksomhedernes planer for investeringer ændrer sig igennem tiden. Noget udskydes, noget droppes og noget kommer til. På baggrund af mønsteret for de seneste 20 års tal estimerer Danmarks Statistik, at den endelige investerings-udvikling for 2018, som opgøres i marts næste år, vil ligge i intervallet minus 9 pct. til nul pct. med en sandsynlighed på 67 pct.

Investeringerne forventes at stige i 2019

Her ved første måling af investeringsplanerne for 2019 forventes en stigning på 10 pct. i forhold til 2018-investeringerne. Det endelige stigningstal for investeringerne i 2019 estimeres af Danmarks Statistik til at ville ligge i intervallet 4 pct. til 19 pct. med en sandsynlighed på 67 pct.

Forventninger til industriens investeringer. Årlige vækstrater. Opgjort i løbende priser

 

Årlig
investerings-

Vækst i investeringer

 

opgørelse
2016

2017
opgjort i

2018
opgjort i

2019
opgjort i

 

 

Oktober
2017

Marts
2018

Oktober
2017

Marts
2018

Oktober
2018

Oktober
2018

 

mio. kr.

pct.

Industri1

24089

8

-12

3

4

2

10

Investeringsgodeindustri

5402

-11

-12

8

17

22

16

Mellemproduktindustri

7265

15

27

18

-4

-14

14

Fremstilling af varige forbrugsgoder

466

-3

4

6

37

3

11

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

10949

13

-35

-7

5

8

1

Anm.: Beløbene i den årlige investeringsopgørelse stammer fra Regnskabsstatistik for private byerhverv 2015 og er vægtgrundlaget for vækstberegningerne.

1 Industri indeholder olieraffinaderier foruden de fire sektorer.

Investeringsgodeindustrien forventer store investeringer i 2018

Blandt de fire industrigrupperinger forventer investeringsgodeindustrien (fx maskiner og transportmidler) størst stigning i 2018-investeringerne i forhold til 2017, forventningen er på 22 pct. Mellemproduktindustrien (fx kemiske produkter) forventer et fald på 14 pct. i forhold til 2017. Fremstilling af varige forbrugsgoder (fx møbler, elektronik og legetøj) forventer en stigning på 3 pct. i 2018.

Stigninger og fald skal ses i forhold til året før. Det er naturligt, at store stigninger eller fald følges af moderate eller modsat rettede forventninger året efter. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin) forventer en stigning på 8 pct. I 2017 var der et stort fald på 35 pct. i forhold til 2016, hvilket igen havde at gøre med en ekstraordinær stor stigning i 2016 i forhold til året før.

Nye tal i Statistikbanken om forhold af betydning for at investere

I oktober angiver virksomhederne, hvilken betydning fire forhold har for, at man foretager investeringer. Tal for dette, fra og med 2010, er som noget nyt offentlig-gjort i statistikbanken. For den samlede industri har udviklingen i efterspørgslen med nettotallet 46 størst betydning for at investere. Nettotallet viser, at en overvægt på 46 pct. af virksomhederne vurderer udviklingen i efterspørgslen som at have positiv indflydelse investeringstiltag.

Næststørst betydning har tekniske forhold (fx teknologisk udvikling, uddannelse og myndighedskrav) med nettotallet 34. Herefter finansielle forhold med nettotallet 28 og andre forhold med nettotallet 5.

orhold med betydning for at industrien foretager investeringer, nettotal

 

Industri
i alt
 

Investeringsgode-
industri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke -varige
forbrugsgoder

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

nettotal

Udviklingen i efterspørgsel

43

46

49

50

47

51

59

56

55

35

50

54

22

36

36

Finansielle forhold1

23

28

27

24

20

24

26

31

33

41

29

31

20

31

26

Tekniske forhold2

29

34

36

36

35

38

28

30

33

38

36

36

21

36

37

Andre forhold3

5

5

6

1

4

4

6

6

5

1

11

13

7

8

8

Anm.: Til hvert spørgsmål svarer virksomhederne, hvilken betydning forholdene har haft: meget positiv, lidt positiv, ingen, lidt negativ eller meget negativ. Herfra udregnes et nettotal, hvor positiv trækkes fra negativ, mens neutral (ingen betydning) udelades. Meget positiv/negativ vægtes med 100 pct. mens lidt negativ/positiv vægtes med 50 pct. Tallene for 2018 opdateres ikke yderligere. Tal for 2019 opdateres ved næste års oktober-tælling.

1 Adgang til finansielle ressourcer eller forventet profit.
2 Tekniske forhold, fx teknologisk udvikling, uddannelse og myndighedskrav.
3 Andre forhold, fx beskatningsregler mv.

Industriens formål med investeringerne

I årets oktober-undersøgelse opgøres også, hvad formålet med investeringerne har været og forventes at være. For den samlede industri angives det fremmeste formål for 2018 at være erstatning af nedslidt materiel eller udstyr, hvilket angives af 36 pct. af virksomhederne. Herefter kommer udvidelse af produktionskapaciteten med 29 pct., fulgt af rationalisering af driften med 21 pct., og endelig, andre formål med 14 pct.

Samme mønster gælder for tre af industriens sektorer. Kun sektoren varige forbrugsgoder har anderledes prioritering og sætter udvidelse af produktionskapaciteten som mindst betydende formål i 2018, hvor de andre sektorer sætter det som næst mest betydende formål.

Formål med investeringerne. Procentfordeling blandt virksomheder

 

Industri
i alt
 

Investeringsgode-
industri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke -varige forbrugsgoder

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

nettotal

Erstatning af nedslidt materiel eller udstyr

38

36

33

33

36

30

32

38

32

30

37

35

51

35

36

Udvidelse af produktionskapaciteten

26

29

28

25

29

27

34

28

25

24

19

26

18

32

32

Rationalisering af driften

21

21

24

25

24

29

18

20

24

31

21

22

17

18

20

Andre formål, fx miljø og sikkerhed

15

14

15

17

11

14

16

14

19

15

23

17

14

15

12

Anm.: Virksomhederne kan markere et eller flere formål på spørgeskemaet. Ved opgørelsen vægtes besvarelserne efter virksomhedsstørrelse målt på antal ansatte, og der udregnes en procentfordeling mellem formålene så at de summer til 100 pct. Tallene for 2018 opdateres ikke yderligere, mens tal for 2019 opdateres ved næste års oktober-tælling.

Om statistikkens metode

Der er udarbejdet et uddybende dokument om estimationsmetode og sammenlignelighed med andre statistikker, ligesom der i statistikdokumentationen findes en generel beskrivelse af statistikken.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2018 - Nr. 437

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. april 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

For hvert investeringsår udføres der fire målinger. Første måling er i oktober året før, anden og tredje måling er i marts og oktober samme år, og endelig sluttes målingen i marts året efter med de endelige tal. Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke- varige forbrugsgoder er fx fødevarer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Konjunkturbarometre