Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejdsløsheden faldt i september

Arbejdsløsheden (md.) september 2017

I september var bruttoledigheden 1.600 fuldtidspersoner lavere end i august, idet bruttoledigheden faldt fra 119.400 til 117.800. Hermed lå ledighedsprocenten uændret på 4,4 pct. I årets første seks måneder lå ledighedsprocenten konstant på 4,3 pct. af den registerbaserede arbejdsstyrke, hvorefter den i juli steg til 4,5 pct. Det bør bemærkes, at der er større usikkerhed end normalt i opgørelsen af bruttoledigheden, idet kilderne til opgørelsen af dagpengemodtagernes bruttoledighed er blevet ændret fra og med offentliggørelse af juli-ledigheden - se sidste afsnit i denne artikel.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 172.000

I september var der 172.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,7 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en svag stigende tendens frem mod juli 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der visiteredes som jobparate. Den markante stigning i brutto-ledigheden fra juni til juli, efterfulgt af fald fra juli til august og igen fra august til september, skal tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende end bruttoledigheden. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 18.000 personer, hvorefter den faldt med 28.000 fra september 2016 til april 2017. Fra april og frem til september 2017 har AKU-ledigheden været svagt stigende. AKU-ledigheden er således steget med 4.000 personer i denne periode. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

115,5

121,2

119,4

117,8

4,3

4,5

4,4

4,4

106,2

111,7

3,9

4,1

Nettoledige

91,3

95,5

93,8

92,5

3,4

3,5

3,5

3,4

85,8

87,7

3,2

3,3

Dagpengemodtagere

69,8

74,1

72,7

71,7

65,1

68,3

Kontanthjælpsmodtagere

21,5

21,4

21,1

20,8

20,7

19,5

Aktiverede

24,2

25,7

25,5

25,2

20,4

24,0

Dagpengemodtagere

9,8

10,0

10,3

10,5

11,5

10,9

Kontanthjælpsmodtagere

14,3

15,6

15,2

14,7

8,9

13,1

Mænd

57,7

60,3

59,6

58,9

4,1

4,3

4,3

4,2

49,9

53,6

3,6

3,8

Kvinder

57,8

60,9

59,8

58,9

4,4

4,7

4,6

4,5

56,3

58,2

4,3

4,5

16-24 år

10,9

11,7

11,4

11,0

2,9

3,1

3,0

2,9

9,0

9,9

2,4

2,6

25-29 år

21,9

23,1

22,8

22,9

8,3

8,8

8,7

8,7

19,2

21,9

7,3

8,4

30-39 år

31,3

33,0

32,2

31,7

5,6

5,9

5,8

5,7

28,2

30,2

5,1

5,4

40-49 år

22,7

23,6

23,4

23,0

3,3

3,5

3,4

3,4

22,4

22,0

3,3

3,2

50-59 år

21,8

22,5

22,3

21,9

3,5

3,6

3,6

3,5

21,2

20,7

3,4

3,3

60-64 år

7,0

7,2

7,3

7,2

3,7

3,8

3,9

3,9

6,2

7,0

3,3

3,7

Byen København

19,6

20,5

20,3

20,1

4,9

5,1

5,0

5,0

19,9

19,7

4,9

4,9

Københavns omegn

11,0

11,4

11,4

11,2

4,3

4,5

4,4

4,4

10,8

11,0

4,2

4,3

Nordsjælland

7,5

7,7

7,7

7,6

3,5

3,6

3,6

3,6

6,5

7,3

3,1

3,5

Bornholm

0,7

0,7

0,8

0,7

4,5

4,5

4,6

4,6

0,6

0,6

3,4

3,6

Østsjælland

4,2

4,3

4,3

4,2

3,5

3,7

3,7

3,6

3,9

4,1

3,4

3,5

Vest- og Sydsjælland

12,1

12,5

12,4

12,2

4,7

4,9

4,8

4,8

10,4

11,3

4,0

4,4

Fyn

11,3

12,0

11,5

11,2

5,2

5,5

5,3

5,1

10,6

10,5

4,9

4,8

Sydjylland

12,3

12,9

12,9

12,8

3,7

3,9

3,9

3,9

10,9

11,7

3,3

3,5

Østjylland

16,6

18,1

17,5

17,4

4,0

4,4

4,2

4,2

15,1

16,5

3,7

4,0

Vestjylland

6,8

7,4

7,2

7,1

3,4

3,7

3,6

3,6

5,7

6,5

2,9

3,3

Nordjylland

13,4

13,7

13,4

13,2

5,0

5,1

5,0

4,9

11,5

12,3

4,3

4,6

AKU-ledige

170,0

172,0

5,7

5,7

195,0

171,0

6,4

5,7

Anm.: Fra og med juli-offentliggørelsen opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpengemåneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til maj 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været faldende.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for september 2016 som de endelige faktiske tal og for september 2017 som de opregnede faktiske tal. Fra og med september-offentliggørelsen opregnes der atter i forhold til hvor mange dagpengemodtagere, der forventes at have indsendt deres dagpenge-kort for den seneste måned for sent til at disse kan indgå i ledighedsopgørelsen.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra august til september faldt nettoledigheden med 1.300 fuldtidspersoner til 92.500, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 fuldtidspersoner til 25.200.

Fald i bruttoledigheden for både mænd og kvinder

Fra august til september faldt bruttoledigheden med 700 fuldtidspersoner for mændene og med 900 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for såvel mænd som kvinder faldt med 0,1 procentpoint til hhv. 4,2 og 4,5 pct.

Ledighedsfaldet er jævnt fordelt på de forskellige aldersgrupper

Fra august til september faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige, de 30-39-årige samt for de 50-59-årige, mens den var uændret for de resterende tre aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, nu med 2,9 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 8,7 pct.

Ledighedsfald for samtlige landsdele

Fra august til september faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Fyn. Samtidig faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Østsjælland og i Nordjylland, mens den var uændret i samtlige øvrige landsdele. Herefter deler Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocent alle med 3,6 pct., mens man på Fyn, trods det seneste fald, fortsat ligger i den modsatte ende af skalaen, denne gang med 5,1 pct. af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder.

I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde, og dels at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opregning af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned, som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli og august har Danmarks Statistik valgt at opregne den faktiske dagpengeledighed for september med 3,0 pct. inden sæsonkorrektion.

Derudover kan man formentlig også mere permanent, vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. november 2017 - Nr. 422

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information