Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vandforbrug i Danmark varierer kraftigt fra år til år

Vandregnskab 2016

Ser man på det samlede vandforbrug i Danmark, varierer det kraftigt over tid. Udviklingen i forbruget afhænger dog af, hvilken del af vandforbruget man undersøger. Mens forbruget af købt vand er nogenlunde stabilt, svinger forbruget af såkaldt eget indvundet vand meget. Eget indvundet vand beskriver fx landmændenes indvinding af grundvand til vanding og dambrugenes indvinding af overfladevand. Eget indvundet grundvand udgjorde i 2016 25 pct. (180 mio. m3) af det samlede vandforbrug (741 mio. m3), mens tallet for eget indvundet overfladevand var 8 pct. (59 mio. m3). For både indvinding af grundvand og overfladevand gælder det, at den del, der ikke optages i planter eller fisk, fordamper eller returneres til vandmiljøet.

Udviklingen i forbruget af vand

Udledning af spildevand

Udledningen af spildevand fra erhvervene hænger nøje sammen med forbruget. I nogle brancher optages vand i produkterne og fordamper i processerne. Fordampning og vand i produkter udgør op til 45 pct. af vandforbruget i fødevarebranchen. Resten af vandet udledes via eget renseanlæg til vandmiljøet, eller det bortledes via spildevandssystemet til et centralt rensningsanlæg. Fødevareindustrien, kemisk industri og olieraffinaderier mv. er brancher, der har en større andel af industribranchernes spildevandsudledning end af industribranchernes produktion. Fødevareindustrien, der har den relativt højeste udledning, har også den højeste andel egen udledning.

Husholdningers udledning af spildevand er faldet

Husholdninger udledte 207 mio. m3 spildevand i 2016, hvoraf 8,4 mio. blev udledt direkte til vandmiljøet. Husholdninger, der ligger uden for kloakoplande, skal etablere en form for rensning inden udledning til vandmiljøet - fx bundfældningstank, nedsivningstank eller minirenseanlæg. Andelen af spildevand udledt fra disse anlæg har været faldende i perioden fra 4,9 pct. i 2010 til 4,1 pct. i 2016. Faldet bør ses i lyset af regeringens strategi om kloakering af yderområder.

Industribranchernes andele af spildevand og produktion. 2016*

Udledning af spildevand. 2016*

 

Egen udledning
til vandmiljøet

Udledning
til kloaksystem

Udledning af
spildevand i alt

 

1 000 m³

I alt

167551

308398

475949

Husholdninger

8438

198413

206851

Brancher i alt

159113

109985

269098

Landbrug, skovbrug og fiskeri1

136819

14837

151657

Råstofindvinding

155

6679

6833

Industri

17094

31288

48382

Forsyningsvirksomhed

2727

10650

13378

Bygge og anlæg

-

762

762

Handel og transport mv.

1872

13179

15050

Information og kommunikation

-

357

357

Finansiering og forsikring

-

284

284

Ejendomshandel og udlejning af ejendomme

-

2374

2374

Boliger

-

63

63

Erhvervsservice

-

2622

2622

Offentlig administration, undervisning og sundhed

446

20048

20494

Kultur, fritid og anden service

-

6842

6842

*Foreløbige tal.
1 For Landbrug, skovbrug og fiskeri består egen udledning til vandmiljøet af vand fra dambrug.

Vandregnskabet er en del af grønt nationalregnskab

Vandregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab. Vandregnskabet består af et fysisk og et økonomisk regnskab fordelt på brancher - som begge er tilgængelige i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk. Læs mere om det grønne nationalregnskab på dst.dk/groentnr.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2017 - Nr. 489

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Vandregnskabet bygger på data indsamlet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) samt en række virksomhedsoplysninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab