Gå til sidens indhold

Dansk forbrug er på vesteuropæisk niveau

Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 2017

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2017 lå 14 pct. over gennemsnittet for EU-28-landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som en række andre vesteuropæiske lande, men dog noget lavere end vores naboland Tyskland, som lå 22 pct. over EU-gennemsnittet. Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, en husholdning forbruger, hvad enten de er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse.

Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2017*

De fleste lande lå under EU's gennemsnit

Mens Italien med et prisniveau på 98 pct. lå på niveau med EU- gennemsnittet lå de fleste lande, både de gamle EU-15 lande og de lande der er indtrådt i EU efter 2004, under EU-gennemsnittet. Mellem disse lande havde Irland og Cypern det højeste faktiske individuelle forbrug per indbygger, mens det i Bulgarien udgjorde knap halvdelen af EU-gennemsnittet.

Dansk BNP 28 pct. over EU-gennemsnittet

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger lå 28 pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og det faktiske individuelle forbrug, er spredningen landene imellem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For Danmark, Storbritannien, Belgien, Finland og Nederlandene befandt det faktiske individuelle forbrug sig inden for et interval fra 14 til 11 pct. over EU-gennemsnittet. Denne beskedne forskel på 3 procentpoint betyder, at landene reelt lå på samme niveau. For de samme landes BNP pr. indbygger var spredningen betydelig større. Danmark og Nederlandene lå fx begge 28 pct. over EU-gennemsnittet, mens Storbritannien kun lå 5 pct. over.

Sammenlignelige tal

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det sige, at de er omregnet med købekraftparitet. Købekraftparitet udjævner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der omregnes med købekraftpariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer, og muliggør derfor sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne.

Faktisk individuelt forbrug, det private forbrug og BNP pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2017*

 

Pr. indbygger

 

 

Pr. indbygger



Land

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 



Land

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 

EU = 100

 

 

EU = 100

EU-28

100

100

100

 

Cypern

92

106

85

EU-151

107

107

108

 

Litauen

88

90

78

Euroområdet

104

104

106

 

Tjekkiet

82

77

89

 

 

 

 

 

Malta

78

79

96

Luxembourg

132

132

253

 

Slovenien

77

78

85

Tyskland

122

120

124

 

Polen

76

77

70

Østrig

117

119

127

 

Slovakiet

76

74

76

Danmark

114

102

128

 

Estland

73

69

79

Storbritannien

114

118

105

 

Letland

68

69

67

Belgien

112

107

117

 

Rumænien

68

69

63

Finland

112

107

109

 

Kroatien

62

61

62

Nederlandene

111

103

128

 

Ungarn

62

59

68

Sverige

109

101

121

 

Bulgarien

54

55

49

Frankrig

108

100

104

 

 

 

 

 

Italien

98

105

96

 

Tyrkiet

68

58

67

Irland

93

93

181

 

 

 

 

 

Spanien

89

95

92

 

Norge

127

117

146

Portugal

82

85

77

 

Schweiz

124

143

156

Grækenland

76

80

67

 

Island

117

113

130

* Foreløbige tal.
Kilde: Eurostat.

1 EU-15 dækker over de 15 EU-medlemslande, der udgjorde EU indtil 2004.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2018 - Nr. 492

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark opgøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra huslejeundersøgelsen. Prisniveaujusterede økonomiske aggregater pr. indbygger har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af disse i et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. BNP pr. indbygger omregnet med købekraftparitet anvendes til tildeling af midler fra EU¿s Strukturfonden. Lande, hvor BNP pr. indbygger er mindre end 75 pct. af EU-gennem-snittet (i perioden over 3 år) er berettiget til støtte fra Strukturfonden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation