Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere ledige i februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2017

I februar steg bruttoledigheden med 1.600 fuldtidspersoner fra 114.200 til 115.800, hvilket medførte en stigning i ledighedsprocenten fra 4,2 til 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det bør dog bemærkes, at en del af denne måneds stigende bruttoledighed kan forklares med, at stadig flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate. Ledighedstal omtalt i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Fortsat stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere

Siden juni 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, medmindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. I november, december og januar steg det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse således med ca. 2.000 personer pr. måned. Den stigende tendens er mindsket til ca. 1.000 personer i februar.

AKU-ledigheden ligger på 190.000

Forskellen på AKU- og bruttoledighed

I februar var der 190.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,4 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse, og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Flere nettoledige

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter er nedgangen i bruttoledigheden brudt - i høj grad som følge af ovennævnte stigninger i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate.

AKU-ledigheden har været mere svingende. Fra marts til september 2016 steg AKU-ledigheden med 18.000 personer. I februar 2017 var der 8.000 færre AKU-ledige end i september 2016.  

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

113,0

113,6

114,2

115,8

4,2

4,2

4,2

4,3

127,9

129,1

4,7

4,8

Nettoledige

91,1

90,8

89,7

90,8

3,4

3,4

3,3

3,4

106,0

103,0

3,9

3,8

Dagpengemodtagere

69,2

68,7

67,5

68,7

80,5

79,3

Kontanthjælpsmodtagere

21,9

22,1

22,1

22,2

25,4

23,7

Aktiverede

21,8

22,8

24,5

25,0

21,9

26,1

Dagpengemodtagere

11,0

10,8

10,8

10,9

12,6

11,7

Kontanthjælpsmodtagere

10,9

12,0

13,7

14,1

9,3

14,3

Mænd

55,7

56,2

56,7

57,4

4,0

4,0

4,1

4,1

64,8

66,3

4,6

4,8

Kvinder

57,2

57,4

57,5

58,4

4,4

4,4

4,4

4,5

63,1

62,8

4,9

4,8

16-24 år

10,2

10,4

10,7

10,9

2,7

2,7

2,8

2,9

11,6

12,3

3,0

3,2

25-29 år

20,7

21,1

21,2

21,6

7,9

8,0

8,1

8,2

20,3

23,7

7,8

9,0

30-39 år

30,0

30,3

30,6

30,9

5,4

5,4

5,5

5,6

32,7

33,9

5,9

6,1

40-49 år

23,3

23,3

22,9

23,3

3,4

3,4

3,4

3,4

28,2

26,2

4,1

3,9

50-59 år

22,3

22,1

22,2

22,4

3,5

3,5

3,5

3,6

27,8

25,6

4,4

4,1

60-64 år

6,5

6,5

6,6

6,7

3,5

3,5

3,5

3,6

7,3

7,4

3,9

4,0

Byen København

20,2

20,2

20,3

20,4

5,0

5,0

5,0

5,0

21,1

21,1

5,2

5,2

Københavns omegn

10,9

11,0

11,0

11,1

4,3

4,3

4,3

4,3

12,2

11,7

4,7

4,6

Nordsjælland

7,0

7,2

7,2

7,4

3,3

3,4

3,4

3,5

7,2

8,0

3,4

3,8

Bornholm

0,7

0,8

0,8

0,8

4,4

4,6

4,8

5,1

1,1

1,1

6,5

6,7

Østsjælland

4,1

4,1

4,1

4,2

3,5

3,5

3,5

3,5

4,5

4,5

3,8

3,8

Vest- og Sydsjælland

11,7

11,7

11,7

11,9

4,5

4,5

4,5

4,6

13,4

13,5

5,2

5,3

Fyn

11,3

11,3

11,3

11,5

5,2

5,2

5,2

5,3

12,7

13,0

5,8

5,9

Sydjylland

12,1

12,3

12,4

12,7

3,6

3,7

3,7

3,8

14,8

14,8

4,5

4,5

Østjylland

16,0

16,1

16,2

16,5

3,9

3,9

3,9

4,0

18,0

18,4

4,4

4,4

Vestjylland

6,5

6,6

6,6

6,7

3,3

3,3

3,3

3,4

7,8

7,9

3,9

4,0

Nordjylland

12,4

12,4

12,6

12,7

4,6

4,6

4,7

4,7

15,1

15,0

5,6

5,6

AKU-ledige

192,0

190,0

6,3

6,4

189,0

199,0

6,3

6,7

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende siden juni 2016.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for februar 2016 som de endelige faktiske tal og for februar 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra januar til februar steg nettoledigheden med 1.100 fuldtidspersoner til 90.800, mens antallet af aktiverede ledige steg med 500 fuldtidspersoner til 25.000. Det faktum, at aktiveringsgraden blandt de bruttoledige har været stigende siden september, hænger nøje sammen med stigningen i antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse, da disse har en langt højere aktiveringsgrad end de øvrige bruttoledige.

Flere bruttoledige kvinder

Fra januar til februar steg bruttoledigheden for mænd med 700 fuldtidspersoner, mens kvindernes bruttoledighed steg med 900. Dette medfører en uændret ledighedsprocent for mændene og en stigning på 0,1 procentpoint i kvindernes ledighedsprocent. Herefter ligger mændenes ledighedsprocent på 4,1 pct. mod 4,5 pct. for kvinderne.

Stigende ledighed for samtlige aldersgrupper

Fra januar til februar steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for samtlige aldersgrupper med undtagelse af de 40-49-årige, hvor den var uændret. Med 2,9 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige stadig har den højeste ledighedsprocent - nu med 8,2 pct.

Stigende ledighed på Bornholm

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten med 0,3 procentpoint på Bornholm. I Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland og Vestjylland steg den med 0,1 procentpoint, mens den var uændret for de øvrige landsdele. Herefter havde Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent - nu med 3,4 pct., mens man i den anden ende af skalaen fortsat finder Fyn - nu med 5,3 pct.

Fortsat faldende langtidsledighed

I november 2016 var der 18.200 langtidsledige, hvilket er et fald på 2,1 pct. i forhold til måneden før. Langtidsledigheden er nu mere end halveret i forhold til marts 2011, hvor langtidsledigheden var på sit højeste siden statistikkens start i februar 2009. Langtidsledigheden publiceres på www.statistikbanken.dk/10316 i Statistikbanken i tabellerne AULK04, AULK05 og AULK06.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2017 - Nr. 134

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information