Gå til sidens indhold

Unge mænd begår oftest kriminalitet igen

Tilbagefald til kriminalitet 2018-2020

Knap 47 pct. af de 15-19-årige mænd, der i 2018 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik ny kriminalitet en eller flere gange i løbet af de to efterfølgende år. For mænd på 60 år eller derover var andelen 15 pct. Der synes at være en sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, eftersom de yngre aldersgrupper i højere grad begår ny kriminalitet end de ældre. Mønsteret er det samme for begge køn, men forskellene er mindre hos kvinderne. Af samtlige personer, der blev løsladt eller dømt i 2018, begik i alt 31 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år. Det gjaldt 35 pct. af mændene og 18 pct. af kvinderne.

Tilbagefald til ny kriminalitet. 2018-2020Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1.

Mænd dømt for indbrud begår oftest kriminalitet igen

Blandt mænd var tilbagefaldsprocenten højest for dem, som oprindeligt havde begået indbrud i beboelser, ubeboede beboelser eller i forretninger mv. Dette gjaldt for 74 pct. Omvendt var tilbagefaldsprocenten for de mænd, som var dømt for seksualforbrydelser og færdselslovsovertrædelser under 30 pct.

Mere end hver tredje mand løsladt fra fængsel får ny ubetinget dom

Andelen af dømte, der begik kriminalitet igen, var størst blandt mænd, der blev løsladt fra afsoning i fængsel i 2018. Her begik 68 pct. ny kriminalitet inden for de næste to år. Det er også i denne gruppe, at den største andel blev idømt en ubetinget frihedsstraf i observationsperioden (40 pct.). Derudover var det også mænd, der i 2018 blev løsladt efter afsoning på bopæl samt mænd idømt tiltalefrafald uden vilkår, som oftest begik ny kriminalitet igen de efterfølgende to år - nemlig 53 pct.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter oprindelig straf og strengeste straf i observationsperioden. Mænd. 2018-2020Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv4.

Mænd med grundskoleuddannelse begår oftest ny kriminalitet

Det er særligt mænd med en grundskoleuddannelse, som begår ny kriminalitet. Blandt mænd med en grundskoleuddannelse, der i 2018 blev løsladt fra afsoning eller fik en fældende strafferetlig afgørelse, begik 48 pct. en ny lovovertrædelse i løbet af de efterfølgende to år. Den tilsvarende andel for mænd med en videregående uddannelse var 20 pct.

Antal tilbagefald til ny kriminalitet fordelt på uddannelse. Mænd. 2018-2020Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv9.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2022 - Nr. 347

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om tilbagefald til kriminalitet omhandler personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation