Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort set uændret ledighed

Arbejdsløsheden (md.) december 2014

Bruttoledigheden steg fra november til december 2014 med 400. Dermed var der 132.400 fuldtidsledige i december. Ledighedsprocenten lå uændret på 5,0 pct. for femte måned i træk. Denne ledighedsprocent er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Lille stigning i nettoledigheden

Nettoledigheden består af de bruttoledige fratrukket de personer, der er i aktivering, og som er parate til at tage et job. I december var der 105.800 nettoledige, svarende til 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Nettoledigheden er den seneste måned steget med 1.000, mens antallet af aktiverede jobparate personer er faldet med 700.

Stort set uændret AKU-ledighed og bruttoledighed siden foråret

Korrigeret for sæsonudsving var der 188.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i december, hvilket svarer til 6,4 pct. af arbejdstyrken ifølge AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som et glidende tre-månedersgennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage. AKU-ledigheden har siden foråret fluktureret omkring et nogenlunde stabilt niveau og er siden september faldet med 3.000 personer. Den registerbaserede bruttoledighed har siden foråret ligget stabilt og er siden september kun faldet med 100 fuldtidspersoner.

Fald i både AKU- og bruttoledigheden i løbet af det seneste år

I ikke-sæsonkorrigerede tal er AKU-ledigheden det seneste år faldet med 18.000 personer, og AKU-ledighedsprocenten er faldet med 0,8 procentpoint. Bruttoledigheden er i ikke-sæsonkorrigerede tal faldet med 16.200, svarende til at bruttoledighedsprocenten er faldet med 0,6 procentpoint. Både i AKU- og bruttoledigheden var faldet mest udtalt i starten af 2014. Faldet i bruttoledigheden hænger bl.a. sammen med de regelændringer, der er gennemført på dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Faldet i AKU-ledigheden har ikke direkte sammenhæng med disse regelændringer, idet AKU-ledige afgrænses som personer, der i interviewundersøgelsen svarer, at de ikke har arbejde, men søger og kan påtage sig et arbejde.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Dec.
2014

Sept. 2014
- dec. 2014

Dec.
2014

Usikkerhed
dec. 2014

Dec. 2013
- dec. 2014

 

1.000 personer

AKU-arbejdsstyrken

2939

7

2928

±23

60

Beskæftigede

2752

10

2741

±22

79

AKU-ledige 15-74 år

188

-3

188

±13

-18

Mænd

96

-8

96

±9

-4

Kvinder

91

4

92

±9

-14

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,4

-0,11

6,4

-0,81

Mænd

6,2

-0,51

6,2

-0,51

Kvinder

6,6

0,31

6,6

-1,21

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til forskelle i summeringen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Fald i bruttoledighedsprocenten for de 16-24-årige

Fra november til december er ledighedsprocenten faldet med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige, mens den er steget med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige samt for de 50-64-årige. Ledighedsprocenten er dermed fortsat lavest for de 16-24-årige med 3,2 pct. og højest for de 25-29-årige med 8,1 pct.

Uændret bruttoledighedsprocent for både kvinder og mænd

Fra november til december er ledighedsprocenten uændret for både mænd og kvinder. Ledighedsprocenten er dermed fortsat højest for kvinderne på 5,2 pct., mens den for mændene ligger på 4,8 pct.

Højest bruttoledighed i København

Ledighedsprocenten er uændret på 6,2 pct. i Byen København, mens ledighedsprocenten er faldet på Bornholm med 0,2 procentpoint til 6,0 pct. Udviklingen i de to landsdele har betydet, at Byen København nu er den landsdel med højest ledighedsprocent. Ledighedsprocenten er fortsat lavest i Nordsjælland med en ledighedsprocent på 3,8 pct.

Ny, mere præcis opregning

De faktisk indberettede ledighedsdata opregnes hver måned ud fra de faktisk observerede efteropdateringer af de foregående månedstal, inden tallene sæsonkorrigeres. Tidligere har denne opregningsfaktor været et gennemsnit for de seneste år, men fra og med denne opgørelse er opregningsfaktorerne beregnet individuelt for hver måned. Dette giver en mere præcis opregning, da efteropdateringerne er sæsonafhængige.

Ledighedsbegreberne

Både bruttoledigheden og nettoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de nævnte registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i en lang række lande, bl.a. samtlige lande i EU.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2014

2014

2013

2014

2013

2014

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

132,5

132,3

132,0

132,4

5,0

5,0

5,0

5,0

148,2

132,0

5,6

5,0

Nettoledige

105,0

105,1

104,8

105,8

4,0

4,0

4,0

4,0

110,5

102,4

4,2

3,9

Dagpengemodtagere

77,6

77,6

77,3

78,3

78,0

75,9

Kontanthjælpsmodtagere

27,5

27,5

27,5

27,5

32,5

26,6

Aktiverede

27,4

27,2

27,2

26,5

37,6

29,6

Dagpengemodtagere

16,2

15,9

15,8

15,4

21,0

17,8

Kontanthjælpsmodtagere

11,3

11,3

11,4

11,1

16,6

11,8

Mænd

66,0

65,7

65,6

65,6

4,8

4,8

4,8

4,8

75,3

65,6

5,5

4,8

Kvinder

66,5

66,6

66,3

66,7

5,2

5,2

5,2

5,2

72,9

66,4

5,7

5,2

16-24 år

12,0

11,9

11,9

11,7

3,3

3,3

3,3

3,2

17,2

11,5

4,7

3,2

25-29 år

19,0

19,0

19,0

19,1

8,0

8,0

8,0

8,1

21,7

18,2

9,2

7,7

30-39 år

35,2

35,1

35,0

34,9

6,0

6,0

5,9

5,9

37,5

34,8

6,4

5,9

40-49 år

31,4

31,3

31,1

31,1

4,5

4,5

4,5

4,5

35,0

31,3

5,0

4,5

50-59 år

28,3

28,3

28,4

28,7

4,8

4,8

4,8

4,9

30,8

29,4

5,2

5,0

60-64 år

6,5

6,6

6,7

6,7

3,9

3,9

3,9

4,0

6,0

6,9

3,5

4,1

Byen København

24,0

23,9

23,8

23,8

6,3

6,3

6,2

6,2

26,2

23,4

6,9

6,1

Københavns omegn

13,3

13,3

13,3

13,3

5,4

5,4

5,4

5,4

14,9

13,3

6,0

5,4

Nordsjælland

8,0

8,0

8,0

8,0

3,8

3,9

3,8

3,8

9,2

8,1

4,4

3,9

Bornholm

1,0

1,0

1,1

1,0

6,0

6,0

6,2

6,0

1,3

1,2

7,6

7,0

Østsjælland

4,8

4,8

4,8

4,9

4,2

4,2

4,3

4,3

5,2

4,9

4,6

4,3

Vest- og Sydsjælland

13,9

13,8

13,6

13,7

5,4

5,3

5,3

5,3

15,5

13,6

6,0

5,3

Fyn

12,2

12,2

12,2

12,3

5,6

5,6

5,6

5,6

13,6

12,2

6,3

5,6

Sydjylland

14,6

14,6

14,6

14,7

4,4

4,4

4,4

4,4

17,4

14,9

5,3

4,5

Østjylland

18,3

18,4

18,3

18,2

4,6

4,6

4,5

4,5

20,4

18,0

5,1

4,5

Vestjylland

7,8

7,8

7,7

7,8

3,9

3,9

3,8

3,9

9,2

7,7

4,6

3,9

Nordjylland

14,5

14,5

14,6

14,7

5,4

5,4

5,4

5,5

15,1

14,7

5,6

5,5

Anm.: Bruttoledige defineres som summen af nettoledige og de aktiverede, der skønnes jobparate. Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for december 2013 som de endelige faktiske tal og for december 2014 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2012.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. januar 2015 - Nr. 38

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information