Gå til sidens indhold

Byggeaktiviteten faldt yderligere i første kvartal

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,46 mio. m2
1. kvt. 2023
- 13 %
4. kvt. 2022-1. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.892
1. kvt. 2023
- 21 %
4. kvt. 2022-1. kvt. 2023

Byggeaktivitet 1. kvt. 2023

Ændret 12. maj 2023 kl. 09:45

Fejl i årstallene i venstre del af første figur. Årstallene er rettet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Første kvartal 2023 viste et fald i tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Etagearealet af tilladt byggeri i fjerde kvartal 2022 lå på 1,74 mio. m2, men faldt til 1,46 mio. m2 i første kvartal af 2023. I samme periode faldt etagearealet af påbegyndte byggeri fra 1,69 mio. m2 til 1,47 mio. m2. Etagearealet af fuldførte byggerier viste et næsten lige så stort fald fra 2,32 mio. m2 til 2,17 mio. m2. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, hvilket primært påvirker det påbegyndte byggeri og i mindre grad det tilladte og fuldførte byggeri.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal <span class='fejlmarkering'>(Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)</span>Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Antallet af tilladte boligbyggerier er på det laveste niveau siden 2015

I første kvartal 2023 blev der tilladt byggeri af 5.108 boliger, hvilket er det laveste antal siden første kvartal 2015 og et fald på 26 pct. i forhold til 6.893 registrerede tilladelser i fjerde kvartal 2022. Antallet af påbegyndte- og fuldførte byggerier af boliger er ligeledes faldet siden seneste kvartal. Antallet af påbegyndte boligbyggerier faldt fra 7.477 til 5.892 svarende til 21 pct., alt imens antallet af fuldførte boliger faldt fra 12.156 til 9.873 svarende til 19 pct.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

1. kvt. 2023
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2022

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1984

1848

1719

1689

1465

- 13

Beboelsesbygninger

939

871

856

859

691

- 20

Erhvervsbygninger1

605

628

501

531

497

- 7

Øvrige bygninger2

440

349

361

299

278

- 7

Fuldført

2036

2157

2326

2321

2169

- 7

Beboelsesbygninger

994

1075

1066

1217

1068

- 12

Erhvervsbygninger1

604

693

805

676

680

1

Øvrige bygninger2

438

389

455

428

422

- 1

1Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2022

2023

1. kvt. 2023
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2022

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7763

8295

7478

7477

5892

- 21

Enfamiliehuse1

3822

3302

3898

3459

2456

- 29

Etagebyggeri

2789

4306

3047

3454

3359

- 3

Øvrige bygninger2

1152

687

533

564

78

- 86

Fuldført

8363

10065

9524

12156

9873

- 19

Enfamiliehuse1

3857

3796

3813

3845

3642

- 5

Etagebyggeri

3625

5352

4137

7515

5130

- 32

Øvrige bygninger2

880

917

1575

796

1100

38

1Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.2Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99.

Stabile forventninger til fremtiden

Konjunkturbarometer for erhvervene har siden maj 2022 vist, at der var en overvejende forventning om faldende omsætning, hvilket skal ses i sammenhæng med det dalende byggeaktivitet. I Nyt fra Danmarks Statistik 2023:142 var forventninger ved udgangen af 1. kvartal dog ved at vende. Andelen af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der forventede en stigende omsætning over de næste tre måneder, var på niveau med den, der forventede en faldende omsætning. Denne kontrast til byggeaktiviteten kan også ses i Beskæftigede ved bygge og anlæg, der i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:149 viste, at byggeentreprenører har haft et uændret antal beskæftigede, mens anlægsentreprenører har haft en stigning i antallet af beskæftige på 4,4 pct.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

10

5

1

-1

 

2

3

0

5

Antal boliger

9

5

-1

0

 

1

-2

-5

10

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1,46 mio. m2
1. kvt. 2023
- 13 %
4. kvt. 2022-1. kvt. 2023
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.892
1. kvt. 2023
- 21 %
4. kvt. 2022-1. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2023 - Nr. 167

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation